Gealcid interakcje ulotka tabletki do rozgryzania i żucia 350mg+120mg+100mg 24 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Gealcid tabletki do rozgryzania i żucia | 350mg+120mg+100mg | 24 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acid alginic, Natrii hydrogenocarbonas, Al
Podmiot odpowiedzialny: ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.Opis produktu Gealcid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO
GEALCID, (350 mg + 120 mg + 100 mg), tabletki do rozgryzania i żucia

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka zawiera: 350 mg Acidum alginicum (kwasu alginowego), 120 mg Natrii
hydrogenocarbonas
(sodu wodorowęglanu) i 100 mg Aluminii hydroxidum (glinu wodorotlenku),
w tym 35 mg jonów glinu i 33 mg jonów sodu.

Substancje pomocnicze: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka do rozgryzania i żucia.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

GEALCID usuwa objawy związane z nadkwaśnością soku żołądkowego. Stosuje się go w leczeniu
dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

• zgaga (pieczenie w przełyku), również występująca w ciąży

• refluks żołądkowo-przełykowy (kwaśne odbijanie),

• przepuklina roztworu przełykowego,
Wspomagająco lub doraźnie (w razie dolegliwości) w:

• przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka,

• refluksowym zapaleniu przełyku,

• chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Jednorazowo:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 2 tabletki.

Najczęściej stosuje się dwie tabletki jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem
lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 12 tabletek na dobę).

Dzieci do 12 lat - 1 tabletka.

Najczęściej stosuje się jedną tabletkę jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem
lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Tabletkę przed połknięciem należy dokładnie pogryźć do uzyskania papki.
Podczas stosowania preparatu ograniczyć spożycie mleka i produktów mlecznych.

4.3 Przeciwwskazania

• nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu

• ciężka niewydolność nerek

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie utrzymywania się objawów należy zweryfikować diagnozę.
Nie należy stosować leku długotrwale (powyżej 3 miesięcy).

Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością nerek, gdyż może u nich wystąpić kumulacja jonów
glinu oraz u osób z cukrzycą, ze względu na zawartość cukru.

Długotrwałe stosowanie u osób dializowanych może spowodować lub nasilić osteomalację oraz
zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii.

Ze względu na zawartość wodorowęglanu sodu należy stosować ostrożnie u pacjentów z marskością
wątroby, zastoinową niewydolnością serca, obrzękami.

Stosować ostrożnie u dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością
nerek.

Udowodniono, że środki zobojętniające kwas solny zawierające glin, zwalniają rozwój płodu. Należy
zachować ostrożność, zwłaszcza w czasie podawania leku w I trymestrze ciąży. Glin wpływa
negatywnie na nasienie i reprodukcję u mężczyzn, dlatego nie należy go stosować długotrwale przed
planowanym poczęciem.
1 tabletka zawiera 825 mg sacharozy.

Ze względu na zawartość sacharozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z
nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-
izomaltazy nie powinni przyjmować tego preparatu.

Jeżeli lek jest stosowany długotrwale (powyżej 2 tygodni) może działać szkodliwie na zęby.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

GEALCID zmniejsza wchłanianie tetracyklin, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza,
doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny i witamin. Leki te należy podawać jedną godzinę
przed zażyciem preparatu GEALCID lub dwie godziny po jego zażyciu.

4.6 Ciąża lub laktacja

Stosowanie podczas ciąży

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na rozwój płodu i dziecka.

Lek może być stosowany w okresie ciąży, jeśli jest podawany w zalecanych dawkach i zgodnie ze
wskazaniami. Ze względu na zawartość sodu stosować tylko wówczas, gdy spodziewane korzyści
leczenia są większe niż ryzyko powstawania obrzęków. Szczególną ostrożność zachować w zatruciu
ciążo wym.

Stosowanie w okresie laktacji

Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią, jeśli jest podawany w zalecanych dawkach i
zgodnie ze wskazaniami.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu

Nie wpływa.

4.8 Działania niepożądane

Lek może powodować zaparcia i nadmierną utratę fosforu, szczególnie jeśli podawany jest w zbyt

dużych dawkach lub przez dłuższy czas.

Ponadto może mieć wpływ na równowagę kwasowo-zasadową.

4.9 Przedawkowanie

Nieznane są przypadki przedawkowania tego preparatu.

Długotrwałe stosowanie związków glinu może powodować zaburzenia elektrolitowe (zwiększenie
stężenia glinu, zmniejszenie stężenia fosforanów). Zawarty w preparacie wodorowęglan sodu
wchłania się i w razie przedawkowania może powodować alkalozę oraz obrzęki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w nadkwaśności, związki glinu.
Kod ATC: A02 AB 10

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

GEALCID to lek o działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego i osłaniającym błonę śluzową
przełyku, żołądka i dwunastnicy, w wyniku czego łagodzi dolegliwości bólowe występujące w
nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka czy dwunastnicy.

Wodorotlenek glinu i wodorowęglan sodu mają działanie zobojętniające kwas solny w żołądku.
Kwas alginowy w środowisku soku żołądkowego tworzy galaretowaty żel, który chroni błonę
śluzową żołądka i przełyku przed działaniem kwaśnej treści żołądkowej, zmniejszając w ten sposób
możliwość podrażnienia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wodorowęglan sodu w żołądku szybko wchodzi w reakcje z kwasem solnym w wyniku czego
powstaje chlorek sodu, dwutlenek węgla i woda. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek sód i
wodorowęglany wydalane zostają przez nerki.

Wodorotlenek glinu jest wolno rozpuszczany w żołądku, w wyniku reakcji z kwasem solnym
powstaje chlorek glinu i woda. Około 17-30 % chlorku glinu jest wchłaniane i szybko wydalane przez
nerki. Część jest przekształcana w jelicie cienkim do nierozpuszczalnych, źle wchłaniających się
związków glinu, które tworzą w obrębie jelita cienkiego nierozpuszczalne fosforany glinowe
wydalane z kałem.

Kwas alginowy jest nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Nie jest metabolizowany i nie wchłania
się z przewodu pokarmowego, w postaci nie zmienionej jest wydalany z kałem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak doniesień na temat działania rakotwórczego lub mutagennego kwasu alginowego.

Nie prowadzono badań toksykologicznych, brak danych na temat działania teratogennego,

rakotwórczego lub mutagennego wodorowęglanu sodu.

W badaniach toksyczności przewlekłej u szczurów (0,4 g/kg mc. na dobę) prowadzonych przez 16-26
tygodni i u psów (0,325 - 0,65 g/kg mc. na dobę) prowadzonych przez 26 tygodni nie obserwowano
działania toksycznego wodorotlenku glinu, nie stwierdzono działania mutagennego ani
rakotwórczego.

Nie obserwowano wpływu wodorotlenku glinu na rozrodczość szczurów otrzymujących
0,165 g/kg mc. na dobę. Nie odnotowano działania teratogennego u myszy otrzymujących do
300 mg/kg mc. na dobę wodorotlenku glinu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza
Talk

Magnezu stearynian
Aromat truskawkowy

6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie występują

6.3 Okres ważności

18 miesięcy

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od wilgoci.
Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PYC/A1 po 8 tabletek. Opakowanie jednostkowe stanowią 1, 3, 5 blistrów
(8, 24,40 tabletek) umieszczonych w pudełku tekturowym z ulotką.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Nie ma specjalnych zaleceń oprócz podanych w punkcie 4.2. Dawkowanie i sposób stosowania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
telefon (0-61) 8601-200 fax (0-61) 8675-717

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1484

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
ORAZ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.12.1977
02.01.1996
17.05.1999

09.07.2004

23.05.2005

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008-04-28


Charakterystyka produktu leczniczego Gealcid

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Skład


Interakcje Gealcid z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Gealcid z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty stosowane w nadkwasocie, zgadze i chorobie wrzodowej
  • Zgaga

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.