Donectil ODT interakcje ulotka tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 0,01 g 30 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Donectil ODT tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej | 0,01 g | 30 tabl.

od 0 , 00  do 39 , 52

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Donepezili hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Donectil ODT cena

39,52

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Donectil ODT

Kiedy stosujemy lek Donectil ODT?

Produkt Donectil ODT tabletki stosuje się w leczeniu objawowym łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.


Jaki jest skład leku Donectil ODT?

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: aspartam, laktoza jednowodna suszona rozpyłowo 262,5 mg, sodu cytrynian bezwodny 15,0 mg, potasu polakrilina 40,00 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Donectil ODT?

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Donectil ODT – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Do najczęstszych działań niepożądanych należy biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane zgłaszane częściej niż w pojedynczych przypadkach wymieniono w poniższej tabeli i uszeregowano według klasyfikacji układów i narządów oraz według częstości występowania.

Układy/narządy

Bardzo częste (≥1/10)

Częste (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt częste (≥1/1000 do

< 1/100)

Rzadkie (≥1/10,000 do

< 1/100)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Przeziębienie

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Jadłowstręt

   

Zaburzenia psychiczne

 

Omamy**

Pobudzenie** Zachowanie agresywne **

   

Zaburzenia układu nerwowego

 

Omdlenie*

Zawroty głowy Bezsenność

Napad drgawek*

Objawy pozapiramidowe

Zaburzenia serca

   

Bradykardia

Blok zatokowoprzedsionkowy Blok przedsionkowokomorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka Nudności

Wymioty Zaburzenia brzuszne

Krwawienie z przewodu pokarmowego Wrzody żołądka i dwunastnicy

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka Świąd

   

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Kurcze mięśni

   

Zaburzenia

nerek i dróg moczowych

 

Nietrzymanie moczu

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Zmęczenie Ból

   

Badania diagnostyczne

   

Nieznaczny wzrost stężenia kinazy kreatynowej w surowicy

 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

 

Wypadki

   

*U pacjentów, u których wystąpiło omdlenie lub napad drgawek należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub długich zahamowań zatokowych (patrz punkt 4.4).

**Omamy, pobudzenie i zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

***W przypadkach zaburzeń czynności wątroby o niewyjaśnionej etiologii należy rozważyć odstawienie produktu Donectil ODT.


Donectil ODT - dawkowanie leku

Osoby dorosłe/ osoby w podeszłym wieku:

Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Donectil ODT należy przyjmować doustnie, wieczorem, bezpośrednio przed snem. Tabletkę należy umieścić na języku i odczekać aż rozpuści się w ustach. Następnie należy ją połknąć popijając wodą lub bez popijania, w zależności od preferencji pacjenta. Dawkę 5 mg/dobę należy stosować co najmniej przez miesiąc, co pozwoli ocenić najwcześniejszą kliniczną odpowiedź na lek i umożliwi ustalenie się stężenia stacjonarnego chlorowodorku donepezylu we krwi. Po miesięcznej ocenie klinicznej leczenia dawką 5 mg/dobę, dawkę chlorowodorku donepezylu można zwiększyć do 10 mg/dobę (w jednej dawce dobowej). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe niż 10 mg/dobę nie były testowane w badaniach klinicznych.

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być przeprowadzone zgodnie z uznanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem można rozpocząć tylko przy zapewnionej regularnej kontroli przyjmowania leku przez pacjenta.

Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, jak będzie korzystne dla pacjenta. Dlatego wymagana jest regularna ocena korzyści klinicznej ze stosowania donepezylu. Gdy nie ma oznak działania terapeutycznego, należy rozważyć zaprzestanie podawania produktu. Nie można przewidzieć indywidualnej reakcji na donepezyl.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zanikanie korzystnych efektów działania produktu Donectil ODT.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, gdyż wydalanie chlorowodorku donepezylu nie zależy od sprawności nerek.

Z uwagi na możliwość zwiększonej ekspozycji na działanie donepezylu u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2) zaleca się zwiększanie dawki w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania produktu Donectil ODT u dzieci.

Jeśli uzyskanie pożądanej dawki przy użyciu produktu o tej mocy nie jest możliwe lub nie jest praktyczne, można zastosować produkt o innej mocy.


Donectil ODT – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu Donectil ODT u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, z innymi rodzajami otępienia lub z innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. związanym z procesami starzenia).

Znieczulenie: Donectil ODT, jako inhibitor cholinesterazy, może wzmagać działanie leków pochodnych sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego do zwiotczenia mięśni.

Choroby układu krążenia: Działanie farmakologiczne inhibitorów cholinesterazy może zwiększać napięcie nerwu błędnego i wpływać na częstość akcji serca (np. powodować bradykardię). Może być to szczególnie istotne w przypadku pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, na przykład z blokiem zatokowoprzedsionkowym lub przedsionkowo-komorowym.

Zgłaszano przypadki omdleń i napadów drgawek. U tych pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku serca lub długich zahamowań zatokowych.

Choroby układu pokarmowego: Pacjenci z grup podwyższonego ryzyka rozwoju choroby wrzodowej, tzn. osoby z chorobą wrzodową w wywiadzie lub leczone obecnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), powinni być monitorowani pod kątem ewentualnych objawów. W badaniach klinicznych produktu Donectil ODT nie stwierdzono jednak zwiększonej, w porównaniu do placebo, częstości zapadania na chorobę wrzodową lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego: Chociaż cholinomimetyki mogą utrudniać odpływ moczu z pęcherza moczowego, w badaniach klinicznych produktu Donectil ODT takiego działania nie zaobserwowano.

Choroby układu nerwowego: Napady drgawek: Uważa się, że cholinomimetyki mogą w pewnym stopniu być przyczyną uogólnionych napadów drgawkowych, jednak drgawki jako takie mogą być również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Choroby płuc: Z uwagi na działanie cholinomimetyczne inhibitorów cholinesterazy należy zachować ostrożność stosując je u pacjentów z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać równoczesnego podawania produktu Donectil ODT z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby: Brak danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Ten produkt leczniczy zawiera aspartam (E951).

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Śmiertelność w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniowym

Przeprowadzono trzy badania kliniczne, które trwały 6 miesięcy, z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN prawdopodobnego, możliwego otępienia naczyniowego (ON). Kryteria NINDS-AIREN zostały opracowane w celu selekcji pacjentów, których otępienie ma wyłącznie podłoże naczyniowe i wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu wskaźnik śmiertelności wyniósł 2/198 (1,0%) dla chlorowodorku donepezylu 5 mg, 5/206 (2,4%) dla chlorowodorku donepezylu 10 mg i 7/199 (3,5%) dla placebo. W drugim badaniu wskaźnik śmiertelności wyniósł 4/208 (1,9%) dla chlorowodorku donepezylu 5 mg, 3/215 (1,4%) dla chlorowodorku donepezylu 10 mg i 1/193 (0,5%) dla placebo. W trzecim badaniu wskaźnik śmiertelności wyniósł 11/648 (1,7%) dla donepezylu 5 mg i 0/326 (0%) dla placebo. Średni wskaźnik śmiertelności dla wszystkich trzech badań ON w grupie przyjmującej chlorowodorek donepezylu (1,7%) był liczbowo wyższy niż w grupie placebo (1,1%); jednak różnica ta nie była istotna statystycznie. Większość zgonów pacjentów przyjmujących zarówno chlorowodorek donepezylu, jak i placebo, spowodowana była przyczynami o charakterze naczyniowym, spodziewanymi w badanej populacji (pacjenci w podeszłym wieku z chorobą naczyniową). Analiza wszystkich ciężkich zdarzeń naczyniowych ze skutkiem śmiertelnym lub bez skutku śmiertelnego nie wykazała różnicy w częstości występowania tych zdarzeń w grupie przyjmującej chlorowodorek donepezylu w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.

Zbiorcze wyniki badań nad chorobą Alzheimera (n=4146) oraz badań nad chorobą Alzheimera i innych badań nad otępieniem, w tym badań nad otępieniem naczyniowym (sumarycznie n=6888), wskazują, że wskaźnik śmiertelności w grupach placebo liczbowo przewyższał wskaźnik w grupach przyjmujących chlorowodorek donepezylu.


Przyjmowanie leku Donectil ODT w czasie ciąży

Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, stwierdzono natomiast szkodliwy wpływ na przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu leczniczego Donectil ODT nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja:

Donepezyl jest wydzielany w mleku szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem ludzkim, gdyż brak badań z udziałem kobiet w okresie laktacji. Dlatego kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Pozostałe leki działające na układ nerwowy

    W tej kategorii znajdziejsz wszytskie inne leki działąjace na układ nerwowy, w tym leki stosowane w leczeniu oraz łagodzeniu objawów choroby Alzheimera, leki wykorzystywane w leczeniu nałogów itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.