Dostępny w ponad połowie aptek

 

Budesonide Easyhaler proszek do inhalacji | 400 mcg/daw. | 1 inhal. po 100 daw. | zestaw startowy

od 0 , 00  do 65 , 74

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko
Substancja czynna: Budesonidum
Podmiot odpowiedzialny: ORION CORPORATION

Budesonide Easyhaler cena

65,74Opis produktu Budesonide Easyhaler

Kiedy stosujemy lek Budesonide Easyhaler?

Leczenie łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej przewlekłej astmy.

(Uwaga: Nie należy stosować produktu leczniczego Neplit Easyhaler w ostrym napadzie astmy.)

Budesonide Easyhaler - działanie leku

Substancją czynną leku Budesonide Easyhaler jest budezonid. Budezonid w proszku znajduje się w inhalatorze o nazwie Easyhaler. Poprzez ustnik inhalatora wdycha się ten proszek do płuc. Budezonid działa poprzez zmniejszanie oraz zapobieganie obrzękom i stanom zapalnym w płucach.

Lek Budesonide Easyhaler należy do grupy leków stosowanych zapobiegawcz o. Jest stosowany w celu zapobiegania objawom astmy. Należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami.

Budezonid NIE przerwie napadu astmy, który już wystąpił. Z tego powodu należy zawsze mieć przy sobie szybko działający „doraźny” lek rozszerzający oskrzela (beta2-agonistę).

Zauważalne działanie budezonidu może wystąpić dopiero po kilku dniach leczenia, natomiast maksymalne działanie występuje po kilku tygodniach. Lek Budesonide Easyhaler należy stosować regularnie, aby zapobiec zapaleniu towarzyszącemu astmie. Lek ten należy przyjmować systematycznie, zgodnie z zaleceniami, nawet jeżeli pacjent nie odczuwa żadnych objawów.


Jaki jest skład leku Budesonide Easyhaler?

Co zawiera lek Budesonide Easyhaler

- Substancją czynną leku jest budezonid.

- Pozostały składnik leku to laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Budesonide Easyhaler?

Kiedy nie stosować leku Budesonide Easyhaler

Jeśli pacjent ma uczulenie na:

budezonid, pozostały składnik tego leku, którym jest laktoza (która zawiera niewielkie ilości białka mleka).

W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który zmieni lek na inny.


Budesonide Easyhaler – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)

Podrażnienie gardła, trudności w połykaniu, kaszel i zakażenia grzybicze (pleśniawki) w jamie ustnej lub gardle. Jeżeli u pacjenta wystąpi jedno z tych działań niepożądanych, nie należy przerywać stosowania leku Budesonide Easyhaler. Należy poradzić się lekarza.

Można zmniejszyć ryzyko wystąpienia powyższych działań niepożądanych przez przepłukanie jamy ustnej i gardła wodą lub umycie zębów po każdej zastosowanej dawce leku. Nie należy połykać wody po płukaniu, należy ją wypluć.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)

Lęk, depresja, zaćma, nieostre widzenie, skurcze mięśni i drżenie.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób)

Zbyt duże lub za małe stężenie kortyzolu we krwi. Osłabienie czynności nadnerczy (gruczołów położonych blisko nerek). Wysypka skórna, świąd, siniaki, chrypka, niepokój i nerwowość. Opóźnienie wzrostu u dzieci. Zmiany zachowania szczególnie u dzieci.

Rzadko występujące ciężkie reakcje alergiczne:

W przypadku wystąpienia swędzenia, wysypki, zaczerwienienia skóry, obrzęku powiek, warg lub gardła, świszczącego oddechu, niskiego ciśnienia krwi lub zapaści, wkrótce po zastosowaniu dawki leku, należy:

· przerwać stosowanie leku Budesonide Easyhaler

· natychmiast powiadomić lekarza.

Duszność bezpośrednio po zastosowaniu leku:

Rzadko, leki wziewne mogą prowadzić do nasilenia świszczącego oddechu i duszności (skurczu oskrzeli), bezpośrednio po zastosowaniu leku. W takim przypadku należy:

· przerwać stosowanie leku Budesonide Easyhaler

· zastosować szybko działający lek rozszerzający oskrzela

· natychmiast powiadomić lekarza.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób)

Jaskra. Zmniejszenie gęstości mineralnej kości (osłabienie kości).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Problemy ze snem, agresja, nadpobudliwość psychomotoryczna (trudności w ustaniu w miejscu) i rozdrażnienie. Wystąpienie tych działań jest znacznie bardziej prawdopodobne u dzieci.

Jeżeli pacjent uważa, że wystąpiło u niego jakiekolwiek z tych rzadkich działań niepożądanych lub jeżeli niepokoi się, że może wystąpić, powinien porozmawiać z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Budesonide Easyhaler - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz przepisał odpowiednią moc i dawkę leku dla pacjenta. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Zastępowanie kortykosteroidów w tabletkach lekiem Budesonide Easyhaler:

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent stosował kortykosteroidy w tabletkach (np. kortyzon w tabletkach) w leczeniu astmy. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie liczby tabletek i ostateczne przerwanie leczenia w ciągu kilku tygodni. Jeżeli w tym okresie stopniowego odstawiania leku pacjent poczuje się słabo, należy skontaktować się z lekarzem, ale nie wolno przerywać stosowania leku Budesonide Easyhaler.

Stosowanie u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) oraz młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat):

1 – 2 dawki podawane wziewnie rano i wieczorem lub raz na dobę wieczorem.

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 11 lat:

1 – 2 dawki podawane wziewnie rano i wieczorem lub raz na dobę wieczorem.

W trakcie leczenia lekarz może od czasu do czasu zmodyfikować dawkę leku, aby ustalić najmniejszą dawkę konieczną do utrzymania pod kontrolą astmy występującej u pacjenta (dawka podtrzymująca).

Jeżeli lek Budesonide Easyhaler ma być stosowany przez dziecko, należy upewnić się, iż umie ono przyjmować lek we właściwy sposób.

Poza lekiem stosowanym zapobiegawczo - Budesonide Easyhaler, pacjent potrzebuje także doraźnego leku rozszerzającego oskrzela:

Budezonid NIE przerwie napadu astmy, który już wystąpił. Z tego powodu należy zawsze mieć przy sobie szybko działający doraźny lek rozszerzający oskrzela (beta2-agonistę) na wypadek wystąpienia ostrych objawów astmy.

Jeżeli pacjent systematycznie stosuje lek doraźny w inhalatorze (beta2-agonistę), należy stosować go przed podaniem leku Budesonide Easyhaler (leku stosowanego zapobiegawczo).

Zaostrzenie objawów astmy w trakcie leczenia:

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w przypadku:

nasilenia świszczącego oddechu lub ucisku w klatce piersiowej w trakcie leczenia konieczności częstszego niż poprzednio stosowania leku doraźnego gdy lek doraźny nie będzie pomagał równie skutecznie, jak poprzednio.

W takim przypadku może występować zaostrzenie astmy i konieczność zastosowania dodatkowego leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Budesonide Easyhaler

W przypadku zastosowania większej dawki lub większej liczby dawek niż zalecana, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy w dalszym ciągu stosować lek Budesonide Easyhaler.

Ważne jest, aby przyjmować dawkę leku zgodnie z instrukcją podaną w ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy samodzielnie zwiększać lub zmniejszać dawki leku bez konsultacji z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Budesonide Easyhaler

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zastosować go najszybciej jak jest to możliwe lub zastosować następną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania. Najlepiej stosować lek każdego dnia o tej samej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Budesonide Easyhaler

Nie należy przerywać stosowania leku Budesonide Easyhaler bez porozumienia się z lekarzem. Jeżeli pacjent nagle przerwie stosowanie tego leku, może dojść do zaostrzenia objawów astmy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Instrukcja używania inhalatora znajduje się na końcu ulotki.


Budesonide Easyhaler – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Budesonide Easyhaler, jeśli u pacjenta stwierdzono:

· gruźlicę płuc,

· jakiekolwiek nieleczone, bakteryjne, wirusowe lub grzybicze zakażenie jamy ustnej, dróg oddechowych, w tym płuc,

· ciężką chorobę wątroby.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Po zakończeniu inhalacji należy przepłukać usta, aby zapobiec grzybiczej infekcji jamy ustnej.

Nie zaleca się stosowania leku Budesonide Easyhaler u dzieci w wieku poniżej 6 lat.


Przyjmowanie leku Budesonide Easyhaler w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Zarówno dla płodu jak i dla matki ważne jest, aby zapewnić odpowiednie leczenie astmy w czasie ciąży. Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych w czasie ciąży należy rozważyć, czy korzyść ze stosowania budezonidu dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę budezonidu w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli astmy.


Charakterystyka produktu leczniczego Budesonide Easyhaler

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Budesonide Easyhaler z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Budesonide Easyhaler z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Budesonide Easyhaler

Cytrusy

Sok grejpfrutowy może zwiększać w osoczu stężenie budezonidu podanego doustnie.


Inne opakowania Budesonide Easyhaler


Grupy

  • Leki przeciwastmatyczne i stosowane w POChP

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.