Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Formoterol Easyhaler proszek do inhalacji | 12 mcg/daw. inh. | 1 inhal. po 120 daw. | +op.ochr.

od 0 , 00  do 117 , 35

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko
Substancja czynna: Formoteroli fumaras dihydricus
Podmiot odpowiedzialny: ORION CORPORATION

Formoterol Easyhaler cena

117,35Opis produktu Formoterol Easyhaler

Kiedy stosujemy lek Formoterol Easyhaler?

Jest stosowany:

· razem z wziewnymi kortykosteroidami w celu leczenia i zapobiegania objawom astmy,

· w celu leczenia i zapobiegania wystąpieniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Działanie formoterolu rozpoczyna się w ciągu 1-3 minut i utrzymuje się przez około 12 godzin.

Formoterol Easyhaler - działanie leku

Formoterol Easyhaler jest lekiem stosowanym w leczeniu astmy, który rozkurcza drogi oddechowe i w ten sposób zapobiega i leczy objawy, takie jak świszczący oddech, duszność i kaszel.

Substancją czynną jest formoterol. Formoterol w postaci proszku znajduje się w inhalatorze o nazwie Easyhaler. Proszek wdycha się do płuc poprzez ustnik inhalatora.


Jaki jest skład leku Formoterol Easyhaler?

Co zawiera lek Formoterol Easyhaler

- Substancją czynną leku jest formoterolu fumaran dwuwodny.

- Inne składniki leku to laktoza jednowodna (która zawiera niewielką ilość białek mleka).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Formoterol Easyhaler?

Nie należy stosować leku Formoterol Easyhaler, jeśli pacjent ma uczulenie na:

· formoterol,

· pozostały składnik tego leku, którym jest laktoza jednowodna (która zawiera niewielką ilość białek mleka).

Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.


Formoterol Easyhaler – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Te działania niepożądane są często łagodne i mogą ustępować podczas dalszego leczenia. Jeśli działania niepożądane są ciężkie, utrzymują się dłużej niż kilka dni lub jeśli pacjent jest zaniepokojony wystąpieniem któregokolwiek z nich, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy przerwać stosowanie leku Formoterol Easyhaler i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

swędzenie, wysypka, zaczerwienienie skóry, obrzęk powiek, warg, twarzy lub gardła, niskie ciśnienie tętnicze lub zapaść, nasilenie świszczącego oddechu i duszności bezpośrednio po zastosowaniu dawki leku.

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

drżenie, kołatanie serca, ból głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

skurcze mięśni, ból mięśni, szybkie bicie serca, bezsenność, nerwowość, niepokój.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

nieregularna lub nierówna praca serca, skurcze dodatkowe, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, podrażnienie jamy ustnej lub gardła, świszczący oddech, duszność, reakcje alergiczne, nudności (mdłości).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

zaburzenia smaku, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, ból lub ucisk w klatce piersiowej, choroby serca (wydłużenie odstępu QT), zmiany ciśnienia krwi, zawroty głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Formoterol Easyhaler - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarzalubfarmaceuty.

Ostre napady astmy

W przypadku wystąpienia ostrego napadu astmy między podaniem kolejnych dawek leku Formoterol Easyhaler, należy zastosować doraźnie krótko działający lek wziewny.

Należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe w przypadku:

nasilenia świszczącego oddechu, duszności lub kaszlu, gdy objawy powracają szybciej niż zwykle, gdy konieczne jest zastosowanie krótko działającego leku doraźnego częściej niż zwykle.

Stosowanie u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku) i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat):

Astma:

Zazwyczaj 1 dawka (12 mikrogramów) przyjmowana regularnie dwa razy na dobę. Można zwiększyć dawkowanie maksymalnie do 2 dawek (2 x 12 mikrogramów) na dobę.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Zazwyczaj 1 dawka (12 mikrogramów) regularnie dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 2 dawki na dobę.

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Astma:

Zazwyczaj 1 dawka (12 mikrogramów) regularnie dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 2 inhalacje na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Formoterol Easyhaler

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Formoterol Easyhaler, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Objawy przedawkowania mogą obejmować: nudności, wymioty, ból głowy, drżenie i szybkie bicie serca.

Pominięcie zastosowania leku Formoterol Easyhaler

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki, lecz powrócić do zwykłego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Formoterol Easyhaler

Nie należy przerywać ani zmniejszać dawki leku Formoterol Easyhaler, wziewnych kortykosteroidów lub innych leków stosowanych w zaburzeniach układu oddechowego bez porozumienia się z lekarzem. Ważne jest, aby przyjmować lek regularnie, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Lek ten jest zwykle przyjmowany rano i wieczorem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Instrukcja dotycząca stosowania inhalatora znajduje się na końcu ulotki.


Formoterol Easyhaler – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Formoterol Easyhaler należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli pacjent ma:

· zaburzenia serca,

· wysokie ciśnienie krwi,

· cukrzycę (może być konieczne wykonanie u pacjenta dodatkowych pomiarów stężenia glukozy we krwi na początku stosowania leku Formoterol Easyhaler),

· małe stężenie potasu we krwi,

· nadczynność tarczycy,

· guz chromochłonny nadnerczy.


Przyjmowanie leku Formoterol Easyhaler w czasie ciąży

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Formoterol Easyhaler w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nie należy stosować Formoterol Easyhaler w okresie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Formoterol Easyhaler

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Formoterol Easyhaler z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Formoterol Easyhaler z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki przeciwastmatyczne i stosowane w POChP

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.