Toctino interakcje ulotka kapsułki miękkie 0,01 g 30 kaps.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Toctino kapsułki miękkie | 0,01 g | 30 kaps.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Alitretinoin
Podmiot odpowiedzialny: STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Toctino

Kiedy stosujemy lek Toctino?

Produkt leczniczy TOCTINO jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych z ciężkim przewlekym wypryskiem rąk, który nie odpowiada na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego.

Odpowiedź na leczenie jest bardziej prawdopodobna u pacjentów, u których wyprysk ma głównie cechy hiperkeratotyczne, niż u tych, u których wyprysk występuje przeważnie w postaci potówki (patrz punkt 5.1).


Jaki jest skład leku Toctino?

TOCTINO kapsułki miękkie 10 mg:

Każda kapsułka miękka zawiera 10 mg alitretynoiny.

TOCTINO kapsułki miękkie 30 mg:

Każda kapsułka miękka zawiera 30 mg alitretynoiny

Ten produkt leczniczy zawiera substancje pomocnicze: olej sojowy i sorbitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Toctino?

Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia produktem leczniczym TOCTINO (patrz punkt 4.6).

Produkt leczniczy TOCTINO jest przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że spełnione zostały wszystkie warunki Programu Zapobiegania Ciąży (patrz punkt 4.4).

TOCTINO zawiera olej sojowy i sorbitol. Pacjenci z uczuleniem na orzeszki ziemne, soję lub z rzadką wrodzoną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt leczniczy TOCTINO jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

TOCTINO jest również przeciwwskazany u pacjentów:

• z zaburzeniami czynności wątroby,

• z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,

• z nieopanowaną hipercholesterolemią,

• z nieopanowaną hipertrójglicerydemią,

• z nieopanowaną niedoczynnością tarczycy,

• z nadmiarem witaminy A,

• z nadwrażliwością na alitretynoinę, na inne retynoidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w szczególności w razie uczulenia na orzeszki ziemne lub soję, • leczonych jednocześnie tetracyklinami (patrz punkt 4.5).


Toctino – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęstsze reakcje niepożądane na lek (ADR) obserwowane podczas leczenia alitretynoiną to ból głowy (30 mg: 21%; 10 mg: 11%), uderzenia gorąca (30 mg: 5,9%; 10 mg: 1,6%) i zmiany wartości badań laboratoryjnych obejmujące zwiększone stężenia trójglicerydów (30 mg: 35,4%; 10 mg: 17,0%), zwiększone stężenia cholesterolu (30 mg: 27,8%; 10 mg: 16,7%), zmniejszone stężenia hormonu tyreotropowego (TSH, 30 mg: 8,4%; 10 mg: 6,0%) i zmniejszone stężenia wolnej tyroksyny - T4 (30 mg: 10,5%; 10 mg: 2,9%). Te odwracalne reakcje niepożądane na lek są zależne od wielkości dawki i można je złagodzić poprzez zmniejszenie dawki.

 

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1000,

< 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000,

< 1/1000)

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Niedokrwistość, zwiększona zdolność wiązania

żelaza, zmniejszona liczba

monocytów; zwiększona liczba

tromboc tów

     

Zaburzenia endokrynologi czne

 

Zmniejszone stężenie TSH, zmniejszone

stężenie wolnej

T4

     

Zaburzenia psychiczne

       

Depresja, zmiany

nastroju, myśli samobójcze

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

   

Łagodne nadciśnienie wewnątrzczasz kowe

 

Zaburzenia oka

 

Zapalenie spojówek, suchość oczu, podrażnienie oczu

Niewyraźne widzenie, zaćma

   

Zaburzenia naczyniowe

 

Uderzenia gorąca

 

Zapalenie naczyń

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

Krwotok z nosa

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Zwiększona aktywność aminotransferaz1)

     

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Suchość skóry, suchość ust, zapalenie warg, wyprysk1), zapalenie skóry1), rumień, łysienie

Świąd, wysypka, łuszczenie się skóry, wyprysk z pęknięciami

skóry

   

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle stawów1), bóle mięśni1)

Egzostoza,

(hiperstoza), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

   
 

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1000,

< 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000,

< 1/1000)

Nieznana

Badania diagnostyczne

Hipertrójglicer ydemia, zmniejszon stężenie lipoprotein o dużej gęstości, hipercholester olemia

Zwiększona aktywność kinazy fosfokreatynowej we krwi

     

1) Częstość występowania zdarzeń niepożądanych nie była większa niż obserwowana w równoległej grupie placebo.

Stosowaniu retynoidów, w tym alitretynoiny, towarzyszyły objawy psychiatryczne, w szczególności depresja, zmiany nastroju i myśli samobójcze. W badaniach klinicznych, z których wykluczono pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi aktualnie lub w wywiadzie, pacjenci byli monitorowani pod kątem depresji za pomocą skali oceny depresji CES-D (ang. Center for Epidemiological StudiesDepression). Leczenie alitretynoiną nie wiązało się ze zmianami wyników na skali CES-D.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem alitretynoiny nie zaobserwowano następujących zdarzeń niepożądanych, ale zostały one zaobserwowane w przypadku stosowania innych retynoidów:

nieswoiste zapalenie jelit, cukrzyca, daltonizm (niedobory widzenia barw) i nietolerancja soczewek kontaktowych (patrz punkt 4.4).

Leczeniu retynoidami o działaniu ogólnym towarzyszyły zmiany mineralizacji kości i zwapnienia pozakostne. W badaniach klinicznych z zastosowaniem alitretynoiny często stwierdzano zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i zwapnienia więzadeł u pacjentów z przewlekłym wypryskiem rąk przed leczeniem (stan wyjściowy) z niewielką progresją u małej liczby pacjentów podczas leczenia. Obserwacje te odpowiadały zmianom zwyrodnieniowym zależnym od wieku. Pomiary gęstości kości (DXA) nie wskazywały zależnego od dawki wpływu na mineralizację kości.


Toctino - dawkowanie leku

Produkt leczniczy TOCTINO powinien być przepisywany wyłącznie przez dermatologa lub lekarza mającego doświadczenie w zakresie stosowania retynoidów o działaniu ogólnym, w pełni rozumiejących ryzyko związane z leczeniem retynoidami o działaniu ogólnym i wymagania w zakresie monitorowania pacjentów. Kobietom w wieku rozrodczym produkt leczniczy TOCTINO należy wypisywać w ilości ograniczonej do 30 dni leczenia; kontynuacja leczenia wymaga wydania nowej recepty. Najlepiej, aby test ciążowy, wypisanie recepty i zrealizowanie recepty na produkt leczniczy TOCTINO nastąpiło tego samego dnia. Zrealizowanie recepty na produkt leczniczy TOCTINO powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 7 dni od daty wypisania recepty.

Zakres zalecanych dawek produktu leczniczego TOCTINO wynosi od 10 mg do 30 mg raz na dobę.

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Toctino wynosi 30 mg raz na dobę. U pacjentów z niedopuszczalnymi reakcjami niepożądanymi na większe dawki, można rozważyć zmniejszenie dawki do 10 mg raz na dobę. W badaniach dawek dobowych 10 mg i 30 mg wykazano, że obie dawki prowadziły do ustąpienia zmian chorobowych. Dawka 30 mg pozwalała uzyskać szybszą odpowiedź i wyższy wskaźnik odpowiedzi. Dawce dobowej 10 mg rzadziej towarzyszyły zdarzenia niepożądane (patrz punkty 4.4 oraz 5.1).

Można zastosować cykl leczenia produktem leczniczym TOCTINO trwający 12 do 24 tygodni w zależności od odpowiedzi na leczenie. Należy rozważyć przerwanie terapii u pacjentów, u których po pierwszych 12 tygodniach leczenia, choroba ma nadal ciężką postać. W razie nawrotu choroby pacjenci mogą odnieść korzyść z dalszych cyklów leczenia produktem leczniczym TOCTINO. Kapsułki należy przyjmować raz na dobę razem z pokarmem.

Produkt leczniczy TOCTINO nie powinien być przepisywany, jeśli wyprysk u pacjenta można odpowiednio opanować standardowym postępowaniem, w tym poprzez ochronę skóry, unikanie alergenów i substancji drażniących oraz leczenie silnymi kortykosteroidami stosowanymi miejscowo.

Dzieci i młodzież

TOCTINO nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.


Toctino – jakie środki ostrożności należy zachować?

Program Zapobiegania Ciąży

Ten produkt leczniczy ma działanie TERATOGENNE.

Produkt leczniczy TOCTINO jest przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że spełnione zostały wszystkie poniższe warunki Programu Zapobiegania Ciąży:

• Pacjentka rozumie ryzyko działań teratogennych.

• Pacjentka rozumie konieczność ścisłej comiesięcznej obserwacji.

• Pacjentka rozumie i akceptuje konieczność stosowania skutecznej, nieprzerywanej antykoncepcji przez 1 miesiąc przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie trwania leczenia i przez 1 miesiąc po zakończeniu leczenia. Należy stosować co najmniej jedną, a najlepiej dwie uzupełniające się metody antykoncepcji, w tym metodę mechaniczną.

• Nawet jeśli u pacjentki nie występuje miesiączkowanie, powinna przestrzegać wszystkich zaleceń w zakresie skutecznej antykoncepcji.

• Pacjentka powinna być w stanie stosować skuteczne środki antykoncepcji.

• Pacjentka powinna zostać poinformowana o potencjalnym wpływie leku na ciążę i konsekwencjach zajścia w ciążę, być ich świadoma, oraz rozumieć konieczność szybkiej konsultacji z lekarzem w razie ryzyka zajścia w ciążę.

• Pacjentka rozumie i akceptuje konieczność poddania się testom ciążowym przed leczeniem, w trakcie i 5 tygodni po zakończeniu leczenia.

• Pacjentka poświadcza, że zrozumiała zagrożenia i niezbędne środki ostrożności związane ze stosowaniem produktu leczniczego TOCTINO.

Postanowienia te dotyczą również kobiet, które nie są obecnie aktywne seksualnie, chyba że lekarz wystawiający receptę na ten produkt leczniczy uzna, iż istnieją jednoznaczne powody wskazujące, że nie ma ryzyka zajścia w ciążę. Lekarz wystawiający receptę na ten produkt leczniczy powinien upewnić się, że:

• Pacjentka przestrzega wymagań dotyczących zapobiegania ciąży podanych powyżej i potwierdziła, że zrozumiała te zagadnienia.

• Pacjentka potwierdziła zapoznanie się z wyżej wymienionymi wymaganiami. • Pacjentka stosowała co najmniej jedną, a najlepiej dwie metody skutecznej antykoncepcji, w tym metodę mechaniczną przez co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem leczenia i będzie kontynuować stosowanie skutecznej antykoncepcji w trakcie całego okresu leczenia oraz co najmniej przez 1 miesiąc po zaprzestaniu leczenia.

• Ujemny wynik testu ciążowego uzyskano przed leczeniem, w trakcie leczenia i 5 tygodni po zakończeniu leczenia. Należy udokumentować terminy i wyniki testów ciążowych.

Antykoncepcja

Pacjentkom należy przekazać kompleksowe informacje na temat zapobiegania ciąży i skierowanie w celu uzyskania porady w sprawie antykoncepcji, jeśli nie stosują one skutecznej antykoncepcji.

Jako niezbędne minimum pacjentki, które mogą zajść w ciążę powinny stosować co najmniej jedną skuteczną metodę antykoncepcji. Najlepiej byłoby, gdyby pacjentka stosowała dwie uzupełniające się metody antykoncepcji, w tym metodę mechaniczną. Antykoncepcję należy kontynuować przez co najmniej 1 miesiąc po zakończeniu leczenia produktem leczniczym TOCTINO, nawet w przypadku braku miesiączki.

Testy ciążowe

Zgodnie z miejscową praktyką, zalecane jest przeprowadzenie nadzorowanych przez personel medyczny testów ciążowych o minimalnej czułości 25 mIU/ml w ciągu pierwszych 3 dni cyklu menstruacyjnego w sposób opisany poniżej.

Miesiąc przed rozpoczęciem terapii

Aby upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji, zalecane jest przeprowadzenie wstępnego testu ciążowego nadzorowanego przez personel medyczny oraz odnotowanie jego terminu i wyniku. U pacjentek, u których nie występują regularne miesiączki, termin takiego testu ciążowego należy ustalić uwzględniając aktywność seksualną pacjentki. Test ten powinien być przeprowadzony około 3 tygodni po ostatnim odbytym przez pacjentkę stosunku płciowym, podczas którego nie stosowano antykoncepcji. Lekarz wystawiający receptę na ten produkt leczniczy powinien zadbać o edukację pacjentki w zakresie zagadnień antykoncepcji.

Na początku leczenia

Nadzorowany przez personel medyczny test powinien być również przeprowadzony w trakcie konsultacji, gdy przepisywany jest produkt leczniczy TOCTINO, lub w ciągu 3 dni przed wizytą u lekarza wystawiającego receptę na ten produkt leczniczy; z testem należy poczekać do czasu, aż pacjentka będzie stosować skuteczną metodę antykoncepcji przez okres co najmniej 1 miesiąca. Test ma na celu upewnienie się, że pacjentka nie jest w ciąży w momencie rozpoczynania leczenia produktem leczniczym TOCTINO.

Wizyty kontrolne

Wizyty kontrolne należy przeprowadzać w 28-dniowych odstępach. Należy ustalić konieczność przeprowadzenia wielokrotnych comiesięcznych testów ciążowych nadzorowanych przez personel medyczny, biorąc pod uwagę między innymi aktywność seksualną pacjentki i ostatnie cykle miesiączkowania (zaburzenia miesiączkowania, nieregularne miesiączkowanie lub całkowity brak miesiączek). Gdy jest to wskazane, kontrolne testy ciążowe należy przeprowadzić w dniu wizyty, w celu przepisania produktu leczniczego lub w ciągu 3 dni przed wizytą u lekarza wystawiającego na niego receptę.

Zakończenie leczenia

Pięć tygodni po zakończeniu leczenia, u kobiet należy wykonać końcowy test ciążowy, aby wykluczyć ciążę.

Ograniczenia dotyczące przepisywania i wydawania produktu leczniczego

Kobietom w wieku rozrodczym ,alitretynoinę należy przepisywać w ilości ograniczonej do 30 dni leczenia, a kontynuacja leczenia wymaga wydania nowej recepty. Najlepiej, aby test ciążowy, wypisanie recepty i zrealizowanie recepty na alitretynoinę nastąpiło tego samego dnia. Zrealizowanie recepty na alitretynoinę powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty wypisania recepty.

Pacjenci płci męskiej

Niewielkie ilości alitretynoiny oznaczono w spermie zdrowych ochotników przyjmujących alitretynoinę w dawce 40 mg; nic jednak nie wskazuje na kumulację leku w spermie. Zakładając całkowite wchłanianie leku przez pochwę, takie ilości leku miałyby pomijalny wpływ na endogenne stężenia leku w osoczu partnerek pacjentów i z tego względu nie wydaje się, aby stanowiły ryzyko dla płodu, jeśli partnerka jest w ciąży. W oparciu o obserwacje pozakliniczne ustalono, że płodność u mężczyzn może zostać upośledzona wskutek leczenia produktem leczniczym TOCTINO (patrz punkt 5.3).

Pacjenci płci męskiej powinni pamiętać, że nie wolno odstępować produktu leczniczego żadnej innej osobie, a szczególnie kobietom.

Dodatkowe środki ostrożności

Pacjentów należy pouczyć, aby nigdy nie przekazywali tego produktu leczniczego innej osobie i aby zwrócili wszelkie niezużyte kapsułki farmaceucie po zakończeniu leczenia.

Pacjenci nie powinni być dawcami krwi w trakcie terapii i przez 1 miesiąc po zaprzestaniu przyjmowania produktu leczniczego TOCTINO, z powodu potencjalnego zagrożenia dla płodu u pacjentki w ciąży otrzymującej transfuzję krwi.

Materiały edukacyjne

Aby pomóc w zapobieganiu ekspozycji płodu na działanie alitretynoiny lekarzom wypisującym receptę, farmaceutom i pacjentom, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego udostępni materiały edukacyjne w celu zwiększenia skuteczności ostrzeżeń o teratogenności produktu leczniczego TOCTINO, udzielenia porad na temat antykoncepcji przed rozpoczęciem terapii tym produktem i poinformowania o konieczności przeprowadzania testów ciążowych. Wszyscy pacjenci, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, powinni otrzymać wyczerpujące informacje na temat ryzyka teratogennego i rygorystycznych metod zapobiegania ciąży, które podano w Programie Zapobiegania Ciąży.

Zaburzenia psychiczne

U pacjentów leczonych retynoidami o działaniu ogólnym, w tym alitretynoiną, zgłaszane były: depresja, nasilenie się depresji, stany lękowe, tendencje do agresji, wahania nastroju, objawy psychotyczne i bardzo rzadko myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwo. W związku z powyższym, szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów z depresją w wywiadzie i pacjentów leczonych alitretynoiną; należy ich obserwować pod kątem objawów depresji, a w razie konieczności skierować na odpowiednie leczenie. Jednakże przerwanie podawania alitretynoiny może nie być wystarczającym działaniem, aby złagodzić te objawy, dlatego konieczna może być dalsza ocena psychiatryczna lub psychologiczna.

Promieniowanie UV

Działanie promieniowania ultrafioletowego jest potęgowane przez terapię retynoidami, dlatego pacjenci powinni unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne i nienadzorowane korzystanie z solarium. W razie konieczności należy stosować preparat ochronny, o dużej wartości współczynnika ochrony przed światłem, co najmniej SPF 15.

Pacjentom, u których wystąpi suchość skóry i ust, należy doradzić stosowanie kremu lub mleczka nawilżającego do skóry oraz balsamu do ust.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Leczenie przy użyciu innych retynoidów o działaniu ogólnym było związane ze zmianami kostnymi, w tym z przedwczesnym zamknięciem nasady kości, hiperostozą, zwapnieniem ścięgien i więzadeł.

U pacjentów leczonych alitretynoiną obserwowano ból mięśni, ból stawów i podwyższoną aktywność kinazy fosfokreatynowej w surowicy krwi.

Zaburzenia oka

Leczeniu alitretynoiną towarzyszyła suchość oczu. Objawy zwykle ustępowały po przerwaniu leczenia. Suchość oczu można złagodzić, stosując maść do oczu lub tzw. sztuczne łzy. Może pojawić się nietolerancja soczewek kontaktowych, wymagająca od pacjenta noszenia w trakcie leczenia okularów.

Leczenie retynoidami o działaniu ogólnym było związane ze zmętnieniem rogówki i zapaleniem rogówki. U pacjentów leczonych alitretynoiną zaobserwowano osłabienie zdolności widzenia w nocy. Objawy te zwykle ustępowały po przerwaniu leczenia.

Pacjenci, u których wystąpiły problemy ze wzrokiem, powinni zostać skierowani do okulisty. Konieczne może być odstawienie leczenia alitretynoiną.

Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

Leczenie retynoidami o działaniu ogólnym, w tym alitretynoiną, było związane wystąpieniem przypadków łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, przy czym część tych przypadków dotyczyła pacjentów jednocześnie przyjmujących tetracykliny (patrz punkty 4.3 i 4.5). Objawy przedmiotowe i podmiotowe łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego obejmują ból głowy, nudności i wymioty, zaburzenia widzenia i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. Pacjenci, u których pojawią się objawy łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego , powinni natychmiast przerwać stosowanie alitretynoiny.

Metabolizm lipidów

Stosowaniu alitretynoiny towarzyszyło zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów w osoczu krwi. Należy monitorować stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy (na czczo).

Należy przerwać stosowanie alitretynoiny, jeśli nie można utrzymać hipertrójglicerydemii na dopuszczalnym poziomie lub jeśli wystąpią objawy zapalenia trzustki (patrz punkt 4.8). Poziomy stężenia trójglicerydów powyżej 800 mg/dl (9 mmol/l) są czasami związane z ostrym zapaleniem trzustki, które może skończyć się zgonem.

Czynność tarczycy

U pacjentów otrzymujących alitretynoinę zaobserwowano zmiany wyników testów czynnościowych tarczycy, najczęściej odwracalne zmniejszenie poziomów stężenia hormonu tyreotropowego (TSH) i wolnej tyroksyny (T4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Leczenie innymi retynoidami o działaniu ogólnym było związane z przemijającym i odwracalnym zwiększeń aktywności transaminaz. W przypadku utrzymujących się klinicznie istotnych zwiększeń aktywności transaminaz, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Zaburzenia żołądka i jelit

Stosowanie retynoidów o działaniu ogólnym jest związane z występowaniem zapalenia jelit (w tym miejscowego zapalenia jelita krętego) u pacjentów bez zaburzeń jelitowych w wywiadzie. Jeśli zaobserwowana zostanie ciężka biegunka należy rozważyć rozpoznanie zapalenia jelit i natychmiast przerwać stosowanie alitretynoiny.

R eakcje alergiczne

Rzadko zgłaszano reakcje anafilaktyczne podczas stosowania retynoidów o działaniu ogólnym, w niektórych przypadkach po wcześniejszej ekspozycji na retynoidy stosowane miejscowo. Reakcje alergiczne skóry są zgłaszane niezbyt często. Zgłaszano poważne przypadki alergicznego zapalenia naczyń, często z plamicą (siniaki i czerwonawe wykwity) na kończynach, i pozaskórnych zmian chorobowych. Ciężkie reakcje alergiczne wymagają przerwania leczenia i ścisłego monitorowania.

Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka

U pacjentów z cukrzycą, otyłością, czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej lub zaburzeniami metabolizmu lipidów poddawanych leczeniu z zastosowaniem alitretynoiny konieczne mogą być częstsze kontrole stężenia lipidów w surowicy. U tych pacjentów zalecane jest rozpoczęcie leczenia od dawki 10 mg raz na dobę i zwiększenie jej w razie konieczności do maksymalnej dawki 30 mg.


Przyjmowanie leku Toctino w czasie ciąży

Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia produktem leczniczym TOCTINO (patrz punkt 4.3). Jeśli pomimo zastosowania środków ostrożności w celu zapobieżenia ciąży w trakcie leczenia produktem leczniczym TOCTINO lub w miesiącu po przerwaniu takiego leczenia pacjentka zajdzie w ciążę, istnieje znaczne ryzyko bardzo ciężkich i poważnych wad rozwojowych płodu.

Alitretynoina należy do retynoidów, co oznacza, że wykazuje silne działanie teratogenne. Wady rozwojowe płodu związane z ekspozycją na retynoidy obejmują nieprawidłowości ośrodkowego układu nerwowego (wodogłowie, wady rozwojowe/nieprawidłowości móżdżku, mikrocefalia), dysmorfię twarzy, rozszczep podniebienia, nieprawidłowości ucha zewnętrznego (brak ucha zewnętrznego, małe przewody słuchowe zewnętrzne lub ich brak), nieprawidłowości oka (małoocze), nieprawidłowości sercowo-naczyniowe (wady stożka i pnia tętniczego, takie jak tetralogia Fallota, przełożenie dużych naczyń, wady przegrody), nieprawidłowości grasicy oraz nieprawidłowości przytarczyc. Stwierdzono również zwiększoną częstość występowania samoistnych poronień.

Jeśli kobieta leczona produktem leczniczym TOCTINO zajdzie w ciążę, należy przerwać leczenie i skierować pacjentkę do lekarza ze specjalizacją lub doświadczeniem w dziedzinie teratologii w celu przeprowadzenia oceny i uzyskania porady.

Laktacja

Alitretynoina jest substancją silnie lipofilną; z tego względu bardzo prawdopodobne jest jej przenikanie do mleka kobiecego. Z powodu potencjalnego ryzyka narażenia na lek dziecka, stosowanie alitretynoiny jest przeciwwskazane u matek karmiących piersią.

Płodność

Niewielkie ilości alitretynoiny oznaczono w spermie zdrowych ochotników przyjmujących alitretynoinę w dawce 40 mg; nic jednak nie wskazuje na kumulację leku w spermie. Zakładając, że lek całkowicie wchłania się przez pochwę, takie ilości leku miałyby pomijalny wpływ na endogenne stężenia leku w osoczu partnerek pacjentów. Z tego względu nie wydaje się, aby stanowiły ryzyko dla płodu, jeśli partnerka jest w ciąży. W oparciu o obserwacje pozakliniczne ustalono, że płodność u mężczyzn może zostać upośledzona wskutek leczenia produktem leczniczym TOCTINO (patrz punkt 5.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.