Tamiron interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Trudno dostępny w aptekach

 

Tamiron kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

od 0 , 00  do 16 , 74

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: ORION CORPORATION

Tamiron cena

16,74

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Tamiron

Kiedy stosujemy lek Tamiron?

Objawy ze strony dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH).Jaki jest skład leku Tamiron?

Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku ( Tamsulosini hydrochloridum ).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tamiron?

• Nadwrażliwość na tamsulosyny chlorowodorek (łącznie z obrzękiem naczynioruchowym wywołanym działaniem leku) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

• Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie,

• Ciężka niewydolność wątroby.


Tamiron – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane przedstawione poniżej sklasyfikowano – w stosownych przypadkach – zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania według następującego porządku:

Bardzo często: ≥1/10

Często: ≥1/100 do < 1/10

Niezbyt często: ≥1/1 000 do < 1/100

Rzadko: ≥1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko: < 1/10 000

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko 

Częstość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy (1,3%)

Ból głowy

Omdlenie

  

Zaburzenia oka

    

Niewyraźne widzenie Zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

 

Kołatanie serca

   

Zaburzenia naczyniowe

 

Niedociśnienie ortostatyczne

  

Krwawienie z nosa

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Zapalenie blony śluzowej nosa

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

 

Zaparcie

Biegunka Nudności

Wymioty 

  

Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy

Zespół

StevensaJohnsona

Rumień

wielopostaciowy Złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia układu rozrodczego i

piersi

Zaburzenia wytrysku Wytrysk wsteczny Brak wytrysku

  

Priapizm

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Astenia

   

Obserwowany podczas zabiegu chirurgicznego usunięcia zaćmy lub jaskry typ zespołu małej źrenicy zwany śródoperacyjnym zespołem wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome – IFIS) został zgłoszony w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w związku z leczeniem tamsulosyną.

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu: Poza działaniami niepożądanymi wymienionymi powyżej zgłaszano także przypadki migotania przedsionków, arytmii, częstoskurczu i duszności związane ze stosowaniem tamsulosyny. Ponieważ wymienione spontanicznie działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu pochodziły z całego świata, częstość tych działań i rola tamsulosyny w ich powstawaniu nie może być określona w sposób wiarygodny.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Tamiron – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Jedna kapsułka na dobę, przyjmowana po śniadaniu lub po pierwszym posiłku danego dnia. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w pozycji stojącej lub siedzącej (nie na leżąco). Kapsułek nie należy przełamywać, gryźć ani rozrywać, ponieważ może to mieć wpływ na uwalnianie substancji czynnej o długim działaniu.

Osoby w podeszłym wieku

Zmniejszenie dawki nie jest konieczne.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 0,17 ml/s (10 ml/min) nie ma konieczności dostosowania dawki.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności tamsulosyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania Podanie doustne.


Tamiron – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora α 1 -adrenergicznego, w trakcie leczenia tamsulosyną w indywidualnych przypadkach może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi, co rzadko może być przyczyną omdleń. W przypadku zaobserwowania początkowych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie) pacjent powinien usiąść lub położyć się, do czasu ustąpienia tych objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyną pacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych schorzeń, które mogą powodować objawy podobne do objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy należy zbadać przezodbytniczo i – jeśli istnieją wskazania – oznaczać u pacjenta stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate-specific antigen – PSA) przed rozpoczęciem leczenia oraz systematycznie w trakcie jego trwania.

Leczenie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) należy prowadzić z zachowaniem ostrożności ze względu na brak badań w tej grupie pacjentów.

Podczas stosowania tamsulosyny rzadko opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego. W razie wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, należy niezwłocznie przerwać leczenie tamsulosyną, pacjenta poddać obserwacji aż do czasu ustąpienia obrzęku i nie podawać ponownie tamsulosyny.

U niektórych pacjentów w trakcie leczenia tamsulosyną lub po leczeniu, podczas zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy lub jaskry obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome – IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy).

IFIS może prowadzić do nasilonych powikłań ze strony oka podczas operacji, jak i po niej. Na podstawie niepotwierdzonych danych uważa się, że pomocne jest przerwanie laczenia tamsulosyną na 1-2 tygodni przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy lub jaskry, jednak nie określono jeszcze korzyści przerwania leczenia przed zabiegiem. IFIS obserwowano również u pacjentów, którzy przerwali stosowanie tamsulosyny na dłuższy okres przed terminem operacji zaćmy lub jaskry.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyny chlorowodorkiem u pacjentów, u których planowany jest zabieg chirurgicznego usunięcia zaćmy lub jaskry. W trakcie oceny przedoperacyjnej zespół chirurgów i okulistów wykonujący zabieg usunięcia zaćmy lub jaskry powinien ustalić, czy pacjent zakwalifikowany do zabiegu usunięcia zaćmy lub jaskry jest lub był leczony tamsulosyną, aby zapewnić dostępność odpowiednich środków koniecznych w przypadku wystąpienia IFIS podczas zabiegu chirurgicznego.

Pacjentom o wolnym metabolizmie z udziałem cytochromu CYP2D6, tamsulosyny chlorowodorku nie należy podawać w skojarzeniu z silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4. 

Tamsulosyny chlorowodorek należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami cytochromu CYP3A4.


Przyjmowanie leku Tamiron w czasie ciąży

Tamiron nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

W krótko- i długoterminowych badaniach klinicznych tamsulosyny obserwowano zaburzenia wytrysku. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki zaburzeń wytrysku, wytrysku wstecznego i braku wytrysku.


Zamienniki leku Tamiron

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 22 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,12 zł.

Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,62 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,13 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,64 zł


Tamsugen 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamsugen 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

18,21 zł


Tamoptim (TamsuLEK) interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamoptim (TamsuLEK)

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,34 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,24 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,04 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,16 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,17 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,17 zł


Omsal 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Omsal 0,4mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,27 zł


Tanyz ERAS interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Tanyz ERAS

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,27 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,40 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,44 zł


Tanyz interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,4 mg 30 kaps.

Tanyz

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,78 zł


Prostamnic interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Prostamnic

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,13 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,13 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,24 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,29 zł


TamisPRAS interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

TamisPRAS

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,30 zł


Omnic 0,4 interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,4 mg 30 kaps.

Omnic 0,4

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,36 zł


Omnic Ocas 0,4 interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Omnic Ocas 0,4

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,69 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Domowe sposoby na objawy menopauzy

Porady

Domowe sposoby na objawy menopauzy

Nachodząca menopauza może u niektórych kobiet budzić niepokój, lecz niesłusznie. Oczywiście menopauzie towarzyszą różne dolegliwości, niekiedy uciążli...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.