Szczep.Pseudovac interakcje ulotka roztwór do wstrzykiwań  5 amp. po 1 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Szczep.Pseudovac roztwór do wstrzykiwań | 5 amp. po 1 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę

Podmiot odpowiedzialny: BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP. S.A.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Szczep.Pseudovac

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

• Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

Pseudovac

Szczepionka poliwalentna przeciwko pałeczce ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa.

Roztwór do wstrzykiwań.

1 ml szczepionki zawiera:

Substancja czynna:

Antygeny Pseudomonas aeruginosa z 7 immunotypów (wg klasyfikacji Fisher, Devlin, Gnabasik):

• immunotyp 1 - 0,125 ml

• immunotyp 2 - 0,125 ml

• immunotyp 3 - 0,125 ml

• immunotyp 4 - 0,125 ml

• immunotyp 5 - 0,125 ml

• immunotyp 6 - 0,125 ml

• immunotyp 7 - 0,125 ml

• immunotyp 3,7 - 0,125 ml

Substancje pomocnicze: fenol

Dostępne opakowania:

5 ampułek po 1ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna 30-224 Kraków Al. Sosnowa 8

Spis treści ulotki:

1. Co to jest szczepionka Pseudovac i w jakim celu się ją stosuje

2. Zanim zastosuje się szczepionkę Pseudovac

3. Jak stosować szczepionkę Pseudovac

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Przechowywanie szczepionki Pseudovac

6. Inne konieczne informacje dotyczące szczepionki Pseudovac

1. Co to jest szczepionka Pseudovac i w jakim celu się ją stosuje

Pseudovac jest swoistą szczepionką przeciwko pałeczce ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa, w skład której wchodzą połączone w równych objętościach supernatanty zawierające antygeny strukturalne i pozakomórkowe zabitych szczepów Pseudomonas aeruginosa. Szczepy hodowane są na podłożu syntetycznym i reprezentują 7 immunotypów (wg klasyfikacji Fisher, Devlin, Gnabasik).

Szczepionka Pseudovac odpowiada wymogom Farmakopei Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Wskazania do stosowania

Szczepionka Pseudovac jest zalecana w stanach zagrożenia infekcją i posocznicą wywołaną przez Pseudomonas aeruginosa ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z rozległymi oparzeniami.

Profilaktycznie:

W celu uzyskania czynnej odporności na zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa.

Leczniczo:

W stanach istniejących już infekcji wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa, w celu wzmożenia swoistej odporności i zmniejszenia ryzyka wystąpienia bakteriemii i posocznicy.

2. Zanim zastosuje się szczepionkę Pseudovac

Nie należy stosować szczepionki Pseudovac w przypadku:

• nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną lub na substancję pomocniczą (fenol),

• ostrych stanów chorobowych przebiegających z gorączką, niewywołanych przez Pseudomonas aeruginosa. Łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki,

• chorób przewlekłych w okresie zaostrzenia. W tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby,

• ciąży lub laktacji.

Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do zastosowania szczepionki Pseudovac, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę Pseudovac, jeśli:

Wystąpiły opisane w punkcie 4. działania niepożądane lub jakiekolwiek inne działania niepożądane po poprzedniej dawce szczepionki.

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień.

Przed podaniem każdej następnej dawki, pacjent powinien być zapytany, jakie niepokojące reakcje wystąpiły po podaniu poprzedniej dawki szczepionki.

Postępowanie takie pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu szczepionki.

W związku z ryzykiem wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, jakie niesie ze sobą podanie szczepionek, gabinet szczepień powinien być wyposażony w standardowy zestaw przeciwwstrząsowy.

Po wykonaniu szczepienia pacjent powinien pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

Ciąża:

Nie stosować.

Karmienie piersią:

Nie stosować.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych na temat wpływu szczepionki Pseudovac na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesuniecie szczepień do zakończenia terapii.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować szczepionkę Pseudovac

Szczepionka jest klarownym, słomkowym roztworem.

Przed użyciem należy ocenić wzrokowo czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek ciała stałego i (lub) czy nie nastąpiły zmiany w jej wyglądzie. W przypadku jakichkolwiek zmian, nie należy stosować szczepionki.

Przed podaniem należy sprawdzić termin ważności szczepionki na opakowaniu. Szczepionki nie należy stosować po upływie terminu ważności.

Podawać domięśniowo.

Nie podawać donaczyniowo! Upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

Dawkowanie:

Szczepionkę Pseudovac należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się podawać szczepionkę Pseudovac dzieciom i dorosłym wg następującego schematu:

Dzień

Ilość szczepionki

1

0,2 ml

4

0,4 ml

6

0,6 ml

8

0,8 ml

10

1,0 ml

W przypadku pacjentów z oparzeniami, szczepionkę należy podać jak najwcześniej, w 1 - 3 dobie od oparzenia i ściśle przestrzegać podanego schematu.

W przypadku wystąpienia silnych odczynów miejscowych lub ogólnych należy wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami lub powtórzyć dawkę podaną ostatnio, dochodząc jednak konsekwentnie do dawki 1,0 ml.

W przypadku zastosowania większej dawki szczepionki Pseudovac niż zalecana:

Brak danych na temat przedawkowania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki szczepionki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, Pseudovac może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia układu nerwowego:

• Bardzo rzadko: ból głowy

Objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 godzinach

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

• Bardzo rzadko: zaczerwienienie, bolesny obrzęk

• Bardzo rzadko: wysoka temperatura ciała, złe samopoczucie Objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 godzinach.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych działań niepożądanych lub innych niewymienionych w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

5. Przechowywanie szczepionki Pseudovac

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze 2 - 8°C (w lodówce). Nie zamrażać. W przypadku zamrożenia szczepionkę zniszczyć.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

30-224 Kraków

Al. Sosnowa 8

Tel: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205

e-mail:marketing@biomed .pl

Data opracowania ulotki:


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Szczepionki

    W tej kategorii znajdziesz szczepionki stymulujące układ odpornościowy do walki i zapobiegania chorobom wywołanym przez różnego pochodzenia patogeny.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.