Paracetamol Hasco interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 30 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Paracetamol Hasco tabletki powlekane | 0,5 g | 30 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Paracetamol Hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PARACETAMOL HAS CO, 500 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Tabletki są owalne, obustronnie wypukłe, gładkie, białe i bez zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Lek przeciwbólowy stosowany w bólach głowy, bólach gardła, migrenach, bólach zębów, bólach
kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu, ponadto w przeziębieniach i stanach grypopodobnych (lek przeciwgorączkowy).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki powlekane do podawania doustnego.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4000 mg

Dzieci w wieku 6-12 lat:

3/2 -1 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę.
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Nie zaleca się stosowania tabletek Paracetamol HASCO 500 mg u dzieci poniżej 6 lat. Należy
wówczas zastosować produkt leczniczy Paracetamol HASCO zawiesina doustna przeznaczony dla
dzieci od 3 miesiąca życia.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

4.3 Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
leczniczego,

• Ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby,

• Ciężka niewydolność nerek,

• Choroba alkoholowa.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy poinformować
pacjentów, aby nie przyjmowali produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby, w czasie stosowania paracetamolu nie należy
spożywać napojów alkoholowych, nie stosować produktu leczniczego u osób uzależnionych od
alkoholu oraz u osób głodzonych.

Stosować ostrożnie u osób:

• z niewydolnością wątroby,

• z niewydolnością nerek,

• z obniżoną aktywnością dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

• z obniżoną aktywnością reduktazy methemoglobinowej,

• chorych na astmę z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne, ponieważ u mniej niż 5% pacjentów obserwowano skurcze oskrzeli

po zastosowaniu paracetamolu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metoklopramid i domperidon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a cholestyramina
spowalnia jego wchłanianie.

Produktu leczniczego nie należy przyjmować wraz z ośrodkowo działającymi środkami
przeciwbólowymi ani z alkoholem, ponieważ nasila ich działanie.
W przypadku jednoczesnego stosowania: barbituranów, leków przeciwpadaczkowych
(m.in. glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), ryfampicyny nasila się szkodliwe działanie
paracetamolu na wątrobę.

Paracetamol zwiększa toksyczność chloramfenikolu.

Stosowanie paracetamolu jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką
temperaturę.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Długotrwałe stosowanie paracetamolu w dużych dawkach nasila działanie doustnych leków
przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny.

Jednoczesne stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko
wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań
laboratoryjnych (np. oznaczania glukozy w osoczu krwi).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktacje

Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały żadnego szkodliwego
działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Paracetamol przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. W okresie ciąży i karmienia piersią
stosować tylko w razie konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad
potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt leczniczy Paracetamol HASCO 500 mg tabletki powlekane nie ma wpływu na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości
występowania. Częstość występowania jest określona jako: rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) lub
bardzo rzadko (< 1/10 000). W obrębie każdej grupy objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze
zmniejszającym się nasileniem częstości występowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko (<1/10 000): zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), leukocytów
(leukopenia, agranulocytoza).

Zaburzenia żołądka ijełit

Bardzo rzadko (<1/10 000): nudności, wymioty, biegunka.
Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (≥1/10 000, <1/1 000): skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Produkt leczniczy stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie
wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry).

4.9 Przedawkowanie

Ciężkie zatrucie może wystąpić u osób dorosłych po zażyciu 10-15 g paracetamolu, a u dzieci już po
zażyciu 200 mg paracetamolu/kg m.c.

Pojawia się ciężkie uszkodzenie wątroby, rozwijające się powoli i zwykle objawiające się od drugiego
dnia po zastosowaniu produktu leczniczego w dawkach toksycznych.

Do godziny od przyjęcia przez osobę dorosłą dawki 5 g paracetamolu lub wyższej, jeśli osoba ta jest
przytomna, należy sprowokować wymioty i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Zaleca się
podanie doustne 60 - 100 g węgla aktywnego rozmieszanego z wodą.

Wiarygodna ocena ciężkości zatrucia wymaga oznaczenia zawartości paracetamolu we krwi, a kolejne
oznaczenia wykonywane podczas leczenia pozwalają ocenić jego skuteczność.
Intensywna szpitalna terapia zatrucia paracetamolem polega na podawaniu dożylnym roztworów
metioniny lub acetylocysteiny i metioniny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy;
kod ATC: N02B E01.

Paracetamol jest pochodną aniliny wykazującą działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe bez
działania przeciwzapalnego. Paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie
nerwowym poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Dzięki temu
zmniejsza wrażliwość receptorów bólowych na działanie kinin i serotniny, powodując podwyższenie
progu bólowego. Działanie przeciwgorączkowe paracetamolu związane jest ze zmniejszeniem stężenia
prostaglandyn w podwzgórzu. Paracetamol pozbawiony jest praktycznie działania przeciwzapalnego,
ponieważ nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie hamuje agregacji płytek
i nie wpływa na czas krzepnięcia krwi.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Paracetamol po podaniu doustnym wchłania się dobrze i prawie całkowicie poprzez bierną dyfuzję
z jelita cienkiego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po ok. 30-60 minutach od podania.

Dystrybucja

Paracetamol jest rozprowadzany do większości tkanek organizmu (z wyjątkiem tkanki tłuszczowej),
przenika przez łożysko, a także do mleka kobiecego. Wiąże się w niewielkim stopniu z białkami krwi.
Stopień wiązania z białkami krwi zwiększa się ze wzrostem stężenia paracetamolu w osoczu. Okres
półtrwania paracetamolu w surowicy (T^) wynosi u dorosłych 2-3 godziny, a u dzieci 1,5-2 godziny.

Metabolizm

Metabolizm paracetamolu odbywa się głównie w wątrobie na drodze 3 szlaków: sprzęgania z kwasem
glukuronowym, sprzęgania z siarczanami i oksydacji. Głównymi produktami metabolizmu są
glukuronidy (60%) i siarczany (ok. 35%). Związki będące produktami sprzęgania są nieczynne
i nietoksyczne. Powstający w niewielkiej ilości hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-
benzochinoimina łączy się szybko ze zredukowanym glutationem, jest sprzęgany z cysteiną i kwasem
merkapturowym i wydalany z moczem.

W przypadku przyjęcia dużych dawek paracetamolu zasoby wątrobowego glutationu mogą ulec
wyczerpaniu, co powoduje znaczne nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie i może
doprowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy oraz ostrej niewydolności wątroby.

Wydalanie

Produkty sprzęgania paracetamolu są wydalane głównie z moczem. W ciągu 24 godzin wydalane jest
85-100% przyjętej dawki, w tym ok. 5% w postaci niezmienionej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie niekliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie
zawierają wyników, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania produktu
leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana żelowana
Powidon (K-30)
Potasu sorbinian
Magnezu stearynian
Otoczka (Opadry II 57U18539 White):
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek
Polidekstroza
Talk

Maltodekstryna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności
3 lat

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium zawierające po 6 lub po 15 tabletek powlekanych. Pudełka tekturowe
po 6 tabletek powlekanych (1 blister po 6 sztuk), po 15 tabletek powlekanych (1 blister po 15 sztuk)
lub po 30 tabletek powlekanych (2 blistry po 15 sztuk).

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Paracetamol Hasco

Inne

Kofeina wzmaga działanie paracetamolu. Przewlekłe spożywanie czosnku w nadmiernej ilości w czasie przyjmowania leku, zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Paracetamol Hasco

Alkohol

Addytywne działanie toksyczne alkoholu i paracetamolu powoduje zaistnienie szczególnie dużego ryzyka uszkodzenia wątroby.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.