Zyfurax Forte interakcje ulotka tabletki powlekane 0,2 g 12 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Zyfurax Forte tabletki powlekane | 0,2 g | 12 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Nifuroxazidum
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Zyfurax Forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZYFURAX FORTE, 200 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 200 mg nifuroksazydu (Nifuroxazidum).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania
Podanie doustne.
Dawkowanie
Dorośli:

800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat:
600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
Stosować nie dłużej niż 7 dni.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie podejrzenia zakażenia o uogólnionym przebiegu, należy podać antybiotyk wchłaniający
się z przewodu pokarmowego lub działający ogólnie.

Podczas leczenia niezbędne jest nawadnianie pacjenta oraz kontrola i uzupełnianie niedoborów
elektrolitów.

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia, należy zweryfikować stosowane leczenie
oraz rozważyć nawodnienie dożylne.

W przypadku nasilenia biegunki podczas leczenia należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.

Produkt leczniczy należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem
soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką,
wymiotami, bólem brzucha.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak dostatecznych danych klinicznych pozwalających ocenić działanie teratogenne
lub toksyczne nifuroksazydu na płód oraz jego przenikanie do mleka matki, nie jest zalecane
stosowanie produktu u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zyfurax forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy
lub wstrząs anafilaktyczny.

4.9. Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania, jednak w przypadku świadomego lub
przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki produktu, należy spowodować wymioty i
zgłosić się do lekarza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne, przeciwzapalne
stosowane w chorobach jelit; inne leki stosowane w zakażeniach jelit.
Kod ATC: A 07 AX 03

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących
zakażenia jelitowe. Mechanizm jego działania polega najprawdopodobniej na hamowaniu
aktywności dehydrogenaz i syntezy białek w komórkach bakteryjnych. Produkt działa na ziarniaki
Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne
(Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na bakterie z rodzaju Proteus,
Pseudomonas, Providentia.
Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu
pokarmowego.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Ponieważ nifuroksazyd nie wchłania się z przewodu pokarmowego, duże jego stężenie występuje

w świetle jelit, co warunkuje działanie przeciwbakteryjne.

Produkt nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z kałem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz składników pomocniczych

Skrobia ziemniaczana, powidon K-30, magnezu stearynian, skład otoczki (Opadry II 85F22064
Yellow): alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, żółcień chinolinowa, lak (E104), talk, tytanu
dwutlenek (E171), żółcień pomarańczowa, lak (E110), indygokarmin, lak (E132).

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności

3 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

1 blister PVC/PVDC/Aluminium zawierający 12 tabletek powlekanych, umieszczony w pudełku
tekturowym wraz z ulotką dla pacjenta.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu
leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" SA.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
Tel. +48 (71) 352 95 22
Faks +48 (71) 352 76 36

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18545

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.08.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Zyfurax Forte

Alkohol

Picie alkoholu podczas leczenia nifuroksazydem może spowodować reakcje disulfiramopodobne. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Grupy

  • Środki przeciwbiegunkowe

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwbiegunkowe dla dorosłych i dzieci. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, proszku i granulatu do sporządzania doustynych roztworów i zawiesin, ziół do zapatzania itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.