Fexofast 120 mg interakcje ulotka tabletki powlekane 0,12 g 20 tabl. | 2 blist.po 10 szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

Fexofast 120 mg tabletki powlekane | 0,12 g | 20 tabl. | 2 blist.po 10 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Fexofenadini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Fexofast 120 mg?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Fexofast 120 mg

Kiedy stosujemy lek Fexofast 120 mg?

Łagodzenie objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.Jaki jest skład leku Fexofast 120 mg?

Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Fexofast 120 mg?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.


Fexofast 120 mg – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W trakcie badań klinicznych z udziałem dorosłych zgłaszano następujące działania niepożądane, występujące z częstością podobną do placebo:

Zaburzenia układu nerwowego:

Często (≥1/100 do < 1 /10): Ból głowy, senność, zawroty głowy.

Zaburzenia żołądkowo - jelitowe:

Często (≥1/100 do < 1 /10): Nudności, suchość w jamie ustnej.

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania:

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1 /100): Zmęczenie.

U pacjentów dorosłych w trakcie badań po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji.

Zaburzenia psychiczne:

Bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne.

Zaburzenia układu sercowo – naczyniowego: Tachykardia, zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia żołądkowo – jelitowe: Biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Wysypka, pokrzywka, świąd.


Fexofast 120 mg – dawkowanie leku

Dorośli oraz dzieci w wieku 12 lat i starsze:

Zalecana dawka feksofenadyny chlorowodorku dla dorosłych oraz dzieci w wieku 12 lat i starszych wynosi 120 mg raz na dobę.

Tabletki należy połykać popijając wystarczającą ilością wody.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Feksofenadyny chlorowodorek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Szczególne populacje zwiększonego ryzyka:

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki feksofenadyny chlorowodorku w tych grupach pacjentów, jednakże u tych pacjentów lek należy stosować ostrożnie.


Fexofast 120 mg – jakie środki ostrożności należy zachować?

Pacjenci z czynną chorobą układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie powinni zostać ostrzeżeni, że leki antyhistaminowe mogą wywoływać niepożądane działania takie jak tachykardia i zaburzenia rytmu serca. (por. pkt. 4.8).

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania leku u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Feksofenadyny chlorowodorek należy stosować ostrożnie w tych grupach pacjentów.


Przyjmowanie leku Fexofast 120 mg w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania feksofenadyny u kobiet w ciąży. Ograniczone badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu czy rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Feksofenadyna może być stosowana w trakcie ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności.

Laktacja

Brak danych dotyczących stężenia w mleku kobiecym po przyjęciu feksofenadyny. Jednakże po podaniu terfenadyny matkom karmiącym piersią stwierdzono, że feksofenadyna przenika do mleka kobiecego. Dlatego też nie zaleca się podawania feksofenadyny matkom karmiącym piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Fexofast 120 mg

Cytrusy

Spożywanie dużych ilości niektórych soków owocowych, w tym grejpfrutów, pomarańczy i jabłka, może zmniejszyć poziom feksofenadyny w organizmie. Feksofenadynę należy popijać wodą i unikać spożywania grejpfrutów, pomarańczy lub jabłek oraz picia dużych ilości ich soków.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 8434603

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.