Calcium-Sandoz+Vitamin C interakcje ulotka tabletki musujące 0,26g Ca2+1g 10 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Calcium-Sandoz+Vitamin C tabletki musujące | 0,26g Ca2+1g | 10 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Calcii glubionate, C.carbonas, Ac.ascorbic
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBH

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Calcium-Sandoz+Vitamin C?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Calcium-Sandoz+Vitamin C

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium Sandoz + Vitamin C, 260 mg jonów wapnia + 1000 mg witaminy C, tabletki musujące

Calcii glubionas + Calcii carbonas + Acidum ascorbicum

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka musująca (o smaku pomarańczowym) zawiera:
Substancje czynne:

Wapnia laktoglukonian 1,0 g

 równoważne 260 mg lub 6,5 mmola wapnia zjonizowanego

Węglan wapnia 0,327 g

Kwas askorbowy (witamina C) 1,0 g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

■ Zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminę C:

- w okresie spadku odporności organizmu,

- w przebiegu chorób infekcyjnych,

- w okresie rekonwalescencji.

■ Leczenie następstw niedoborów wapnia i witaminy C.

■ Wspomagająco w leczeniu przeziębień i grypy.

■ U osób palących papierosy.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 7 lat: 1 tabletka musująca raz na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 7 lat: 0,5 tabletki musującej raz na dobę.
Niemowlęta: zgodnie z zaleceniami lekarza.

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody.

4.3 Przeciwwskazania

■ Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

■ Choroby i (lub) schorzenia powodujące hiperkalcemię i (lub) hiperkalciurię.

■ Zwapnienie nerek, kamica nerkowa.

■ Niedokrwistość syderoblastyczna, hemochromatoza, wrodzony deficyt krwinkowej
dehydrogenazy-G-6 -P.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z łagodną hiperkalciurią (przekraczającą 300 mg/24 godz. = 7,5 mmol/24 godz.),
z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub kamicą dróg moczowych
w wywiadzie wymagane jest monitorowanie stężenia wapnia wydalanego z moczem. Jeśli okaże się to

konieczne, należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego lub zaprzestać jego stosowania. Pacjentom
ze skłonnością do tworzenia się kamieni w drogach moczowych zaleca się przyjmowanie większej
ilości płynów.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek sole wapnia należy stosować pod kontrolą lekarza
i zaleca się kontrolowanie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy.

Podczas stosowania dużych dawek, a zwłaszcza podczas jednoczesnego leczenia witaminą D istnieje
ryzyko hiperkalcemii z następowymi zaburzeniami czynności nerek. U tych pacjentów należy
kontrolować stężenie wapnia w surowicy i monitorować czynność nerek.

Niewskazane jest podawanie witaminy C pacjentom w czasie radio- i (lub) chemioterapii.

W trakcie leczenia produktem Calcium Sandoz + Vitamin C zaleca się unikanie przyjmowania
witaminy D lub jej pochodnych w dawkach powyżej 400 j .m. na dobę, jeśli nie jest to specjalnie
wskazane.

Calcium Sandoz + Vitamin C zawiera kwas cytrynowy. Ponieważ istnieją doniesienia, że zwiększa on
wchłanianie glinu, a tym samym zwiększa toksyczne działanie tego pierwiastka na organizm, produktu
nie należy bezwzględnie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, szczególnie
gdy otrzymują oni produkty zawierające glin.

U chorych na cukrzycę należy wziąć pod uwagę, że jedna tabletka musująca Calcium Sandoz +
Vitamin C zawiera 2 g cukru, a w przypadku pacjentów wymagających stosowania diety
ubogosodowej - to, że w jednej tabletce musującej znajduje się 0,27 g sodu.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego
produktu leczniczego, ze względu na zawartość w nim sacharozy.

Produkt Calcium Sandoz + Vitamin C powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla
dzieci.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Z powodu możliwości tworzenia niewchłanialnych kompleksów, Calcium Sandoz + Vitamin C może
zmniejszać wchłanianie estramustyny, etydronianu i prawdopodobnie innych bisfosfonianów,
fenytoiny, chinolonów lub produktów zawierających fluor. Gdy konieczne jest ich równoczesne
stosowanie, należy zachować co najmniej 3 godzinny odstęp między przyjęciem Calcium Sandoz +
Witamin C i wymienionych leków.

Wapń może zmniejszać wchłanianie jednocześnie stosowanych tetracyklin. Dlatego produkty lecznicze
zawierające tetracykliny należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub od 4 do 6 godzin po
doustnym podaniu wapnia.

Skojarzone leczenie wapniem i witaminą D oraz jej pochodnymi zwiększa wchłanianie wapnia.

Wapń podawany w dawkach powyżej 1000 mg razem z witaminą D lub z jej pochodnymi może osłabić
działanie podawanego równocześnie werapamilu i prawdopodobnie innych antagonistów kanałów
wapniowych.

U pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy doustne podanie dużych dawek wapnia może
zwiększyć ryzyko niemiarowości pracy serca. Należy monitorować zapis EKG i stężenie wapnia w
surowicy.

Diuretyki tiazydowe zmniejszają nerkowe wydalanie wapnia. Należy wziąć pod uwagę ryzyko
hiperkalcemii w przypadku ich równoczesnego stosowania z produktem Calcium Sandoz + Vitamin C

i systematycznie kontrolować w tym czasie stężenie wapnia w surowicy.

Dawka dobowa kwasu askorbowego powyżej 1 g może fałszować wyniki analiz we krwi i w moczu,
opartych na reakcjach utleniania i redukcji.

Nie należy stosować witaminy C z lekami zobojętniającymi oraz produktami zawierającymi sole żelaza
i (lub) miedzi.

Kwas acetylosalicylowy i jego pochodne zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w osoczu i płytkach
krwi.

Witamina C w dawce powyżej 1 g na dobę może obniżać skuteczność trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych, nasilać działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych oraz
sulfonamidów, zwiększać stężenie w surowicy krwi jednocześnie stosowanych estrogenów.

Kwas askorbowy działa synergicznie z lekami flawonowymi.

Kortykosteroidy stosowane ogólnie zmniejszają wchłanianie wapnia. Podczas jednoczesnego
stosowania może być konieczne zwiększenie dawki wapnia.

Kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku i rabarbarze) oraz kwas fitynowy (zawarty w ziarnach zbóż)
mogą hamować wchłanianie wapnia przez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia.
Pacjenci nie powinny przyjmować preparatów wapnia w ciągu 2 godzin od spożycia produktów
bogatych w kwas szczawiowy i kwas fitynowy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wapń można stosować w okresie ciąży w przypadku niedoboru tego pierwiastka. Jeśli jednak pacjentka
rozpoczyna przyjmowanie wapnia w trzecim trymestrze ciąży, jego dawka dobowa nie powinna być
większa niż 1500 mg.

U kobiet w ciąży należy unikać przedawkowania wapnia ze względu na możliwość niepożądanego
wpływu utrzymującej się hiperkalcemii na rozwijający się płód.

Badania epidemiologiczne nad stosowaniem produktów wapnia nie wykazały zwiększenia ryzyka
działania teratogennego dla płodu.

Karmienie piersią

Chociaż przyjmowany wapń może przenikać do mleka kobiet, stężenie, jakie osiąga w pokarmie nie
wywołuje działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią.

Nie zaleca się stosowania dawek terapeutycznych kwasu askorbowego u kobiet w ciąży ze względu na
możliwość wystąpienia objawów jego niedoboru u noworodków i niemowląt.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Calcium Sandoz + Vitamin C nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Niżej wymieniono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości.
Częstości zdefiniowano następująco: bardzo często (≥1/10), często ((≥1/100 do <1/10), niezbyt często
(≥1/1000 do 1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana
(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia immunologiczne

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. wysypka, świąd, pokrzywka

Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki uogólnionych reakcji alergicznych (reakcja anafilaktyczna,
obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Niezbyt często: hiperkalcemia, hiperkalciuria

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: wzdęcia, zaparcie, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha.
4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie prowadzi do hiperkalcemii i hiperkalciurii. Objawy hiperkalcemii mogą obejmować:
nudności, wymioty, nadmierne pragnienie, wielomocz, odwodnienie i zaparcie. Przewlekłe
przedawkowanie w hiperkalcemią może spowodować zwapnienie naczyń krwionośnych i narządów
wewnętrznych.

Trwająca kilka miesięcy suplementacja wapnia w ilościach większych niż 2000 mg/dobę stanowi
wartość progową dla zatrucia wapniem.

Leczenie przedawkowania

W razie zatrucia należy natychmiast przerwać leczenie i wyrównać niedobór płynów.
Jeśli przedawkowanie wymaga leczenia, pacjenta należy nawodnić, podając w razie konieczności
np. dożylnie roztwór soli. Następnie można zastosować diuretyki pętlowe (np. furosemid) w celu
zwiększenia wydalania wapnia i zapobiegania zwiększenia objętości płynów. Należy unikać
podawania tiazydowych leków moczopędnych.

U pacjentów z niewydolnością nerek nawodnienie jest nieskuteczne, dlatego należy zastosować
dializę. W razie utrzymującej się hiperkalcemii należy wykluczyć czynniki predysponujące,
np. hiperwitaminozę A lub D, pierwotną nadczynność przytarczyc, nowotwory, niewydolność nerek
lub unieruchomienie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty złożone zawierające kwas askorbowy, preparaty złożone
zawierające związki wapnia i inne leki.
Kod ATC: A11GB 01, A12AX

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, niezbędnym do utrzymania równowagi
elektrolitowej w organizmie i właściwego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych.
Niedobór wapnia prowadzi do zaburzeń nerwowo-mięśniowych i demineralizacji kości.
Kwas askorbowy (witamina C) odgrywa ważną rolę w biologicznych procesach oksydo-redukcyjnych
oraz w oddychaniu komórkowym. Jest niezbędny również w procesach tworzenia kolagenu, tkanki
chrzestnej, zębiny, elastyny, odbudowie tkanek i detoksykacji organizmu.

Stosowanie dużych dawek witaminy C (do 1 g na dobę) okazało się pomocne w profilaktyce i leczeniu
zakażeń górnych dróg oddechowych.

Niedobór wapnia i witaminy C może być skutkiem nieprawidłowego sposobu żywienia lub wynikać
z różnych przyczyn związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem (patrz punkt 4.1).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Około 30% zjonizowanego wapnia jest wchłaniane z przewodu pokarmowego. Kości i zęby zawierają
około 99% wapnia znajdującego się w organizmie. Około 50% wapnia całkowitego w surowicy
występuje w formie jonowej, 5% w kompleksach z anionami, a 45% związane jest z białkami. Około
20% wapnia jest wydalane w moczu, a 80% z kałem, w którym znajduje się wapń niewchłonięty
i wydzielony do żółci i soku trzustkowego.

Po podaniu doustnym kwas askorbowy ulega natychmiastowemu wchłonięciu, szerokiej dystrybucji do
tkanek organizmu i jest wydalany w moczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych informacji dotyczących oceny bezpieczeństwa poza danymi zawartymi w innych
częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharyna sodowa
Makrogol 4000
Sacharoza

Sodu wodorowęglan
Kwas cytrynowy bezwodny
Beta-karoten

Aromat gorzki (Grade PO 430/02)
Aromat cytrynowy (Grade 987.323 PO5.51)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3 Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Tubę przechowywać szczelnie zamkniętą.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki musujące Calcium Sandoz + Vitamin C są umieszczone w polipropylenowej tubie
z zamknięciem polietylenowym zawierającym środek suszący.
Opakowanie zawiera 10 tabletek musujących.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr R/2524

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.02.1993/07.06.1999/23.09.2004/15.06.2005/12.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty zawierające wapń

    W tej kategorii znajdziesz produkty zawierajace wapń z kwercetyną stosowany w alergiach, a także w połączeniach z witaminami C, D i K w postaci tabletek musujących, tabletek, tabletek do ssania, proszków do rozpuszczania w wodzie itp.

  • Odporność

    Odporność to zdolność organizmu do obrony przed patogenami (bakteriami, wirusami, grzybami). Jak wzmocnić odporność? Wzmocnienie odporności jest szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym, ponieważ wtedy organizm jest najbardziej narażony na infekcje wirusowe i bakteryjne. Osoby, które żyją w ciągłym biegu i są narażone na duży stres, oraz te, które nie przeznaczają wystarczającej liczby godzin w ciągu dnia na sen i odpoczynek, są bardziej narażone na spadek odporności. Na podniesienie odporności organizmu korzystnie wpływa nie tylko prawidłowo zbilansowana dieta, ale też odpowiednia profilaktyka. Suplementy diety wzmacniające odporność tworzą naturalną barierę organizmu przed chorobotwórczymi drobnoustrojami, a ponadto wspomagają krążenie, funkcjonowanie układu pokarmowego, działanie układu nerwowego oraz przyspieszają regenerację organizmu po przebytej chorobie. Warto wybrać najdogodniejszą formę preparatu np. tabletki, kapsułki, saszetki, zioła na odporność. Zawierają one wyselekcjonowane składniki aktywne jak wyciągi z bzu czarnego, czosnku, aloesu, aceroli czy dzikiej róży, które w naturalny sposób wzmacniają barierę ochronną organizmu (np. SunVital, Syrop Czarny bez, Czosnek Forte). W ofercie aptek można znaleźć również preparaty na odporność dla dzieci (np. Gripovita Junior, Immucol 3+, Marsjanki ImunoForte).

  • Przeziębienie

    Przeziębienie następuje w wyniku spadku odporności, co doprowadza do rozwoju infekcji, której towarzyszą dokuczliwe objawy jak ból gardła i chrypka, gorączka, kaszel, katar i zatkany nos. W okresie zwiększonej zachorowalności warto wyposażyć domową apteczkę w preparaty na przeziębienie. Przede wszystkim powinny się w niej znaleźć leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (zawierające ibuprofen, kwas acetylosalicylowy lub paracetamol. W bólu gardła i kaszlu ulgę mogą przynieść też tabletki do ssania i syropy na kaszel suchy i kaszel mokry. Warto sięgnąć także po suplementy diety zawierające kompleks kompozycję ekstraków roślinnych jak np. ekstrakt z ziela werbeny pospolitej wpływa pozytywnie na gardło, ekstrakt z pelargonii afrykańskiej zwiększa komfort oddychania, ekstrakty z dziewanny wielokwiatowej, czarnego bzu i werbeny pospolitej wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego (np. Pneumolan, Pelavo, Verbascon). Dodatkowo chory może zastosować domowe sposoby na ból gardła i przeziębienie (np. miód, czosnek, sok z malin, mieszanki ziół na przeziębienie). W przypadku przeziębienia w ciąży, należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.