Dostępny w większości aptek

 

Apap dla dzieci Forte zawiesina doustna | 0,04 g/ml | 85 ml | butelka

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum
Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Apap dla dzieci Forte

Kiedy stosujemy lek Apap dla dzieci Forte?

Produkt leczniczy przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (ból głowy, ból zęba, bole menstruacyjne) i (lub) gorączki.

Paracetamol Basi stosowany jest do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i(lub) gorączki u niemowląt (starszych niż 3 miesiące), dzieci, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym)


Jaki jest skład leku Apap dla dzieci Forte?

1 ml zawiera 40 mg paracetamolu.

Pełna strzykawka doustna (5 ml) zawiera 200 mg paracetamolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Zawiera 0,68 mg/ml parahydroksybenzoesanu metylu (E218), 0,12 mg/ml parahydroksybenzoesanu propylu (E216) i 500 mg/ml sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Apap dla dzieci Forte?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;


Apap dla dzieci Forte – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Reakcje wymienione poniżej są opisany w następującej częstości występowania: bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100); rzadko (> =1/10,000 do < 1/1,000); bardzo rzadko (< 1/10,000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

- Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, pancytopenia.

Zaburzenia układu nerwowego:

- Często: lekka senność

- Niezbyt często: zawroty głowy, senność, nerwowość.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

- Niezbyt często: uczucie palenia w gardle.

- Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli u pacjentów predysponowanych. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

- Często: nudności, wymioty.

- Niezbyt często: biegunka, ból brzucha, zaparcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Biologiczne objawy hepatotoksyczności mogą zostać zaobserwowane poprzez zwiększenie aktywności aminotransferaz po terapii dużymi dawkami paracetamolu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- Rzadko: alergiczne zapalenie skóry, włączając reakcje nadwrażliwości (mianowicie pokrzywka, świąd), rumień i obrzęk naczynioruchowy.

- Niezbyt często: działanie nefrotoksyczne. Nie było ono opisywane w przypadku stosowania dawek terapeutycznych, za wyjątkiem, jako wynik przedłużonego podawania.

Biologiczne objawy hepatotoksyczności mogą zostać zaobserwowane poprzez zwiększenie aktywności aminotransferaz po terapii dużymi dawkami acetaminofenu.


Apap dla dzieci Forte - dawkowanie leku

Paracetamol Basi to lek stosowany do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki u niemowląt (starszych niż 3 miesiące), dzieci, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym). U dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy życia wyłącznie po zaleceniu lekarza.

Szczególnie ważne jest przestrzegania sposobu dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i wybranie odpowiedniej objętości leku w ml zawiesiny doustnej. Informacja o masie ciała dziecka w obrębie każdej grupy wiekowej jest tylko orientacyjna.

Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60 mg/kg mc./dobę, podzielone na 4 lub 6 dawek na dobę, to jest 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny.

Instrukcja dla przykładowego dawkowania 15 mg/kg mc. masy ciała co 6 godzin:

Masa ciała

Pojedyncza

dawka paracetamolu (co 6 godzin)

 

Objętość pojedynczej dawki produktu Paracetamol

Basi (co 6 godzin)

 

Maksymalna dawka dobowa

mg paracetamolu

Objętość produktu Paracetamol Basi

Do 7 kg

Do 100 mg

Do 2,5 ml

400 mg

10 ml

8 do 10 kg

120 do 150 mg

3 do 3,75 ml

600 mg

15 ml

11 do 15

kg

165 do 225 mg

4 do 5,5 ml

900 mg

22,5 ml

16 do 22 kg

240 do 330 mg

6 do 8,25 ml

1320 mg

33 ml

23 do 30 kg

345 do 450 mg

8,5 do 11,25 ml

1800 mg

45 ml

31 do 40 kg

465 do 600 mg

11,5 do 15 ml

2400 mg

60 ml

Więcej niż 41 kg

615 do 1000 mg

15,25 do 25 ml

3000 mg (do 50 kg)

75 ml

4000 mg (więcej niż 51 kg)

100 ml

5 ml zawiesiny doustnej = 200 mg paracetamolu

Inaczej ta doustna zawiesina może być podawana w sposób następujący:

Wiek dziecka

Objętość dawki

Jak często (w ciągu 24

godzin)

3 - 6 miesięcy

1,5 ml

4 razy

6 - 24 miesięcy

3 ml

4 razy

2 - 3 lat

4,5 ml

4 razy

4 - 6 lat

6 ml

4 razy

7 - 9 lat

9 ml

4 razy

10 - 12 lat

12,5 ml

4 razy

Przy powyższym schemacie dawkowanie odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić przynajmniej 6 godzin.

Nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej z powodu ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.4 i 4.9).

Butelkę należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Dokładna ilość produktu Paracetamol Basi powinna być podana przy użyciu doustnej strzykawki dołączonej do opakowania. Doustną strzykawkę po użyciu powinno się kilkukrotnie opłukać aż po jej wylot (wypełniając ją wodą).

W przypadku wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenia lub przedłużających się objawów trwających dłużej niż 2 dni, pacjentowi i (lub) opiekunowi powinien zostać polecony kontakt z lekarzem (patrz punkt 4.4.).

U niemowląt o masie ciała mniejszej niż 7 kg (6 miesiąc życia) należy rozważyć podawanie czopków, jeśli są dostępne i podawanie tej postaci farmaceutycznej nie jest niemożliwe ze względów klinicznych (np. biegunka).

U dzieci o masie ciała większej niż 41 kg (starsze niż 12 lat), młodzieży i dorosłych mogą zostać rozważone, jako bardziej właściwe inne postaci farmaceutyczne paracetamolu.

Paracetamol Basi jest lekiem gotowym i może być przyjmowany wraz z jedzeniem i napojami. Spożywanie jedzenia nie wykazało wpływu na skuteczność leku, jednak przyjmowanie tego leku po posiłku może opóźnić wystąpienie jego działania.

Ciężka niewydolność wątroby:

Należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Lekka do umiarkowanej niewydolność wątroby:

U pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby lub z zespołem Gilbert'a (rodzinna żółtaczka niehemolityczna) skuteczna dobowa dawka nie powinna przekraczać 60 mg/kg mc./dobę (do dawki maksymalnej 2 g/dobę).

Niewydolność nerek:

Paracetamol należy stosować z ostrożnością w przypadku występowania niewydolności nerek i zaleca się w przypadku ciężkiej niewydolności nerek wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami. W przypadku klirensu kreatyniny mniejszego niż 10 ml/min, minimalny odstęp pomiędzy dwoma podaniami powinien wynosić 8 godzin.

Pacjenci dializowani: po hemodializie, ale nie po dializie otrzewnowej, powinna zostać podana dawka podtrzymująca.

Osoby w podeszłym wieku: zgodnie z danymi farmakokinetycznymi dawkowanie nie wymaga zmian. Należy jednak pamiętać, iż tacy pacjenci są bardziej podatni na niewydolność nerek i (lub) wątroby.


Apap dla dzieci Forte – jakie środki ostrożności należy zachować?

Długotrwałe lub częste stosowanie

Należy unikać przedłużonego lub częstego stosowania. Należy poinformować pacjenta, aby nie przyjmował jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol. Przyjmowanie wielokrotnych dawek dobowych w pojedynczej dawce może spowodować ciężkie uszkodzenia wątroby; w takim przypadku nie występuje utrata przytomności. Jednak należy niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną. Przedłużone przyjmowanie z wyjątkiem stosowanie pod nadzorem lekarza może być szkodliwe.

Po leczeniu długoterminowym (ponad 3 miesiące) lekami przeciwbólowymi stosowanymi co drugi dzień lub częściej, może wystąpić lub nasilić się ból głowy. Ból głowy związany z nadużywaniem leków przeciwbólowych (ang. -medication overuse headache - MOH) nie powinien być leczony poprzez zwiększenie dawki. W takich przypadkach stosowanie leków przeciwbólowych należy przerwać w porozumieniu z lekarzem.

Nagłe odstawienie po długotrwałym, w dużych dawkach, nieprawidłowym stosowaniu leków przeciwbólowych może prowadzić do bólów głowy, uczucia zmęczenia, bólu mięśni, nerwowości i objawów wegetatywnych. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania leków przeciwbólowych i nie należy rozpoczynać ponownie ich stosowania bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Niewydolność wątroby i nerek

Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilbert'a), ciężką niewydolnością wątroby (> 9 wg skali Child-Pugh), ostrym zapaleniem wątroby, jednoczesnego leczenia produktami leczniczymi, które wpływają na czynność wątroby|, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, uzależnieniem od alkoholu, odwodnieniem i przewlekłym niedożywieniem (patrz punkt 4.2).

Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez cech marskości wątroby. Należy zachować ostrożność w przypadku przewlekłego alkoholizmu. Dawka dobowa nie powinna przekraczać w takim przypadku 2 gramów.

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.9).

Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia paracetamolem (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astma nadwrażliwych na kwas acetylosalicylowy, ponieważ obserwowano łagodne reakcje skurczu oskrzeli po paracetamolu (reakcja krzyżowa).

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenia lub przedłużających się innych objawów.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży leczonych paracetamolem w dawce 60 mg/kg mc. na dobę, jednoczesne stosowanie innych leków przeciwgorączkowych nie jest uzasadnione, z wyjątkiem przypadków nieskuteczności.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników Paracetamol Basi

Zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Dawki powyżej 10 ml zawiesiny doustnej zawierają więcej niż 5 g sacharozy w dawce, co powinno być rozważone u pacjentów chorujących na cukrzycę. Sacharoza może być szkodliwa dla zębów.

Zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) oraz parahydroksybenzoesan propylu (E216). Mogą one powodować reakcje alergiczne (także opóźnione).


Przyjmowanie leku Apap dla dzieci Forte w czasie ciąży

Ciąża

Dane z badań epidemiologicznych dotyczących doustnego stosowania paracetamolu w dawkach terapeutycznych nie wskazują na niepożądane działania w ciąży lub na zdrowie płodu lub noworodka. Dane prospektywne dotyczące przedawkowania podczas ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad rozwojowych. Badania dotyczące wpływu na reprodukcję po podaniu doustnym nie wykazały żadnych oznak występowania wad rozwojowych ani fetotoksyczności (patrz punkt 5.3).

Paracetamol jest uważany za bezpieczny w zwykłych dawkach terapeutycznych do krótkoterminowego stosowania i może być stosowany podczas ciąży po ocenie stosunku korzyści i ryzyka.

W trakcie ciąży paracetamol nie powinien być przyjmowany przez długi czas, w dużych dawkach czy jednocześnie z innymi produktami leczniczymi gdyż bezpieczeństwo stosowania w takich przypadkach nie zostało potwierdzone.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym paracetamol przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Nie donoszono o niepożądanym wpływie na niemowlęta. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią, tak długo jak zalecane dawkowanie nie zostanie przekroczone.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Apap dla dzieci Forte

Inne

Kofeina wzmaga działanie paracetamolu. Przewlekłe spożywanie czosnku w nadmiernej ilości w czasie przyjmowania leku, zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Apap dla dzieci Forte

Alkohol

Addytywne działanie toksyczne alkoholu i paracetamolu powoduje zaistnienie szczególnie dużego ryzyka uszkodzenia wątroby.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki przeciwbólowe dla dzieci

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dzieci stosowane podczas gorączki oraz bólach głowy, gardła, mięśni, uszu, w czasie ząbkowania,. Dostęone w postaci czopków, zawiesin, granulatu itp.

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

łuszczyca głowy banner

Uroda

Łuszczyca głowy - objawy i leczenie

Łuszczyca głowy jest przewlekłą chorobą zapalną skóry. Bardzo krępującą, bo zmiany są widoczne na skórze, więc dla chorych stanowią uciążliwy problem....


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.