Alleoptical interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,02 g/ml 20 poj. | jednodawkowych

Brak informacji o dostępności produktu

 

Alleoptical krople do oczu, roztwór | 0,02 g/ml | 20 poj. | jednodawkowych

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Natrii cromoglicas
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Alleoptical?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Alleoptical

Kiedy stosujemy lek Alleoptical?

Łagodzenie objawów oraz leczenie sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia spojówek.


Jaki jest skład leku Alleoptical?

Każdy pojemnik jednodawkowy zawiera roztwór sodu kromoglikanu o stężeniu 20 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alleoptical?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Alleoptical – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych jest zgodna z konwencją MedDRA i określona jako: bardzo często (≥1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1,000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10,000 do < 1/1,000); bardzo rzadko (< 1/10,000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: Po zakropleniu może wystąpić przemijające uczucie kłucia i pieczenia. 

Odnotowano inne objawy miejscowego podrażnienia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: Odnotowano reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Alleoptical - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli i dzieci

Zalecana dawka to jedna lub dwie krople do każdego oka cztery razy na dobę.

Alleoptical powinien być stosowany regularnie w celu zapewnienia optymalnej kontroli objawów. Zaleca się kontynuację leczenia w okresie narażenia na alergen.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak aktualnych danych sugerujących konieczność modyfikacji dawki.

Dzieci i młodzież

Podczas stosowania u dzieci może być wymagany nadzór i (lub) pomoc opiekuna.

Sposób podawania

Wyłącznie do stosowania do oczu.

Produkt leczniczy należy podawać do worka spojówkowego chorego oka.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia, nie należy dotykać oka oraz innych powierzchni końcówką pojemnika (patrz punkt 4.4)

Podobnie jak podczas stosowania większości preparatów okulistycznych, soczewki kontaktowe powinny być usunięte przed każdym podaniem kropli. Po ich użyciu, należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych. 

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, należy zachować 15- minutową przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych produktów.


Alleoptical – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt Alleoptical jest sterylny, wolny od środków konserwujących. Dostępny jest w pojemniku jednodawkowym, który należy użyć natychmiast po otwarciu, a jakiekolwiek pozostałości należy wyrzucić.

Pacjenci noszący soczewki kontaktowe: patrz punkt 4.2.


Przyjmowanie leku Alleoptical w czasie ciąży

Ciąża

Tak jak w przypadku wszystkich leków, należy zachować ostrożność, zwłaszcza podczas pierwszego trymestru ciąży. Zgromadzone dane doświadczalne dotyczące sodu kromoglikanu wskazują, iż nie wywiera on negatywnego wpływu na rozwój płodu. Powinien on być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy zachodzi wyraźna potrzeba.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy u ludzi sodu kromoglikan przenika do mleka matki, jednakże na podstawie badań jego właściwości fizykochemicznych uznaje się to za mało prawdopodobne. Brak informacji wskazujących na to, iż stosowanie sodu kromoglikanu ma jakikolwiek niepożądany wpływ na dziecko.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały żadnego wpływu na płodność. Wpływ sodu kromoglikanu na płodność u ludzi nie jest znany.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.