Zyclara interakcje ulotka krem 0,0375 g 14 sasz.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Zyclara krem | 0,0375 g | 14 sasz.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Imiquimodum
Podmiot odpowiedzialny: MEDA AB

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Zyclara?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Zyclara

Kiedy stosujemy lek Zyclara?

Produkt Zyclara wskazany jest w leczeniu miejscowym widocznych lub wyczuwalnych palpacyjnie, umiejscowionych na twarzy lub łysiejących obszarach owłosionej skóry głowy zmian powstałych w przebiegu rogowacenia słonecznego bez cech przerostu i hiperkeratozy, o typowym przebiegu klinicznym, u dorosłych osób z wydolnym układem immunologicznym, gdy inne możliwości leczenia miejscowego są przeciwwskazane lub mniej odpowiednie.


Jaki jest skład leku Zyclara?

Każda saszetka zawiera 9,375 mg imikwimodu w 250 mg kremu (3,75 %) Jeden gram kremu zawiera 37,5 mg imikwimodu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 2,0 mg /g kremu

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216) 0,2 mg /g kremu

Alkohol cetylowy 22,0 mg /g kremu

Alkohol stearylowy 31,0 mg /g kremu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Zyclara?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;


Zyclara – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa:

Przytoczone poniżej dane odzwierciedlają skutki ekspozycji na produkt Zyclara lub jego podłoże u 319 osób rekrutowanych do dwóch badań z podwójnie ślepą próbą. Uczestnicy badań nakładali zawartość nie więcej niż dwóch saszetek z 3,75% kremem Zyclara lub samym podłożem kremu raz na dobę na zmienioną chorobowo skórę (skórę całej twarzy lub na łysiejące obszary owłosionej skóry głowy, ale nie obu) w dwóch trwających 2 tygodnie cyklach leczenia rozdzielonych dwutygodniową przerwą w leczeniu.

U większości pacjentów stosujących produkt Zyclara w leczeniu rogowacenia słonecznego wystąpiły miejscowe reakcje skórne (najczęściej rumień, strupienie oraz złuszczanie i (lub) suchość skóry) w miejscu nałożenia. Jednak tylko u 11% (17/160) pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu Zyclara konieczne były przerwy w leczeniu ze względu na miejscowe działania niepożądane. Pacjenci leczeni imikwimodem zgłaszali występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, w tym bólów głowy i zmęczenia.

Wykaz działań niepożądanych w ujęciu tabelarycznym Dane przedstawione w tabeli poniżej odzwierciedlają:

-   skutki ekspozycji na produkt Zyclara lub jego podłoże we wspomnianych wyżej badaniach (działania niezbyt częste do bardzo częstych oraz działania występujące z częstością większą po zastosowaniu podłoża).

-   działania występujące po zastosowaniu kremu o stężeniu 5%

Częstość występowania określono następująco:

Bardzo często (≥ 1/10);

Często (≥ 1/100 do < 1/10);

Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100);

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000);

Bardzo rzadko (< 1/10 000) oraz nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacji układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

opryszczka pospolita

Niezbyt często

zakażenie

krosty

Częstość nieznana

zakażenie skóry

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

powiększenie węzłów chłonnych

Częstość nieznana

obniżenie stężenia hemoglobiny

zmniejszenie liczby krwinek białych

zmniejszenie liczby neutrofilów

zmniejszenie liczby płytek krwi

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

zaostrzenie chorób autoimmunologicznych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

jadłowstręt

zwiększenie stężenia glukozy we krwi

Zaburzenia psychiczne

Często

bezsenność

Niezbyt często

depresja

drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Często

ból głowy

zawroty głowy

Zaburzenia oka

Niezbyt często

podrażnienie spojówek

obrzęk powiek

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

obrzęk błony śluzowej nosa

ból gardła i krtani

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

nudności

biegunka

wymioty

Niezbyt często

suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

rumień

strupienie

złuszczanie skóry

obrzęk skóry

owrzodzenie skóry

hipopigmentacja (odbarwienie) skóry

Często

zapalenie skóry

Niezbyt często

obrzęk twarzy

Rzadko

reakcje skórne w miejscach odległych

Częstość nieznana

łysienie

rumień wielopostaciowy

zespół Stevensa-Johnsona

postać skórna tocznia rumieniowatego

hiperpigmentacja (przebarwienie) skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

ból mięśni

ból stawów

Niezbyt często

ból pleców

 

 

ból kończyn

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

rumień w miejscu nałożenia

strupienie skóry w miejscu nałożenia

złuszczanie skóry w miejscu nałożenia

suchość skóry w miejscu nałożenia

obrzęk skóry w miejscu nałożenia

owrzodzenie skóry w miejscu nałożenia

obecność wydzieliny w miejscu nałożenia

Często

reakcja w miejscu nałożenia

świąd w miejscu nałożenia

ból w miejscu nałożenia

obrzmienie w miejscu nałożenia

pieczenie w miejscu nałożenia

podrażnienie w miejscu nałożenia

wysypka w miejscu nałożenia

zmęczenie

gorączka

objawy grypopodobne

ból

ból w klatce piersiowej

Niezbyt często

zapalenie skóry w miejscu nałożenia

krwawienie w miejscu nałożenia

zmiany grudkowe w miejscu nałożenia

parestezje w miejscu nałożenia

przeczulica w miejscu nałożenia

stan zapalny w miejscu nałożenia

bliznowacenie w miejscu nałożenia

uszkodzenie skóry w miejscu nałożenia

zmiany pęcherzykowe w miejscu nałożenia

ucieplenie skóry w miejscu nałożenia

osłabienie

dreszcze

ospałość

uczucie dyskomfortu

stan zapalny

Opis wybranych reakcji niepożądanych

Zaburzenia krwi

W badaniach klinicznych dotyczących stosowania imikwimodu w kremie o stężeniu 5% obserwowano zmniejszenie stężenia hemoglobiny, liczby krwinek białych, bezwzględnej liczby neutrofilów i płytek krwi. Zmian tych nie uznano za istotne klinicznie u pacjentów z prawidłową rezerwą układu krwiotwórczego. Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem pacjentów z obniżoną rezerwą układu krwiotwórczego. W okresie po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano przypadki pogorszenia parametrów hematologicznych, wymagające interwencji klinicznej.

Zakażenia skóry

Obserwuje się zakażenia skóry podczas leczenia imikwimodem. Mimo, że nie występują ciężkie objawy należy zawsze brać pod uwagę możliwość zakażenia uszkodzonej skóry.

Hipopigmentacja i hiperpigmentacja

Istnieją doniesienia o przypadkach ograniczonej hipopigmentacji i hiperpigmentacji skóry po zastosowaniu imikwimodu w kremie o stężeniu 5%. Informacje uzyskane podczas obserwacji kontrolnej wskazują na to, że u niektórych pacjentów te zmiany zabarwienia skóry mogą być trwałe.

Reakcje skórne w miejscach odległych

W badaniach klinicznych prowadzonych z zastosowaniem imikwimodu w postaci kremu 5%, rzadko zgłaszano reakcje skórne w miejscach odległych, w tym rumień wielopostaciowy.

Łysienie

W badaniach klinicznych dotyczących stosowania imikwimodu w postaci kremu 5% w leczeniu rogowacenia słonecznego stwierdzono występowanie łysienia w miejscu leczonym lub otaczającym je miejscu z częstością 0,4% (5/1214).


Zyclara - dawkowanie leku

Leczenie powinien rozpocząć i monitorować lekarz.

Dawkowanie

Produkt Zyclara (na jedną aplikację nie więcej niż 2 saszetki, po 250 mg imikwimodu w kremie w każdej saszetce) należy nakładać raz na dobę przed snem na obszar skóry objętej leczeniem w dwóch cyklach trwających po 2 tygodnie i rozdzielonych dwutygodniową przerwą w leczeniu, albo zgodnie ze wskazówkami lekarza.

Leczeniem obejmuje skórę całej twarzy lub łysiejące obszary owłosionej skóry głowy.

Miejscowe reakcje skórne w obrębie leczonego miejsca można częściowo przewidzieć. Często wynikają one ze sposobu działania produktu (patrz punkt 4.4). W razie konieczności można uwzględnić kilkudniowy okres przerwy, ze względu na dyskomfort odczuwany przez pacjenta lub nasilenie miejscowej reakcji skórnej. Nie należy jednak przedłużać żadnego z 2-tygodniowych cykli leczenia z powodu pominięcia dawek czy z powodu okresów przerwy w leczeniu.

Podczas leczenia można obserwować przemijające zwiększenie nasilenia rogowacenia słonecznego w wyniku ujawnienia przez imikwimod i leczenia zmian subklinicznych. Do czasu ustąpienia miejscowych reakcji skórnych nie można właściwie ocenić odpowiedzi na leczenie. Pacjenci powinni kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Należy kontynuować leczenie do końca cyklu leczenia, nawet jeśli wydaje się, że zmiany związane z rogowaceniem słonecznym ustąpiły.

Wyniki kliniczne zastosowanego leczenia muszą być oceniane po ukończeniu procesu regeneracji leczonej skóry, około 8 tygodnia po zakończeniu leczenia i w odpowiednich odstępach czasu na podstawie oceny klinicznej. Jeśli leczone zmiany po upływie 8 tygodni od zakończenia drugiego cyklu zmiany nie w pełni odpowiedzą na leczenie, należy ocenić je jeszcze raz i ponownie rozważyć sposób leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Zyclara w leczeniu rogowacenia słonecznego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Imikwimod przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego. Należy unikać kontaktu z oczami, wargami i nozdrzami.

Miejsca leczonego nie należy bandażować ani zasłaniać w żaden inny sposób.

Lekarz przepisujący lek powinien pokazać pacjentowi, jak należy prawidłowo nakładać produkt Zyclara, aby korzyści z leczenia były jak największe.

Produkt Zyclara należy nakładać raz na dobę przed snem w leczonym miejscu i pozostawiać na skórze przez około 8 godzin. W tym czasie należy unikać kąpieli i korzystania z prysznica. Przed nałożeniem kremu pacjent powinien umyć skórę w leczonym miejscu, używając łagodnego mydła i wody, a następnie dokładnie osuszyć. Produkt Zyclara należy nakładać cienką warstwą na cały obszar skóry objętej leczeniem i wcierać do całkowitego wniknięcia produktu w skórę. Na leczone miejsce (skórę całej twarzy lub skórę głowy, ale nie obu) można nałożyć zawartość nie więcej niż 2 saszetek produktu Zyclara w ciągu doby. Pozostałą zawartość otwartej saszetki należy wyrzucić i nie używać jej ponownie. Produkt Zyclara należy pozostawić na skórze przez około 8 godzin; po tym czasie należy konieczne usunąć krem, myjąc leczone miejsce oraz ręce łagodnym mydłem i wodą.

Przed nałożeniem i po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.

Pominięcie dawki leku

W przypadku pominięcia dawki pacjent powinien zaczekać do najbliższego wieczoru, nałożyć produkt Zyclara na skórę, a następnie kontynuować kurację według zwykłego schematu leczenia. Kremu nie należy nakładać częściej niż raz na dobę. Żadnego z cykli leczenia nie należy wydłużać powyżej 2 tygodni z powodu pominięcia dawek czy z powodu przerw w leczeniu.


Zyclara – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ogólne zalecenia dotyczące leczenia

Aby ustalić odpowiednią metodę leczenia, należy wykonać biopsję zmian o wyglądzie nietypowym dla rogowacenia słonecznego lub podejrzanych o zezłośliwienie. Należy unikać kontaktu produktu z oczami, wargami i nozdrzami, ponieważ nie oceniano imikwimodu w leczeniu rogowacenia słonecznego powiek, wewnętrznej powierzchni nozdrzy czy uszu lub warg poza granicą rąbka czerwieni wargowej.

Nie zaleca się stosowania imikwimodu do czasu wygojenia się skóry po terapii wcześniej stosowanymi produktami leczniczymi lub po leczeniu chirurgicznym. Stosowanie go na uszkodzoną skórę może spowodować zwiększone ogólnoustrojowe wchłanianie imikwimodu prowadzące do zwiększenia ryzyka zdarzeń niepożądanych (patrz punkt 4.8 i 4.9).

Ze względu na zwiększoną podatność na powstanie oparzeń słonecznych pacjentów zachęca się do stosowania kremów z filtrami. Podczas leczenia produktem Zyclara powinni też starać się unikać ekspozycji na naturalne lub sztuczne (łóżka opalające albo fototerapia UVA/UVB) światło słoneczne, albo ją zminimalizować. Leczoną powierzchnię skóry należy chronić przed narażeniem na promieniowanie słoneczne.

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania 3,75 % imikwimodu w leczeniu zmian typowych dla rogowacenia słonecznego umiejscowionych w innych okolicach ciała niż twarz i skóra głowy. Nie zaleca się stosowania imikwimodu w leczeniu rogowacenia słonecznego z cechami znacznej hiperkeratozy lub przerostu (np. w przypadku rogów skórnych).

Miejscowe reakcje skórne

Podczas leczenia i do czasu wygojenia się zmian wygląd skóry zmienionej chorobowo może znacząco różnić się od wyglądu zdrowej skóry. Miejscowe reakcje skórne występują często, ale ich nasilenie na ogół zmniejsza się w trakcie leczenia albo ustępują całkowicie po zaprzestaniu stosowania imikwimodu w kremie. W rzadkich przypadkach, zaledwie po kilkakrotnym nałożeniu imikwimodu w kremie mogą wystąpić silne miejscowe reakcje zapalne, w tym w postaci nadżerek i sączących zmian.

Istnieje związek między nasileniem miejscowych reakcji skórnych (np. rumienia) a wskaźnikiem całkowitego ustąpienia zmian chorobowych. Wspomniane reakcje skórne mogą wynikać z pobudzenia miejscowej odpowiedzi immunologicznej. Ponadto imikwimod może spowodować zaostrzenie zmian skórnych o charakterze zapalnym. Można uwzględnić kilkudniową przerwę w leczeniu, jeśli jest to konieczne, ze względu na dyskomfort odczuwany przez pacjenta lub nasilenie reakcji skórnej. Leczenie imikwimodem w kremie można wznowić, gdy reakcja skórna się zmniejszy. Nasilenie miejscowych reakcji skórnych jest zwykle słabsze w drugim niż w pierwszym cyklu leczenia produktem Zyclara.

Reakcje ogólnoustrojowe

Podmiotowe i przedmiotowe objawy przypominające grypę (takie jak zmęczenie, nudności, gorączka, bóle mięśni, bóle stawów i dreszcze) mogą towarzyszyć silnym miejscowym reakcjom skórnym lub nawet je poprzedzać. W takim wypadku należy rozważyć przerwanie terapii lub dostosowanie dawki (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność, stosując imikwimod u pacjentów z obniżoną rezerwą układu krwiotwórczego (patrz punkt 4.8).

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca, wątroby lub nerek nie byli włączeni do badań klinicznych. U tych pacjentów należy zachować ostrożność.

Stosowanie u pacjentów z upośledzeniem odporności i (lub) z chorobami z autoagresji Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Zyclara u pacjentów z upośledzeniem odporności (np. po przeszczepieniu narządu) i (lub) u pacjentów z chorobami z autoagresji. Dlatego u tych osób należy zachować ostrożność w przypadku stosowania imikwimodu w kremie (patrz punkt 4.5). W tej grupie pacjentów zaleca się dokonanie bilansu korzyści z leczenia imikwimodem i zagrożeń wynikających z ryzyka odrzucenia przeszczepu lub wystąpieniem reakcji „przeszczep przeciwko biorcy” albo pogorszenia choroby z autoagresji.

Ponowne leczenie

Brak dostępnych danych dotyczących ponownego leczenia rogowacenia słonecznego w przypadku nawrotu zmian, które wcześniej ustąpiły po dwóch cyklach terapii.

Substancje pomocnicze

Alkohol stearylowy i alkohol cetylowy mogą wywoływać reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Metylu parahydoksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216) mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Zyclara w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania imikwimodu w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność w przypadku ordynowania leku Zyclara kobietom w ciąży. Produkt Zyclara można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści usprawiedliwiają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących stosowania produktu u matek karmiących piersią.

Płodność

Brak dostępnych danych klinicznych, nie jest znane potencjalne ryzyko stosowania produktu u ludzi


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.