Septogard interakcje ulotka aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml 30 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Septogard aerozol do stosowania w jamie ustnej | 1,5 mg/ml | 30 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Benzydamini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.Opis produktu Septogard

Kiedy stosujemy lek Septogard?

Produkt leczniczy Septogard w postaci aerozolu jest przeznaczony do miejscowego leczenia objawów zapalenia w obrębie jamy ustnej i gardła, któremu towarzyszy ból.

Produkt leczniczy jest stosowany w leczeniu różnych bolesnych stanów w obrębie jamy ustnej i gardła, takich jak owrzodzenie jamy ustnej, ból gardła, ból w jamie ustnej, ból dziąsła lub zębów.

 


Jaki jest skład leku Septogard?

1 ml roztworu zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku ( Benzydamini hydrochloridum ). Pojedyncza dawka aerozolu (0,17 ml) zawiera 0,255 mg chlorowodorku benzydaminy.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol (96%) 13,6 mg na pojedynczą dawkę aerozolu, metylu parahydroksybenzoesan (E218) 0,17 mg na pojedynczą dawkę aerozolu.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Septogard?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Septogard – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W obrębie każdej grupy częstości występowania, objawy niepożądane uszeregowano zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęstsze działania niepożądane to drętwienie i uczucie pieczenia w jamie ustnej.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: skurcz krtani lub skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Niezbyt często: drętwienie ust (hipoestezja) i uczucie pieczenia błony śluzowej w jamie ustnej (ból jamy ustnej).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: świąd, pokrzywka, reakcja nadwrażliwości na światło i wysypka Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna, która potencjalnie może zagrażać życiu. Reakcje nadwrażliwości.

Metylu parahydroksybenzoesan może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Septogard - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli, młodzież (12-18 lat) i osoby w podeszłym wieku

4 do 8 dawek aerozolu, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.

Dzieci (6-12 lat)

4 dawki aerozolu; nie częściej niż co 1,5-3 godziny.

Dzieci poniżej 6 lat

1 dawka aerozolu na każde 4 kg masy ciała, maksymalnie do 4 dawek aerozolu, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.

Osoby w podeszłym wieku

Ze względu na niewielką ilość stosowanego produktu leczniczego, pacjenci w podeszłym wieku mogą otrzymywać taką samą dawkę jak pozostali dorośli.

Sposób podania

Podanie na błonę śluzową jamy ustnej lub gardła. Przed pierwszym użyciem aerozol należy przygotować, naciskając minimum trzykrotnie przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylania. Pełną dawkę uzyskuje się po czwartym uruchomieniu.


Septogard – jakie środki ostrożności należy zachować?

Stosowanie benzydaminy nie jest wskazane u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub alergią w wywiadzie, ponieważ u tych pacjentów istnieje możliwość skurczu oskrzeli.

Należy unikać kontaktu z oczami.

Jeśli stan pacjenta pogorszy się lub nie ulegnie poprawie, należy zaprzestać dalszego stosowania.

Ten produkt leczniczy zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Septogard w czasie ciąży

Ciąża

Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania benzydaminy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie potwierdziły działania teratogennego. Produkt leczniczy Septogard nie powinien być stosowany w ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia chlorowodorkiem benzydaminy.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy chlorowodorek benzydaminy lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Produkt leczniczy Septogard nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Płodność

Badania nie wykazały działania teratogennego. Nie wiadomo, czy leczenie produktem Septogard wpływa szkodliwie na płodność u ludzi.


Charakterystyka produktu leczniczego Septogard

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Septogard z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Septogard z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Septogard


Grupy

  • Środki na ból gardła

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.