Stan epidemii COVID-19

W trosce o swoich najbliższych – nie chodź od apteki do apteki!
Sprawdź dostępność leków w pobliskich aptekach i złóż rezerwacje.

Sprawdź teraz

Nodofree Combi interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 3 but. po 5 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Nodofree Combi krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 3 but. po 5 ml

od 0 , 00  do 70 , 32

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Dorzolamidum, Timololum
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Nodofree Combi cena

70,32

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Nodofree Combi?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Nodofree Combi

Kiedy stosujemy lek Nodofree Combi?

Produkt leczniczy wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania ( pseudoeksfoliacji ), gdy monoterapia lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.Jaki jest skład leku Nodofree Combi?

Każdy ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku 22,26 mg) i 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu 6,83 mg).

Każda kropla (około 35 pl) zawiera 0,70 mg dorzolamidu i 0,18 mg tymololu .

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nodofree Combi?

Nodofree Combi jest przeciwwskazany u pacjentów z:

- nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie albo chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

- bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowoprzedsionkowym , blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym przy użyciu rozrusznika, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym ;

- ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną;

- nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdego ze składników produktu leczniczego i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.


Nodofree Combi – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas badania klinicznego z zastosowaniem roztworu kropli do oczu zawierającego dorzolamid / tymolol 20 mg/ml + 5 mg/ml, obserwowane działania niepożądane odpowiadały tym, które zgłaszano wcześniej w związku z podawaniem produktu leczniczego (postać ze środkiem konserwującym), dorzolamidu chlorowodorku i (lub) tymololu maleinianu .

Podczas badań klinicznych 1035 pacjentom podawano dorzolamidu chlorowodorek z tymololu maleinianem w postaci ze środkiem konserwującym. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie produktu zawierającego dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian w postaci ze środkiem konserwującym z powodu miejscowych działań niepożądanych ze strony oka; około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie z powodu wystąpienia miejscowych działań niepożądanych wskazujących na alergię lub nadwrażliwość (takich jak stan zapalny powieki i zapalenie spojówki).

W badaniu porównawczym z dawkowaniem wielokrotnym i podwójnym maskowaniem wykazano, że profil bezpieczeństwa produktu zawierającego dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian (postać bez środka konserwującego) jest podobny do profilu produktu zawierającego dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian (postać ze środkiem konserwującym).

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. W związku z tym istnieje możliwość wystąpienia podobnych działań niepożądanych, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym.

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane związane z produktem leczniczym zawierającym dorzolamidu chlorowodorek i maleinian tymololu w postaci bez środka konserwującego lub jednym z jego składników czynnych:

[Bardzo często: (> 1/10), często: (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często: (> 1/1000 do < 1/100), rzadko: (> 1/10 000 do < 1/1000), nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]

Klasyfikacja układów i narządów ( MedDRA )

Produkt leczniczy

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana**

Zaburzenia układu immunologi cznego

Dorzolamidu chlorowodo-

rek i

tymololu maleinian w postaci bez środka

konserwując ego

     

przedmiotowe i podmiotowe objawy

ogólnoustroj owych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka,

anafilaksja

 
 

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

     

przedmiotowe i podmiotowe objawy ogólnoustroj owych reakcji alergicznych, w

tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka miejscowa oraz uogólniona, anafilaksja

świąd

Zaburzenia

Roztwór

       

hipoglikemia

metabolizm

u i

odżywiania

tymololu maleinianu w kroplach do oczu

         

Zaburzenia psychiczne

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

   

depresja*

bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci

 

Zaburzenia układu nerwowego

Roztwór dorzolamidu chlorowodor ku w kroplach do oczu

 

ból głowy*

 

zawroty głowy*, parestezje*

 
 

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

 

ból głowy*

zawroty głowy*, omdlenie*

parestezje* nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów miastenii ( myastenia gravis), osłabienie popędu płciowego*, incydent naczyniowomózgowy *, niedokrwienie mózgu

 

Zaburzenia oka

Dorzolamidu chlorowodo-

rek i

tymololu maleinian w postaci bez środka

konserwującego

pieczenie

i kłucie

nastrzyknięcie

spojówki,

niewyraźn e

widzenie, erozje rogówki, swędzenie

oczu, łzawienie

     
 

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

 

stan zapalny powiek*, podra-

żnienie powiek*

zapalenie

tęczówki i ciała

rzęskowego*

podrażnienie z zaczerwienieniem* i bólem*, sklejanie powiek*, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, hipotonia gałki ocznej *, odwarstwie nie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

 
 

Roztwór tymololu maleinianu w

 

przedmio-

towe i podmio-

zaburzenia widzenia, w tym zmiany

opadanie powieki, dwojenie (podwójne

swędzenie

oczu, łzawienie,

 

kroplach do oczu

 

towe

objawy podrażnie nia oka, w tym

zapalenie brzegów powiek*, zapalenie rogówki*, osłabienie czucia rogówkowego i objawy suchego oka*

refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę*

widzenie), odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych*

(patrz CHPL : punkt 4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

zaczerwienie nie,

niewyraźne widzenie, erozje

4 rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

     

szumy uszne*

 

Zaburzenia serca

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

   

bradykar-

dia*

ból w klatce piersiowej*,

kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu serca*, zastoinowa

niewydolność

serca*, zatrzymanie czynności serca*, blok serca

blok przedsionkowokomorowy , niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

     

niskie ciśnienie*, chromanie, zjawisko

Raynauda *, zimne dłonie i stopy*

 

Zaburzenia układu oddechoweg o, klatki piersiowej i śródpiersia

Dorzolamidu chlorowodorek i

tymololu maleinian w postaci bez środka

konserwującego

 

zapalenie zatok

 

skrócenie oddechu,

niewydolność oddechowa, nieżyt nosa, rzadkoskurcz

oskrzeli

 
 

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

     

krwawienie z nosa*

 
 

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

   

duszność*

skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z występującymi uprzednio stanami

 
         

spastycznymi

oskrzeli)*, niewydolność oddechowa, kaszel*

 

Zaburzenia żołądka i

jelit

Dorzolamidu chlorowodorek i

tymololu maleinian w postaci bez środka

konserwując ego

zaburzenia smaku

       
 

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

 

nudności*

 

podrażnienie gardła, suchość jamy ustnej*

 
 

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

   

nudności*, niestrawność*

biegunka, suchość jamy ustnej*

zaburzenia smaku, bóle

brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i

tkanki podskórnej

Dorzolamidu chlorowodorek i

tymololu maleinian w postaci bez środka

konserwującego

     

kontaktowe zapalenie skóry, zespół StevensaJohnsona , toksyczna epidermoliza naskórka

 
 

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

     

wysypka*

 
 

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

     

łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

wysypka

skórna

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i

tkanki łącznej

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

     

toczeń

rumieniowaty układowy

bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Dorzolamidu chlorowodorek i

tymololu maleinian w postaci bez

środka

   

kamica moczowa

   
 

konserwującego

         

Zaburzenia układu rozrodczego

i piersi

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

     

choroba Peyroniego *, osłabienie popędu płciowego

zaburzenia funkcji seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

 

osłabienie /zmęczenie*

     
 

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

   

osłabienie/ zmęczenie

   

*Działania niepożądane, które odnotowano również podczas stosowania produktu leczniczego zawierającego dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian ze środkiem konserwującym po wprowadzeniu go do obrotu.

**Dodatkowe działania niepożądane obserwowane u osób stosujących okulistyczne leki beta-adrenolityczne, które mogą wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego zawierającego dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian bez środka konserwującego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Nodofree Combi – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dawka wynosi jedną kroplę produktu Nodofree Combi do (worka spojówkowego) chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Jeżeli Nodofree Combi stosowany jest jednocześnie z innymi kroplami do oczu podawanymi miejscowo, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych produktów leczniczych powinna wynosić co najmniej dziesięć minut. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Pacjentów należy poinstruować, aby przed zastosowaniem produktu umyli ręce oraz unikali kontaktu końcówki kroplomierza z okiem lub okolicą oka, ponieważ może to spowodować obrażenia oka (patrz CHPL :: Instrukcja stosowania).

Pacjentów należy również poinstruować, że nieprawidłowo użytkowane krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą spowodować zakażenia oka. Używanie zanieczyszczonych roztworów może prowadzić do poważnego uszkodzenia oka i w następstwie do utraty wzroku.

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności u dzieci.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat (Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku > 2 i < 6 lat, patrz CHPL : punkt 5.1).

Sposób podawania

Podanie do oka.

Nodofree Combi sterylny roztwór, który nie zawiera środków konserwujących.

Przed zakropieniem kropli do oczu:

- W przypadku pierwszego użycia, przed podaniem kropli do oka, pacjent powinien wypróbować użycie butelki z kroplomierzem, ściskając ją powoli, aż jedna kropla zostanie wypuszczona z butelki, z dala od oka.

- Jeżeli pacjent jest pewny, że może zakroplić pojedynczą kroplę, powinien przyjąć najbardziej komfortową pozycję do jego zakroplenia (może siedzieć, leżeć na plecach albo stanąć przed lustrem).

Instrukcja stosowania:

1. Przed zakropleniem produktu pacj ent powinien dokładnie umyć ręce.

2. Jeśli opakowanie lub butelka są uszkodzone, produktu nie należy stosować.

3. Przed pierwszym użyciem produktu należy odkręcić zakrętkę po upewnieniu się, że pierścień gwarancyjny na zakrętce jest nieprzerwany. Podczas odkręcania pacjent odczuje lekki opór, dopóki pierścień się nie przerwie.

4. Jeśli pierścień gwarancyjny jest poluzowany, należy usunąć go przed zastosowaniem produktu, ponieważ może wpaść do oka i wywołać obrażenia.

5. Pacjent powinien odchylić głowę do tyłu, a następnie palcem delikatnie odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka". Należy unikać kontaktu końcówki kroplomierza z okiem, powiekami lub palcami.

6. Zakroplić jedną kroplę naciskając powoli butelkę. Butelkę należy delikatnie ścisnąć w środkowej części, tak aby kropla dostała się do oka pacjenta. Należy pamiętać, że może być kilka sekund opóźnienia pomiędzy ściśnięciem butelki, a uwolnieniem kropli. Pacjent nie powinien zbyt mocno ściskać butelki. Należy poinformować pacjenta, aby skonsultował się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku.

7. Po zakropleniu produktu pacjent powinien uciskać palcem kanalik łzowy (kącik oka w okolicy nosa) przez przynajmniej 2 minuty i przez ten czas mieć zamknięte oko (oczy). Zapewni to przeniknięcie produktu do wnętrza oka, a także ograniczy przedostawanie się produktu przez kanalik łzowy do całego organizmu.

8. Należy unikać kontaktu końcówki kroplomierza z okiem, powiekami lub palcami.

9. Jeśli lekarz zaleci stosowanie kropli do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktu 5., 6. i 7.

10. Po użyciu a przed zamknięciem butelki, w celu usunięcia pozostałości płynu z końcówki należy wstrząsnąć butelkę w dół nie dotykając końcówki kroplomierza w celu usunięcia płynu pozostałego na końcówce kroplomierza. Jest to konieczne w celu zapewnienia możliwości zakroplenia kolejnych kropli. Bezpośrednio po użyciu dokładnie zakręcić butelkę.

Jeśli kropla nie trafi do oka próbę zakroplenia należy powtórzyć.

Wchłanianie ogólnoustrojowe jest zmniejszone, gdy uciśnie się kanał nosowo-łzowy lub zamknie powieki na 2 minuty. Może to powodować zmniejszenie ogólnoustrojowych działań niepożądanych i nasilenie działania miejscowego.


Nodofree Combi – jakie środki ostrożności należy zachować?

Działanie na układ sercowo-naczyniowy i na układ oddechowy

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. Z uwagi na zawarty w tym produkcie leczniczym tymolol o działaniu beta-adrenolitycznym, istnieje możliwość wystąpienia takich samych sercowo-naczyniowych, pulmonologicznych i innych działań niepożądanych produktu leczniczego, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania produktu leczniczego do krążenia ogólnego, patrz CHPL : punkt 4.2.

Zaburzenia serca:

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz hipotensją należy przeprowadzić krytyczną ocenę leczenia beta-adrenolitykami i rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego należy obserwować pod kątem występowania objawów wskazujących na pogorszenie tych schorzeń oraz działań niepożądanych.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia impulsów elektrycznych, beta-adrenolityki powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe:

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (tj. z ciężką postacią choroby Raynauda lub z zespołem Raynauda ).

Zaburzenia układu oddechowego:

Po podaniu niektórych leków okulistycznych o działaniu beta-adrenolitycznym zgłaszano występowanie reakcji ze strony układu oddechowego, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Nodofree Combi u osób z łagodną lub umiarkowanie ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ( POChP ). Produkt leczniczy można podać tym pacjentom tylko wówczas, gdy możliwe korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano zastosowania produktu leczniczego w postaci roztworu kropli do oczu zawierającego dorzolamid / tymolol 20 mg/ml + 5 mg/ml u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując ten produkt leczniczy w tej grupie pacjentów.

Układ immunologiczny i nadwrażliwość na produkt

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, ten produkt leczniczy może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową, typową dla wszystkich  sulfonamidów. Z tego względu po podaniu miejscowym mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jak po podaniu sulfonamidów ogólnoustrojowo , w tym ciężkie reakcje, np. w postaci zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej epidermolizy naskórka.

W przypadku stwierdzenia objawów ciężkich działań niepożądanych lub nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu , obserwowano podczas stosowania produktu leczniczego w postaci roztworu kropli do oczu zawierających dorzolamid / tymolol 20 mg/ml + 5 mg/ml. W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy rozważyć przerwanie stosowania produktu Nodofree Combi.

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny kontakt z tymi alergenami, a pacjenci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Jednocześnie stosowane leki

Wpływ na ciśnienie śródgałkowe czy też znane ogólnoustrojowe skutki blokady receptorów betaadrenergicznych mogą być silniejsze w przypadku podania tymololu pacjentom przyjmującym już lek beta-adrenolityczny o działaniu ogólnym. U tych pacjentów należy ściśle obserwować reakcję. Nie zaleca się stosowania jednocześnie dwóch podawanych miejscowo leków blokujących receptory betaadrenergiczne (patrz CHPL : punkt 4.5).

Nie zaleca się stosowania jednocześnie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Odstawienie produktu leczniczego

Tak jak w przypadku działających ogólnie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, jeżeli u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca konieczne będzie przerwanie leczenia tymololem podawanym do oka, produkt leczniczy należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych

Hipoglikemia/cukrzyca:

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków o działaniu beta-adrenolitycznym u pacjentów podatnych na występowanie samoistnej hipoglikemii lub u osób z nieustabilizowaną cukrzycą, ponieważ beta-adrenolityki mogą maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą także maskować niektóre objawy nadczynności tarczycy. Nagłe przerwanie terapii lekami beta-adrenolitycznymi może spowodować nasilenie objawów choroby.

Choroby rogówki:

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą wywołać objawy suchego oka. Należy zachować ostrożność w przypadku ich stosowania u pacjentów z chorobami rogówki.

Znieczulenie do zabiegów operacyjnych:

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą hamować ogólnoustrojowy efekt pobudzenia receptorów beta-adrenergicznych przez takie leki, jak np. adrenalina. Jeśli pacjent stosuje tymolol , należy poinformować o tym anestezjologa. Terapia lekami beta-adrenolitycznymi może pogorszyć objawy miastenii ( myasthenia gravis).

Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania produktu leczniczego (postać ze środkiem konserwującym) nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowozasadowej , zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ Nodofree Combi zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego może być zwiększone podczas stosowania tego produktu leczniczego.

Inne

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie śródgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej.

Nie badano zastosowania tego produktu leczniczego u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta. U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) po wewnątrzgałkowym zabiegu chirurgicznym, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu . Możliwość wystąpienia obrzęku rogówki jest bardziej prawdopodobna  u pacjentów ze zmniejszoną liczbą komórek śródbłonka. Zalecając stosowanie produktu leczniczego Nodofree Combi pacjentom z tej grupy, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu , acetazolamidu ) po zabiegach filtracyjnych zgłaszano przypadki odwarstwienia naczyniówki oka. Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejszającą się reakcję na tymololu maleinian w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych, przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano istotnych różnic w wartości średniego ciśnienia śródgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego w postaci roztworu kropli do oczu zawierającego dorzolamid / tymolol 20 mg/ml + 5 mg/ml u pacjentów używających soczewek kontaktowych. Pacjentów należy poinstruować, aby zdjęli soczewki kontaktowe przed zakropleniem produktu i założyli po 15 minutach od zakroplenia.

Dzieci i młodzież patrz CHPL : punkt 5.1.


Przyjmowanie leku Nodofree Combi w czasie ciąży

Ciąża

Produktu leczniczego Nodofree Combi nie należy stosować w okresie ciąży.

Dorzolamid

Brak wystarczających danych klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Podawanie dorzolamidu samicom królików w dawkach toksycznych dla matki wiązało się z teratogennym wpływem na potomstwo (patrz CHPL : punkt 5.3).

Tymolol

Brak jest wystarczającej ilości danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować tymololu w czasie ciąży, o ile nie ma wyraźnej konieczności. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania do krążenia ogólnego podano w CHPL w punkcie 4.2.

W badaniach epidemiologicznych nie wykazano potencjału wywoływania wad rozwojowych, ale stwierdzono ryzyko zahamowania rozwoju wewnątrzmacicznego w przypadku stosowania betaadrenolityków podawanych doustnie. Oprócz tego u noworodków obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, hipotensję, zespół zaburzeń oddechowych oraz hipoglikemię), kiedy beta-adrenolityki podawano do czasu porodu. W przypadku podawania tego produktu leczniczego do czasu porodu należy ściśle monitorować stan noworodka w pierwszych dniach życia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka ludzkiego. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Betaadrenolityki przenikają do mleka ludzkiego. Jednak w przypadku podawania tymololu w postaci kropli do oczu w dawkach terapeutycznych prawdopodobieństwo przedostania się leku do pokarmu kobiecego w ilości wystarczającej do wywołania u niemowlęcia objawów klinicznych blokady receptorów beta-adrenergicznych jest niewielkie. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania do krążenia ogólnego podano w CHPL w punkcie 4.2. Nie zaleca się karmienia piersią, jeśli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego Nodofree Combi.


Zamienniki leku Nodofree Combi

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 3 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,01 zł.

Vizidor Duo interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 3 but. po 5 ml

Vizidor Duo

krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 3 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

70,31 zł


Nodom Combi interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 3 but. po 5 ml

Nodom Combi

krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 3 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

70,50 zł


Rozacom interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 3 but. po 5 ml

Rozacom

krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 3 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

70,50 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Domowe sposoby na siniaki

Porady

Domowe sposoby na siniaki

Pojawiające się na skórze siniaki nie są niczym niezwykłym. Każde dziecko miało ich przynajmniej kilka po upadkach podczas zabawy. Pojawienie się zasi...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.