Mucotussin interakcje ulotka syrop 10 mg/5ml 190 ml | butelka

Brak informacji o dostępności produktu

 

Mucotussin syrop | 10 mg/5ml | 190 ml | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Dextromethorphani hydrobromidum
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.Opis produktu Mucotussin

Kiedy stosujemy lek Mucotussin?

Mucotussin jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej w objawowym leczeniu drażniącego kaszlu (nieproduktywnego, suchego kaszlu).


Jaki jest skład leku Mucotussin?

5 ml syropu zawiera 10 mg dekstrometorfanu bromowodorku jednowodnego, co odpowiada 7,35 mg dekstrometorfanu .

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

5 ml syropu Mucotussin zawiera 4340 mg maltitolu ciekłego (E965), 310 mg glikolu propylenowego oraz 7,5 mg metylu parahydroksybenzoesanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Mucotussin?

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.

• U pacjentów z niewydolnością oddechową lub u których istnieje ryzyko rozwoju niewydolności oddechowej (patrz CHPL : punkt 4.4).

• U pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy ( IMAO ) oraz przez 14 dni po zakończeniu stosowania takich leków (patrz CHPL : punkt 4.5).

• Syrop Mucotussin jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Mucotussin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane są wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania (liczba pacjentów, u których oczekuje się wystąpienia reakcji). Częstość występowania określono jako: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

reakcje nadwrażliwości, w tym reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,

świąd, wysypka i rumień

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

omamy, zaobserwowano uzależnienie od leku u osób nadużywających dekstrometorfan

Zaburzenia układu nerwowego

Często

zawroty głowy

Bardzo rzadko

senność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

wymioty, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

   

oraz nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

wysypka polekowa

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

zmęczenie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel. (22) 49 21 301, Faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Mucotussin - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

Po 15 ml syropu do 3 razy na dobę, co 6 do 8 godzin, w razie potrzeby.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki wynoszącej 45 ml na dobę.

Sposób podawania

Należy używać miarki dołączonej do opakowania.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 do 3 tygodni.


Mucotussin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Dekstrometorfan ma niewielki potencjał uzależniający. Podczas długotrwałego stosowania (tj. dłuższego niż zalecany okres leczenia) u pacjentów może rozwinąć się tolerancja na lek, a także fizyczne i psychiczne uzależnienie. Pacjenci z tendencją do nadużywania lub uzależnienia od leków powinni przyjmować produkt Mucotussin tylko przez krótki okres i pod ścisłym nadzorem lekarza.

Odnotowano przypadki nadużywania dekstrometorfanu . Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku stosowania tego produktu u młodzieży i młodych osób dorosłych, jak również u pacjentów, u których odnotowano w wywiadzie nadużywanie produktów leczniczych lub substancji psychoaktywnych.

Zgłaszano przypadki nadużywania dekstrometorfanu , głównie u młodzieży.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Mucotussin u pacjentów przyjmujących leki serotoninergiczne (inne niż inhibitory MAO), w tym selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors , SSRI ) (np. fluoksetyna, paroksetyna ) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (patrz CHPL : punkt 4.5).

Dekstometorfan jest metabolizowany przez cytochrom wątrobowy P450 2D6. Aktywność tego enzymu jest uwarunkowana genetycznie. U około 10% ogólnej populacji odnotowuje się słaby metabolizm CYP2D6. U pacjentów ze słabym metabolizmem tego enzymu oraz u pacjentów jednocześnie stosujących inhibitory CYP2D6 mogą występować wzmożone i/lub długoterminowe skutki działania dekstrometorfanu . W związku z tym należy zachować ostrożność u pacjentów z powolnym metabolizmem CYP2D6 lub stosujących inhibitory CYP2D6 (patrz CHPL : także punkt 4.5).

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma, POChP , zapalenie płuc.

Dostępne są ograniczone informacje dotyczące stosowania dekstrometorfanu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Mucotussin w tej grupie pacjentów, szczególnie u osób z ciężkimi zaburzeniami.

Ze względu na ryzyko uwolnienia histaminy należy unikać stosowania produktu Mucotussin w przypadku mastocytozy.

Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy, dlatego Mucotussin nie jest wskazany do łagodzenia przewlekłego kaszlu, szczególnie u dzieci.

W przypadku produktywnego kaszlu ze znacznym wytwarzaniem śluzu (np. u pacjentów z chorobami, takimi jak rozstrzenie oskrzeli i mukowiscydoza) lub u pacjentów z chorobami neurologicznymi związanymi ze znacznie osłabionym odruchem kaszlu (np. udar, choroba Parkinsona i otępienie) leczenie przeciwkaszlowe produktem Mucotussin należy stosować zachowując szczególną ostrożność i tylko po szczegółowej ocenie korzyści i ryzyka.

Produkt Mucotussin zawiera:

- 39,06 g maltitolu ciekłego w maksymalnej zalecanej dawce dobowej równoważnej 89 kcal/g. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni zażywać tego produktu. Produkt może mieć lekkie działanie przeczyszczające. - 2,8 g glikolu propylenowego w maksymalnej zalecanej dawce dobowej.

- metylu parahydroksybenzoesan , który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Mucotussin w czasie ciąży

Ciąża

Wyniki badań epidemiologicznych otrzymane z niewielkiej liczby zastosowań produktu nie wykazały zwiększenia częstości występowania wad wrodzonych u dzieci, które zostały narażone na działanie dekstrometorfanu w okresie prenatalnym. Badania te jednak nie dokumentują odpowiednio czasu trwania leczenia dekstrometorfanem.

Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję nie wykazały, że dekstrometorfan stwarza potencjalne zagrożenie dla człowieka (patrz CHPL : punkt 5.3).

Dlatego dekstrometorfan należy stosować w czasie ciąży tylko po dokładnej analizie korzyści i ryzyka oraz jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy dekstrometorfan przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie stosować tego produktu u matek karmiących piersią, ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia depresji oddechowej u niemowląt.

Płodność

Nie odnotowano wpływu dekstrometorfanu na płodność. Doświadczenie przedkliniczne w tym zakresie jest ograniczone (patrz CHPL : punkt 5.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.