Stan epidemii COVID-19

W trosce o swoich najbliższych – nie chodź od apteki do apteki!
Sprawdź dostępność leków w pobliskich aptekach i złóż rezerwacje.

Sprawdź teraz

Latanoprost Timolol Genoptim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Latanoprost Timolol Genoptim krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

od 0 , 00  do 30 , 40

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Latanoprostum, Timololum
Podmiot odpowiedzialny: SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Latanoprost Timolol Genoptim cena

30,40

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Latanoprost Timolol Genoptim?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Latanoprost Timolol Genoptim

Kiedy stosujemy lek Latanoprost Timolol Genoptim?

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego ( IOP ang. intraocular pressure ,) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym , u których reakcja na miejscowo stosowane leki p-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.Jaki jest skład leku Latanoprost Timolol Genoptim?

l ml roztworu zawiera 50 pg latanoprostu ( Latanoprostum ) i 6,8 mg maleinianu tymololu , co odpowiada 5 mg tymololu ( Timololum ).

2,5 ml roztworu kropli do oczu (zawartość jednego opakowania) zawiera 125 pg latanoprostu i 17 mg tymololu maleinianu , co odpowiada 12,5 mg tymololu .

Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu i 150 mikrogramów tymololu

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek. 1 ml roztworu zawiera 0,2 mg benzalkoniowego chlorku.

2,5 ml roztworu (zawartość jednego opakowania) zawiera 0,5 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Latanoprost Timolol Genoptim?

Latanoprost + Timolol Genoptim jest przeciwwskazany u pacjentów z następującymi chorobami:

• Choroby przebiegające z nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową, astmą oskrzelową w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

• Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok węzła zatokowoprzedsionkowego spowodowany zespołem chorej zatoki, blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowany za pomocą rozrusznika serca, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny .

• Nadwrażliwość na substancję czynną: latanoprost i tymolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Latanoprost Timolol Genoptim – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W przypadku latanoprostu , większość działań niepożądanych dotyczy oczu. Na podstawie danych uzyskanych w trakcie fazy rozszerzonej kluczowego badania klinicznego produktu leczniczego Latanoprost + Timolol Genoptim u 16 do 20% pacjentów występowało nasilenie pigmentacji tęczówki, które może być trwałe. W badaniu otwartym, oceniającym profil bezpieczeństwa latanoprostu w ciągu 5 lat zwiększona pigmentacja tęczówki wystąpiła u 33% pacjentów (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące oczu były najczęściej przemijające i występowały w czasie zakraplania dawki. W przypadku tymololu , najpoważniejsze są ogólnoustrojowe działania niepożądane w tym: bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Tak jak inne stosowane do oczu produkty lecznicze, tymolol jest wchłaniany do krwiobiegu. Może powodować podobne działania niepożądane jak obserwowane w trakcie leczenia p-adrenolitykami do

stosowania ogólnego. Przypadki wystąpienia układowych działań niepożądanych po podaniu

miejscowym są rzadsze niż w przypadku podania ogólnoustrojowego. Lista działań niepożądanych zawiera działania niepożądane obserwowane po podaniu do oka leków z klasy p-adrenolityków.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według klasyfikacji organów i narządów oraz częstości występowania na następujące kategorie:

bardzo często: (> 1/10), często: (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często: (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko: (> 1/10 0000 do < 1/1 000), bardzo rzadko: (< 1/10 000), częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych produktu zawierającego latanoprost z tymololem :

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: cukrzyca, hipercholesterolemia.

Zaburzenia psychiczne

Często: depresja

Zaburzenia układu nerwowego: Często: Ból głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: Nasilenie pigmentacji tęczówki.

Często: Podrażnienie oczu (w tym uczucie kłucia, pieczenia i swędzenia), ból oczu, nieprawidłowe widzenie, zapalenie powiek, choroby spojówek, zapalenie spojówek, przekrwienie oczu, zapalenie rogówki, choroby rogówki, światłowstręt.

Niezbyt często: niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie,

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: nadmierne owłosienie i zaburzenia skóry Niezbyt często: Wysypka skórna, świąd.

Dodatkowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem poszczególnych składników produktu Latanoprost + Timolol Genoptim , obserwowane w badaniach klinicznych, po wprowadzeniu produktu do obrotu, zgłaszane spontanicznie lub opisywane w literaturze.

Latanoprost :

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Częstość nieznana: Opryszczkowe zapalenie rogówki.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: Zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: Zmiany dotyczące rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość),

Często: punkcikowate ubytki nabłonka rogówki, suchość oczu, obrzęk powieki

Częstość nieznana: zapalenie tęczówki i (lub) zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki, w tym torbielowaty obrzęk plamki, nieprawidłowo skierowane rzęsy co czasami prowadzi do podrażnienia oka, obrzęk rogówki i jej nadżerki, pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów

tarczkowych ( distichiasis ), zmiany w obrębie oczodołów i powiek skutkujące pogłębieniem bruzdy powieki, torbiel tęczówki.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: niestabilna dławica piersiowa Częstość nieznana: kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Częstość nieznana: Astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częstość nieznana: Ciemnienie skóry powiek, reakcje skórne na powiekach.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Częstość nieznana: Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Niezbyt często: Ból w klatce piersiowej.

Dla tymololu :

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana: Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częstość nieznana: Hipoglikemia, zamaskowanie objawów hipoglikemii.

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana: Bezsenność, depresja, koszmary senne, utrata pamięci, zmiany zachowania i zaburzenia psychiki, w tym uczucie zmieszania, halucynacje, niepokój, dezorientacja, zdenerwowanie.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: Omdlenia, udar mózgu, niedokrwienie mózgu, zaostrzenie przedmiotowych i podmiotowych objawów miastenii, zawroty głowy, parestezja, ból głowy.

Zaburzenia oka:

Częstość nieznana: Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), odwarstwienie naczyniówki będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego (patrz punkt 4.4), zmniejszenie czucia rogówki, erozja rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie., zapalenie powiek i rogówki, zaburzenia widzenia, suchość oczu.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Częstość nieznana: Szumy uszne.

Zaburzenia serca:

Częstość nieznana: Bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatania serca, obrzęki, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca,

niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Częstość nieznana: zmniejszenie ciśnienia tętniczego, objaw Raynauda , chłodne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Częstość nieznana: Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami skurczowymi oskrzeli), duszność, kaszel, niedrożność nosa, obrzęk płucny, niewydolność oddechowa.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częstość nieznana: Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, uczucie suchości w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty, zwłóknienie pozaotrzewnowe.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częstość nieznana: Łysienie, pseudopemfigoid , wysypka łuszczycopodobna lub nasilenie objawów łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Częstość nieznana: Bóle mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Częstość nieznana: Zaburzenie czynności seksualnych, zmniejszenie libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Częstość nieznana: Osłabienie, zmęczenie.

U niektórych pacjentów ze znacząco zniszczonymi rogówkami zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Latanoprost Timolol Genoptim – dawkowanie leku

Podanie do oka.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) :

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki - 1 kropla raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między ich podaniem.

Sposób podawania

Przed podaniem produktu Latanoprost + Timolol Genoptim należy zdjąć soczewki kontaktowe. Soczewki można nałożyć ponownie po upływie 15 minut od podania kropli.

Jeżeli stosuje się więcej niż jeden lek okulistyczny, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między ich podaniem.

Jeśli podczas zakraplania produktu leczniczego stosuje się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek przez 2 minuty, wchłanianie ogólnoustrojowe jest zmniejszone. Może to ograniczyć ogólnoustrojowe działanie produktu oraz zwiększyć jego działanie miejscowe.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Xalacom u dzieci i młodzieży

Instrukcja dla użytkownika

Należy poinformować pacjenta o konieczności umycia rąk przed użyciem leku oraz o tym aby bezwzględnie unikał kontaktu zakraplacza buteleczki z powierzchnią oka lub jego okolic i

jakąkolwiek inną powierzchnią.

Pacjenta należy również poinformować, iż w przypadku niewłaściwego używania kropli do oczu może dojść do ich zanieczyszczenia bakteriami powodującymi infekcje oczu. Używanie zanieczyszczonych kropli może prowadzić do poważnych uszkodzeń oczu, a w następstwie do utraty wzroku.

1. Przed pierwszym otwarciem buteleczki należy upewnić się, że nakrętka jest nienaruszona.

2. Należy otworzyć buteleczkę przekręcając nakrętkę w lewo.

3. Przechylić głowę lekko do tyłu i delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę tworząc kieszonkę między powierzchnią oka a powieką.

4. Trzymając buteleczkę do góry nogami delikatnie nacisnąć ją kciukiem i palcem wskazującym, tak aby wycisnąć do utworzonej kieszonki jedną kroplę leku.

NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU KROPLOMIERZA Z POWIEKĄ LUB POWIERZCHNIĄ OKA.

5. Należy postępować tak samo z drugim okiem powtarzając czynności zgodnie z punktem 3 i 4, jeśli takie było zalecenie lekarza.

6. Nałożyć nakrętkę na buteleczkę z kroplomierzem. Nie należy dokręcać nakrętki zbyt mocno.


Latanoprost Timolol Genoptim – jakie środki ostrożności należy zachować?

Działania ogólne

Tak jak inne stosowane miejscowo leki okulistyczne, produkt leczniczy Latanoprost + Timolol Genoptim może być wchłaniany do krwiobiegu.

Tymolol - związek, który należy do p-adrenolityków może wywoływać różne rodzaje reakcji niepożądanych podobnie jak podawane drogą ogólną produkty lecznicze blokujące receptory padrenergiczne , w tym reakcje związane z układem sercowo-naczyniowym i płucnym. Częstość występowania ogólnoustrojowych reakcji niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu ogólnym.

W celu zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłaniania, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

Pacjenci cierpiący na choroby układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa, zespół Prinzmetala , niewydolność serca) oraz niedociśnienie tętnicze, leczeni p-adrenolitykami powinni być poddani krytycznej ocenie oraz należy u nich rozważyć terapię z wykorzystaniem innych substancji czynnych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być monitorowani pod kątem wystąpienia objawów pogorszenia tych chorób lub reakcji niepożądanych.

Z powodu negatywnego wpływu na przewodnictwo, p-adrenolityki należy podawać z ostrożnością u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Po zastosowaniu tymololu donoszono o występowaniu objawów ze strony serca oraz rzadko zgonów w wyniku niewydolności serca.

Zaburzenia naczyniowe

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężka postać choroby Raynauda lub zespołu Raynauda ) należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

Zaburzenia układu oddechowego

Po podaniu do oka niektórych p-adrenolityków donoszono o występowaniu objawów ze strony układu oddechowego, w tym zgonów w wyniku nagłego skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą.

Latanoprost + Timolol Genoptim należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną i (lub) umiarkowaną postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ( POChP ) i jedynie w przypadku, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Hipoglikemia/cukrzyca p-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej

hipoglikemii lub chorych na cukrzycę (szczególnie tych z nieodpowiednio kontrolowaną cukrzycą), ponieważ mogą one maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Nadczynność tarczycy p-adrenolityki mogą również maskować objawy nadczynności tarczycy. Nagłe przerwanie leczenia

może przyczynić się do pogorszenia tej choroby.

Choroby rogówki

Stosowane do oka p-adrenolityki mogą powodować suchość oczu. Należy ostrożnie postępować z pacjentami cierpiącymi na choroby rogówki.

Inne p-adrenolityki

U pacjentów otrzymujących jednocześnie ogólnie działające p-adrenolityki, podczas stosowania tymololu może dojść do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych

działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów p-adrenergicznych. Należy ściśle obserwować takich pacjentów. Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających padrenolityków (patrz punkt 4.5).

Reakcje anafilaktyczne:

Podczas stosowania p-adrenolityków pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą być bardziej wrażliwi na powtórną ekspozycję na alergeny oraz mogą wykazywać brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Odwarstwianie naczyniówki

W wyniku stosowania leków zmniejszających ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. tymolol , acetazolamid ) obserwowano odwarstwianie naczyniówki po zabiegach filtracji.

Znieczulenie do operacji p-adrenolityki podawane do oka mogą blokować działanie ogólnoustrojowe p -agonistów, takich jak

np. adrenalina. Należy poinformować anestezjologa, jeśli pacjent otrzymuje tymolol .

Należy rozważyć stopniowe wycofanie produktów leczniczych blokujących receptory p-adrenergiczne przed większymi zabiegami chirurgicznymi. Produkty lecznicze blokujące receptory p-adrenergiczne zaburzają zdolność serca do odpowiedzi na wywołane przez środki beta-adrenergiczne pobudzenie, co może zwiększyć ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym w zabiegach chirurgicznych. Zgłaszano przypadki przedłużającego się ciężkiego niedociśnienia tętniczego w czasie znieczulenia oraz trudności we wznowieniu i utrzymaniu akcji serca. W czasie operacji działanie produktów leczniczych blokujących receptory p-adrenergiczne może być odwrócone poprzez podanie odpowiednich dawek agonistów receptorów adrenergicznych.

Jednoczesne stosowanie innych leków:

Mogą wystąpić interakcje tymololu z innymi lekami (patrz punkt 4.5).

Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających p-adrenolityków lub dwóch miejscowo działających prostaglandyn

Działania dotyczące oczu:

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oczu poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku stosowania innych produktów zawierających latanoprost u 16-20% wszystkich pacjentów leczonych kroplami do oczu Latanoprost + Timolol Genoptim przez okres do roku, występowało nasilenie pigmentacji tęczówki (na podstawie dokumentacji fotograficznej).

Takie działanie obserwuje się przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych, niebiesko/szaro-brązowych, a związane jest to ze zwiększaniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki, ale zdarza się, że cała tęczówka lub

tylko j ej część staje się bardziej brązowa. U pacjentów z jednobarwnymi tęczówkami koloru niebieskiego, szarego, zielonego lub brązowego w okresie dwóch lat obserwacji klinicznych leczenia latanoprostem taka zmiana była obserwowana jedynie w pojedynczych przypadkach.

Zmiana koloru tęczówki jest powolna i przez wiele miesięcy, a nawet lat może pozostawać niezauważona. Nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego zwiększania ilości brązowego pigmentu w tęczówce, ale zmiana jej zabarwienia w trakcie leczenia może być trwała.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówkach przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii.

Leczenie nie powoduje odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania oka lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki oraz w zależności od stanu klinicznego można rozważyć odstawienie leku.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Obecnie brak doświadczenia w zakresie stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej, neowaskularnej , przewlekłej zamkniętego kąta przesączania, jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej. Latanoprost nie działa lub działa w małym stopniu na źrenice, nie był dotychczas stosowany w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania kompletnych danych.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów, u których występowało w przeszłości nawracające opryszczkowe zapalenie rogówki związane ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

W trakcie leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki, w tym również jego torbielowatą postać. Objaw ten był wykrywany głównie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki. Produkt Latanoprost + Timolol Genoptim należy ostrożnie stosować u tych pacjentów

W związku ze stosowaniem latanoprostu zgłaszano przypadki ciemnienia skóry powiek, które może być odwracalne.

U niektórych pacjentów z miastenią lub objawami miastenii zgłaszano zwiększenie osłabienia mięśni przez maleinian tymololu (np. podwójne widzenie, opadanie powiek, uogólnione osłabienie).

Testy antydopingowe:

Stosowanie produktu leczniczego Latanoprost + Timolol Genoptim może dać pozytywne wyniki kontroli antydopingowej.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Produkt Latanoprost + Timolol Genoptim zawiera chlorek benzalkoniowy , powszechnie stosowany środek konserwujący w produktach okulistycznych, który może jednak powodować punktowate zapalenie rogówki i (lub), toksyczne wrzodziejące zapalenie rogówki lub podrażnienie oka i zmieniać kolor miękkich soczewek kontaktowych. U pacjentów z zespołem suchego oka i u pacjentów ze zmianami dotyczącymi rogówki częste lub długotrwałe stosowanie produktu Latanoprost + Timolol Genoptim wymaga ścisłego monitorowania. Ze względu na fakt, że chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez soczewki kontaktowe, przed podaniem produktu Latanoprost + Timolol Genoptim należy je zdjąć. Soczewki można nałożyć ponownie po upływie 15 minut od podania kropli.

Chlorek benzalkoniowy zmienia kolor miękkich soczewek kontaktowych (patrz punkt 4.2).


Przyjmowanie leku Latanoprost Timolol Genoptim w czasie ciąży

Ciąża

Latanoprost :

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania latanoprostu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane.

Tymolol :

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w okresie ciąży. Tymololu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to konieczne. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie ujawniły wad rozwojowych, aczkolwiek wykazały ryzyko wystąpienia opóźnienia wewnątrzmacicznego wzrastania płodu podczas stosowania doustnych leków p-adrenolitycznych. Ponadto u noworodków obserwowano objawy podmiotowe i przedmiotowe beta-

blokady (np. bradykardia, niedociśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa i hipoglikemia) związane z podawaniem p-adrenolityków kobietom przed porodem. Jeśli produkt leczniczy Latanoprost + Timolol Genoptim stosowany jest przed porodem, w trakcie pierwszych dni życia noworodek powinien być ściśle monitorowany.

Nie należy stosować produktu leczniczego Latanoprost + Timolol Genoptim w okresie ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

p-adrenolityki przenikają do mleka matki. Jest mało prawdopodobne, aby tymolol w postaci kropli do oczu, podawany w dawkach terapeutycznych był obecny w mleku matki w stopniu mogącym wywołać objawy blokady receptorów p u niemowląt. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

Latanoprost oraz jego metabolity również mogą przenikać do mleka matki. Nie należy stosować produktu leczniczego Latanoprost + Timolol Genoptim w okresie karmienia piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost czy tymolol wywierały jakikolwiek wpływ na płodność samców lub samic.


Zamienniki leku Latanoprost Timolol Genoptim

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 4 zamienników.

Tilaprox interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Tilaprox

krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

37,10 zł


Latacom interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Latacom

krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

40,79 zł


Xalacom interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Xalacom

krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

40,79 zł


Xaloptic Combi interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Xaloptic Combi

krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

40,84 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Łuszczyca - jak z nią walczyć?

Uroda

Jak walczyć z łuszczycą?

Łuszczyca to przewlekła dermatoza, która objawia się stanem zapalnym i charakterystycznym złuszczaniem się skóry. Do tej pory nie poznano przyczyn roz...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.