Dostępny w mniej niż połowie aptek

 
Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Helicobacter Antygen Test z kału (Zdrowy Żołądek Helicobacter Antygen test)?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!


Opis produktu Helicobacter Antygen Test z kału (Zdrowy Żołądek Helicobacter Antygen test)

PRZED WYKONANIEM BADANIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Helicobacter Antygen TEST z kału

Jednorazowy domowy test do wykryw ania bakterii H. pylori w kale

Wyrób medyczny do samokontroli

WSTĘP

Helicobacter Antygen TEST z kału to szybki test przeznaczony do wykrywania antygenów H. pylori w kale. Zasada działania tego testu opiera się na reakcji antygen-przeciwciało. Naniesione na membranę testu, w procesie produkcji, przeciwciała monoklonalne anty - H. pylori reagują z bakterią H. pylori obecną w badanym kale. Wynik testu odczytuje się w postaci barwnych prążków na płytce testowej w czasie 10 minut.

SKŁAD OPAKOWANIA

Opakowanie Helicobacter Antygen TEST z kału zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania jednego badania na obecność antygenów Helicobacter pylori w kale:

» 1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 płytka testowa i 1 środek pochłaniający wilgoć

» 1 pojemnik z roztworem ekstrakcyjnym i z aplikatorem do pobierania próbek kału » 1 instrukcję używania wyrobu

Należy przygotować zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu i chusteczkę higieniczną, pomocną przy odłamywaniu końcówki w pojemniku do próbek kału.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE POBIERANIA KAŁU DO BADANIA

» Kał do badania może być pobrany o dowolnej porze dnia do dowolnego naczynia, uprzednio dokładnie umytego i wysuszonego.

» Kał do badania nie powinien być pobierany w trakcie przyjmowania antybiotyków, inhibitorów pompy protonowej czy preparatów bizmutu, ponieważ środki te hamują wydalanie bakterii H. pylori.

» Badanie należy wykonać zaraz po pobraniu kału. Nie pozostawiać próbek kału w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas.

Wykonać badanie ściśle przestrzegając poniższej instrukcji

Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 – 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.

POBRANIE PRÓBKI KAŁU DO BADANIA

» Weź do ręki pojemnik do pobierania próbek kału w taki sposób, aby niebieska nakrętka była na górze, a biała na dole. Odkręć niebieską nakrętkę  i za pomocą aplikatora umieszczonego w tej nakrętce pobierz próbkę do badania.

» Aby pobrać próbkę do badania należy „wkręcić” końcówkę aplikatora w trzy różne miejsca badanego kału na głębokość ok. 1 cm .

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby kał pokrywał powierzchnię aplikatora tylko cienką warstwą.

    
  

 Uwaga: Zbyt duża ilość kału na aplikatorze wprowadzona później do pojemnika z roztworem może dać nieważny wynik testu.

» Aplikator z pobraną w powyższy sposób próbką kału wprowadź z powrotem do pojemnika z roztworem ekstrakcyjnym, szczelnie zakręć  i energicznie potrząśnij w celu dokładnego wymieszania.

WYKONANIE BADANIA

» Wyjmij płytkę testową z foliowej kopertki i umieść ją na poziomej powierzchni. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.  Badanie powinno być wykonane w ciągu godziny.

» Trzymając pojemnik do pobierania próbek tak, jak poprzednio (niebieska nakrętka na górze, biała na dole) odkręć tym razem białą nakrętkę, która zabezpiecza końcówkę pojemnika przed przypadkowym odłamaniem .

» Energicznie potrząśnij pojemnikiem, aby dokładnie wymieszać próbkę kału z płynem. Następnie chwytając przez chusteczkę higieniczną za końcówkę pojemnika, odłam ją .

» Ściskając ścianki pojemnika wprowadź 3 pełne krople roztworu do okrągłego okienka na płytce testowej. W czasie nakraplania nie dotykaj końcówką do płytki testowej . Zacznij odmierzać czas.

Odczytaj wynik testu po czasie 10 minut. Wyniki silnie dodatnie mogą być odczytane wcześniej.

Nie należy brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 20 minut. Pozostałą w pojemniku na próbki resztę płynu należy wylać do toalety i spłukać wodą. Po odczytaniu wyniku, test i pusty pojemnik należy wyrzucić do domowych śmieci.

 INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

W okienku wynikowym pojawiają się dwa zabarwione na różowo prążki: kontrolny C i testowy T!

W badanej próbce kału wykryto bakterie Helicobacter pylori.

Intensywność zabarwienia prążka testowego T nie ma znaczenia.

Prążek testowy T może być silniejszy, taki sam lub słabszy niż

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

» Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.

» Opakowanie z testem Helicobacter Antygen TEST z kału należy przechowywać w temperaturze 2 - 30°C. Nie zamrażać.

» Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.

» Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.

» Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.

» Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.

» Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

Kto powinien wykonać badanie wykrywające antygeny Helicobacter pylori?

Badanie to powinny wykonać osoby, które obserwują u siebie dolegliwości jelitowo-żołądkowe.

Ze względu na rodzaj próbki, test jest szczególnie polecany do wykonywania u dzieci.

Test jest rekomendowany dla osób, które otrzymały pozytywny wynik testu na przeciwciała (Helicobacter TEST z krwi). Helicobacter Antygen TEST z kału jest zalecany również do oceny skuteczności terapii leczniczej przeprowadzanej w celu usunięcia bakterii z organizmu. W takim przypadku test powinien być wykonany nie wcześniej niż 4-5 tygodni po zakończeniu leczenia.

Do oceny skuteczności wyleczenia nie powinny być natomiast stosowane testy wykrywające przeciwciała (np. Helicobacter TEST z krwi), ponieważ wykrywalny poziom tych przeciwciał utrzymuje się przez co najmniej rok po całkowitym wyleczeniu.

Co oznacza ujemny wynik testu Helicobacter Antygen TEST z kału?

Ujemny wynik testu oznacza, że w badanej próbce kału nie wykryto bakterii Helicobacter pylori. Przyjmowanie antybiotyków, inhibitorów pompy protonowej czy preparatów bizmutu hamuje wydalanie bakterii H. pylori. Wyniki ujemne otrzymane podczas leczenia lub krótko po leczeniu mogą być zatem niewiarygodne. W takich przypadkach badanie należy wykonywać co najmniej 4-5 tygodni po zakończeniu leczenia.

Jeśli jednak pomimo ujemnego wyniku testu dolegliwości ze strony układu pokarmowego utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Co oznacza dodatni wynik testu Helicobacter Antygen TEST z kału?

Dodatni wynik testu oznacza, że w badanej próbce kału występują antygeny H. pylori. Obecność tych antygenów świadczy o aktualnym zakażeniu organizmu bakterią Helicobacter pylori. Jednak w celu ustalenia dalszego postępowania i podjęcia ewentualnego leczenia należy zwrócić się do lekarza rodzinnego.

Czy wynik uzyskany testem Helicobacter Antygen Test z kału jest wiarygodny?

Wynik uzyskany za pomocą testu Helicobacter Antygen TEST z kału jest wiarygodny, jeśli jest dokładnie przestrzegana instrukcja pobrania kału, wykonania badania i czasu czytania wyniku testu.

Co oznacza linia, która pojawia się przy literce C na płytce testowej?

Jest to linia kontrolna. Pojawienie się barwnego prążka przy literce C świadczy o tym, że test działa prawidłowo, jak również badanie zostało wykonane prawidłowo.

Czy linia, która pojawi się przy literce T musi być tak samo silna jak linia kontrolna C?

Linia, która pojawi się przy literce T nie musi być tak samo silna jak linia kontrolna C. Linia testowa T może być również silniejsza lub słabsza niż linia kontrolna C. Nawet jeśli linia testowa T jest bardzo słaba, to wynik testu należy interpretować jako dodatni.

Podsumowując: jeśli w okienku wynikowym pojawią się dwie linie (kontrolna i testowa), to bez względu na ich natężenie, wynik testu należy interpretować jako dodatni.

Czy po czasie dłuższym niż 20 minut wynik testu będzie w dalszym ciągu wiarygodny?

Nie. Wynik testu powinien być odczytany w czasie 10 minut od momentu dodania roztworu, a wynik wiarygodny utrzymuje się do 20 minut.

    
  

Jaka jest czułość i swoistość diagnostyczna testu?

Z badań przeprowadzonych w porównaniu z metodą endoskopową wynika, że względna czułość i względna swoistość testu wynoszą ponad 99,9%. Tak wysokie osiągi testu uzyskano dzięki zastosowaniu monoklonalnych przeciwciał specyfi cznych dla bakterii H. pylori.

Data ostatniej weryfi kacji ulotki: 12.12.2017

Wersja 7 BS_AT

OBJAŚNIENIE SYMBOLI 

Przed wykonaniem badania zapoznać się dokładnie z instrukcją

Tylko do diagnostyki in vitro

Do jednorazowego użycia

Przechowywać w temperaturze 2-30°C

Numer serii

Data ważności

Wytwórca:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.

ul. T. Zana 4

04-313 Warszaw a www.hydrex.pl


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego wyrobu medycznego wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego wyrobu medycznego należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.