Dostępny w większości aptek

 

Flunarizinum WZF tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Flunarizine
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Flunarizinum WZF?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Flunarizinum WZF

Kiedy stosujemy lek Flunarizinum WZF?

• Profilaktyka migreny klasycznej (z aurą) lub zwykłej (bez aury)

• Leczenie objawowe zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (spowodowanych rozpoznanymi zaburzeniami przedsionkowymi)Jaki jest skład leku Flunarizinum WZF?

Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (Flunarizinum) w postaci flunaryzyny dichlorowodorku.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Flunarizinum WZF?

• Nadwrażliwość na flunaryzynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

• Choroba Parkinsona

• Objawy pozapiramidowe w wywiadzie

• Zaburzenia depresyjne w wywiadzie

• Okres ciąży i laktacji


Flunarizinum WZF – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie konwencją MedDRA, w następujący sposób:

bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Często: nadmierna senność i (lub) zmęczenie (zazwyczaj przemijające)

Niezbyt często: bezsenność, niepokój

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zgaga, nudności, ból żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: bóle mięśniowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypki skórne

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często: mlekotok

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: zwiększenie łaknienia i masy ciała

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: depresja (szczególnie u kobiet z uprzednio występującą depresją)

objawy pozapiramidowe (drżenie, sztywność, dyskineza, w tym dyskineza w obrębie ust), odnotowywane zwłaszcza u osób długotrwale stosujących flunaryzynę oraz pacjentów w podeszłym wieku

Należy poinformować pacjenta, aby nie przekraczał zalecanych dawek produktu.

Zaleca się przeprowadzanie regularnych badań kontrolnych w celu zapewnienia bezpiecznej terapii produktem. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania produktu.


Flunarizinum WZF – dawkowanie leku

Podanie doustne.

Profilaktyka migreny

Dawki początkowe:

 dorośli poniżej 65 lat: 2 tabletki (10 mg) na dobę wieczorem przed snem;  dorośli powyżej 65 lat: 1 tabletka (5 mg) na dobę wieczorem przed snem.

Dawki podtrzymujące:

U pacjentów dobrze tolerujących lek, wymagających kontynuacji leczenia – w ciągu tygodnia przez 5 dni stosować zwykłe dawki, przez kolejne 2 dni lek odstawić. Czas leczenia nie powinien przekraczać 6 miesięcy. W przypadku nawrotu choroby, leczenie można powtórzyć.

Zawroty głowy

Stosować dawki, takie jak w profilaktyce migreny, jednak czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeśli po miesiącu stosowania flunaryzyny w przewlekłych zawrotach głowy albo po 2 miesiącach zapobiegania napadowym zawrotom głowy lub nagłym atakom migreny nie obserwuje się poprawy, należy uznać, że pacjent nie odpowiada na lek i zaprzestać stosowania.


Flunarizinum WZF – jakie środki ostrożności należy zachować?

Flunaryzyna może wywołać senność, która nasila się podczas jednoczesnego stosowania alkoholu lub leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Możliwość wystąpienia ataku migreny nie stanowi powodu do zwiększenia dawki leku. Lek nie przerywa ataków migreny.

Osobom w podeszłym wieku należy zalecić ścisłe przestrzeganie zalecanego dawkowania, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia objawów pozapiramidowych. Może dojść nawet do ujawnienia się choroby Parkinsona.

Flunaryzynę należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących inne leki, takie jak pochodne fenotiazyny, ponieważ mogą wystąpić objawy pozapiramidowe. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak objawy pozapiramidowe lub depresja, lek należy odstawić.

Jeżeli podczas leczenia podtrzymującego efekt terapeutyczny ulegnie osłabieniu lub po długotrwałym stosowaniu flunaryzyny pojawi się u pacjenta uczucie wyczerpania lub zmęczenia, lek należy odstawić.

Nie należy przekraczać zaleconego dawkowania. Pacjent powinien podlegać regularnej kontroli, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania produktu, a także przestrzegać przerw w stosowaniu leku (patrz punkt 4.2), aby wykluczyć możliwość pojawienia się objawów pozapiramidowych. Jeśli objawy te ujawnią się, należy zaprzestać stosowania produktu.

Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Flunarizinum WZF w czasie ciąży

Stosowanie flunaryzyny w okresie ciąży i laktacji jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Flunarizinum WZF

Alkohol

Jednoczesne stosowanie flunaryzyny z alkoholem może spowodować wystąpienie nadmiernej sedacji.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwbólowe narkotyczne i nienarkotyczne, przeciwmigrenowe, przeciwgorączkowe itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 6212701

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.