Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Dozox tabletki | 4 mg | 30 tabl.

od 0 , 00  do 23 , 96

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Doxazosinum
Podmiot odpowiedzialny: +PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH

Dozox cena

23,96Opis produktu Dozox

Kiedy stosujemy lek Dozox?

- Samoistne nadciśnienie tętnicze.

- Leczenie klinicznych objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. BPH).


Jaki jest skład leku Dozox?

Każda tabletka zawiera 4,85 mg doksazosyny mezylanu, co odpowiada 4 mg doksazosyny (Doxazosinum).

Substancje pomocnicze: laktoza bezwodna 80 mg w jednej tabletce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dozox?

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

• u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę, doksazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

• u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie

• u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i z jednoczesnym przekrwieniem w obrębie górnych dróg moczowych, z przewlekłymi zakażeniami dróg moczowych lub z kamieniami pęcherza moczowego

• u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6) - tylko we wskazaniu samoistne nadciśnienie tętnicze

• u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym – tylko we wskazaniu łagodny rozrost gruczołu krokowego.

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z przepełnionym pęcherzem, bezmoczem lub z postępującą niewydolnością nerek.


Dozox – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania ustalono jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do< 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Nadciśnienie tętnicze: W badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem doksazosyną były związane ze zmianą pozycji ciała (rzadko z omdleniem) lub były niespecyficzne.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego: Doświadczenie w kontrolowanych badaniach klinicznych wskazują na podobny profil działań niepożądanych do obserwowanych w nadciśnieniu tętniczym.

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje alergiczne na lek

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Niezbyt często

Anoreksja

Dna moczanowa, zwiększony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Często

Niezbyt często

Niepokój, bezsenność, nerwowość

Pobudzenie, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Zawroty głowy, bóle głowy

Ortostatyczne zawroty głowy, parestezje, senność

Zaburzenia mózgowo-naczyniowe, zmniejszone czucie, omdlenia, drżenie

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zamglone widzenie

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Niezbyt często

Zawroty głowy

Szum w uszach

Zaburzenia serca

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Kołatanie serca, tachykardia

Dusznica bolesna, zawał serca, arytmia

Bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niezbyt często

Hipotonia, hipotonia ortostatyczna

Uderzenia gorąca

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, katar

Krwawienie z nosa

Zaostrzenie skurczu oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

Bóle brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności, biegunka

Zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit

Zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Zaburzona aktywność enzymów wątrobowych

Zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Świąd

Wysypka, łysienie, plamica

Pokrzywka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Często

Niezbyt często

Bóle pleców, bóle mięśni

Bóle stawów, skurcze mięśni, osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu

Dysuria, odczuwanie zwiększonej potrzeby oddawania moczu, krwiomocz, wielomocz, nietrzymanie moczu

Częstomocz, zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Impotencja

Ginekomastia, priapizm

Wsteczna ejakulacja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Niezbyt często

Osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie

Bóle, obrzęk twarzy

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Zwiększenie masy ciała


Dozox - dawkowanie leku

Tabletki należy stosować raz na dobę, popijając je odpowiednią ilością wody. Przebieg leczenia powinien być ustalony przez lekarza.

W celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia związanego ze zmianą pozycji ciała i (lub) omdlenia zalecana dawka początkowa wynosi l mg raz na dobę (patrz punkt 4.4).

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka doksazosyny wynosi 1 do 8 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 16 mg doksazosyny na dobę.

Dawka początkowa wynosi l mg, przed snem. Taka dawka powinna być stosowana przez l do

2 tygodni. Po tym czasie dawka może być zwiększona do 2 mg raz na dobę, przez kolejne 1 do 2 tygodnie. W razie potrzeby dawka dobowa może być dalej stopniowo zwiększana; w jednakowych odstępach czasu, do 4, 8 lub16 mg na dobę, w zależności od odpowiedzi klinicznej.

Doksazosyna może być stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z tiazydowym lekiem moczopędnym, β-adrenolitykiem, antagonistą kanału wapniowego lub inhibitorem ACE.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Na początku leczenia preparatem DOZOX zalecany jest następujący schemat dawkowania:

od l do 8 dnia:

1 mg doksazosyny raz na dobę.

od 9 do 14dnia:

2 mg doksazosyny raz na dobę.

Dawka może być zwiększona do 4 mg i dalej zwiększana do maksymalnej, zalecanej dawki 8 mg, w zależności od parametrów urodynamicznych i objawów BPH u pacjenta. Zaleca się zwiększanie dawki w odstępach 1 do 2 tygodniowych.

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa wynosi 2 do 4 mg. Doksazosyna stosowana jest raz na dobę. W przypadku przerwania leczenia doksazosyną na kilka dni, należy ponownie ustalić odpowiednią dawkę.

Dawkę 1 mg otrzymuje się poprzez podzielenie tabletki 2 mg na pół.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek: Farmakokinetyka doksazosyny nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie ma też dowodów, by doksazosyna powodowała pogorszenie wcześniej istniejącej niewydolności nerek. Dlatego u tych pacjentów można stosować zwykłą dawkę preparatu. Z powodu możliwości wystąpienia nadwrażliwości u niektórych pacjentów z tej grupy, należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia.

Doksazosyna nie podlega dializie, ponieważ jest silnie związana z białkami osocza.

Zaburzenia czynności wątroby: Ponieważ doksazosyna metabolizowana jest w wątrobie, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę należy zwiększać ze szczególną ostrożnością.

Brak doświadczeń klinicznych u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności nie zaleca się stosowania doksazosyny u dzieci poniżej 12 lat.


Dozox – jakie środki ostrożności należy zachować?

Rozpoczęcie leczenia: Z uwagi na właściwości α-adrenolityczne doksazosyny, szczególnie na początku leczenia, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, objawiająca się zawrotami głowy i uczuciem słabości lub rzadko utratą przytomności (omdlenia). Dlatego też dobra praktyka lekarska zaleca kontrolę ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby ograniczyć możliwość wystąpienia objawów ortostatycznych. Należy pouczyć pacjentów, by w początkowym okresie leczenia unikali sytuacji, w których może dojść do urazu, w przypadku zawrotów głowy lub osłabienia.

Pacjenci z ciężką choroba serca: Podobnie jak w przypadku pozostałych leków rozszerzających naczynia, dobra praktyka lekarska zaleca zachowanie ostrożności podczas podawania doksazosyny pacjentom

• z następującymi ciężkimi chorobami serca: obrzęk płuc spowodowany zwężeniem zastawki aortalnej lub dwudzielnej,

• niewydolność serca z dużą pojemności wyrzutową,

• prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem w osierdziu,

• niewydolność lewokomorowa serca z niskim ciśnieniem napełniania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Podobnie jak w przypadku innych leków w całości metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu doksazosyny pacjentom ze stwierdzoną niewydolnością wątroby.

Z uwagi na brak doświadczeń klinicznych u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie zaleca się stosowania doksazosyny w tej grupie pacjentów.

Inhibitory 5-fosfodiesterazy: Jednoczesne podawanie inhibitorów 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) i doksazosyny, może prowadzić u niektórych pacjentów do wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego zaleca się rozpoczęcie stosowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy tylko, gdy pacjent jest ustabilizowany hemodynamicznie z zastosowaniem leczenia alfa-blokerem.

Pacjenci podczas operacyjnego leczenia zaćmy: U niektórych pacjentów, poddawanych operacji zaćmy, leczonych obecnie lub wcześniej tamsulosyną, obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. „Intraoperative Floppy Iris Syndrome" IFIS - odmiana „zespołu małej źrenicy”). Istnieją pojedyncze doniesienia dotyczące innych α-l adrenolityków, nie można wykluczyć możliwości podobnych efektów w grupie terapeutycznej. Ponieważ IFIS może prowadzić do poważnych powikłań w trakcie operacji zaćmy, chirurg okulista powinien być poinformowany przed zabiegiem chirurgicznym, o stosowanych obecnie lub w przeszłości α-l adrenolitykach.

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.


Przyjmowanie leku Dozox w czasie ciąży

Dla wskazania „Samoistne nadciśnienie tętnicze”:

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania doksazosyny w okresie ciąży nie zostało ustalone z powodu braku odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u ciężarnych kobiet. W związku z tym doksazosynę podczas ciąży należy stosować tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści wynikające ze stosowania przeważają nad ryzykiem. Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, obserwowano zmniejszoną przeżywalność płodów po zastosowaniu dużych dawek (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Doksazosyna jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią, ponieważ lek kumuluje się w mleku karmiących szczurów i brak jest informacji o wydzielaniu leku do mleka u kobiet karmiących piersią.

Alternatywnie, należy przerwać karmienie piersią, jeśli stosowanie doksazosyny jest konieczne (patrz punkt 5.3).

Dla wskazania „Łagodny rozrost gruczołu krokowego”:

Nie dotyczy.


Charakterystyka produktu leczniczego Dozox

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Dozox

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 8 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 8,56 zł.

Doxazosin Aurovitas interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxazosin Aurovitas

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,40 zł


Adadox interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Adadox

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,82 zł


Doxar interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Doxar

tabletki | 4 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,53 zł


Zoxon 4 interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Zoxon 4

tabletki | 4 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,97 zł


Doxanorm interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Doxanorm

tabletki | 4 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,61 zł


Kamiren interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Kamiren

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,73 zł


Apo-Doxan 4 interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Apo-Doxan 4

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

26,90 zł


Doxonex interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Doxonex

tabletki | 4 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,12 zł


Interakcje Dozox z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Dozox z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Dozox


Grupy

  • Leki przeciwnadciśnieniowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.