Donesyn interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

Donesyn tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

od 0 , 00  do 22 , 47

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Donepezili hydrochloridum
Producent: VIPHARM S.A.

Donesyn cena

22,47Opis produktu Donesyn

Wskazania

Chlorowodorek donepezylu jest wskazany do objawowego leczenia łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.Skład

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 5,22 mg chlorowodorku donepezylu jednowodnego, co odpowiada 5 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 10,44 mg chlorowodorku donepezylu jednowodnego, co odpowiada 10 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 91 mg laktozy.

Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 182 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych należą biegunka, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane częstsze niż pojedyncze przypadki są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstości są definiowane w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

-przeziębienie

  

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

-anoreksja

  
  

- omamy**

- pobudzenie**-agresywne zachowanie** -nietypowe sny i koszmary senne**

  

Zaburzenia układu nerwowego

 

- omdlenie*

- zawroty głowy

- bezsenność

-drgawki*

-objawy pozapiramidowe

Zaburzenia serca

  

- bradykardia

- blok zatokowoprzedsionkowy

- blokprzedsionkowokomorowy

Zaburzenia

żołądka i jelit

- biegunka

- nudności

- wymioty - zaburzenia brzuszne

- krwotokżołądkowojelitowy

- wrzody żołądka i dwunastnicy

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

-zaburzenia wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

 

- wysypka

-świąd

  

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

- skurcze mięśni

  

Zaburzenia nerek

i dróg

moczowych

 

- nietrzymanie moczu

  

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- bóle głowy

- zmęczenie

- ból

  

Badania diagnostyczne

  

-niewielkie zwiększenie aktywności

 
   

mięśniowej kinazy kreatynowej

 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

 

- wypadki

  

* W przypadku badania pacjentów pod kątem omdlenia lub drgawek należy brak pod uwagę możliwość bloku serca lub długich pauz spowodowanych zahamowaniem zatokowym (patrz punkt 4.4).

** Zgłaszano przypadki omamów, nietypowych snów, koszmarów sennych, pobudzenia i agresywnego zachowania ustępującego po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

*** W razie niewyjaśnionej dysfunkcji wątroby należy rozważyć odstawienie chlorowodorku donepezylu.


Dawkowanie

Dorośli/osoby w podeszłym wieku

Leczenie jest rozpoczynane od dawki 5 mg na dobę (dawkowanie raz na dobę). Tabletki chlorowodorku donepezylu powinny być przyjmowane doustnie, wieczorem, tuż przed położeniem się spać. Dawka 5 mg na dobę powinna być utrzymywana przez co najmniej miesiąc w celu umożliwienia oceny najwcześniejszej odpowiedzi klinicznej na leczenie i umożliwienia osiągnięcia stężeń chlorowodorku donepezylu w stanie stacjonarnym. Po dokonaniu klinicznej oceny leczenia w dawce 5 mg na dobę po miesiącu, dawka chlorowodorku donepezylu może być zwiększona do 10 mg na

dobę (dawkowanie raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe od 10 mg/dobę nie były badane w badaniach klinicznych.

W przypadku dawek, które nie mogą być zrealizowane/nie są praktyczne przy użyciu tej mocy tabletki, dostępne są inne moce tego produktu leczniczego.

Leczenie powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Diagnoza powinna być stawiana zgodnie z przyjętymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie chlorowodorkiem donepezylu powinno być rozpoczynane jedynie wtedy, gdy dostępny jest opiekun, który będzie regularnie nadzorował przyjmowanie produktu leczniczego przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo istnieje korzyść terapeutyczna dla pacjenta. Dlatego korzyść kliniczna stosowania chlorowodorku donepezylu powinna być regularnie weryfikowana. W przypadku braku dowodów na dalsze działanie terapeutyczne leku należy rozważyć jego odstawienie. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na chlorowodorek donepezylu.

W czasie odstawiania leku widoczne jest stopniowe zanikanie korzystnego działania chlorowodorku donepezylu.

Niewydolność nerek i wątroby

Podobny shemat dawkowania może być zastosowany u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ ten stan chorobowy nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezylu.

Z uwagi na możliwe większe stężenia w przypadku łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno się odbywać zgodnie z indywidualną tolerancją. Nie ma danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Chlorowodorek donepezylu nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.


Środki ostrożności

Stosowanie chlorowodorku donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzeń pamięci (np. związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych) nie było badane.

Znieczulenie

Chlorowodorek donepezylu, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny w czasie znieczulenia.

Choroby układu krążenia

Z uwagi na swoje działanie farmakologiczne, inhibitory cholinoesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). Możliwość takiego działania może być szczególnie ważna w przypadku pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodnictwa, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub blok przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia na temat występowania omdlenia i drgawek. W wypadku badania takich pacjentów, należy brać pod uwagę możliwość bloku serca lub długich pauz wynikających z zahamowania zatokowego.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wrzodów, np. pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub pacjenci otrzymujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani odnośnie wystąpienia objawów. Jednakże badania kliniczne z zastosowaniem chlorowodorku donepezylu nie wykazały zwiększenia częstości występowania choroby wrzodowej ani krwawienia żołądkowo-jelitowego w porównaniu do placebo.

Układ moczowo-płciowy

Cholinomimetyki mogą powodować zablokowanie odpływu moczu z pęcherza, chociaż nie obserwowano tego w badaniach klinicznych z chlorowodorkiem donepezylu.

Zaburzenia neurologiczne

Drgawki: uważa się, że cholinomimetyki mają pewien potencjał wywoływania drgawek uogólnionych. Jednakże aktywność drgawkowa może być także objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą mieć potencjał nasilania lub indukowania objawów pozapiramidowych.

Choroby płuc

Z uwagi na działania cholinomimetyczne, należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania inhibitorów cholinoesterazy pacjentom z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać podawania chlorowodorku donepezylu w skojarzeniu z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Śmiertelność w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniowym

Trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy zostały przeprowadzone z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN odnośnie prawdopodobnego lub możliwego otępienia naczyniowego. Kryteria NINDS-AIREN zostały opracowane w celu identyfikacji pacjentów, u których otępienie wydaje się mieć wyłącznie przyczyny naczyniowe i wyłączenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu częstość zgonów wynosiła 2/198 (1,0%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 5 mg, 5/206 (2,4%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce

10 mg i 7/199 (3,5%) podczas stosowania placebo. W drugim badaniu częstość zgonów wynosiła 4/208 (1,9%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 5 mg, 3/215 (1,4%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 10 mg i 1/193 (0,5%) podczas stosowania placebo. W trzecim badaniu częstość zgonów wynosiła 11/648 (1,7%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 5 mg i 0/326 (0%) podczas stosowania placebo. Częstość zgonów w trzech badaniach dotyczących otępienia naczyniowego w połączonej grupie chlorowodorku donepezylu (1,7%) była liczbowo większa niż w grupie placebo (1,1%), jednakże ta różnica nie była istotna statystycznie. Większość zgonów pacjentów przyjmujących chlorowodorek donepezylu lub placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn naczyniowych, których można się spodziewać w tej populacji osób w podeszłym wieku z podstawową chorobą naczyniową. Analiza wszystkich poważnych zdarzeń naczyniowych nie zakończonych i zakończonych zgonem nie wykazała różnic w częstości ich występowania w grupie chlorowodorku donepezylu w porównaniu do grupy placebo.

W zebranych badaniach dotyczących choroby Alzheimera (n=4146) i po połączeniu tych badań nad chorobą Alzheimera z innymi badaniami dotyczącymi otępienia, w tym z badaniami nad otępieniem naczyniowym (ogółem n=6888), częstość zgonów w grupach placebo liczbowo była większa niż częstość zgonów w grupach chlorowodorku donepezylu.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.


Przyjmowanie leku Donesyn w czasie ciąży

Ciąża

Brak odpowiednich danych odnośnie stosowania chlorowodorku donepezylu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, lecz wykazały toksyczność okołoi poporodową (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi jest nieznane.

Chlorowodorku donepezylu nie powinno się stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem kobiet i nie przeprowadzono badań u kobiet w okresie laktacji. Dlatego kobiety otrzymujące chlorowodorek donepezylu nie powinny karmić piersią.


Zamienniki leku Donesyn

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 13 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 8,96 zł.

Donepestan (Donepezil Hydrochloride Accord) interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donepestan (Donepezil Hydrochloride Accord)

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


13,51 zł


Donepezil Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donepezil Bluefish

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


14,65 zł


Symepezil interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Symepezil

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


15,35 zł


Symepezil interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Symepezil

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


19,30 zł


Donecept interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donecept

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


20,44 zł


Donepex interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donepex

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


20,44 zł


Pamigen interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Pamigen

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


20,44 zł


Donepezil Polfarmex interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donepezil Polfarmex

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


21,12 zł


Doneprion interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Doneprion

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


22,70 zł


Cogiton 5 interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Cogiton 5

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


25,46 zł


Apo-Doperil interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Apo-Doperil

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


26,10 zł


Yasnal interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Yasnal

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


26,11 zł


Donectil interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donectil

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


26,79 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Pozostałe leki działające na układ nerwowy

    W tej kategorii znajdziejsz wszytskie inne leki działąjace na układ nerwowy, w tym leki stosowane w leczeniu oraz łagodzeniu objawów choroby Alzheimera, leki wykorzystywane w leczeniu nałogów itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

niedobór potasu

Zdrowie

Objawy niedoboru potasu

Niedobór potasu, inaczej hipokalemia, może być niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jakie są objawy tego niedoboru i jak można go uzupełnić? Sprawdź czy...

Najlepsze sposoby na zgagę

Zdrowie

Najlepsze sposoby na zgagę

Piekący ból w klatce piersiowej zaraz po posiłku, kwaśny smak w ustach i częste odbijanie to najczęstsze objawy zgagi. Powoduje ona dyskomfort i utrud...


Statystyki Donesyn

Ostatnie trzy lata przyniosły zmiany w sprzedaży w grupie leki stosowane w chorobach układu nerwowego. Zgodnie z dostępnymi statystykami ta zmiana wynosi 8.1%. Możemy powiedzieć na podstawie dostępnych dla nas danych, że leki z kategorii leki stosowane w chorobach układu nerwowego ewidentnie sprzedawane są najczęściej we wskazanych województwach: lubuskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie. Pomiędzy okresem z najwyższą sprzedażą produktów z grupy leki stosowane w chorobach układu nerwowego, do których należy Donesyn, a miesiącem, w którym zanotowaliśmy najniższą sprzedaż, występuje różnica, która wynosi 71.08%.

Donesyn - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Potrafimy napisać, że w miesiącach czerwiec, listopad przeprowadzana była największa liczba wyszukiwań dla produktu Donesyn. Najrzadziej lek był natomiast poszukiwany przez użytkowników w następujących miesiącach luty, maj. 9.09% to liczba, która równa jest różnicy między opisanymi porami roku.

Substancje czynne leku Donesyn?

Lek zawiera wymienione substancje czynne: Donepezili hydrochloridum - 2.11% opakowań z grupy leki stosowane w chorobach układu nerwowego zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Donesyn?

Mniejszość aptek będących w serwisie KtoMaLek.pl ma wspomniany lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy Donesyn jest lekiem refundowanym?

Donesyn jest lekiem refundowanym. Stopień refundacji leku Donesyn wynosi 30% - Odpłatność 30%, IB - Inwalida wojenny i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Donesyn jest lekiem na receptę?

Donesyn jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie KtoMaLek.pl musisz mieć świadomość, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Donesyn opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: