Donepex interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Donepex tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

od 0 , 00  do 36 , 40

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Donepezili hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: CELON PHARMA S.A.

Donepex cena

36,40

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Donepex

Kiedy stosujemy lek Donepex?

Produkt Donepex jest wskazany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Donepex - działanie leku

w chorobie Alzheimera Donepezil poprawił zdolności poznawcze, ogólne zdolności intelektualne, oraz zdolności przystosowawcze do funkcjonowania w społeczeństwie


Jaki jest skład leku Donepex?

Donepezili hydrochloridum

Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu. Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Donepex?

Donepex jest przeciwwskazany u chorych, u których stwierdzono nadwrażliwość na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny bądź którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest również stosowanie produktu Donepex u kobiet w ciąży.


Donepex – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Wśród objawów niepożądanych związanych z podawaniem chlorowodorku donepezylu najczęściej obserwowano biegunkę, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Poniżej przedstawiono zaobserwowane objawy niepożądane, pogrupowane według układów narządowych i częstości występowania.

Częstość występowania działań niepożądanych: częste (> =1/100, < 1/10), niezbyt częste (> =1/1000, < 1/100), rzadkie (> =1/10000, < 1/1000).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Częste: przeziębienia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częste: anoreksja.

Zaburzenia psychiczne:

Częste: omamy**, pobudzenie**, agresywne zachowanie**.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste: omdlenia*, zawroty głowy, bezsenność. Niezbyt częste: napady padaczkowe*. Rzadkie: objawy pozapiramidowe

Zaburzenia serca:

Niezbyt częste: bradykardia.

Rzadkie: blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częste: biegunka, wymioty, nudności, zaburzenia żołądkowe.

Niezbyt częste: krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i

dwunastnicy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadkie: zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częste: wysypka, świąd.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Częste: skurcze mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Częste: nietrzymanie moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Częste: ból głowy, uczucie zmęczenia, bóle.

Badania diagnostyczne:

Niezbyt częste: nieznaczne zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy.

Urazy i zatrucia:

Częste: wypadki

*Należy rozważyć możliwość wystąpienia bloku serca lub zahamowania zatokowego.

**Po zredukowaniu dawki bądź odstawieniu produktu, pacjenci przestali się uskarżać na te objawy.

***Należy rozważyć odstawienie produktu Donepex w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby.


Donepex - dawkowanie leku

Dorośli/ pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa produktu to 5 mg, podawana raz na dobę. Produkt Donepex powinno się przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem.

Dawkę 5 mg na dobę powinno się utrzymywać przez okres co najmniej 1 miesiąca, po to, by móc ocenić skuteczność kliniczną produktu oraz by uzyskać stężenie stacjonarne donepezylu w surowicy.

Po ocenie skuteczności leczenia dawką 5 mg na dobę przez miesiąc, dawkę produktu Donepex można zwiększyć do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę.

Dawki donepezylu większe niż 10 mg na dobę nie były przebadane klinicznie.

Po przerwaniu leczenia widoczne jest stopniowe cofanie się korzystnych efektów działania donepezylu. Nie ma dowodów na występowanie efektu z odbicia po nagłym przerwaniu leczenia.

Dzieci:

Produkt Donepex nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezylu, u pacjentów z niewydolnością nerek można stosować podobny schemat dawkowania, jak w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

W związku z możliwym wystąpieniem dużych stężeń leku u pacjentów z łagodną bądź umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta.

Brak danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.


Donepex – jakie środki ostrożności należy zachować?

Leczenie powinno zostać rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza, który ma doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera.

Diagnoza powinna zostać przeprowadzona zgodnie z zaakceptowanymi wytycznymi (kryteria rozpoznawania otępienia wg DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem należy podejmować tylko w tych przypadkach, gdy możliwa jest ciągła kontrola przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy prowadzić tak długo, jak długo stwierdza się korzystne działanie produktu. Niezbędna jest zatem regularna ocena kliniczna działania leku. Odstawienie leku powinno rozważyć się wtedy, gdy nie stwierdza się już działania leczniczego. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, innymi typami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. związanymi z procesami starzenia).

Znieczulenie ogólne

Pod wpływem donepezylu, który jest inhibitorem acetylocholinoesterazy, prawdopodobne jest nasilenie działania leków zwiotczających, będących pochodnymi sukcynylocholiny, stosowanymi podczas prowadzenia znieczulenia ogólnego.

Choroby układu krążenia

Farmakologiczne działanie inhibitorów acetylocholinoesterazy może powodować parasympatykomimetyczne działanie na częstość akcji serca (np. powodować bradykardię). Może to być szczególnie ważne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego (np. blokiem zatokowo-przedsionkowym lub przedsionkowo-komorowym).

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. Podczas badania pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego.

Choroby układu pokarmowego

Pacjenci szczególnie zagrożeni chorobą wrzodową, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie oraz otrzymujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne, powinni znajdować się pod stałą kontrolą lekarską.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono jednak, by donepezyl zwiększał w porównaniu z placebo ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej bądź krwawień z przewodu pokarmowego.

Układ moczowo-płciowy

Chociaż leki o działaniu cholinomimetycznym mogą spowodować utrudnienie odpływu moczu z pęcherza moczowego, w badaniach klinicznych donepezylu działania tego nie zaobserwowano.

Układ nerwowy

Uważa się, że leki cholinomimetyczne mogą przyczyniać się do powstawania uogólnionych napadów drgawkowych. Skłonność do napadów drgawkowych może być też jednak objawem choroby Alzheimera. Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Choroby układu oddechowego

Ze względu na działanie cholinomimetyczne, inhibitory acetylocholinoesterazy należy ostrożnie stosować u pacjentów z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Ciężka niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Nie należy stosować donepezylu jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami bądź antagonistami układu cholinergicznego.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.


Przyjmowanie leku Donepex w czasie ciąży

Badania teratogenności prowadzone na ciężarnych szczurach, otrzymujących dawki stanowiące nawet 80 krotność dawki stosowanej u człowieka i na ciężarnych królikach, otrzymujących dawki stanowiące nawet 50 krotność dawki stosowanej u człowieka, nie wykazały oznak teratogenności leku. Jednak badanie, w którym ciężarne szczury otrzymywały dawkę stanowiącą ok. 50 krotność dawki dla człowieka od 17 dnia ciąży do 20 dnia po porodzie, ujawniło nieznaczne zwiększenie odsetka martwych płodów i nieznaczne zmniejszenie przeżycia noworodków do 4 dnia po porodzie. Ten efekt nie był już obserwowany przy kolejnej testowanej dawce stanowiącej 15 krotność dawki stosowanej u człowieka.

Produkt Donepex jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Brak danych dotyczących wpływu donepezylu na przebieg ciąży u ludzi.

Donepezyl jest wydzielany do mleka u szczurów.

Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany do mleka kobiet. Nie przeprowadzono badań u kobiet karmiących piersią.

Zatem kobiety przyjmujące chlorowodorek donepezylu nie powinny karmić piersią.


Zamienniki leku Donepex

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 12 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 9,75 zł.

Donepezil Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Donepezil Bluefish

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,65 zł


Memorion interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Memorion

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

32,89 zł


Doneprion interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Doneprion

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

35,27 zł


Symepezil interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Symepezil

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

35,27 zł


Donectil interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Donectil

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

36,40 zł


Donesyn interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Donesyn

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

37,49 zł


Pamigen interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Pamigen

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

37,54 zł


Yasnal interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Yasnal

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,11 zł


Apo-Doperil interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Apo-Doperil

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,45 zł


Donepezil Polfarmex interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Donepezil Polfarmex

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,63 zł


Donecept interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Donecept

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

38,90 zł


Cogiton 10 interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Cogiton 10

tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

42,98 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Pozostałe leki działające na układ nerwowy

    W tej kategorii znajdziejsz wszytskie inne leki działąjace na układ nerwowy, w tym leki stosowane w leczeniu oraz łagodzeniu objawów choroby Alzheimera, leki wykorzystywane w leczeniu nałogów itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.