Cinryze interakcje ulotka proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. 2 fiol. | +2 fiol.rozp.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Cinryze proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 500 j.m. | 2 fiol. | +2 fiol.rozp.

Rodzaj: lek na receptę (Rp zastrzeż.)
Substancja czynna: C1-inhibitor
Podmiot odpowiedzialny: SHIRE SERVICES BVBA

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Cinryze

Kiedy stosujemy lek Cinryze?

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie i zapobieganie przed zabiegiem napadom obrzęku naczynioruchowego u dorosłych i młodzieży z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (HAE, ang. hereditary angioedema ).

Rutynowe zapobieganie napadom obrzęku naczynioruchowego u dorosłych i młodzieży z ciężkimi i nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (HAE), którzy nie tolerują lub są niewystarczająco chronieni zapobiegawczym leczeniem doustnym, lub u pacjentów z nieodpowiednio prowadzonym leczeniem doraźnym napadów obrzęku naczynioruchowego.Jaki jest skład leku Cinryze?

Każda fiolka z proszkiem przeznaczona do jednorazowego użycia zawiera 500 jednostek inhibitora C1 (ludzkiego) 1 .

Po rekonstytucji jedna fiolka zawiera 500 jednostek inhibitora C1 (ludzkiego) w 5 ml, co odpowiada stężeniu 100 jednostek/ml. Jedna jednostka odpowiada średniej ilości inhibitora C1, jaka znajduje się w 1 ml normalnego osocza ludzkiego.

Całkowita zawartość białka w roztworze po rekonstytucji wynosi 15 ± 5 mg/ml.

Substancje pomocnicze:

Każda fiolka produktu Cinryze zawiera około 11,5 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

1

wytwarzanego z osocza ludzkiego od dawców


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cinryze?

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Cinryze – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Jedynym częstym działaniem niepożądanym obserwowanym w badaniach klinicznych po wlewie produktu Cinryze była wysypka; opisy charakterystyki wysypki były niespecyficzne, ale była ona zazwyczaj opisywana jako obejmująca kończyny górne, klatkę piersiową, brzuch lub miejsce wstrzyknięcia. Żadna z wysypek nie była ciężka i żadna nie prowadziła do przerwania podawania produktu leczniczego.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Częstość działania niepożądanego została głównie oszacowana na podstawie zsumowania zdarzeń niepożądanych związanych z produktem Cinryze zgłoszonych w trakcie 8 ukończonych badań klinicznych u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym. Zsumowanie to obejmuje dane z dwóch badań kontrolowanych placebo, trzech badań otwartych i trzech pacjentów w ramach programu ostatniej szansy ( ang. compassionate use ). W badaniach tych w sumie 385 pacjentów było poddanych ekspozycji obejmującej ponad 14 500 wlewów produktu Cinryze.

Działania niepożądane w przypadku których podejrzewa się związek (tj. zdefiniowane przez badacza jako będące potencjalnie, prawdopodobnie lub z pewnością związane) z leczeniem produktem Cinryze są sklasyfikowane w Tabeli 1 według grup układów i narządów zgodnie z terminologią MedDRA oraz częstością występowania. W obrębie każdej grupy o określonej częstości objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstości zdefiniowane są jako: bardzo często

(≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) i bardzo rzadko (< 1/10 000).

Tabela 1. Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych przez badaczy podejrzewających ich związek z produktem Cinryze.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość:

Działanie niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:

hiperglikemia

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często:

zawroty głowy, ból głowy

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

zakrzepica żylna, zapalenie żyły, pieczenie żyły, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często:

nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

wysypka

 

Niezbyt często:

kontaktowe zapalenie skóry, rumień, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często:

obrzęk stawów, ból stawów, mięśnioból

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:

wysypka/rumień w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wlewu, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, gorączka

Opis wybranych działań niepożądanych

Wśród doniesień dotyczącyh zakrzepicy żylnej, najczęściej występującym czynnikiem ryzyka była obecność cewnika założonego na stałe.

Miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia występowały niezbyt często. W badaniach klinicznych reakcje miejscowe (opisane jako ból, siniaczenie lub wysypka w miejscu wstrzyknięcia/założenia cewnika, pieczenie żyły lub zapalenie żyły) wystąpiły po około 0,2% wlewów.

Dzieci i młodzież

W trakcie 8 ukończonych badań klinicznych, włączono do badań i eksponowano na produkt Cinryze łącznie 46 dzieci (2-5 lat, n=3; 6-11 lat, n=17; 12-17 lat, n=26). Wśród tych dzieci działania niepożądane na produkt Cinryze obejmowały jedynie ból głowy, nudności, gorączkę i rumień w miejscu infuzji. Żadne z tych działań niepożądanych nie było ciężkie i żadne nie prowadziło do przerwania podawania produktu leczniczego. W podsumowaniu bezpieczeństwo stosowania i tolerancja produktu Cinryze są podobne u dzieci i dorosłych.

Dane po wprowadzeniu do obrotu

Na podstawie obserwacji prowadzonych od 2008 roku po wprowadzeniu produktu do obrotu nie zidentyfikowano żadnych nowych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Infomacja dotycząca bezpieczeństwa w odniesieniu do czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.


Cinryze - dawkowanie leku

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem Cinryze należy rozpocząć pod nadzorem lekarza doświadczonego w prowadzeniu pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (HAE).

Dawkowanie

Dorośli

Leczenie napadów obrzęku naczynioruchowego

•   1000 jednostek produktu Cinryze przy pierwszym objawie rozpoczęcia ciężkiego napadu.

•   W przypadku niedostatecznej odpowiedzi można pacjentowi podać drugą dawkę 1000 jednostek po 60 minutach.

•   U pacjentów z ciężkimi napadami, w szczególności napadami krtaniowymi lub gdy rozpoczęcie leczenia opóźnia się, druga dawka może być podana wcześniej niż po 60 minutach.

Rutynowe zapobieganie napadom obrzęku naczyniorychowego

 W rutynowym zapobieganiu napadom obrzęku naczynioruchowego zaleca się dawkę początkową 1000 jednostek produktu Cinryze co 3 lub 4 doby; odstępy w dawkowaniu mogą wymagać dostosowania zgodnie z indywidualną odpowiedzią. Należy regularnie rozważać stałą potrzebę zapobiegania przy użyciu produktu Cinryze.

Zapobieganie napadom obrzęku naczynioruchowego przed zabiegiem

 1000 jednostek produktu Cinryze w ciągu 24 godzin przed zabiegiem medycznym, dentystycznym lub chirurgicznym.

Dzieci i młodzież

W leczeniu, rutynowym zapobieganiu oraz zapobieganiu przed zabiegiem u młodzieży stosowana dawka jest taka sama jak u dorosłych.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Cinryze u dzieci przed okresem dojrzewania nie zostały ustalone. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 4.8, 5.1 i 5.2, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono specjalnych badań. W leczeniu, rutynowym zapobieganiu oraz zapobieganiu przed zabiegiem u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat i powyżej), stosowana dawka jest taka sama jak u dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Nie przeprowadzono specjalnych badań. W leczeniu, rutynowym zapobieganiu oraz zapobieganiu przed zabiegiem u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby stosowana dawka jest taka sama jak u dorosłych.

Sposób podawania Podanie dożylne.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Produkt po rekonstytucji należy podawać w dożylnym wstrzyknięciu z szybkością 1 ml na minutę.


Cinryze – jakie środki ostrożności należy zachować?

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zdarzenia zakrzepowe

Zgłaszano zdarzenia zakrzepowe u noworodków i niemowląt poddanych zabiegowi pomostowania naczyń wieńcowych (by-passów ) , przyjmujących poza dopuszczonymi wskazaniami ( off-label ) duże dawki innego inhibitora C1 (do 500 jednostek/kg) w celu zapobiegania zespołowi przesiąkania włośniczek. Na podstawie badania na zwierzętach stwierdzono występowanie potencjalnego progu tworzenia się skrzepliny dla dawek powyżej 200 jednostek/kg. Pacjenci z rozpoznanymi czynnikami ryzyka wystąpienia zdarzeń zakrzepowych (włącznie z cewnikami założonymi na stałe) powinni być ściśle kontrolowani.

Czynniki zakaźne

Standardowe środki ostrożności, zapobiegające zakażeniom wynikającym ze stosowania produktów leczniczych wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie przesiewowe każdej donacji i pól osocza na obecność właściwych markerów zakażenia oraz włączenie skutecznych etapów wytwarzania w celu inaktywacji/usunięcia wirusów. Mimo tych środków, w przypadku podawania produktów leczniczych przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to również nieznanych lub pojawiających się wirusów i innych patogenów.

Podejmowane środki ostrożności uważane są za skuteczne wobec osłonkowych wirusów, takich jak HIV, HBV i HCV oraz wirusów bezosłonkowych, takich jak HAV i parwowirus B19.

U pacjentów regularnie/wielokrotnie przyjmujących inhibitory C1 pochodzące z ludzkiego osocza należy rozważyć zastosowanie szczepionki (WZW A i WZW B).

Stanowczo zaleca się, aby w każdym przypadku podania poduktu Cinryze pacjentowi zarejestować nazwę i numer serii produktu, co pozwoli na przypisanie każdemu pacjentowi numeru serii.

Nadwrażliwość

Tak jak w przypadku każdego produktu biologicznego, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

Reackje nadwrażliwości mogą mieć podobne objawy do napadów obrzęku naczynioruchowego. Należy poinformować pacjentów o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości obejmujących wysypkę, pokrzywkę na całym ciele, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie tętnicze i anafilaksję. Jeśli objawy te wystąpią po podaniu, pacjenci powinni poinfomować swoich lekarzy prowadzących. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznych lub wstrząsu należy zastosować leczenie ratujące życie.

Leczenie w domu i samodzielne podanie

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania tego produktu leczniczego w domu lub samodzielnego podania. Potencjalne zagrożenia wynikające z leczenia w domu związane są z samym samodzielnym podaniem oraz postępowaniem z działaniami niepożądanymi leku, w szczególności z nadwrażliwością. Decyzja o zastosowaniu leczenia w domu w stosunku do poszczególnych pacjentów powinna zostać podjęta przez lekarza prowadzącego, który powinien zapewnić przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia oraz co pewien czas sprawdzać sposób stosowania.

Dzieci i młodzież

Zgłaszano zdarzenia zakrzepowe u noworodków i niemowląt poddanych zabiegowi pomostowania naczyń wieńcowych (by-passów ) , przyjmujących poza dopuszczonymi wskazaniami ( off-label ) duże dawki innego inhibitora C1 (do 500 jednostek/kg) w celu zapobiegania zespołowi przesiąkania włośniczek.

Sód

Każda fiolka produktu Cinryze zawiera około 11,5 mg sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.


Przyjmowanie leku Cinryze w czasie ciąży

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane otrzymane z ograniczonej liczby narażenia w okresie ciąży wskazują, że inhibitor C1 nie działa szkodliwie na ciążę lub na zdrowie płodu/noworodka. Do chwili obecnej brak innych danych epidemiologicznych. W badaniach na szczurach dotyczących szkodliwego wpływu na reprodukcję nie obserwowano wpływu na matkę oraz zarodek/płód podczas stosowania dawek do 28 razy większych od zalecanej dawki u człowieka (1000 jednostek) na podstawie średniej masy ciała dorosłego wynoszącej 70 kg. Potecjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane.

Z tego względu produkt Cinryze może być podawany kobietom w ciąży jedynie jeśli jest to wyraźnie wskazane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy inhibitor C1 przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu Cinryze biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Nie przeprowadzono specjalnych badań dotyczących wpływu na płodność, wczesny rozwój zarodkowy i rozwój w okresie pourodzeniowym ani też badań dotyczących rakotwórczości (patrz punkt 5.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.