Dostępny w większości aptek

 

Amlozek tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 1 blist.po 30 szt.

od 0 , 00  do 13 , 79

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Amlodipinum
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED PHARMA S.A.

Amlozek cena

13,79Opis produktu Amlozek

Kiedy stosujemy lek Amlozek?

Amlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia tętniczego i może być stosowana w
monoterapii w celu normalizacji ciśnienia krwi u większości chorych. U pacjentów, u których monoterapia
jest nieskuteczna, korzystne może być stosowanie amlodypiny w leczeniu skojarzonym. Amlodypinę można
podawać w skojarzeniu ztiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami alfa-adrenolitycznymi, lekami
blokującymi receptory beta-adrenergiczne oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE).
Amlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, spowodowanej
zwężeniem naczynia (stabilna dławica piersiowa) i (lub) skurczem naczynia (dławica piersiowa typu
Prinzmetala). Amlodypinę można stosować w monoterapii lub skojarzeniu z azotanami i (lub) lekami
blokującymi receptory beta-adrenergiczne.


Jaki jest skład leku Amlozek?

Jedna tabletka zawiera 5 mg Amlodipinum (amlodypiny) w postaci bezylanu amlodypiny. 


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Amlozek?

Stosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane u chorych ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne
dihydropirydyny, amlodypinę oraz na pozostałe składniki preparatu.


Amlozek – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Amlodypina jest lekiem dobrze tolerowanym.

Zdarzenia niepożądane zamieszczone w poniższej tabeli zostały zestawione według klasyfikacji MedDRA
oraz częstości występowania.

Bardzo często ( > 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (>
1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Klasyfikacja wg MedDRA

Działania niepożądane

Częstość

Badania

zwiększenie masy ciała
zmniejszenie masy ciała

niezbyt często

Zaburzenia serca

kołatanie serca

często

 

zawał serca, zaburzenia rytmu
serca, częstoskurcz komorowy i
migotanie przedsionków)

bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu
chłonnego

małopłytkowość

bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

senność, zawroty głowy, bóle
głowy

często

 

drżenie, zaburzenia smaku,
omdlenia, wzmożone napięcie,
niedoczulica, przeczulica

niezbyt często

 

neuropatia obwodowa

bardzo rzadko

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia

niezbyt często

Zaburzenia ucha i błędnika

szum w uszach

niezbyt często

Zaburzenia oddechowe, klatki
piersiowej i śródpiersia

duszność, nieżyt nosa

niezbyt często

 

kaszel

bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, nudności

często

 

wymioty, niestrawność zmiana
rytmu wypróżnień, przerost
dziąseł, suchość w ustach

niezbyt często

 

zapalenie trzustki, nieżyt żołądka

bardzo rzadko

Zaburzenia nerek i dróg
moczowych

zaburzenia mikcji, moczenie
nocne, częstomocz

niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej

łysienie, plamica, zmiana koloru
skóry, wzmożona potliwość,
świąd, wysypka

niezbyt często

 

obrzęk naczynioruchowy, rumień
wielopostaciowy, pokrzywka

bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów, bóle mięśni, skurcze
mięśni, ból pleców

niezbyt często

Zaburzenia metabolizmu i
odżywiania

hiperglikemia

bardzo rzadko

Zaburzenia naczyniowe

nagłe zaczerwienienie twarzy

często

 

niedociśnienie

niezbyt często

 

zapalenie naczyń

bardzo rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania

obrzęki, zmęczenie

często

 

ból w klatce piersiowej,
osłabienie, ból, złe samopoczucie

niezbyt często

Zaburzenia układu
immunologicznego

reakcje alergiczne

bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych

zapalenie wątroby, żółtaczka,
zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych w
surowicy krwi (w większości
przypadków odpowiadające
cholestazie)

bardzo rzadko

Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi

impotencja, ginekomastia

niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

bezsenność, zmiany nastroju

niezbyt często


Amlozek - dawkowanie leku

Dorośli:

W leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i choroby niedokrwiennej serca, dawka początkowa
wynosi zwykle 5 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę w
zależności od efektu klinicznego.

Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory beta-
adrenergiczne oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zaleca się dawkowanie przedstawione powyżej. Amlodypina stosowana w takich samych dawkach
jest jednakowo dobrze tolerowana przez chorych w wieku podeszłym i młodszych.
Stosowanie u dzieci

Skuteczność i profil bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u dzieci nie zostały ustalone.

Stosowanie u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Amlodypinę można stosować u chorych z niewydolnością nerek w zwykłych dawkach. Stężenie
amlodypiny w surowicy nie jest skorelowane ze stopniem uszkodzenia nerek.
Lek nie jest eliminowany z ustroju podczas dializy.


Amlozek – jakie środki ostrożności należy zachować?

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością krążenia

W długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo (PRAISE-2), w którym stosowano
amlodypinę u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (NYHA III i IV) o etiologii innej niż
niedokrwienna, zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płuc, pomimo braku
istotnych różnic w występowaniu zaostrzenia niewydolności serca w porównaniu z grupą otrzymującą
placebo.

Stosowanie u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów wapnia, okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony u
pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie opracowano dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania
amlodypiny w tej grupie pacjentów, stosowanie leku wymaga zatem zachowania ostrożności.


Przyjmowanie leku Amlozek w czasie ciąży

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży ani w okresie karmienia piersią.
W badaniach na zwierzętach amlodypina w dawkach przekraczających 50-krotnie dawkę zalecaną u
człowieka nie wykazywała toksycznego wpływu na reprodukcję, poza opóźnianiem i przedłużaniem
porodu u szczurów. Stosowanie amlodypiny w ciąży jest dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy nie
jest możliwe zastosowanie innego, bezpieczniejszego preparatu, oraz gdy choroba jest związana z
ryzykiem dla matki i płodu większym niż ewentualne działania niepożądane leku.

Nie wiadomo, czy amlodypina przenika do mleka kobiecego.
Nie należy karmić piersią w czasie stosowania amlodypiny.


Charakterystyka produktu leczniczego Amlozek

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Amlozek

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 12 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 7,64 zł.

Apoamlo (Amlodipine Aurovitas) interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl.

Apoamlo (Amlodipine Aurovitas)

tabletki | 5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

6,15 zł


Amlodipine Bluefish interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl.

Amlodipine Bluefish

tabletki | 5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

6,86 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl. | blister

Amlomyl

tabletki | 5 mg | 30 tabl. | blister

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

7,02 zł


Normodipine interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Normodipine

tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

7,34 zł


Cardilopin interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Cardilopin

tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

7,99 zł


Agen 5 interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Agen 5

tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

8,03 zł


Adipine interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Adipine

tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

8,21 zł


Vilpin interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl. | 3 blist.al.po 10 szt.

Vilpin

tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.al.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

8,26 zł


Alneta interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl.

Alneta

tabletki | 5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

8,48 zł


Tenox interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Tenox

tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

8,48 zł


Aldan interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Aldan

tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

8,64 zł


Amlopin 5 mg interakcje ulotka tabletki 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Amlopin 5 mg

tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

9,23 zł


Interakcje Amlozek z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Amlozek z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Amlozek

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm amlodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania Amlozek


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.