Alphagan interakcje ulotka krople do oczu 2 mg/ml 5 ml

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Alphagan krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

od 0 , 00  do 29 , 88

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Brimonidini tartras
Producent: ALLERGAN PHARMACEUTICLAS IRELAND

Alphagan cena

29,88Opis produktu Alphagan

Wskazania

Alphagan jest stosowany w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym:

- W monoterapii u pacjentów, u których leczenie miejscowymi lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne (beta-adrenolitykami) jest przeciwwskazane.

- Jako leczenie wspomagające w połączeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco zmniejszane przy zastosowaniu pojedynczego leku (patrz punkt 5.1).Skład

1 ml roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny. Substancje pomocnicze: zawiera 0,05 mg/ml chlorku benzalkoniowego. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

? Noworodki i dzieci poniżej 2 lat (patrz punkt 4.8).

? Pacjenci przyjmujący inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO);

? Pacjenci przyjmujący leki przeciwdepresyjne, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).


Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane działania niepożądane to suchość w ustach, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia i kłucia, które obserwowano u 22-25% pacjentów. Powyższe objawy są zwykle przemijające i niezbyt często z powodu ich nasilenia konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego.

Objawy reakcji alergicznej dotyczącej oczu obserwowano w badaniach klinicznych u 12,7% pacjentów (co było przyczyną przerwania leczenia u 11,5% badanych). Reakcje alergiczne dotyczące oczu występowały u większości pacjentów pomiędzy 3 a 9 miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem. Częstość definiowana jest następująco: bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznane (nie mogą zostać ocenione na podstawie istniejących danych).

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca/arytmie (włączając bradykardię, tachykardię).

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: ból głowy, senność. Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku. Bardzo rzadko: omdlenia

Zaburzenia oka

Bardzo często:

- podrażnienie oka, (przekrwienie, pieczenie i kłucie, swędzenie, uczucie obecności ciała obcego, grudki spojówkowe);

- zamglone widzenie

- alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie powiek i spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, reakcje alergiczne dotyczące oczu i grudkowe zapalenie spojówek.

Często:

- miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powiek, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie);

- światłowstręt;

- nadżerka i zabarwienie rogówki;

- suchość oka;

- zblednięcie spojówek;

- zaburzenie widzenia;

- zapalenie spojówek.

Bardzo rzadko:

- zapalenie tęczówki, zwężenie źrenicy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: objawy ze strony górnych dróg oddechowych;

Niezbyt często: suchość w jamie nosowej;

Rzadko: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: suchość w jamie ustnej;

Często: objawy żołądkowo-jelitowe.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: zmęczenie;

Często: osłabienie.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: ogólna reakcja alergiczna.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: depresja;

Bardzo rzadko: bezsenność.

Poniżej wymienione działania niepożądane zaobserwowano w praktyce klinicznej po wprowadzeniu produktu Alphagan do obrotu. Raporty pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń populacji o nieznanej wielkości, dlatego też nie jest możliwe sporządzenie oceny częstości.

Częstość nieznana:

Zaburzenia oka

- zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka);

- swędzenie powiek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne obejmujące rumień, obrzęk twarzy, swędzenie, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

U noworodków i niemowląt, którym podawano brymonidynę w leczeniu jaskry wrodzonej, zgłaszano objawy przedawkowania brymonidyny, takie jak utrata świadomości, letarg, senność, obniżenie ciśnienia tętniczego, obniżenie napięcia mięśni, bradykardia, hipotermia, sinica, bladość, zahamowanie oddechu i bezdech (patrz punkt 4.3).

W 3 miesięcznych badaniach 3 fazy z udziałem dzieci w wieku 2-7 lat z jaskrą niedostatecznie kontrolowaną za pomocą beta-adrenolityków, zgłaszano częste występowanie senności (55%) po zastosowaniu produktu Alphagan jako terapii uzupełniającej. U 8% dzieci objaw ten był ciężki i u 13% prowadził do przerwania terapii. Występowanie objawu senności malało wraz ze wzrostem wieku dzieci, najmniejszy wzrost senności obserwowano w grupie wiekowej 7 lat (25%), natomiast największy wzrost częstości występowania u dzieci ważących < 20 kg (63%) w porównaniu do dzieci ważących > 20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).


Dawkowanie

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w wieku podeszłym) Zalecaną dawką jest jedna kropla produktu leczniczego Alphagan do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie 12-godzinnym. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, w celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania leku zaleca się natychmiast po zakropleniu uciśnięcie przez jedną minutę worka łzowego w kącie przyśrodkowym oka.

Jeśli podawany jest więcej niż jeden lek okulistyczny stosowany miejscowo, poszczególne leki należy zakraplać w odstępach 5-15 minutowych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Alphagan nie był badany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz

punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Alphagan u młodzieży (12-17 lat).

Alphagan jest przeciwwskazany u noworodków i dzieci w wieku poniżej 2 lat, jak również nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.9). Wiadomo, że u noworodków mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Alphagan u dzieci nie zostały ustalone.


Środki ostrożności

Dzieciom w wieku 2 lat i starszym, zwłaszcza w wieku 2-7 lat i (lub) o masie ciała < 20 kg, należy podawać produkt leczniczy ostrożnie przy dokładnej obserwacji, ze względu na wysoką częstość i duże nasilenie występującej senności (patrz punkt 4.8).

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką lub niestabilną i nie reagującą na leczenie chorobą wieńcową.

W przebiegu badań klinicznych u niektórych pacjentów (12,7%) po zastosowaniu produktu leczniczego Alphagan obserwowano reakcję alergiczną dotyczącą oczu (szczegóły patrz punkt 4.8.). W razie zaobserwowania reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie produktu Alphagan.

Zgłaszano opóźnione reakcje nadwrażliwości dotyczące oczu po zastosowaniu produktu leczniczego Alphagan 2 mg/ml, przy czym niektóre ze zgłoszeń określono jako powiązane ze wzrostem ciśnienia wewnątrz oka.

Alphagan należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, hipotonią ortostatyczną lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Alphagan u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek; należy zachować ostrożność podczas leczenia takich pacjentów produktem leczniczym Alphagan.

Chlorek benzalkoniowy wchodzący w skład produktu leczniczego Alphagan, jako środek konserwujący może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać stosowania miękkich soczewek kontaktowych. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać przynajmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Wykazano, że produkt może powodować przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych.


Przyjmowanie leku Alphagan w czasie ciąży

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży nie zostało ustalone. W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego winianu brymonidyny. U królików, w przypadku stężeń w osoczu większych niż osiągane w terapii ludzi okazało się, że produkt powoduje zwiększoną ilość wczesnych poronień i zmniejszenie masy urodzeniowej.

Alphagan należy stosować w ciąży tylko, jeśli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Nie wiadomo, czy brymonidyna przenika do mleka matki. Substancja czynna jest wydzielana z mlekiem karmiących szczurów. Produktu Alphagan nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.


Zamienniki leku Alphagan

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 5 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 6,38 zł.

Brymont interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Brymont

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


23,50 zł


Oculobrim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Oculobrim

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


23,51 zł


Biprolast interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Biprolast

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


29,88 zł


Briglau PPH interakcje ulotka krople do oczu 2 mg/ml 5 ml

Briglau PPH

krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


29,88 zł


Luxfen interakcje ulotka krople do oczu 2 mg/ml 5 ml

Luxfen

krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


29,88 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki oftalmologiczne (do oczu)

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w zakażeniach i stanach zapalnych oka, leki zmieniejszające przekrwienie oczu, krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy, leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne, stosowane w jaskrze, leki miejscowo znieczulające itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak zbić gorączkę?

Zdrowie

Jak zbić gorączkę?

Wraz z jesienią nadchodzi sezon przeziębień i grypy. Typowym objawem jesiennych infekcji jest gorączka - stan podwyższonej ciepłoty ciała, który jest ...

Łuszczyca - jak z nią walczyć?

Uroda

Jak walczyć z łuszczycą?

Łuszczyca to przewlekła dermatoza, która objawia się stanem zapalnym i charakterystycznym złuszczaniem się skóry. Do tej pory nie poznano przyczyn roz...

Czym jest egzema i jak ją leczyć?

Uroda

Czym jest egzema i jak ją leczyć?

Egzema to przewlekła dermatoza objawiająca się stanem zapalnym skóry. Skóra jest sucha i bardziej podatna na uszkodzenia, swędzi i piecze. Jakie są me...


Statystyki Alphagan

Ostatnie 3 lata doprowadziły do zmiany w kupnie w kategorii leki stosowane w chorobach narządów zmysłów. Według posiadanych informacji ta różnica wynosi 0.68%. Jesteśmy w stanie zakomunikować Wam na podstawie dostępnych dla nas danych, że leki z kategorii leki stosowane w chorobach narządów zmysłów z całą pewnością kupowane są w najwyższej liczbie w wymienionych rejonach: dolnośląskie, opolskie, warmińsko-mazurskie. Okres z liczbą najniższej sprzedaży różni się od okresu z największą liczbą sprzedanych opakowań o ponad 500%.

Alphagan - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Mazowieckie, śląskie to województwa, w których lek Alphagan był poszukiwany z całą pewnością najczęściej. Możemy dodatkowo udzielić wiadomości na temat miejscowości, w których najwięcej użytkowników szuka Alphagan. Są to wskazane miasta: Bielsko-Biała, Warszawa, Wrocław.

Należy jeszcze napisać, iż lek Alphagan zalicza się do kategorii leki stosowane w chorobach narządów zmysłów. Wymieniona grupa znajduje się w 20% przeprowadzanych zapytań w wyszukiwarce internetowej https://ktomalek.pl. Ze statystyk dostępnych w serwisie KtoMaLek.pl wynika, iż województwo mazowieckie to region, w którym wyszukuje się grupy leki stosowane w chorobach narządów zmysłów. Jeżeli poszukujecie środków z tożsamej samej kategorii, to są nimi m. In.: Briglau PPH, Luxfen, Biprolast (WIĘCEJ).

W miesiącach lipiec, wrzesień, listopad zauważyliśmy największe ilości wyszukań dla produktu Alphagan. Najniższa liczba zapytań dla tego środka została przez nasze algorytmy zauważona w takich miesiącach marzec, czerwiec, październik . Między wypisanymi miesiącami różnica jest równa 11.36%.

Substancje czynne leku Alphagan?

W skład leku Alphagan wchodzi substancja czynna Brimonidini tartras. Pośród leków w bazie wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba towarów: 3.15%.

Jaka jest dostępność leku Alphagan?

Na terenie naszego kraju lek Alphagan ma na stanie większość aptek. Możemy więc powiedzieć bez cienia wątpliwości, iż są to leki łatwo dostępne.

Czy Alphagan jest lekiem refundowanym?

Alphagan jest lekiem refundowanym. Wysokość refundacji preparatu Alphagan wynosi R - Ryczałt, IB - Inwalida wojenny i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Alphagan jest lekiem na receptę?

Alphagan jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie internetowej KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas zakupu leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Alphagan opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: