Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Alphagan krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

od 0 , 00  do 28 , 18

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Brimonidini tartras
Podmiot odpowiedzialny: ALLERGAN PHARMACEUTICLAS IRELAND

Alphagan cena

28,18

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Alphagan?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Alphagan

Kiedy stosujemy lek Alphagan?

Alphagan jest stosowany w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym:

- W monoterapii u pacjentów, u których leczenie miejscowymi lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne (beta-adrenolitykami) jest przeciwwskazane.

- Jako leczenie wspomagające w połączeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco zmniejszane przy zastosowaniu pojedynczego leku (patrz punkt 5.1).Jaki jest skład leku Alphagan?

1 ml roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny. Substancje pomocnicze: zawiera 0,05 mg/ml chlorku benzalkoniowego. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alphagan?

? Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

? Noworodki i dzieci poniżej 2 lat (patrz punkt 4.8).

? Pacjenci przyjmujący inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO);

? Pacjenci przyjmujący leki przeciwdepresyjne, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).


Alphagan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej obserwowane działania niepożądane to suchość w ustach, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia i kłucia, które obserwowano u 22-25% pacjentów. Powyższe objawy są zwykle przemijające i niezbyt często z powodu ich nasilenia konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego.

Objawy reakcji alergicznej dotyczącej oczu obserwowano w badaniach klinicznych u 12,7% pacjentów (co było przyczyną przerwania leczenia u 11,5% badanych). Reakcje alergiczne dotyczące oczu występowały u większości pacjentów pomiędzy 3 a 9 miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem. Częstość definiowana jest następująco: bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznane (nie mogą zostać ocenione na podstawie istniejących danych).

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca/arytmie (włączając bradykardię, tachykardię).

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: ból głowy, senność. Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku. Bardzo rzadko: omdlenia

Zaburzenia oka

Bardzo często:

- podrażnienie oka, (przekrwienie, pieczenie i kłucie, swędzenie, uczucie obecności ciała obcego, grudki spojówkowe);

- zamglone widzenie

- alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie powiek i spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, reakcje alergiczne dotyczące oczu i grudkowe zapalenie spojówek.

Często:

- miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powiek, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie);

- światłowstręt;

- nadżerka i zabarwienie rogówki;

- suchość oka;

- zblednięcie spojówek;

- zaburzenie widzenia;

- zapalenie spojówek.

Bardzo rzadko:

- zapalenie tęczówki, zwężenie źrenicy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: objawy ze strony górnych dróg oddechowych;

Niezbyt często: suchość w jamie nosowej;

Rzadko: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: suchość w jamie ustnej;

Często: objawy żołądkowo-jelitowe.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: zmęczenie;

Często: osłabienie.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: ogólna reakcja alergiczna.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: depresja;

Bardzo rzadko: bezsenność.

Poniżej wymienione działania niepożądane zaobserwowano w praktyce klinicznej po wprowadzeniu produktu Alphagan do obrotu. Raporty pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń populacji o nieznanej wielkości, dlatego też nie jest możliwe sporządzenie oceny częstości.

Częstość nieznana:

Zaburzenia oka

- zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka);

- swędzenie powiek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne obejmujące rumień, obrzęk twarzy, swędzenie, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

U noworodków i niemowląt, którym podawano brymonidynę w leczeniu jaskry wrodzonej, zgłaszano objawy przedawkowania brymonidyny, takie jak utrata świadomości, letarg, senność, obniżenie ciśnienia tętniczego, obniżenie napięcia mięśni, bradykardia, hipotermia, sinica, bladość, zahamowanie oddechu i bezdech (patrz punkt 4.3).

W 3 miesięcznych badaniach 3 fazy z udziałem dzieci w wieku 2-7 lat z jaskrą niedostatecznie kontrolowaną za pomocą beta-adrenolityków, zgłaszano częste występowanie senności (55%) po zastosowaniu produktu Alphagan jako terapii uzupełniającej. U 8% dzieci objaw ten był ciężki i u 13% prowadził do przerwania terapii. Występowanie objawu senności malało wraz ze wzrostem wieku dzieci, najmniejszy wzrost senności obserwowano w grupie wiekowej 7 lat (25%), natomiast największy wzrost częstości występowania u dzieci ważących < 20 kg (63%) w porównaniu do dzieci ważących > 20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).


Alphagan – dawkowanie leku

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w wieku podeszłym) Zalecaną dawką jest jedna kropla produktu leczniczego Alphagan do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie 12-godzinnym. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, w celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania leku zaleca się natychmiast po zakropleniu uciśnięcie przez jedną minutę worka łzowego w kącie przyśrodkowym oka.

Jeśli podawany jest więcej niż jeden lek okulistyczny stosowany miejscowo, poszczególne leki należy zakraplać w odstępach 5-15 minutowych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Alphagan nie był badany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz

punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Alphagan u młodzieży (12-17 lat).

Alphagan jest przeciwwskazany u noworodków i dzieci w wieku poniżej 2 lat, jak również nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.9). Wiadomo, że u noworodków mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Alphagan u dzieci nie zostały ustalone.


Alphagan – jakie środki ostrożności należy zachować?

Dzieciom w wieku 2 lat i starszym, zwłaszcza w wieku 2-7 lat i (lub) o masie ciała < 20 kg, należy podawać produkt leczniczy ostrożnie przy dokładnej obserwacji, ze względu na wysoką częstość i duże nasilenie występującej senności (patrz punkt 4.8).

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką lub niestabilną i nie reagującą na leczenie chorobą wieńcową.

W przebiegu badań klinicznych u niektórych pacjentów (12,7%) po zastosowaniu produktu leczniczego Alphagan obserwowano reakcję alergiczną dotyczącą oczu (szczegóły patrz punkt 4.8.). W razie zaobserwowania reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie produktu Alphagan.

Zgłaszano opóźnione reakcje nadwrażliwości dotyczące oczu po zastosowaniu produktu leczniczego Alphagan 2 mg/ml, przy czym niektóre ze zgłoszeń określono jako powiązane ze wzrostem ciśnienia wewnątrz oka.

Alphagan należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, hipotonią ortostatyczną lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Alphagan u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek; należy zachować ostrożność podczas leczenia takich pacjentów produktem leczniczym Alphagan.

Chlorek benzalkoniowy wchodzący w skład produktu leczniczego Alphagan, jako środek konserwujący może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać stosowania miękkich soczewek kontaktowych. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać przynajmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Wykazano, że produkt może powodować przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych.


Przyjmowanie leku Alphagan w czasie ciąży

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży nie zostało ustalone. W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego winianu brymonidyny. U królików, w przypadku stężeń w osoczu większych niż osiągane w terapii ludzi okazało się, że produkt powoduje zwiększoną ilość wczesnych poronień i zmniejszenie masy urodzeniowej.

Alphagan należy stosować w ciąży tylko, jeśli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Nie wiadomo, czy brymonidyna przenika do mleka matki. Substancja czynna jest wydzielana z mlekiem karmiących szczurów. Produktu Alphagan nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.


Zamienniki leku Alphagan

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 6 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 5,41 zł.

Briglau Free interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 1 but. po 5 ml

Briglau Free

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,77 zł


Brymont interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Brymont

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,93 zł


Oculobrim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Oculobrim

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,94 zł


Biprolast interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Biprolast

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

28,75 zł


Briglau PPH interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Briglau PPH

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,31 zł


Luxfen interakcje ulotka krople do oczu 2 mg/ml 5 ml

Luxfen

krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,31 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki oftalmologiczne (do oczu)

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w zakażeniach i stanach zapalnych oka, leki zmieniejszające przekrwienie oczu, krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy, leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne, stosowane w jaskrze, leki miejscowo znieczulające itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.