Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi interakcje ulotka roztwór  12 fiol. po 10 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi roztwór | 12 fiol. po 10 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny tylko w lecznictwie zamkniętym
Substancja czynna: Methoxsalenum
Podmiot odpowiedzialny: THERAKOS EUROPE LTD.Opis produktu Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi

Kiedy stosujemy lek Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi?

Uvadex jest stosowany w połączeniu z aparatem do fotoferezy THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS w paliatywnym leczeniu skórnych objawów (zmiany rumieniowe, silne zmiany naciekowe, erytrodermia) T-komórkowego chłoniaka skóry (ang. CTCL) w stadium zaawansowanym (T2-T4) wyłącznie u pacjentów, nie reagujących na inne sposoby leczenia (takie, jak np.: terapia PUVA, kortykosteroidy układowe, chlormetyna, interferon alfa).


Jaki jest skład leku Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi?

Jeden ml roztworu zawiera 20 mikrogramów metoksalenu.

Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 200 mikrogramów metoksalenu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Produkt zawiera 5% etanolu, a każda dawka zawiera do 0,41 g alkoholu.

Ponadto zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę (o maksymalnej objętości 4,5 ml).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi?

Przeciwwskazania do stosowania produktu Uvadex:

Wcześniejsze występowanie reakcji idiosynkrazji lub reakcji nadwrażliwości na metoksalen, związki psoralenu lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Współistniejący czerniak, podstawnokomórkowy lub płaskonabłonkowy rak skóry.

Stosowanie leku u aktywnych seksualnie mężczyzn i kobiet w wieku rozrodczym, jeśli podczas leczenia nie są stosowane skuteczne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Ciąża i laktacja

Afakia

Przeciwwskazania dla zabiegu fotoferezy:

Uczulenie na światło (np. porfiria, układowe liszaje rumieniowate lub bielactwo uogólnione). Brak możliwości tolerowania pozaustrojowej utraty krwi (np. w związku z poważną chorobą serca, poważną anemią itp.).

Liczba białych krwinek powyżej 25 000 mm3.

Wcześniejsze usunięcie śledziony.

Zaburzenia krzepnięcia.


Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas badania klinicznego fotoferezy/Uvadex (CTCL 3) działania niepożądane były zwykle łagodne i przemijające i w większości przypadków były związane z chorobą leżącą u ich podłoża. Nudności i wymioty (zwykle związane z doustnie podawanym metoksalenem) były zgłaszane tylko raz przez każdego z dwóch pacjentów, co stanowi 3,9% badanych przypadków.

Działania niepożądane, związane z zabiegiem fotoferezy stosowanej w leczeniu CTCL były następujące:

Zdarzenie

CTCL 3

CTCL 1 i 2

 

Uvadex

Doustny

metoksalen

 

Liczba pacjentów (%)

Łączna liczba przypadków w odniesieniu do

Liczba pacjentów (%)

Łączna liczba przypadków w odniesieniu do

 

N=51

zabiegów

Liczba zabiegów = 1032

N=96

zabiegów

Liczba zabiegów = 4319

Niedociśnienie

0

0

7 (7,3)

7 (< 0,2)

Przemijająca gorączka 6-8 godz. po reinfuzji fotoaktywowanych komórek

0

0

8 (8,3)

17 (< 0,4)

Komplikacje w dostępie naczyniowym

9 (17,6)

10 (< 0,1)

0

0

Infekcja

1 (2,0)

1 (< 0,1)

5 (5,2)

5 (< 0,2)

Działania niepożądane, związane z zabiegiem fotoferezy, wynikające z doświadczenia klinicznego (badań klinicznych), związanego z zastosowaniem produktu Uvadex z innych wskazań zostały przedstawione poniżej.

Zdarzenie

Inne doświadczenia z prób klinicznych z lekiem Uvadex

Według liczny pacjentów

Według liczby zabiegów

Niedociśnienie

< 2/100

< 8/10.000

Przemijająca gorączka 6-8 godz. Po reinfuzji fotoaktywowanych komórek

< 1/100

< 2 /10.000

Komplikacje w dostępie naczyniowym

< 5/100*

< 4/1000**

Infekcja / infekcja związana z cewnikiem / posocznica

< 4/100

< 2/1000

* dwie trzecie pacjentów z postępującą twardziną układową

** dwie trzecie przypadków wystąpiło u pacjentów z postępującą twardziną układową

Podane powyżej zdarzenia, wynikające z zastosowania zabiegu fotoforezy bez związku z badaniem klinicznym po dopuszczeniu produktu do obrotu są rzadkie (< 1/1 000 pacjentów).

Podczas leczenia CTCL z użyciem leku Uvadex nastąpiły małe, lecz statystycznie znamienne, zmiany kilku parametrów biochemicznych i hematologicznych. Nie są one uważane za istotne klinicznie i zostały przedstawione poniżej.

Znamienne statystycznie zmiany wartości laboratoryjnych Średnia ? SD

Parametr

N

Pomiar wyjściowy

Końcowy

Delta

Albumina (g/l)

51

13,8 ? 16,8

12,8 ? 15,6

-1,0

Wapń (mg/dl)

51

7,8 ? 3,2

7,5 ? 3,1

-0,3

Hematokryt (%)

51

41,1 ? 4,3

38,0 ? 4,7

-3,1

Hemoglobina (g/dl)

51

13,8 ? 1,4

12,7 ? 1,6

-1,1

Potas (mEq/l)

48

4,4 ? 0,5

4,1 ? 0,4

-0,3

Krwinki czerwone (x1012/l)

51

4,6 ? 0,5

4,4 ? 0,6

-0,2

Częstość zgłoszonych poniżej działań niepożądanych (bardzo częste > 10%, częste 1-10%, niezbyt częste 0,1-1%, rzadkie 0,01-0,1% i bardzo rzadkie < 0,01%) jest podana na podstawie danych uzyskanych w trakcie prób klinicznych.

Zaburzenia serca Częste: niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit Częste: nudności i wymioty

Zakażenia Częste: zakażenia

Powikłania po zabiegu

Częste: przemijająca gorączka

Częste: powikłania w miejscu dostępu naczyniowego


Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi - dawkowanie leku

Nie wstrzykiwać pacjentom bezpośrednio.

W procesie fotoferezy pacjent jest podłączony do aparatu THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS za pośrednictwem cewnika. Czerwone krwinki są oddzielone w wirówce od białych krwinek i osocza. Czerwone krwinki i nadmiar osocza powracają do pacjenta, natomiast ?kożuszek" (ang. buffy coat, krew wzbogacona w leukocyty) i część osocza jest zbierana do worka fotoaktywacji, umieszczonego z boku aparatu. Gromadzenie kożuszka jest powtarzane trzy do sześciu razy, zależnie od wielkości wirówki zastosowanej w aparacie.

Podczas każdej sesji zabiegu fotoferezy z użyciem produktu Uvadex jego dawka jest obliczana zgodnie z objętością, podlegającą leczeniu (wyświetlaną na panelu aparatu) za

pomocą wzoru:

Objętość, podlegająca zabiegowi x 0,017 ml produktu Uvadex dla każdego zabiegu Przykład: Objętość, podlegająca zabiegowi = 240 ml x 0,017 = 4,1 ml produktu Uvadex

Wskazana ilość produktu Uvadex zostaje wstrzyknięta do worka recyrkulacji przed fazą fotoaktywacji. Podczas fotoaktywacji krew wzbogacona w leukocyty nieustannie krąży w komorze fotoaktywacyjnej (fotoceptor) przez maksymalnie 90 minut przy jednoczesnym wystawieniu jej na działanie światła ultrafioletowego UVA (1-2 J/cm2) z jednego zespołu (THERAKOS CELLEX) lub z dwóch zespołów (UVAR XTS) lamp UVA.

Po zakończeniu cyklu fotoaktywacji fotoaktywowane komórki podlegają reinfuzji do pacjenta za pomocą sił grawitacji przy zalecanym czasie wlewu od 15 do 20 minut. Pełny zabieg fotoferezy trwa najwyżej 3 godziny.

Pacjent powinien być poddawany zabiegowi przez dwa kolejne dni raz w miesiącu przez sześć miesięcy. U pacjentów, u których brak odpowiedniej reakcji na leczenie po wykonaniu ośmiu zabiegów, można zwiększyć schemat leczenia do dwóch kolejnych dni, co dwa tygodnie przez kolejne trzy miesiące.

Za ?odpowiednią reakcję" uważa się 25% poprawę oceny skóry1 (patrz poniżej), utrzymującą się przez przynajmniej 4 tygodnie.

Określenie oceny skóry: Nasilenie zmian skóry powinno być określane dla 29 obszarów powierzchni ciała (podobnie do stosowanych w ocenie uszkodzeń po oparzeniu).

0 = skóra normalna

0,5 = tło normalne, z rozrzuconymi grudkami rumieniowymi

1 = minimalny rumień i obrzęk; brak łuszczenia i pęknięć

2 = znaczny rumień i obrzęk; brak łuszczenia i pęknięć

3 = submaksymalny rumień, łuszczenie i obrzęk; brak pęknięć i odwinięcia błony

śluzowej (ectropion)

4 = najpoważniejsze; szerokie występowanie z maksymalnym rumieniem, obrzękiem

i łuszczeniem; mogą występować pęknięcia i odwinięcia błony śluzowej

Każda ocena nasilenia jest mnożona przez procent łącznej powierzchni ciała, jaką zajmuje ten obszar, w celu uzyskania oceny regionu. Ogólna ocena zmian skóry jest sumą ocen wszystkich regionów.

Poprawa o 25% stanowi klinicznie istotną zmianę, która jest najczęściej związana z zakresem całego obciążenia chorobą (stopień udziału krwi i węzłów chłonnych ze złośliwymi limfocytami T), poprawą objawów skórnych choroby, której towarzyszy równoległa poprawa choroby układowej. Dla uniknięcia pomylenia krótkotrwałych, umiarkowanych, pojawiających się i zanikających zmian skórnych z prawdziwą poprawą, wszelkie pozytywne zmiany w obrębie objawów skórnych powinny utrzymywać się przynajmniej przez cztery tygodnie, aby można je uznać za zmiany o znaczeniu klinicznym.

1 Edelson RL, Berger C, Gasparro F, et al. Treatment of cutaneous T-cell lymphoma by extracorporeal

photochemotherapy.

N Eng J Med 1987;316(6):297-303.

Liczba zastosowanych zabiegów fotoferezy nie powinna przekraczać 20 zabiegów w ciągu sześciu miesięcy.

Specjalne grupy pacjentów

Nie oceniano działania klinicznego leku Uvadex u dzieci i pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.4).


Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt Uvadex powinni stosować wyłącznie lekarze, posiadający odpowiednie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu T-komórkowego chłoniaka skóry, którzy odbyli specjalne szkolenie i posiadają praktykę w stosowaniu aparatury do fotoferezy THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS. Leczenie za pomocą psoralenu i naświetlania promieniowaniem ultrafioletowym powinno być prowadzone pod stałą kontrolą takiego lekarza. W związku z możliwością uszkodzenia oczu lekarz powinien dokładnie poinformować pacjenta o zagrożeniu związanym z terapią. Produkt Uvadex można stosować jedynie ex vivo, podając go bezpośrednio do worka fotoaktywacji. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo nieplanowanego uszkodzenia krwi podczas zabiegu (np. alarm dźwiękowy > 43°C) reinfuzję krwi u pacjenta powinno się wykonać wyłącznie wówczas, gdy nie nastąpiła hemoliza.

Środki ostrożności, dotyczące antykoncepcji: Zarówno kobiety, jak i mężczyźni leczeni lekiem Uvadex powinni stosować odpowiednie metody antykoncepcji w trakcie trwania oraz po zakończeniu leczenia za pomocą fotoferezy.

Możliwość powodowania zaćmy: Wystawienie na działanie dużych dawek promieniowania UVA powoduje zaćmę u zwierząt. Działanie to jest wzmacniane przez podanie doustne metoksalenu. W związku z tym, że stężenie metoksalenu w soczewkach oka ludzkiego jest proporcjonalne do poziomu w surowicy, stężenie będzie zdecydowanie niższe po leczeniu metoksalenem (z użyciem leku Uvadex) ex vivo w porównaniu do stężenia po podaniu doustnym. Niemniej jednak, jeżeli soczewki są wystawione na działanie promieniowania UVA w czasie, gdy metoksalen jest obecny w soczewkach, wówczas działanie fotochemiczne może prowadzić do nieodwracalnego wiązania metoksalenu z białkiem i elementami DNA soczewek. Z tego powodu należy chronić oczy pacjenta przed działaniem światła UVA przez noszenie podczas cyklu leczenia oraz przez kolejne 24 godziny po zabiegu okularów słonecznych z boczną osłoną, nieprzepuszczających promieni UVA.

Niepożądane działanie na skórę: Po podaniu doustnym psoralenu, gdy stężenie w surowicy może przekraczać 200 ng/ml, wystawienie na działanie światła słonecznego lub promieniowanie ultrafioletowe (nawet przez szyby okienne) może powodować poważne oparzenia, a w dalszej perspektywie ?przedwczesne starzenie" skóry. Z pozaustrojowym stosowaniem leku Uvadex wiąże się dużo mniejsza układowa ekspozycja na metoksalen (w ponad 80% próbkach krwi pobranych 30 minut po reinfuzji foto-uaktywnionego kożuszka stężenie metoksalenu było < 10 ng/ml, a średnie stężenie metoksalenu w osoczu wynosiło 25 ng/ml). Wielkość fototoksyczności, związana z tymi stężeniami nie była jednak systematycznie badana. Dlatego też, dla ostrożności pacjenci powinni unikać wystawienia na działanie światła słonecznego w ciągu 24 godzin, następujących po zabiegu fotoferezy.

Na ocenę skóry może mieć wpływ niedawne opalanie się przez pacjenta.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: Pomimo, że u kilku pacjentów po transplantacji nerki z zaburzoną czynnością stosowano fotoferezę z użyciem produktu Uvadex, to dodatkowych informacji na temat stosowania produktu Uvadex u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek jest niewiele. U pacjentów po transplantacji nerki, u których zastosowano zabieg fotoferezy, nie stosowano żadnych dodatkowych środków ostrożności takich, jak zmniejszenie dawki lub wydłużenie okresu ochrony przed światłem ultrafioletowym, a zabiegi były dobrze tolerowane i skuteczne.

Pacjenci z chorobami wątroby: Nie ma żadnych szczególnych informacji o stosowaniu fotoferezy z użyciem produktu Uvadex u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. W związku z tym, że dla wydalania z moczem konieczna jest biotransformacja wątrobowa, możliwe, że w przypadku zaburzonej czynności wątroby może następować wydłużenie okresu półtrwania metoksalenu. Może to prowadzić do długotrwałej nadwrażliwości na światło i wymaga ciągłego stosowania środków ostrożności, zapobiegających ekspozycji na światło słoneczne po upłynięciu 24 godzin od wykonania zabiegu fotoferezy. Przed rozpoczęciem zabiegu należy rozważyć, czy spodziewane korzyści związane z zabiegiem fotoferezy przewyższają możliwe ryzyko.

Zastosowanie u dzieci: Zastosowanie produktu Uvadex u dzieci nie było poddawane ocenie klinicznej.

Zawartość alkoholu: Produkt zawiera 5% etanolu, a każda dawka zawiera do 0,41 g alkoholu. Przy stosowaniu pozaustrojowym podatność układowa powinna być mała, a działanie kliniczne nie powinno być widoczne. Mimo to, lekarz przepisujący musi być świadomy możliwych skutków interakcji z innymi lekami, a w przypadku chorób wątroby, alkoholizmu, padaczki, urazów lub chorób mózgu należy zachować ostrożność.


Przyjmowanie leku Uvadex 20mcg/ml roztw.do frakcjonowania krwi w czasie ciąży

Pomimo braku doświadczenia w stosowaniu produktu Uvadex u kobiet w ciąży, dane z badań na zwierzętach sugerują, że jeśli metoksalen jest podawany kobietom w ciąży, może powodować on uszkodzenia płodu. Dlatego też lek Uvadex jest przeciwwskazany u kobiet, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę (patrz punkt 4.3).

Nie wiadomo, czy metoksalen jest wydzielany do mleka kobiet. Z tego powodu oraz w związku z właściwościami farmakodynamicznymi leku Uvadex, karmienie piersią jest przeciwwskazane.

Środki ostrożności, dotyczące antykoncepcji: zarówno kobiety jak i mężczyźni leczeni lekiem Uvadex powinni stosować odpowiednie metody antykoncepcji w trakcie trwania oraz po zakończeniu leczenia za pomocą fotoferezy.

Nie prowadzono badań płodności w celu oceny szkodliwego działania produktu Uvadex na reprodukcję.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:

Najczęstsze powikłania cukrzycy

Cukrzyca

Najczęstsze powikłania cukrzycy

Cukrzyca typu 2 jest chorobą metaboliczną, która dotyka dużą część społeczeństw krajów rozwiniętych. Uznawana jest za najszybciej rozprzestrzeniającą ...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.