Trudno dostępny w aptekach

 

Selgres tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. | 2 blist.po 25szt.

od 0 , 00  do 19 , 16

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Selegilini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Selgres cena

19,16Opis produktu Selgres

Kiedy stosujemy lek Selgres?

Choroba Parkinsona i objawowy parkinsonizm - we wczesnej fazie jako jedyny lek, w fazach późniejszych w skojarzeniu z lewodopą lub lewodopą i karbidopą.


Jaki jest skład leku Selgres?

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg selegiliny chlorowodorku (Selegilini hydrochloridum).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 70 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Selgres?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Selgres – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: często (> =1/100 do < 1/10), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu nerwowego: często - nadmierna suchość w jamie ustnej, zaburzenia ruchów (np. dyskinezy), zawroty głowy; rzadko: pobudzenie, ból głowy.

Zaburzenia psychiczne: często - zaburzenia snu, stan splątania, omamy wzrokowe.

Zaburzenia naczyniowe: często - niedociśnienie posturalne.

Zaburzenia żołądka i jelit: często - nudności.

Badania diagnostyczne: często - przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy krwi.

Zaburzenia serca: rzadko - zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko - reakcje skórne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadko - trudności w oddawaniu moczu.

Ponieważ selegilina nasila działanie lewodopy, działania niepożądane związane ze stosowaniem lewodopy, takie jak zaburzenia ruchów (np. dyskinezy), nudności, pobudzenie, stan splątania, omamy wzrokowe, bóle głowy, niedociśnienie posturalne, zaburzenia rytmu serca i zawroty głowy mogą ulec nasileniu w trakcie jednoczesnego stosowania, szczególnie, gdy dawki lewodopy są zbyt duże. Zwykle jednak zmniejszenie dawek lewodopy powoduje, że działania te ustępują (stosowanie selegiliny i lewodopy lub selegiliny i lewodopy z karbidopą pozwala na zmniejszenie dawek lewodopy średnio o 30%).


Selgres - dawkowanie leku

Dorośli:

Doustnie, zwykle w dawce dobowej 10 mg podawanej jednorazowo (rano) lub w 2 dawkach podzielonych (5 mg rano i wczesnym popołudniem). Nie należy stosować dawek większych niż 10 mg na dobę.

Jednoczesne stosowanie selegiliny i lewodopy lub selegiliny i lewodopy z karbidopą pozwala na zmniejszenie dawek lewodopy średnio o 30% (maksymalnie o 50%).

Dzieci:

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.


Selgres – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przyjmowanie leku w dawkach większych niż 30 mg na dobę stwarza ryzyko wystąpienia nieselektywnego hamowania monoaminooksydazy.

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z chorobą wrzodową, chwiejnym nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, zaawansowaną chorobą wieńcową, niewydolnością nerek i wątroby oraz psychozą.

Zaleca się zachowanie ostrożności przy zmianie pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą z powodu ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego. Podczas stosowania leku nie należy spożywać napojów alkoholowych. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne można stosować nie wcześniej niż po 14 dniach od odstawienia selegiliny.

Leczenie selegiliną można rozpocząć nie wcześniej niż po 5 tygodniach od odstawienia fluoksetyny, natomiast leczenie fluoksetyną nie wcześniej niż po 14 dniach od odstawienia selegiliny.


Przyjmowanie leku Selgres w czasie ciąży

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania selegiliny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz 5.3).

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży. Nie wiadomo, czy selegilina przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Selgres u kobiet karmiących piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Selgres

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Selgres z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Selgres z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Selgres

Tyramina

W trakcie leczenia selegiliną zaleca się wprowadzenie środków ostrożności w postaci ograniczenia spożywania pokarmów bogatych w aminokwas tyraminę.


Grupy

  • Leki stosowane w chorobie Parkinsona

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.