Kamiren XL interakcje ulotka tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg 60 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Kamiren XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 4 mg | 60 tabl.

od 0 , 00  do 45 , 29

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Doxazosinum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Kamiren XL cena

45,29

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Kamiren XL

Kiedy stosujemy lek Kamiren XL?

Nadciśnienie tętnicze

Kamiren XL jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak diuretyki tiazydowe, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Łagodny rozrost gruczołukrokowego

Kamiren XL wskazany jest w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Może być stosowany zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, jak i pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może jednocześnie obniżać ciśnienie tętnicze. U pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, wpływ na ciśnienie tętnicze krwi jest zazwyczaj klinicznie nieistotny.


Jaki jest skład leku Kamiren XL?

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci doksazosyny mezylanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 74,27 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Kamiren XL?

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

- u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne chinazoliny (np. prazosyna, terazosyna, doksazosyna), lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;

- u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie;

- u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i jednoczesnym przekrwieniem górnej części dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamieniami w pęcherzu moczowym;

- u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego, przełyku lub zmniejszoną średnicą światła przewodu pokarmowego w wywiadzie[1]; - w czasie karmienia piersią (patrz punkt 4.6)[2]; - u pacjentów z niedociśnieniem[3].

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z inkontynencją z przepełnienia lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej.


Kamiren XL – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

- bardzo często (≥1/10)

- często (≥1/100 do < 1/10)

- niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

- rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000)

- nieznana (częstość nie może być określona na podatnie dostępnych danych).

 

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

     

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Leukopenia, małopłytkowość

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Polekowe reakcje nadwrażliwości

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Jadłowstręt, dna, zwiększone łaknienie

   

Zaburzenia psychiczne

 

Lęk, depresja, bezsenność

Pobudzenie, nerwowość

 

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, bóle głowy, senność

Udar naczyniowy mózgu, niedoczulica, omdlenie, drżenie

Zawroty głowy związane z postawą ciała, parestezje

 

Zaburzenia oka

   

Zaburzenia widzenia

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Szum w uszach

   

Zaburzenia serca

Palpitacje, tachykardia

Dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego

Bradykardia, arytmie serca

 

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie

 

Uderzenia gorąca

 

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

Krwawienie z nosa

Skurcz oskrzeli

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności

Zaparcia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, wymioty,

zapalenie żołądka i

jelit

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Nieprawidłowe

testy czynności wątroby

Cholestaza, zapalenie wątroby, żółtaczka

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Wysypka skórna

Łysienie, plamica, pokrzywka

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców, ból mięśni

Ból stawów

Kurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu

Bolesne oddawanie moczu, krwiomocz, częste oddawanie moczu

Zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, wielomocz, zwiększona diureza

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Impotencja

Ginekomastia, priapizm

Wytrysk nasienia wsteczny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia, ból w

klatce piersiowej,

objawy grypodobne, obrzęki

obwodowe

Ból, obrzęk twarzy

Zmęczenie, złe samopoczucie

 

Badania diagnostyczne

 

Zwiększenie masy ciała

   

Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu leczniczego Kamiren XL są podobne do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem doksazosyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.


Kamiren XL - dawkowanie leku

Dawkowanie

Nadciśnienie i łagodny rozrost gruczołu krokowego

Dawka początkowa produktu leczniczego Kamiren XL to 4 mg podawane raz na dobę. Dawka dobowa wynosząca 4 mg jest skuteczna u większości pacjentów. Jeżeli oczekiwane obniżenie ciśnienia po 4 tygodniach leczenia jest niezadowalające i jeśli pacjent dobrze toleruje leczenie, dawkę można zwiększyć do 8 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 8 mg podawane raz na dobę.

Kamiren XL można przyjmować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Ponieważ nie stwierdzono zmian w parametrach farmakokinetycznych u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nie ma konieczności dostosowania dawki produktu leczniczego. Doksazosyna nie ulega dializie.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci

Kamiren XL nie jest zalecany u dzieci, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwo stosowania i skuteczność u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania

Podanie doustne


Kamiren XL – jakie środki ostrożności należy zachować?

Informacje dla pacjenta

Należy poinformować pacjentów o konieczności połykania tabletki w całości. Tabletek nie należy rozgryzać, dzielić ani kruszyć.

Nieprawidłowo krótki czas pasażu przez przewód pokarmowy (np. po resekcji chirurgicznej) może skutkować niepełnym wchłanianiem. Ze względu na długi okres półtrwania doksazosyny, kliniczne znaczenie tego jest niejasne.

Rozpoczęcie leczenia

W związku z blokowaniem receptorów alfa przez doksazosynę, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne objawiające się zawrotami głowy i osłabieniem a także rzadko utratą przytomności, w szczególności na początku leczenia. Dlatego też w praktyce medycznej zaleca się monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi na początku leczenia w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia skutków ortostatycznych. Należy poinformować pacjenta, by unikał sytuacji grożących urazem, jeśli na początku leczenia doksazosyną pojawią się zawroty głowy lub osłabienie.

Zastosowanie u pacjentów z ostrymi chorobami serca

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia, w praktyce medycznej zaleca się ostrożność przy podawaniu doksazosyny pacjentom z następującymi ostrymi chorobami serca:

- obrzęk płuc wynikający ze zwężenia tętnicy lub zwężenia zastawki dwudzielnej;

- niewydolność serca przy wysokiej pojemności minutowej;

- niewydolność prawej komory związana z zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym; - niewydolność lewej komory przy niskim ciśnieniu napełniania.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Tak jak w przypadku innych leków w pełni metabolizowanych przez wątrobę u pacjentów, u których występują zaburzenia czynności wątroby, doksazosynę należy podawać z wyjątkową ostrożnością. Ze względu na brak informacji klinicznych nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie z inhibitorami 5-fosfodiesterazy

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu doksazosyny z inhibitorem 5fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil), gdyż obydwa leki mają działanie rozszerzające naczynia krwionośne i mogą u niektórych pacjentów wywołać objawy niedociśnienia. Aby zmniejszyć ryzyko niedociśnienia ortostatycznego, zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorem 5fosfodiesterazy tylko wtedy, gdy w trakcie leczenia lekami alfa-adrenolitycznymi stan hemodynamiczny pacjenta jest stabilny. Ponadto zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorem 5fosfodiesterazy w najmniejszej możliwej dawce oraz zachowywanie 6-godzinnej przerwy po podaniu doksazosyny. Nie przeprowadzono badań z użyciem leków o zmodyfikowanym uwalnianiu zawierających doksazosynę.

Stosownie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS, rodzaj zespołu małej źrenicy) obserwowano podczas operacji zaćmy u niektórych pacjentów leczonych obecnie lub wcześniej tamsulosyną. Zgłaszano również pojedyncze przypadki występowania śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas leczenia innymi lekami alfa1-adrenergicznymi, dlatego nie można wykluczyć możliwości wystąpienia tego działania niepożądanego związanego z grupą leków. IFIS może prowadzić do zwiększenia liczby powikłań proceduralnych podczas operacji zaćmy. Podczas oceny przedoperacyjnej chirurg operujący zaćmę oraz zespół okulistów powinni ustalić, czy pacjent, u którego zaplanowano operację zaćmy, jest lub był leczony lekami alfa1adrenergicznymi.

Kamiren XL zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Kamiren XL w czasie ciąży

Ciąża

Wskazanie dotyczące nadciśnienia tętniczego

Ze względu na brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży. Z tego powodu, podczas ciąży doksazosynę stosować można tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Mimo braku działania teratogennego w badaniach na zwierzętach, obserwowano zmniejszenie przeżywalności płodów zwierząt po zastosowaniu bardzo dużych dawek (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać karmienia, jeśli wymagane jest leczenie doksazosyną (patrz punkt 5.3).

Doksazosyna jest przeciwwskazana w czasie karmienia piersią, gdyż ulega kumulacji w mleku samic szczurów; brak informacji na temat przenikania doksazosyny do mleka kobiet karmiących piersią.

Wskazanie dotyczące łagodnego rozrostu gruczołu k rokowego Nie dotyczy.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.