Duphalac interakcje ulotka roztwór doustny 667 mg/ml 150 ml | butelka

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Duphalac roztwór doustny | 667 mg/ml | 150 ml | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Lactulosum
Podmiot odpowiedzialny: MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.Opis produktu Duphalac

Kiedy stosujemy lek Duphalac?

-Zaparcia: regulacja fizjologicznej czynności okrężnicy

-Przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych (żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu)

-Encefalopatia wątrobowa (EW): leczenie i zapobieganie śpiączce wątrobowej lub stanom przedśpiączkowym

Duphalac - działanie leku

- laktuloza dociera w niezmienionej postaci do jelita grubego , gdzie w wstępnicy ulega rozkładowi przez florę bakteryjną do kwasów organicznych. - doprowadza to do obniżenia pH kału , uruchomienia mechanizmów fermentacyjno - osmotycznych i do przyspieszenia perystaltyki jelita grubego . - laktuloza wpływa także wielokierunkowo na metabolizm amoniaku w ustroju


Jaki jest skład leku Duphalac?

Duphalac wodny roztwór doustny zawiera 667 mg laktulozy w 1 ml.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Duphalac?

-Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników produktu -Galaktozemia

-Niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego.


Duphalac – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W ciągu pierwszych kilku dni leczenia mogą pojawić się wzdęcia. Z reguły ustępują po kilku dniach. 

W przypadku zastosowania dawek większych niż zalecane mogą wystąpić: ból brzucha i biegunka. W takim przypadku dawkę należy zmniejszyć.

W przypadku stosowania dużych dawek przez dłuższy okres czasu (zwykle tylko w leczeniu encefalopatii wątrobowej) u pacjenta mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej z powodu biegunki.

Działania niepożądane przedstawione w formie tabelarycznej

Następujące działania niepożądane wystąpiły z poniżej przedstawioną częstością u pacjentów leczonych laktulozą w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo [bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000),nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

 

Częstość

 

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka

i jelit

Biegunka

Wzdęcia, bóle brzucha, nudności i wymioty

 

Badania diagnostyczne

   

Zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki

Populacja pediatryczna

Spodziewany jest taki sam profil bezpieczeństwa u dzieci jak i u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Duphalac - dawkowanie leku

Roztwór laktulozy może być podawany rozcieńczony lub nierozcieńczony.

Pojedynczą dawkę laktulozy należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej.

Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze np. podczas śniadania.

W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać dużą ilość płynów (około 1,5-2 l/dobę, tj. 6-8 szklanek).

W przypadku produktu Duphalac w butelkach można używać miarki do odmierzania dawki. W przypadku produktu Duphalac w saszetkach należy oderwać róg saszetki i natychmiast przyjąć zawartość.

Dawkowanie w zaparciu lub przypadkach konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w dwóch dawkach podzielonych. W przypadku produktu Duphalac w butelkach można używać miarki do odmierzania dawki.

Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia.

Duphalac w butelkach lub saszetkach po 15 ml:

 

Dawka początkowa dobowa

Dawka podtrzymująca dobowa

Dorośli i młodzież

15-45 ml co odpowiada 

1-3 saszetkom

15-30 ml co odpowiada 

1-2 saszetkom

Dzieci (7-14 lat)

15 ml co odpowiada 

1 saszetce

10-15 ml co odpowiada 

1 saszetce*

Dzieci (1-6 lat)

5-10 ml

5-10 ml

Niemowlęta (poniżej 1 roku)

do 5 ml

do 5 ml

* jeśli dawka podtrzymująca wynosi poniżej 15 ml należy zastosować Duphalac w butelce.

W celu precyzyjnego dawkowania u niemowląt i dzieci do 7 lat należy stosować Duphalac w butelce.

Dawkowanie w encefalopatii wątrobowej (tylko u dorosłych) Dawka początkowa: 3-4 razy na dobę po 30-45 ml (2-3 saszetki).

Dawka ta może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę.

Populacja pediatryczna Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci (do 18 lat) z encefalopatią wątrobową nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

Populacja osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami nerek i wątroby Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania, ze względu na niewielkie narażenie ogólnoustrojowe na laktulozę.


Duphalac – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić przyczynę bólu brzucha w celu wykluczenia perforacji, niedrożności lub innej choroby lub stanu predysponującego do ich wystąpienia.

W przypadku niezadowalającego efektu terapeutycznego po kilku dniach stosowania należy rozważyć zmianę dawkowania i (lub) zastosowanie dodatkowych środków.

Laktulozę należy stosować ostrożnie u pacjentów z nietolerancją laktozy (patrz punkt 6.1).

Dawka stosowana zazwyczaj w leczeniu zaparcia nie powinna stanowić problemu dla osób chorych na cukrzycę. Dawka stosowana w leczeniu encefalopatii wątrobowej jest na ogół dużo większa i może być konieczne rozważenie jej wpływu w przypadku pacjentów z cukrzycą.

Przewlekłe stosowanie źle dobranych dawek i niewłaściwe stosowanie może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi elektrolitowej. Należy brać pod uwagę, że podczas leczenia odruch wypróżniania może ulec zaburzeniu.

Produkt może zawierać laktozę, galaktozę i małe ilości fruktozy. Z tego powodu lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, fruktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Populacja pediatryczna

Leki przeczyszczające należy stosować u dzieci w szczególnych przypadkach i pod nadzorem lekarza. 


Przyjmowanie leku Duphalac w czasie ciąży

Ciąża

Nie przewiduje się wpływu na ciążę, ponieważ ogólnoustrojowa ekspozycja na laktulozę jest niewielka. Duphalac może być stosowany w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie przewiduje się wpływu na noworodka (niemowlę) podczas karmienia piersią, ze względu na niewielką ogólnoustrojową ekspozycję kobiety karmiącej na laktulozę. Duphalac może być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność

Nie przewiduje się wpływu na płodność, ze względu na niewielką ekspozycję ogólnoustrojową. 


Charakterystyka produktu leczniczego Duphalac

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Skład


Interakcje Duphalac z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Duphalac z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Duphalac


Grupy

  • Produkty na zaparcia
  • Zaparcia

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.