Cardura XL interakcje ulotka tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg 30 tabl.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Cardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl.

od 0 , 00  do 26 , 00

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Doxazosinum
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Cardura XL cena

26,00Opis produktu Cardura XL

Wskazania

Preparat Cardura XL jest wskazany w leczeniu:

• samoistnego nadciśnienia tętniczego.

• objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH).Skład

Cardura XL 4 mg

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci
doksazosyny mezylanu.
Cardura XL 8 mg

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 8 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci
doksazosyny mezylanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Stosowanie preparatu Cardura XL jest przeciwwskazane:

- u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne chinazoliny (takie jak prazosyna,
terazosyna, doksazosyna) lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku;

- u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego w wywiadzie, niedrożnością przełyku lub
zwężeniem światła przewodu pokarmowego w dowolnym stopniu;

- u pacjentów z niedociśnieniem lub niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie;

- u kobiet karmiących piersią.
Uwaga:

Pacjenci z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z jednoczesnym przekrwieniem górnych dróg
moczowych, przewlekłymi infekcjami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego nie powinni być
leczeni preparatem Cardura XL.

Zgodnie z ostrożną praktyką medyczną leki z tej grupy nie powinny być podawane pacjentom z


Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały uszeregowane zgodnie z klasyfikacją układów i
narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania ustalono jako: bardzo często (≥ 1/10),
często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo
rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Klasyfikacja układów i narządów
wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg
moczowych

Zaburzenia krwi i układu
chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu
odpornościowego

Niezbyt często

Reakcje alergiczne na lek

Zaburzenia metabolizmu i
odżywiania

Niezbyt często

Anoreksja, skaza moczanowa, zwiększony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Niepokój, depresja, bezsenność

Bardzo rzadko

Pobudzenie, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, bóle głowy, senność

Niezbyt często

Zaburzenia mózgowo-naczyniowe, hipoestezja,
omdlenia, drżenie

Bardzo rzadko

Ortostatyczne zawroty głowy, parestezja

Zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko

Zamglone widzenie

Zaburzenia słuchu i kanału
słuchowego

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Brzęczenie w uszach

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca, częstoskurcz

Niezbyt często

Dławica piersiowa, zawał serca

Bardzo rzadko

Rzadkoskurcz, arytmie serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne

Bardzo rzadko

Uderzenie krwi do głowy

Zaburzenia oddechowe, klatki
piersiowej i śródpiersia

Często

Zapalenie oskrzeli, kaszel, duszności, nieżyt nosa

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

Bardzo rzadko

Skurcz oskrzeli

MINISTERSTWO ZDROWIA
apartament Polityki Lekowe) i Farmacji
00-952 Werezawa
"I- diodowa 1S

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Często

Bóle brzucha, niestrawność, suchość w ustach,
nudności

 

Niezbyt często

Zaparcia, biegunka, wzdęcia i oddawanie wiatrów,
wymioty, zapalenie żołądka i jelit

Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych

Bardzo rzadko

Zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej

Często

Swiąd

Niezbyt często

Wysypka skórna

Bardzo rzadko

Łysienie, plamica, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznej

Często

Bóle pleców, bóle mięśni

Niezbyt często

Bóle stawów

Bardzo rzadko

Skurcze mięśni, osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i układu
moczowego

Często

Zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu

Niezbyt często

Dyzuria, krwiomocz, zaburzenia częstości
oddawania moczu

Bardzo rzadko

Zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie
moczu w nocy, wielomocz, zwiększona diureza

Zaburzenia układu rozrodczego i
piersi

Niezbyt często

Impotencja

Bardzo rzadko

Ginekomastia, priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania

Często

Osłabienie, bóle w klatce piersiowej, objawy
podobne do objawów grypy, obrzęk obwodowy

Niezbyt często

Bóle

Bardzo rzadko

Uczucie zmęczenia, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Nieprawidłowe wyniki badania czynności
wątroby, zwiększenie masy ciała


Dawkowanie

•  Samoistne nadciśnienie tętnicze

U większości pacjentów normalizacja ciśnienia następuje podczas stosowania dawki 4 mg raz na dobę.
Optymalne działanie może wystąpić w czasie do 4 tygodni. W razie konieczności i w zależności od reakcji
pacjenta po tym okresie dawkę można zwiększyć do 8 mg doksazosyny na dobę. Maksymalna zalecana
dawka wynosi 8 mg doksazosyny na dobę.

Lek Cardura XL może być stosowany w monoterapii nadciśnienia tętniczego. Może być także stosowany
jednocześnie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi (tiazydowe leki moczopędne,
beta-adrenolityki, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny), gdy przy zastosowaniu
tych leków w monoterapii nie osiągnięto wystarczającego zmniejszenia ciśnienia.

•  Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Leczenie należy rozpocząć od dawki 4 mg raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta dawkę można
zwiększyć do 8 mg doksazosyny raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 8 mg doksazosyny raz
na dobę.

Doksazosynę można podawać pacjentom z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego bez względu na to,

czy stwierdzono u nich nadciśnienie tętnicze czy nie. Zmiany wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z

prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi i rozrostem gruczołu krokowego są na ogół bardzo małe.

Monoterapia doksazosyną jest skuteczna w leczeniu obydwu schorzeń u pacjentów z łagodnym rozrostem

gruczołu krokowego oraz nadciśnieniem tętniczym. Podobnie jak w przypadku pozostałych leków z tej

grupy, zaleca się monitorowanie stanu pacjenta w początkowym okresie leczenia.
Lek Cardura XL można przyjmować zjedzeniem lub na czczo.

Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie należy żuć, dzielić
lub kruszyć (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Informacje
dla pacjentów).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku:
Nie ma konieczności dostosowania dawki leku.
Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek:

Ponieważ farmakokinetyka doksazosyny nie zmienia się u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i nie
wykazano, że doksazosyna nasila istniejącą niewydolność nerek, w tej grupie pacjentów można stosować
standardowe dawkowanie.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Dawkowanie u dzieci".

Z uwagi na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego, stosowanie doksazosyny u dzieci nie jest
zalecane.


Środki ostrożności

Niedociśnienie ortostatyczne

Rozpoczęcie leczenia: Z uwagi na właściwości a-adrenolityczne doksazosyny, szczególnie na początku
leczenia, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, objawiające się zawrotami głowy i
uczuciem słabości lub, rzadko, utratą przytomności (omdlenia). Zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego na
początku leczenia, aby ograniczyć możliwość wystąpienia objawów ortostatycznych. Należy pouczyć
pacjentów, by w początkowym okresie leczenia unikali sytuacji, w których może dojść do urazu w
przypadku zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie u pacjentów z ciężką choroba serca: Podobnie jak w przypadku pozostałych leków
a-adrenolitycznych i innych leków rozszerzających naczynia, zaleca się zachowanie ostrożności podczas
podawania doksazosyny pacjentom z następującymi ciężkimi chorobami serca:

- obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zwężeniem zastawki dwudzielnej,

- niewydolność serca przy wysokiej pojemności wyrzutowej,

- prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym,

- lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: Podobnie jak w przypadku innych leków w
całości metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu
doksazosyny pacjentom ze stwierdzoną niewydolnością wątroby. Z uwagi na brak doświadczenia w
stosowaniu leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, podawanie leku tej grupie pacjentów nie
jest zalecane.

Stosowanie jednocześnie z inhibitorami PDE-5: Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z

inhibitorem PDE-5 należy zachować ostrożność, ponieważ u niektórych pacjentów może to prowadzić do

objawowego niedociśnienia.
Informacje dla pacjentów:

Pacjentów należy pouczyć o konieczności połykania tabletek Cardura XL w całości. Tabletek nie należy
żuć, dzielić lub kruszyć.

W tabletkach Cardura XL substancja czynna jest otoczona przez obojętną, niewchłaniającą się otoczkę,
która umożliwia kontrolowane, powolne uwalnianie leku z tabletki. Po przejściu przez przewód
pokarmowy, pusta osłonka tabletki jest wydalana. Należy uprzedzić pacjentów, że obecność w stolcu
pozostałości przypominających tabletkę nie powinno być powodem do niepokoju.
Nieprawidłowo krótki czas przejścia przez układ pokarmowy (np. po resekcji chirurgicznej) może
powodować niepełne wchłanianie leku. Wobec długiego okresu półtrwania doksazosyny znaczenie
kliniczne tego zjawiska jest nieznane.


Przyjmowanie leku Cardura XL w czasie ciąży

Brak danych dotyczących stosowania doksazosyny u kobiet ciężarnych. Przed zastosowaniem leku należy
rozważyć potencjalne korzyści dla matki w stosunku do ryzyka dla płodu.

Nie wiadomo, czy doksazosyna po podaniu doustnym przenika do mleka kobiecego, jednakże dane z badań
przedklinicznych wskazują, że doksazosyna jest obecna w mleku szczurzym. Ze względu na nieznaną
możliwość wystąpienia działań niepożądanych u karmionego piersią niemowlęcia, należy zdecydować o
zaprzestaniu karmienia piersią lub odstawieniu leku. Stosowanie doksazosyny w okresie karmienia piersią
jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).


Zamienniki leku Cardura XL

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 6 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,68 zł.

Doxagen interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg 30 tabl.

Doxagen

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


25,32 zł


Doxagen interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg 30 tabl.

Doxagen

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


25,32 zł


Doxar XL (Doxalong) interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg 30 tabl.

Doxar XL (Doxalong)

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


25,39 zł


Doxar XL (Doxalong) interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg 30 tabl.

Doxar XL (Doxalong)

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


25,39 zł


Kamiren XL interakcje ulotka tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg 30 tabl.

Kamiren XL

tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


26,86 zł


Kamiren XL interakcje ulotka tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg 30 tabl.

Kamiren XL

tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


26,86 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak diagnozować anemię?

Zdrowie

Jak diagnozować anemię?

Anemia jest chorobą charakteryzującą się obniżonym poziomem hemoglobiny oraz liczby czerwonych krwinek. Objawami przypomina przepracowanie przemęczeni...


Statystyki Cardura XL

2.62 to ilość o jaką uległa zmianie sprzedaż kupionych opakowań w grupie układ sercowo-naczyniowy w ciągu trzech lat. Największą ilością sprzedaży charakteryzują się takie oto rejony: lubuskie, pomorskie, świętokrzyskie. Różnica w liczbie sprzedaży pomiędzy najlepszym i najsłabszym okresem w ciągu ostatnich miesięcy wynosi 96.8%.

Cardura XL - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Lek jest najchętniej poszukiwany przez użytkowników z wymienionych województw: dolnośląskie, mazowieckie, śląskie. Jesteśmy w stanie również udzielić wiadomości na temat miejscowości, w których najwięcej osób wyszukuje Cardura XL. Są to następujące miejscowości: Bieruń, Warszawa, Wrocław.

Układ sercowo-naczyniowy, w których skład wchodzi Cardura XL, znajdują się w 80% wszystkich wyszukań na stronie internetowej KtoMaLek.pl. Najczęściej po układ sercowo-naczyniowy sięgają osoby z województwa mazowieckiego. Jeżeli poszukujecie produktów z tożsamej samej kategorii, to są nimi między innymi: Apo-Doxan 4, Zoxon 4, Kamiren XL (WIĘCEJ).

Lek Cardura XL był najchętniej poszukiwany w miesiącach: maj, wrzesień, listopad, natomiast najmniej w miesiącach: luty, czerwiec, grudzień. Różnica w zapytaniach między najlepszym, a najsłabszym miesiącem w roku jest równa 5.88%.

Substancje czynne leku Cardura XL?

W skład leku Cardura XL wchodzi substancja czynna Doxazosinum. Pośród leków w bazie wyszukiwarki KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba produktów: 1.67%.

Jaka jest dostępność leku Cardura XL?

Na terenie naszego kraju lek Cardura XL ma na stanie większość aptek. Można więc uznać bez cienia wątpliwości, iż są to leki łatwo dostępne.

Czy Cardura XL jest lekiem refundowanym?

Cardura XL jest lekiem refundowanym. Poziom refundacji preparatu Cardura XL wynosi 30% - Odpłatność 30%, R - Ryczałt, ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu, IB - Inwalida wojenny i rodzina, IW - Inwalida wojskowy i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Cardura XL jest lekiem na receptę?

Cardura XL jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas kupowania leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Cardura XL opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: