Cardura Xl interakcje ulotka tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg 30 tabl.

Dostępny w większości aptek

 

Cardura Xl tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl.

od 0 , 00  do 25 , 53

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Doxazosinum
Podmiot odpowiedzialny: UPJOHN EESV

Cardura Xl cena

25,53Opis produktu Cardura Xl

Kiedy stosujemy lek Cardura Xl?

Preparat Cardura XL jest wskazany w leczeniu:

• samoistnego nadciśnienia tętniczego.

• objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH).


Jaki jest skład leku Cardura Xl?

Cardura XL 4 mg

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci
doksazosyny mezylanu.
Cardura XL 8 mg

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 8 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci
doksazosyny mezylanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cardura Xl?

Stosowanie preparatu Cardura XL jest przeciwwskazane:

- u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne chinazoliny (takie jak prazosyna,
terazosyna, doksazosyna) lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku;

- u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego w wywiadzie, niedrożnością przełyku lub
zwężeniem światła przewodu pokarmowego w dowolnym stopniu;

- u pacjentów z niedociśnieniem lub niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie;

- u kobiet karmiących piersią.
Uwaga:

Pacjenci z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z jednoczesnym przekrwieniem górnych dróg
moczowych, przewlekłymi infekcjami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego nie powinni być
leczeni preparatem Cardura XL.

Zgodnie z ostrożną praktyką medyczną leki z tej grupy nie powinny być podawane pacjentom z


Cardura Xl – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały uszeregowane zgodnie z klasyfikacją układów i
narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania ustalono jako: bardzo często (≥ 1/10),
często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo
rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Klasyfikacja układów i narządów
wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg
moczowych

Zaburzenia krwi i układu
chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu
odpornościowego

Niezbyt często

Reakcje alergiczne na lek

Zaburzenia metabolizmu i
odżywiania

Niezbyt często

Anoreksja, skaza moczanowa, zwiększony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Niepokój, depresja, bezsenność

Bardzo rzadko

Pobudzenie, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, bóle głowy, senność

Niezbyt często

Zaburzenia mózgowo-naczyniowe, hipoestezja,
omdlenia, drżenie

Bardzo rzadko

Ortostatyczne zawroty głowy, parestezja

Zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko

Zamglone widzenie

Zaburzenia słuchu i kanału
słuchowego

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Brzęczenie w uszach

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca, częstoskurcz

Niezbyt często

Dławica piersiowa, zawał serca

Bardzo rzadko

Rzadkoskurcz, arytmie serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne

Bardzo rzadko

Uderzenie krwi do głowy

Zaburzenia oddechowe, klatki
piersiowej i śródpiersia

Często

Zapalenie oskrzeli, kaszel, duszności, nieżyt nosa

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

Bardzo rzadko

Skurcz oskrzeli

MINISTERSTWO ZDROWIA
apartament Polityki Lekowe) i Farmacji
00-952 Werezawa
"I- diodowa 1S

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Często

Bóle brzucha, niestrawność, suchość w ustach,
nudności

 

Niezbyt często

Zaparcia, biegunka, wzdęcia i oddawanie wiatrów,
wymioty, zapalenie żołądka i jelit

Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych

Bardzo rzadko

Zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej

Często

Swiąd

Niezbyt często

Wysypka skórna

Bardzo rzadko

Łysienie, plamica, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznej

Często

Bóle pleców, bóle mięśni

Niezbyt często

Bóle stawów

Bardzo rzadko

Skurcze mięśni, osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i układu
moczowego

Często

Zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu

Niezbyt często

Dyzuria, krwiomocz, zaburzenia częstości
oddawania moczu

Bardzo rzadko

Zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie
moczu w nocy, wielomocz, zwiększona diureza

Zaburzenia układu rozrodczego i
piersi

Niezbyt często

Impotencja

Bardzo rzadko

Ginekomastia, priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania

Często

Osłabienie, bóle w klatce piersiowej, objawy
podobne do objawów grypy, obrzęk obwodowy

Niezbyt często

Bóle

Bardzo rzadko

Uczucie zmęczenia, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Nieprawidłowe wyniki badania czynności
wątroby, zwiększenie masy ciała


Cardura Xl - dawkowanie leku

•  Samoistne nadciśnienie tętnicze

U większości pacjentów normalizacja ciśnienia następuje podczas stosowania dawki 4 mg raz na dobę.
Optymalne działanie może wystąpić w czasie do 4 tygodni. W razie konieczności i w zależności od reakcji
pacjenta po tym okresie dawkę można zwiększyć do 8 mg doksazosyny na dobę. Maksymalna zalecana
dawka wynosi 8 mg doksazosyny na dobę.

Lek Cardura XL może być stosowany w monoterapii nadciśnienia tętniczego. Może być także stosowany
jednocześnie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi (tiazydowe leki moczopędne,
beta-adrenolityki, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny), gdy przy zastosowaniu
tych leków w monoterapii nie osiągnięto wystarczającego zmniejszenia ciśnienia.

•  Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Leczenie należy rozpocząć od dawki 4 mg raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta dawkę można
zwiększyć do 8 mg doksazosyny raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 8 mg doksazosyny raz
na dobę.

Doksazosynę można podawać pacjentom z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego bez względu na to,

czy stwierdzono u nich nadciśnienie tętnicze czy nie. Zmiany wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z

prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi i rozrostem gruczołu krokowego są na ogół bardzo małe.

Monoterapia doksazosyną jest skuteczna w leczeniu obydwu schorzeń u pacjentów z łagodnym rozrostem

gruczołu krokowego oraz nadciśnieniem tętniczym. Podobnie jak w przypadku pozostałych leków z tej

grupy, zaleca się monitorowanie stanu pacjenta w początkowym okresie leczenia.
Lek Cardura XL można przyjmować zjedzeniem lub na czczo.

Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie należy żuć, dzielić
lub kruszyć (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Informacje
dla pacjentów).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku:
Nie ma konieczności dostosowania dawki leku.
Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek:

Ponieważ farmakokinetyka doksazosyny nie zmienia się u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i nie
wykazano, że doksazosyna nasila istniejącą niewydolność nerek, w tej grupie pacjentów można stosować
standardowe dawkowanie.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Dawkowanie u dzieci".

Z uwagi na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego, stosowanie doksazosyny u dzieci nie jest
zalecane.


Cardura Xl – jakie środki ostrożności należy zachować?

Niedociśnienie ortostatyczne

Rozpoczęcie leczenia: Z uwagi na właściwości a-adrenolityczne doksazosyny, szczególnie na początku
leczenia, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, objawiające się zawrotami głowy i
uczuciem słabości lub, rzadko, utratą przytomności (omdlenia). Zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego na
początku leczenia, aby ograniczyć możliwość wystąpienia objawów ortostatycznych. Należy pouczyć
pacjentów, by w początkowym okresie leczenia unikali sytuacji, w których może dojść do urazu w
przypadku zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie u pacjentów z ciężką choroba serca: Podobnie jak w przypadku pozostałych leków
a-adrenolitycznych i innych leków rozszerzających naczynia, zaleca się zachowanie ostrożności podczas
podawania doksazosyny pacjentom z następującymi ciężkimi chorobami serca:

- obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zwężeniem zastawki dwudzielnej,

- niewydolność serca przy wysokiej pojemności wyrzutowej,

- prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym,

- lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: Podobnie jak w przypadku innych leków w
całości metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu
doksazosyny pacjentom ze stwierdzoną niewydolnością wątroby. Z uwagi na brak doświadczenia w
stosowaniu leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, podawanie leku tej grupie pacjentów nie
jest zalecane.

Stosowanie jednocześnie z inhibitorami PDE-5: Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z

inhibitorem PDE-5 należy zachować ostrożność, ponieważ u niektórych pacjentów może to prowadzić do

objawowego niedociśnienia.
Informacje dla pacjentów:

Pacjentów należy pouczyć o konieczności połykania tabletek Cardura XL w całości. Tabletek nie należy
żuć, dzielić lub kruszyć.

W tabletkach Cardura XL substancja czynna jest otoczona przez obojętną, niewchłaniającą się otoczkę,
która umożliwia kontrolowane, powolne uwalnianie leku z tabletki. Po przejściu przez przewód
pokarmowy, pusta osłonka tabletki jest wydalana. Należy uprzedzić pacjentów, że obecność w stolcu
pozostałości przypominających tabletkę nie powinno być powodem do niepokoju.
Nieprawidłowo krótki czas przejścia przez układ pokarmowy (np. po resekcji chirurgicznej) może
powodować niepełne wchłanianie leku. Wobec długiego okresu półtrwania doksazosyny znaczenie
kliniczne tego zjawiska jest nieznane.


Przyjmowanie leku Cardura Xl w czasie ciąży

Brak danych dotyczących stosowania doksazosyny u kobiet ciężarnych. Przed zastosowaniem leku należy
rozważyć potencjalne korzyści dla matki w stosunku do ryzyka dla płodu.

Nie wiadomo, czy doksazosyna po podaniu doustnym przenika do mleka kobiecego, jednakże dane z badań
przedklinicznych wskazują, że doksazosyna jest obecna w mleku szczurzym. Ze względu na nieznaną
możliwość wystąpienia działań niepożądanych u karmionego piersią niemowlęcia, należy zdecydować o
zaprzestaniu karmienia piersią lub odstawieniu leku. Stosowanie doksazosyny w okresie karmienia piersią
jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Cardura Xl

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 3 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 10,12 zł.

Doxazosin XR Genoptim (DoxaLEK) interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Doxazosin XR Genoptim (DoxaLEK)

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,41 zł


Doxar Xl (Doxalong) interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg 30 tabl.

Doxar Xl (Doxalong)

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,84 zł


Kamiren Xl interakcje ulotka tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg 30 tabl. | 3 blist.al.po 10 szt.

Kamiren Xl

tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl. | 3 blist.al.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,73 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwnadciśnieniowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.