Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Repirol SR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl. | blister

Trudno dostępny w aptekach

 

Repirol SR tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl. | blister

od 0 , 00  do 144 , 86

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Ropinirolum
Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Repirol SR cena

144,86

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Repirol SR?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Repirol SR

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Repirol SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Repirol SR, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Repirol SR, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Repirol SR, 2mg

Każda tabletka zawiera 2 mg ropinirolu (w postaci ropinirolu chlorowodorku).

Repirol SR, 4 mg

Każda tabletka zawiera 4 mg ropinirolu (w postaci ropinirolu chlorowodorku).

Repirol SR, 8 mg

Każda tabletka zawiera 8 mg ropinirolu (w postaci ropinirolu chlorowodorku).

Substancje pomocnicze:
Repirol SR, 2mg

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,7100 mg laktozy.
Repirol SR, 4 mg

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,8100 mg żółcieni pomarańczowej (El 10). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Repirol SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu: różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe o wymiarach 6,8 ± 0,1 mm.

Repirol SR, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu: jasnobrązowe, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 12,6 x 6,6 ±0,1 mm.

Repirol SR, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu: czerwone, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 19,2 x 10,2 ± 0,2 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:

• leczenie początkowe w monoterapii w celu opóźnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy;

• leczenie skojarzone z lewodopą w okresach choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki" lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie").

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

DorośH

Zalecane jest indywidualne dobieranie dawki zależnie od skuteczności i tolerancji leku. Produkt Repirol SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować raz na dobę o podobnej porze każdego dnia. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku (patrz punkt 5.2).

Produkt Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości - nie należy ich żuć, rozkruszać ani przełamywać.

Rozpoczęcie leczenia

Dawka początkowa ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień leczenia; dawkę należy zwiększyć do 4 mg raz na dobę począwszy od drugiego tygodnia leczenia. Odpowiedź na leczenie może być widoczna podczas stosowania dawki 4 mg ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę.

Pacjenci rozpoczynający leczenie ropinirolem w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu od dawki 2 mg raz na dobę, u których wystąpią działania niepożądane i brak tolerancji tych działań niepożądanych, mogą odnieść korzyść ze zmiany terapii na leczenie ropinirolem w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu w mniejszej dawce dobowej podzielonej na trzy równe dawki.

Schemat leczenia

Pacjenci powinni otrzymywać najniższą dawkę ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zapewniającą kontrolowanie objawów.

Jeżeli podczas stosowania dawki 4 mg ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę nie uzyska się wystarczającej kontroli objawów lub nie będzie ona utrzymywana, dawka dobowa może być zwiększana o 2 mg w odstępach tygodniowych lub dłuższych aż do osiągnięcia dawki 8 mg ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę.

Jeżeli podczas stosowania dawki 8 mg ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę nadal nie uzyska się wystarczającej kontroli objawów lub nie będzie ona utrzymywana, dawka dobowa może być zwiększana o 2 do 4 mg w odstępach dwutygodniowych lub dłuższych. Maksymalna dawka dobowa ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 24 mg.

Zaleca się przepisywanie pacjentom jak najmniejszej liczby tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawierających ropinirol, niezbędnej do osiągnięcia zalecanej dawki, poprzez zastosowanie największych dostępnych mocy ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Jeżeli leczenie zostanie przerwane na dobę lub dłużej, należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia poprzez stopniowe zwiększanie dawek (patrz wyżej).

W przypadku stosowania produktu Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu uzupełniającym terapię z zastosowaniem lewodopy może zaistnieć możliwość stopniowego zmniejszenia dawki lewodopy w zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie. W badaniach klinicznych dawkę lewodopy zmniejszono stopniowo o około 30% u pacjentów stosujących jednocześnie ropinirol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. W przypadku pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, u których stosuje się produkt Repirol SR, tabletki

o przedłużonym uwalnianiu w skojarzeniu z lewodopą, w trakcie początkowego zwiększania dawki produktu Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu mogą wystąpić dyskinezy. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy (patrz punkt 4.8).

W przypadku zmiany terapii z zastosowaniem innego leku z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem należy przed wprowadzeniem ropinirolu zastosować się do zaleceń podmiotu odpowiedzialnego dotyczących zasad odstawienia danego leku.

Podobnie jak przypadku innych agonistów dopaminy ropinirol należy koniecznie odstawiać stopniowo poprzez zmniejszanie podawanej w ciągu doby dawki leku przez okres jednego tygodnia.

Zmiana leczenia ropinirolem w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) na terapią z zastosowaniem produktu Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Zmiany leczenia ropinirolem w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) na terapię z zastosowaniem ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu można dokonać z dnia na dzień. Dawka ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu powinna zostać ustalona na podstawie całkowitej dawki dobowej ropinirolu w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu stosowanej wcześniej przez pacjenta. W poniższej tabeli przedstawiono zalecane dawki produktu Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu dla pacjentów zmieniających terapię z leczenia ropinirolem w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu).

Zmiana leczenia ropinirolem w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) na terapią z zastosowaniem produktu Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Ropinirol tabletki powlekane (o natychmiastowym uwalnianiu) Całkowita dawka dobowa (mg)

0,75-2,25

3-4,5

6

Ropinirol tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Całkowita dawka dobowa (mg) 2 4 6

7,5-9 12 15-18 21 24

12 16 20 24

Po zmianie leczenia na terapię z zastosowaniem produktu Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu dawkę można dostosować w zależności od odpowiedzi terapeutycznej (patrz „Rozpoczęcie leczenia" oraz „Schemat leczenia" powyżej).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku 65 lat i powyżej klirens ropinirolu jest zmniejszony o około 15%. Pomimo iż dostosowywanie dawki nie jest konieczne, dawkę ropinirolu należy zwiększać stopniowo i ściśle obserwować pacjenta pod kątem tolerancji leku, aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie.

u pacjentów w wieku 75 lat i powyżej można rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki w trakcie rozpoczynania terapii.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 50 ml/min) nie obserwowano zmiany klirensu ropinirolu, nie ma zatem potrzeby dostosowywania dawek leku w tej grupie pacjentów.

W badaniu dotyczącym stosowania ropinirolu u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (poddawanych hemodializie) wykazano, że u tych pacjentów dawkę należy dostosowywać w następujący sposób: zalecana początkowa dawka produktu Repirol SR wynosi 2 mg raz na dobę. Późniejsze zwiększanie dawki należy ustalić w zależności od tolerancji i skuteczności leczenia. U pacjentów regularnie poddawanych hemodializie zalecana maksymalna dawka produktu Repirol SR wynosi 18 mg na dobę. Po hemodializie nie jest konieczne podawanie dawki uzupełniającej (patrz punkt 5.2).

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania ropinirolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens ki-eatyniny poniżej 30 ml/min) niepoddawanych regularnej hemodializie.

4.3 Przeciwwskazania

-Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) bez stosowania regularnej hemodializy.

- Zaburzenia czynności wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie ropinirolu, zwłaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona, wiązano z występowaniem senności i przypadków nagłych napadów snu. Wystąpienie nagłego napadu snu w trakcie dnia, w niektórych przypadkach bez świadomości jego wystąpienia lub sygnałów ostrzegawczych, było zgłaszane niezbyt często. Należy poinformować pacjentów o powyższych objawach i zalecić zachowanie ostrożności podczas kierowania pojazdami mechanicznymi lub podczas obsługi maszyn w trakcie leczenia ropinirolem. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) nagły napad snu, muszą powstrzymać się od kierowania pojazdami mechanicznymi oraz obsługiwania maszyn. Można rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi oraz pacjenci z tego typu zaburzeniami w wywiadzie powinni być leczeni agonistami dopaminy tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym ropinirolem, głównie z powodu choroby Parkinsona, opisywano występowanie zaburzeń kontrolowania popędów, w tym nałogowy hazard i wzmożoną aktywność seksualną oraz zwiększone libido. Zaburzenia te zgłaszano zwłaszcza w przypadku pacjentów otrzymujących duże dawki leków i zazwyczaj ustępowały one po zmniejszeniu dawki lub po zaprzestaniu podawania leku. W niektórych przypadkach w wywiadzie występowały czynniki ryzyka, takie jak wcześniej występujące zachowania kompulsywne (patrz punkt 4.8).

W związku z ryzykiem niedociśnienia zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia ropinirolem, u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia (szczególnie w przypadku niewydolności krążenia wieńcowego).

Repirol SR, 2 mg:

Repirol SR, 2 mg zawiera laktozę. Leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancjągalaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Repirol SR, 4 mg:

Repirol SR, 4 mg zawiera żółcień pomarańczową (El 10), która może powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem i lewodopą lub domperydonem, które wymagałyby dostosowania dawek tych produktów leczniczych.

Leki neuroleptyczne i inne leki z grupy antagonistów dopaminy działających ośrodkowo, takie jak sulpiiyd lub metoklopramid, mogą zmniejszać skuteczność ropinirolu i z tego względu należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków i ropinirolu.

U pacjentów leczonych dużymi dawkami estrogenów obserwowano zwiększenie stężenia ropinirolu w osoczu. U pacjentów, u których jest już prowadzona hormonalna terapia zastępcza (HTZ), leczenie ropinirolem może być rozpoczynane zgodnie ze zwykle stosowanym sposobem dawkowania. Natomiast, gdy HTZ zostanie przerwana lub rozpoczęta podczas leczenia ropinirolem, konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu w zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie.

Ropinirol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450. W badaniu farmakokinetyki (w którym stosowano ropinirol w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 2 mg trzy razy na dobę) z udziałem pacjentów z chorobą Parkinsona wykazano, że cyprofloksacyna zwiększa wartość Cniax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%, co powoduje potencjalne lyzyko działań niepożądanych. Z tego względu u pacjentów już otrzymujących ropinirol może zajść konieczność dostosowania jego dawki w przypadku włączenia lub odstawienia leków hamujących CYP1A2, np. cyprofloksacyny, enoksacyny lub fluwoksaminy.

W badaniu dotyczącym interakcji famiakokinetycznych pomiędzy ropinirolem (w którym stosowano ropinirol w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 2 mg trzy razy na dobę) a teofiliną, substratem enzymu CYP1A2, z udziałem pacjentów z chorobą Parkinsona nie wykazano zmian zarówno w farmakokinetyce ropinirolu, jak i teofiliny.

Palenie tytoniu wpływa pobudzająco na metabolizm za pośrednictwem CYP1A2, dlatego jeżeli pacjent zaprzestaje palenia tytoniu lub rozpoczyna je w trakcie leczenia ropinirolem, może zaistnieć konieczność dostosowania dawki leku.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ponieważ potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane, nie zaleca się stosowania ropinirolu w czasie ciąży, jeśli potencjalne korzyści dla pacjentki nie przeważają nad ryzykiem dla płodu.

Ropinirolu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, ponieważ może on hamować laktację.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i (lub) nagłe napady snu muszą być poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wykonywania czynności, podczas któiych osłabiona czujność może narazić ich samych lub inne osoby

na ryzyko poważnego urazu lub śmierci (np. obsługiwania maszyn), do czasu gdy tego rodzaju nawracające napady snu i senność nie ustąpią (patrz punkt 4.4).

4.8 Działania niepożądane

Poniżej wymienione zostały działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów, częstości występowania oraz w zależności od tego, czy w trakcie badań klinicznych produkt stosowany był w monoterapii czy też w leczeniu skojarzonym z zastosowaniem lewodopy.

Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożadane zwiazane ze stosowaniem leku zgłaszane podczas badań klinicznych dotyczących choroby Parkinsona, w których stosowano produkt Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu w dawkach do 24 mg na dobę.

 

W monoterapii

W leczeniu skojarzonym

Zaburzenia psychiczne

Często:

omamy

omamy

Zaburzenia układu nerwowego

 

Bardzo często:

senność, omdlenia

dyskinezy

U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona dyskinezy mogą występować w trakcie początkowego zwiększania dawki ropinirolu. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy (patrz punkt 4.2).

Często:

zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego)

senność, zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego)

Zaburzenia naczyniowe

Często:

Niezbyt często:

niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie

niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: Często:

nudności zaparcia

nudności, zaparcia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

obrzęki obwodowe

obrzęki obwodowe

Poza powyższymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem leku zgłaszano następujące działania niepożądane podczas stosowania ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu (w dawkach do 24 mg na dobę) u pacjentów z chorobą Parkinsona podczas badań klinicznych i (lub) w okresie po wprowadzeniu do obrotu:

 

W monoterapii

W leczeniu skoiarzonym

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd)

Zaburzenia psychiczne

Często:

 

splątanie

Niezbyt często:

reakcje psychotyczne (inne niż omamy), w tym majaczenie, urojenia, paranoja

reakcje psychotyczne (inne niż omamy), w tym majaczenie, urojenia, paranoja

Nieznana

W okresie po wprowadzeniu do o kontrolowania popędów, w tym n; aktywność seksualną oraz zwięks;

3rotu zgłaszano zaburzenia ałogowy hazard i wzmożoną zone libido (patrz pkt. 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

omdlenia

senność

Niezbyt często:

nagłe napady snu, nadmierna senność w ciągu dnia

nagłe napady snu, nadmierna senność w ciągu dnia

 

Stosowanie ropinirolu wiąże się z występowaniem senności i niezbyt często z nadmierną sennością w ciągu dnia oraz z nagłymi napadami snu.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

niedociśnienie ortostatyczne rzadko występuje w ciężkiej postaci

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

 

nudności

Często:

wymioty, zgaga, ból brzucha

zgaga

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

reakcje wątrobowe, głównie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

obrzęk kończyn dolnych

 

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania ropinirolu związane są z jego działaniem dopaminergicznym. Objawy te można złagodzić poprzez odpowiednie leczenie antagonistami dopaminy, takimi jak neuroleptyki lub metoklopramid.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Agoniści dopaminy, kod ATC: N04BC04

Ropinirol jest nieergolinowym agonistąreceptorów dopaminowych D2/D3, który pobudza receptory dopaminowe w prążkowiu.

Poprzez pobudzenie receptorów dopaminowych w prążkowiu ropinirol łagodzi skutki niedoboru dopaminy występującego w chorobie Parkinsona.

Działając na podwzgórze i przysadkę mózgową, ropinirol hamuje wydzielanie prolaktyny. Skuteczność kliniczna

W trwającym 36 tygodni 3-etapowym badaniu w układzie ki-zyżowym z podwójnie ślepą próbą dotyczącym monoterapii, przeprowadzonym z udziałem 161 pacjentów z chorobą Parkinsona we wczesnej fazie wykazano, że ropinirol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest nie mniej skuteczny niż ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) na etapie pierwszorzędowego punktu oceny końcowej, określenia różnicy pomiędzy terapiami wyrażonej przez zmianę w stosunku do wartości wyjściowych części ruchowej „Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Parkinsona" (ang. Unified Parkinson's Disease Rating Scalę - UPDRS motor score). Ustalono trzypunktowy zakres nie mniejszej skuteczności według części ruchowej UPDRS. Wykazana w punkcie końcowym badania skorygowana średnia różnica pomiędzy działaniem ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu i działaniem ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu wynosiła -0,7 punktu; 95% CI: -1,51; 0,10; p = 0,0842).

Po zmianie leczenia na terapię z zastosowaniem alternatywnej postaci leku w podobnej dawce w ciągu jednej doby nie wykazano różnicy pod względem profilu działań niepożądanych, a dostosowanie dawki było konieczne w przypadku mniej niż 3% pacjentów (wszystkie dawki leku zwiększono o jeden poziom; żaden pacjent nie wymagał zmniejszenia dawki).

W trwającym 24 tygodnie badaniu z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo prowadzonym w grupach równoległych z udziałem pacjentów z chorobą Parkinsona, której objawy nie były wystarczająco kontrolowane podczas stosowania lewodopy, wykazano klinicznie znaczącą i statystycznie istotną wyższość leczenia z zastosowaniem ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nad placebo, na podstawie zmiany czasu trwania fazy „wyłączenia"(off) w stosunku do wartości wyjściowych. Wykazana średnia różnica wynosiła -1,7 godziny (95% CI: -2,34, -1,09; p<0,0001). Wynik ten został poparty przez wartości drugorzędowych parametrów skuteczności -zmianą całkowitego czasu trwania fazy „włączenia"(on) w stosunku do wartości wyjściowych (+1,7 godziny; 95% CI: 1,06; 2,33; p<0,0001) oraz całkowitego czasu trwania fazy „włączenia"(on) bez dokuczliwych dyskinez (+1,5 godziny; 95%, przedział ufności: 0,85; 2,13; p<0,0001). Nie wykazano zwiększenia w stosunku do wartości wyjściowych czasu ti"wania fazy „włączenia"(on) z występowaniem dokuczliwych dyskinez, zarówno na podstawie dzienników prowadzonych przez pacjentów, jak i według wyników oceny UPDRS.

Badanie dotyczące wpływu ropinirolu na repolaryzacie mięśnia sercowego W dokładnym badaniu dotyczącym odstępu QT u zdrowych ochotników płci męskiej i żeńskiej otrzymujących ropinirol w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu w dawkach wynoszących 0,5; 1; 2 i 4 mg raz na dobę wykazano, że w porównaniu z placebo maksymalne wydłużenie czasu trwania odstępu QT po zastosowania dawki 1 mg wynosi 3,46 milisekundy (estymacja punktowa). Górna granica 95 %> jednostronnego przedziału ufności dla największego średniego efektu wynosiła poniżej 7,5 milisekundy. Nie oceniano w sposób systematyczny efektu działania ropinirolu po zastosowaniu większych dawek.

Dostępne dane kliniczne uzyskane w dokładnym badaniu odstępu QT nie wskazują na ryzyko wydłużenia odstępu QT po zastosowaniu ropinirolu w dawkacłi do 4 mg na dobę. Nie można wykluczyć ryzyka wydłużenia odstępu QT, ponieważ nie przeprowadzono dokładnego badania dotyczącego odstępu QT po zastosowaniu dawek do 24 mg na dobę.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie

Biodostępność ropinirolu wynosi około 50% (36-57%). Po podaniu doustnym ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jego stężenie w osoczu powoli się zwiększa, mediana czasu do osiągnięcia wartości Cinax wynosi przeważnie od 6 do 10 godzin.

W badaniu stanu stacjonarnego leku u pacjentów z chorobą Parkinsona otrzymujących ropinirol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w dawce 12 mg raz na dobę wykazano, że wysokotłuszczowy posiłek spowodował zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na ropinirol wyrażone poprzez wzrost AUC o średnio 20% i wzrost Cmax o średnio 44%. Wartość Tniax uległa opóźnieniu o 3,0 godziny. Mało prawdopodobne jest jednak, aby zmiany te były istotne klinicznie (np. powodowały zwiększenie częstości występowania zdarzeń niepożądanych). Ogólnoustrojowa ekspozycja na ropinirol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest porównywalna z ekspozycją na ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) w przypadku zastosowania tej samej dawki dobowej.

Dystrybucia

Ropinirol w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (10-40%)). Ze względu na dużą lipofilność ropinirol cechuje duża objętość dystrybucji (około 7 l/kg).

Metabolizm

Ropinirol jest metabolizowany głównie za pośrednictwem izoenzymu CYP1A2, a metabolity ropinirolu wydalane są głównie z moczem. W doświadczalnych modelach zwierzęcych główny metabolit ropinirolu wykazuje co najmniej 100 razy słabsze działanie dopaminergiczne niż ropinirol.

Eliminacja

Ropinirol jest usuwany z krążenia obwodowego ze średnim okresie półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym około 6 godzin. Ogólnoustrojowa ekspozycja (CinaxOraz AUC) na ropinirol zwiększa się w przybliżeniu proporcjonalnie do zwiększenia dawki w zakresie terapeutycznym. Nie zaobserwowano zmiany klirensu ropinirolu zarówno po jednorazowym, jak i wielokrotnym podaniu doustnym. Obserwowano dużą międzyosobniczą zmienność parametrów farmakokinetycznych. Po podaniu ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w stanie stacjonarnym międzyosobniczą zmienność w Cinax wynosiła od 30% do 55%, natomiast dla AUC - od 40% do 70%.

Zaburzenia czynności nerek

Nie zaobserwowano zmian farmakokinetyki ropinirolu u pacjentów z chorobą Parkinsona i zaburzeniami czynności nerek o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

U pacjentów z krańcową niewydolnością nerek regularnie poddawanych hemodializie klirens ropinirolu po podaniu doustnym zmniejsza się o około 30%). Po podaniu doustnym zmniejszył się także klirens metabolitów SKF-104557 oraz SICF-89124 o odpowiednio około 80% i 60%. Z tego względu zalecana maksymalna dawka u tych pacjentów z chorobą Parkinsona jest ograniczona do 18 mg na dobę (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Toksyczny wpływ na reprodukcję

Podawanie ropinirolu szczurom w ciąży, w dawkach toksycznych dla matki powodowało zmniejszenie masy ciała płodów podczas stosowania dawki 60 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu

równowartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi), zwiększenie częstości obumierania płodów podczas stosowania dawki 90 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu trzykrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) i wady wrodzone palców podczas stosowania dawki 150 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu pięciokrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi). Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów podczas stosowania dawki 120 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu czterokrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) ani wpływu na rozwój płodu u królików.

Toksyczność

Profil toksyczności ropinirolu wynika głównie z jego aktywności farmakologicznej: zmiany zachowania, hipoprolaktynemia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności serca, opadanie powiek i ślinienie się. Tylko u szczurów albinosów w badaniu długoterminowym z zastosowaniem największej dawki ropinirolu (50 mg/kg masy ciała na dobę) obserwowano degenerację siatkówki, prawdopodobnie związaną ze zwiększoną ekspozycją ma światło.

Genotoksyczność

Nie zaobserwowano genotoksyczności w standardowych badaniach in vitro i in vivo.
Działanie rakotwórcze

W trwających dwa lata badaniach przeprowadzonych na myszach i szczurach z zastosowaniem ropinirolu w dawkach do 50 mg/kg masy ciała na dobę nie stwierdzono działania rakotwórczego u myszy. U szczurów jedynymi zmianami związanymi ze stosowaniem ropinirolu były rozrost komórek Leydiga i gruczolak jądra wywołane przez związaną z działaniem ropinirolu hipoprolaktynemię. Zmiany te uważane są za swoiste gatunkowo i nie stanowią niebezpieczeństwa w związku z klinicznym zastosowaniem ropinirolu.

Farmakologia bezpieczeństwa

Badania in vitro dowiodły, że ropinirol hamuje prądy uwarunkowane hERG. Wartość IC50 jest 5-krotnie większa od maksymalnego oczekiwanego stężenia w osoczu u pacjentów leczonych największą zalecaną dawkę (24 mg na dobę), patrz punku 5.1.

6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Kwasu metakrylowego kopolimer typ RS

Hypromeloza

Sodu laurylosiarczan

Kopowidon

Magnezu stearynian

2 mg otoczka:

Laktoza jednowodna

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Triacetyna

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

4 mg otoczka: Tytanu dwutlenek (E 171) Hypromeloza Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa, lak (E 110)

Indygotyna, lak (E 132)

8 mg otoczka: Tytanu dwutlenek (E 171) Hypromeloza Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E 172) Żelaza tlenek czarny (E 172) Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

Butelka z HDPE: okres ważności po po pierwszym otwarciu wynosi 60 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Repirol SR jest dostarczany w blistrach PVC/PCTFE/Aluminium oraz w butelkach z HDPE z zakrętką z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym oraz środkiem pochłaniającym wilgoć.

Wielkości opakowań:

2 mg tabletki:

Blister: 21, 28, 42, 56, 84 tabletki o przedłużonym uwalnianiu Butelka: 21, 28, 42, 56, 84 tabletki o przedłużonym uwalnianiu

4 mg tabletki:

Blister: 21, 28, 42, 56, 84 tabletki o przedłużonym uwalnianiu Butelka: 21,28, 42, 56, 84 tabletki o przedłużonym uwalnianiu

8 mg tabletki:

Blister: 21, 28, 42, 56, 84 tabletki o przedłużonym uwalnianiu Butelka: 21, 28, 42, 56, 84 tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss d.o.o., Ljubijana

Wolfova ulica 1,1000 Ljubljana Słowenia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

RepirolSR, 2mg 20217

RepirolSR, 4mg 20218

Repirol SR, 8 mg 20219

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Repirol SR, 2 mg 06-06-2102

 Repirol SR, 4mg 06-06-2102

Repirol SR, 8 mg 06-06-2102

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06-06-2102


Zamienniki leku Repirol SR

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 9 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 36,30 zł.

Aparxon PR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl.

Aparxon PR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

108,56 zł


Aropilo SR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl.

Aropilo SR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

123,75 zł


Ceurolex SR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl.

Ceurolex SR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

131,69 zł


Ropodrin interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl.

Ropodrin

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

143,93 zł


Requip-Modutab interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl.

Requip-Modutab

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

144,05 zł


Rolpryna SR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl.

Rolpryna SR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

144,16 zł


ApoRopin interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl.

ApoRopin

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

145,16 zł


Nironovo SR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl.

Nironovo SR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

145,56 zł


Polpix SR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 tabl.

Polpix SR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 8 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

145,56 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Łuszczyca - jak z nią walczyć?

Uroda

Jak walczyć z łuszczycą?

Łuszczyca to przewlekła dermatoza, która objawia się stanem zapalnym i charakterystycznym złuszczaniem się skóry. Do tej pory nie poznano przyczyn roz...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.