Grofibrat S interakcje ulotka tabletki powlekane 0,16 g 30 tabl.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Grofibrat S tabletki powlekane | 0,16 g | 30 tabl.

od 0 , 00  do 18 , 64

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Fenofibratum
Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Grofibrat S cena

18,64

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Grofibrat S?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Grofibrat S

Kiedy stosujemy lek Grofibrat S?

Grofibrat Sjest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

- Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (PIDL) lub bez.

- Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane

- Mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie

trój glicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.Jaki jest skład leku Grofibrat S?

Każda tabletka powlekana zawiera 160 mg fenofibratu mikronizowanego (Fenofibratum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 222,44 mg laktozy jednowodnej.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Grofibrat S?

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia czynności wątroby).

- Znana choroba pęcherzyka żółciowego.

- Ciężka niewydolność nerek.

- Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyłączeniem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrój glicerydemią.

- Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu.

- Pacjenci poniżej 18 lat.


Grofibrat S – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych przy stosowaniu fenofibratu należą zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie badań klinicznych kontrolowanych placebo (n = 2344) z częstością przedstawioną poniżej.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częste > =1/100, < 1/10

Niezbyt częste > =1/1000, < 1/100

Rzadkie > =1/10,000, < 1/1000

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

  

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby krwinek białych

Zaburzenia układu immunologicznego

  

Nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

Zmęczenie i zawroty głowy

Zaburzenia naczyniowe

 

Choroba zakrzepowo-

zatorowa

(zatorowość

płucna, zakrzepica żył

głębokich)*

 

Zaburzenia żołądka i

objawy przedmiotowe i

Zapalenie trzustki*

 

jelit

podmiotowe ze strony żołądka i jelit (bóle brzucha, nudności,

wymioty, biegunka i wzdęcia) z oddawaniem wiatrów

  

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Kamica żółciowa

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i

tkanki

podskórnej

 

Nadwrażliwość skóry (np. wysypka, świąd, pokrzywka)

Łysienie, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Zaburzenia mięśni (np. mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni)

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Zaburzenia seksualne

 

Badania diagnostyczne

 

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

* W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu FIELD, przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2., zaobserwowano znamienne statystycznie zwiększenie liczby przypadków zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (od 0,8% do 0,5%; p =0,031). W tym samym badaniu odnotowano znamienne statystycznie zwiększenie częstości występowania zatorowości płucnej (od 0,7% w grupie otrzymującej placebo do 1,1% w grupie otrzymującej fenofibrat; p =0,022) i nieznamienne statystycznie zwiększenie występowania zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów], fenofibrat: 1,4% [67/4895 pacjentów]; p = 0,074).

Dodatkowo do działań niepożądanych, raportowanych w trakcie badań klinicznych, następujące działania niepożądane były zgłaszane spontanicznie po wprowadzeniu produktu fenofibratu do obrotu. Nie można było określić precyzyjnie częstości występowania tych działań niepożądanych i zostały zakwalifikowane jako „częstość nieznana".

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Sródmiąższowa choroba płuc.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Rabdomioliza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych.

Żółtaczka, powikłania kamicy żółciowej (np. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych, kolka żółciowa).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

tel.:+ 48 22 49 21 301,

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Grofibrat S – dawkowanie leku

Należy kontrolować stężenie lipidów w surowicy krwi, aby sprawdzić skuteczność leczenia. Jeśli oczekiwany wynik nie zostanie osiągnięty po kilku (np. trzech) miesiącach leczenia, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego lub innego leczenia.

Dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka to 1 tabletka powlekana 160 mg na dobę.

Pacjenci, którzy obecnie stosują kapsułki zawierające 200 mg fenofibratu (1 kapsułkę na dobę), mogą zacząć przyjmować 1 tabletkę Grofibrat S 160 mg na dobę bez uzupełniania dawki.

Specjalne populacje

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku bez zaburzeń czynności nerek zalecana jest dawka jak dla dorosłych. Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek konieczne jest stosowanie zmniejszonych dawek fenofibratu. Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu Grofibrat S, tabletki 160 mg u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) fenofibrat jest przeciwwskazany.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby Grofibrat S nie jest zalecany ze względu na brak danych klinicznych dotyczących tej grupy.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność fenofibratu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych. Dlatego nie zaleca się stosowania fenofibratu u pacjentów poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Tabletkę należy połknąć w całości w trakcie posiłku.


Grofibrat S – jakie środki ostrożności należy zachować?

Wtórne przyczyny hiperlipidemii

Wtórne przyczyny hiperlipidemii, takie jak: niekontrolowana cukrzyca typu 2., niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci, leczenie farmakologiczne, alkoholizm, powinny być odpowiednio leczone przed rozpoczęciem terapii fenofibratem. U pacjentek z hiperlipidemiąprzyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny należy sprawdzić, czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie).

Czynność wątroby

Jak w przypadku innych środków zmniejszających stężenie lipidów możliwe jest zwiększenie aktywności aminotransferaz u niektórych pacjentów. W większości przypadków jest ono przemijające, niewielkie i bezobjawowe. Przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące, następnie okresowo. Należy zwrócić uwagę na pacjentów, u których aktywność aminotransferaz zwiększyła się i odstawić lek, jeżeli aktywność AspAT (SGOT) i A1AT (SGPT) zwiększy się powyżej wartości 3-krotności górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe. Jeśli pojawią się symptomy wskazujące na zapalenie wątroby (np. żółtaczka, świąd) i rozpoznanie zostanie potwierdzone przez testy laboratoryjne, leczenie fenofibratem należy przerwać.

Zapalenie trzustki

Zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat. Wystąpienie zapalenia trzustki może być wynikiem braku skutecznego leczenia u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią bezpośredniego wpływu leku lub może być spowodowane wtórnie przez tworzenie się kamieni w drogach żółciowych lub złogów zatykających przewód żółciowy wspólny.

Mięśnie

Po podaniu fibratów i innych leków zmniejszających stężenie lipidów donoszono o działaniu toksycznym na mięśnie, w tym o rzadkich przypadkach rabdomiolizy z uszkodzeniem nerek lub bez ich uszkodzenia. Częstość wystąpienia tych zaburzeń zwiększa się u pacjentów z hipoalbuminemią i współistniejącą niewydolnością nerek.

U pacjentów, u których istnieją czynniki predestynujące do miopatii i (lub) rozpadu mięśni prążkowanych, w tym: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i spożywanie dużych ilości alkoholu, możliwość wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większa. Należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia.

Działanie toksyczne na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów odczuwających rozsiane bóle mięśniowe, u których występuje zapalenie, skurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczne zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (aktywność CK 5-krotnie powyżej normy). W takim przypadku należy przerwać leczenie fenofibratem.

Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli lek jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, zwłaszcza jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. Dlatego leczenie skojarzone fenofibratem i inhibitorem reduktazy HMG-CoA lub innym fibratem należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, jeśli nie występowały u nich wcześniej choroby mięśni; u tych pacjentów należy monitorować działanie toksyczne na mięśnie.

Czynność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek konieczne jest stosowanie zmniejszonych dawek fenofibratu. Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu Grofibrat S u pacjentów z niewydolnością nerek. Leczenie powinno być przerwane w razie zwiększenia stężenia kreatyniny powyżej 50% GGN (górnej granicy normy). Zaleca się wykonanie pomiaru stężenia kreatyniny w pierwszych trzech miesiącach po rozpoczęciu leczenia, a następnie okresowo w trakcie leczenia. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) fenofibrat jest przeciwwskazany.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt ten nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galalctozy, niedoborem lalctazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Grofibrat S w czasie ciąży

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawkach równoważnych z dawką toksyczną dla matki. Potencjalne ryzyko stosowania u ludzi jest nieznane. Dlatego też u kobiet w ciąży Grofibrat S należy stosować wyłącznie po dokładnym ocenieniu korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy fenofibrat przenika do mleka matki. Wpływ na noworodka lub niemowlę nie może być wykluczony. W związku z tym nie należy stosować leku Grofibrat S u kobiet karmiących piersią.


Zamienniki leku Grofibrat S

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników.

Fenardin interakcje ulotka kapsułki twarde 0,16 g 30 kaps.

Fenardin

kapsułki twarde | 0,16 g | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

21,03 zł


Lipanthyl Supra 160 interakcje ulotka tabletki powlekane 0,16 g 30 tabl.

Lipanthyl Supra 160

tabletki powlekane | 0,16 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

23,88 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Czy tatuaże są zdrowe?

Uroda

Czy tatuaże są zdrowe?

Popularną formą zdobienia ciała są tatuaże. Decydują się na nie zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Warto się jednak zastanowić, czy tatuaże są bezpiecz...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 3073761

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.