Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Trudno dostępny w aptekach

 

Doxanorm tabletki | 1 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 14 , 36

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Doxazosinum
Podmiot odpowiedzialny: ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Doxanorm cena

14,36

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Doxanorm?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Doxanorm

Kiedy stosujemy lek Doxanorm?

- Samoistne nadciśnienie tętnicze - zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym. U większości pacjentów doksazosyna jest skuteczna w monoterapii, jeśli jednak konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego, podaje się ją z tiazydowym lekiem moczopędnym, antagonistą receptorów adrenergicznych beta, antagonistą kanałów wapniowych lub inhibitorem konwertazy angiotensyny.

- Łagodny rozrost gruczołu krokowego - leczenie objawowe.Jaki jest skład leku Doxanorm?

Doxanorm, 1 mg, tabletki:

1 tabletka zawiera 1 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 40 mg.

Doxanorm, 2 mg, tabletki:

1 tabletka zawiera 2 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 40 mg.

Doxanorm, 4 mg, tabletki:

1 tabletka zawiera 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 80 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Doxanorm?

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

- u pacjentów, u których występuje znana nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,

- u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym1, w tym także w wywiadzie,

- u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z towarzyszącą niedrożnością górnych dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego, - w okresie laktacji (patrz punkt 4.6)2.

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z nietrzymaniem moczu spowodowanym przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej.

Jedynie gdy wskazaniem jest łagodny rozrost gruczołu krokowego

Jedynie gdy wskazaniem jest nadciśnienie tętnicze


Doxanorm – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych określono w następujący sposób: często (1/100 do < 1/10), niezbyt często (1/1 000 do < 1/100), rzadko (1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane wg częstości występowania i klasyfikacji układów i narządów MedRA.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Zmniejszenie liczby erytrocytów, leukocytów i płytek krwi

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Polekowe reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Dna moczanowa, hipokaliemia, pragnienie, zwiększony apetyt, anoreksja

Rzadko

Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Apatia

Niezbyt często

Koszmary senne, amnezja, niestabilność emocjonalna, pobudzenie, depresja, niepokój, bezsenność, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy, senność, zawroty głowy

Niezbyt często

Drżenie, zaburzenia smaku, zdarzenie naczyniowo-mózgowe, hipoestezja, omdlenie

Bardzo rzadko

Ortostatyczne zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia łzawienia, fotofobia

Rzadko

Zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko

Zaburzenia ostrości widzenia

Częstość nieznana

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Zawroty głowy o podłożu błędnikowym

Niezbyt często

Szum w uszach

Zaburzenia serca

Często

Palpitacje, częstoskurcz

Niezbyt często

Zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna

Bardzo rzadko

Bradykardia, arytmia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi, niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy, senność,

 

obrzęki

Niezbyt często

Zaburzenia krążenia obwodowego

Bardzo rzadko

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność, uczucie zatkania nosa, zapalenie oskrzeli, kaszel, katar

Niezbyt często

Skurcz oskrzeli, zapalenie krtani, krwawienie z nosa

Rzadko

Obrzęk krtani

Bardzo rzadko

Nasilony skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, dyspepsja, ból brzucha, suchość w jamie ustnej

Niezbyt często

Brak apetytu, zwiększone łaknienie, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby, cholestaza, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Świąd

Niezbyt często

Wysypka

Bardzo rzadko

Pokrzywka, łysienie, plamica

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból pleców, bóle mięśniowe

Niezbyt często

Sztywność mięśni, bóle stawów

Rzadko

Skurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Zwiększenie parcia na mocz, zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu

Niezbyt często

Dysuria, zwiększenie częstości oddawania moczu, hematuria

Rzadko

Wielomocz

Bardzo rzadko

Zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu, zwiększona diureza, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Zaburzenia wytrysku

Niezbyt często

Impotencja

Bardzo rzadko

Ginekomastia, priapizm

Nieznana

Wytrysk wsteczny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe

Niezbyt często

Ból, obrzęki uogólnione, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, bladość

Rzadko

Obniżenie temperatury u osób w podeszłym wieku

Bardzo rzadko

Zmęczenie, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Zwiększenie masy ciała


Doxanorm – dawkowanie leku

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg na dobę podawanej jednorazowo, doustnie. W zależności od skuteczności leczenia, co 2 lub 3 tygodnie dawkę można podwajać, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta: początkowo do 2 mg, a następnie do 4 mg jeden raz na dobę. U większości pacjentów, którzy reagują na leczenie doksazosyną, skuteczna dawka wynosi 4 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 16 mg na dobę.

Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg na dobę podawanej jednorazowo, doustnie. W zależności od skuteczności leczenia, co 1 lub 2 tygodnie dawkę można podwajać, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta: początkowo do 2 mg, a następnie do 4 mg jeden raz na dobę.

Średnia dawka podtrzymująca wynosi od 2 do 4 mg doksazosyny na dobę, a maksymalna 8 mg na dobę.

Dzieci

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci, dlatego produktu nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowywania dawki w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Ponieważ doksazosyna metabolizowana jest w wątrobie, stosując ten lek u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Brak jest odpowiednich doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma dowodów, które mogłyby świadczyć, że doksazosyna nasila istniejącą niewydolność nerek. W związku z tym należy u pacjentów z niewydolnością nerek stosować standardowe (możliwie najmniejsze) zalecane dawki, a zwiększanie dawek należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem lekarza.

Doksazosyna nie ulega eliminacji na drodze hemodializy (jest w wysokim stopniu związana z białkami osocza).


Doxanorm – jakie środki ostrożności należy zachować?

Rozpoczynanie leczenia i zwiększanie dawek:

Podczas rozpoczynania leczenia (szczególnie wówczas, gdy dawka początkowa jest większa niż dawka zalecana) oraz w trakcie zwiększania dawek mogą wystąpić objawy hipotonii ortostatycznej takie jak zawroty głowy i osłabienie oraz rzadko utrata przytomności (omdlenie). W związku z tym należy stosować się do proponowanego schematu leczenia i monitorować ciśnienie tętnicze u pacjentów rozpoczynających leczenie oraz u tych, u których dawki produktu są zwiększane, aby zmniejszyć do minimum ryzyko efektów ortostatycznych. Należy ostrzec pacjentów, aby w początkowym okresie leczenia doksazosyną oraz podczas zwiększania dawek unikali sytuacji, w których mogłoby dojść do urazu na skutek zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie z inhibitorami PDE-5:

Podczas jednoczesnego stosowania doksazosyny z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (PDE-5), np.

syldenafilem, tadalafilem, wardenafilem należy zachować ostrożność, ponieważ oba leki rozszerzają naczynia krwionośne i mogą spowodować objawowe niedociśnienie u niektórych pacjentów. W celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia ortostatycznego, przed rozpoczęciem stosowania inhibitorów PDE-5 pacjent leczony doksazosyną powinien być w stabilnym stanie hemodynamicznym. Ponadto zaleca się, by leczenie inhibitorami 5-fosfodiesterazy rozpoczynać od możliwie najmniejszej dawki i z zachowaniem 6-godzinnej przerwy po przyjęciu doksazosyny.

U pacjentów z ciężką chorobą wieńcową zbyt gwałtowne lub zbyt duże zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować nasilenie objawów dusznicy bolesnej.

U pacjentów stosujących dietę niskosodową oraz leczonych przy pomocy leków moczopędnych ryzyko wystąpienia zaburzeń krążenia (szczególnie przy zmianie pozycji ciała) jest zwiększone.

Stosowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami serca:

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych ze względu na ich działanie rozszerzające naczynia krwionośne należy zachować ostrożność, stosując doksazosynę u pacjentów z następującymi ciężkimi zaburzeniami serca:

- obrzękiem płuc spowodowanym zwężeniem zastawki aorty lub zastawki mitralnej,

- niewydolnością serca z dużą pojemnością minutową serca,

- prawokomorową niewydolnością serca spowodowaną zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym,

- lewokomorową niewydolnością serca z niskim ciśnieniem wypełniania serca.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Podobnie jak w przypadku innych leków metabolizowanych w całości przez wątrobę, należy zachować szczególną ostrożność, stosując doksazosynę u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ponieważ brak jest odpowiednich doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie należy u nich stosować produktu Doxanorm.

Stosowanie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy:

U niektórych pacjentów leczonych tamsulozyną obecnie lub w przeszłości podczas operowania zaćmy obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrome – IFIS, wariant zespołu małej źrenicy). W pojedynczych przypadkach zespół ten występował także u pacjentów leczonych innymi lekami blokującymi receptory alfa-1, dlatego nie można wykluczyć możliwości takiego działania w całej grupie tych leków. Jako że IFIS może powodować zwiększenie występowania powikłań podczas zabiegu operowania zaćmy, przed operacją chirurg okulista powinien zostać powiadomiony o tym, że pacjent jest lub był leczony lekami blokującymi receptory alfa-1.

Produkt Doxanorm zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Doxanorm w czasie ciąży

Dla wskazania w nadciśnieniu tętniczym:

Jako że nie przeprowadzono stosownych, odpowiednio kontrolowanych badań u kobiet w ciąży, bezpieczeństwo stosowania doksazosyny w okresie ciąży nie zostało określone.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję - chociaż nie zaobserwowano działania teratogennego, po wyjątkowo dużych dawkach u zwierząt obserwowano zmniejszenie przeżywalności płodów (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu Doxanorm nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Stosowanie doksazosyny w czasie laktacji jest przeciwwskazane, ponieważ substancja kumuluje się w mleku karmiących szczurzyc i nie wiadomo, czy jest wydzielana z mlekiem kobiecym.

Ewentualnie, matki powinny zaprzestać karmienia piersią, jeśli leczenie doksazosyną jest konieczne (patrz punkt 5.3).

Dla wskazania w łagodnym rozroście gruczołu krokowego: Nie dotyczy.


Zamienniki leku Doxanorm

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 8 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 9,74 zł.

Doxazosin Genoptim interakcje ulotka tabletki 1 mg 30 tabl.

Doxazosin Genoptim

tabletki | 1 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

4,62 zł


Doxazosin Genoptim interakcje ulotka tabletki 1 mg 30 tabl.

Doxazosin Genoptim

tabletki | 1 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

4,62 zł


Apo-Doxan 1 interakcje ulotka tabletki 1 mg 30 tabl.

Apo-Doxan 1

tabletki | 1 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

12,98 zł


Apo-Doxan 1 interakcje ulotka tabletki 1 mg 30 tabl.

Apo-Doxan 1

tabletki | 1 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

12,98 zł


Zoxon 1 interakcje ulotka tabletki 1 mg 30 tabl.

Zoxon 1

tabletki | 1 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

13,23 zł


Zoxon 1 interakcje ulotka tabletki 1 mg 30 tabl.

Zoxon 1

tabletki | 1 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

13,23 zł


Doxar interakcje ulotka tabletki 1 mg 30 tabl.

Doxar

tabletki | 1 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

15,38 zł


Doxar interakcje ulotka tabletki 1 mg 30 tabl.

Doxar

tabletki | 1 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

15,38 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.