Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Diprobase maść | 50 g | tuba

Rodzaj: lek dostępny bez recepty

Podmiot odpowiedzialny: BAYER SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plTen produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Diprobase

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diprobase
maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Nie dotyczy.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Wspomagająco w leczeniu kortykosteroidami alergicznych i zapalnych chorób skóry. Wspomagająco
w kortykoterapii preparat Diprobase w postaci maści może być stosowana w następujących
przypadkach:

- w okresach remisji przewlekłych chorób skóry, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest konieczna,

- w codziennej terapii jednocześnie ze stosowaniem kortykosteroidów,

- w ostrych stanach zapalnych lub alergicznych skóry, w tym również skóry głowy, kiedy terapia
kortykosteroidami nie jest już konieczna.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Preparat jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
Należy nałożyć cienką warstwę preparatu i delikatnie wmasować w skórę.

Częstość stosowania preparatu powinna być ustalona przez lekarza, w zależności od wybranego
schematu leczenia. Zwykle preparat Diprobase jest stosowany tak często, jak jest to potrzebne.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Diprobase.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nieznane.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

4.6. Ciąża i laktacja

Nie ma wpływu.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu

Nie ma wpływu.

4.8. Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

4.9. Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Preparat ma właściwości łagodzące dolegliwości w chorobach skóry poddających się kortykoterapii.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Brak danych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Parafina ciekła, wazelina biała.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności

5 lat

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 tygodni.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką HDPE, zawierająca 50 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Pojemnik z PP z zakrętką z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 500 g maści,
umieszczony w tekturowym pudełku.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego
pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO O BROTU

Schering-Plough Europe
Clos du Lynx 5
B-1200 Bruksela
Belgia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7868

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.08.1998 r./29.10.2003 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty ochronne na skórę

    W tej kategorii znajdziesz produkty chroniące skórę w postaci doustnych tabletek, kapsułek itp. oraz produkty do stosowania bezpośrednio na skórę, dostępne w postaci kremu, żelu, balsamu, płynu, emulsji itp.


Może Cię również zainteresować:

Co oznacza ból brzucha?

Zdrowie

Co może oznaczać ból brzucha?

Każdy w swoim życiu przynajmniej raz zmagał się z bólem brzucha. To powszechna dolegliwość, dotykająca zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Za ból brzucha...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.