Bretaris Genuair interakcje ulotka proszek do inhalacji 322 mcg 3 inhal. po 60 daw.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Bretaris Genuair proszek do inhalacji | 322 mcg | 3 inhal. po 60 daw.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Aclidinium bromide
Podmiot odpowiedzialny: ASTRAZENECA ABOpis produktu Bretaris Genuair

Kiedy stosujemy lek Bretaris Genuair?

Produkt leczniczy Bretaris Genuair jest wskazany w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).


Jaki jest skład leku Bretaris Genuair?

Każda dostarczona dawka (dawka uwalniana z ustnika) zawiera 375 µg bromku aklidyny (ekwiwalent 322 µg aklidyny). Odpowiada to odmierzonej dawce 400 µg bromku aklidyny (ekwiwalent 343 µg aklidyny).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda odmierzona dawka zawiera 12,6 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bretaris Genuair?

Nadwrażliwość na bromek aklidyny, atropinę lub jej pochodne, w tym: ipratropium, oksytropium lub tiotropium, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Bretaris Genuair – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Do najczęściej zgłaszanych reakcji niepożądanych produktu leczniczego Bretaris Genuair należały ból głowy (6,6%) oraz zapalenie jamy nosowogardłowej (5,5%).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Wyszczególnione poniżej częstości występowania działań niepożądanych oparto na częstościach występowania reakcji niepożądanych, (tj. zdarzeń związanych z produktem leczniczym Bretaris Genuair) odnotowywanych w związku ze stosowaniem produktu leczniczego Bretaris Genuair 322 µg (636 pacjentów) w zbiorczej analizie danych pochodzących z jednego 6-miesięcznego oraz dwóch 3miesięcznych randomizowanych badań klinicznych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Częstość występowania reakcji niepożądanych została określona z zastosowaniem następującej konwencji: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000) i nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Preferowane określenie

Częstość

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie zatok

Często

Zapalenie jamy nosowogardłowej

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Często

Zaburzenia oka

Niewyraźne widzenie

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Tachykardia

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Często

Dysfonia

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Często

Suchość w jamie ustnej

Niezbyt często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu

Niezbyt często


Bretaris Genuair - dawkowanie leku

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna inhalacja 322 µg aklidyny podawana dwa razy na dobę.

W razie pominięcia dawki, kolejną należy przyjąć jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, pominiętą dawkę należy opuścić.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu leczniczego Bretaris Genuair u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) nie jest właściwe we wskazaniu: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Sposób podawania Do podawania wziewnego.

Instrukcja obsługi:

Zapoznanie się z budową inhalatora Bretaris Genuair:

Wyjąć inhalator Genuair z torebki i zapoznać się z jego elementami.

Jak stosować Bretaris Genuair

Podsumowanie

Przed użyciem inhalatora Genuair, po zdjęciu jego osłony zabezpieczającej, należy wykonać 2 czynności:

Krok 1 - Wcisnąć i ZWOLNIĆ zielony przycisk i wykonać całkowity wydech poza inhalator. Krok 2 - Dokładnie zacisnąć usta wokół ustnika i wykonać MOCNY i GŁĘBOKI wdech przez inhalator.

Po wykonaniu inhalacji należy pamiętać o założeniu osłony zabezpieczającej.

Początek stosowania

•   Przed pierwszym użyciem należy rozerwać zamkniętą torebkę wzdłuż wycięcia i wyjąć inhalator Genuair.

•   Przed przyjęciem dawki produktu leczniczego należy zdjąć osłonę zabezpieczającą, poprzez lekkie ściśnięcie strzałek oznaczonych po każdej stronie inhalatora i ściągnięcie jej na zewnątrz (patrz rysunek 1).

•   Sprawdzić, czy nic nie blokuje ustnika.

•   Przytrzymać inhalator Genuair poziomo z ustnikiem skierowanym w stronę użytkownika i zielonym przyciskiem skierowanym w górę (patrz rysunek 2).

Przytrzymać z zielonym przyciskiem skierowanym w górę. NIE OBRACAĆ.

RYSUNEK 2

KROK 1: WCISNĄĆ i ZWOLNIĆ zielony przycisk i wykonać całkowity wydech poza inhalator.

•   Przed zbliżeniem inhalatora do ust należy wcisnąć zielony przycisk całkowicie w dół (patrz rysunek 3), a następnie ZWOLNIĆ go (patrz rysunek 4).

NIE TRZYMAĆ ZIELONEGO PRZYCISKU WCIŚNIĘTEGO W DÓŁ.

WCISNĄĆ zielony przycisk ZWOLNIĆ zielony przycisk całkowicie w dół

RYSUNEK 3 RYSUNEK 4

Przerwać i sprawdzić: Upewnić się, że dawka produktu leczniczego jest gotowa do inhalacji

•   Upewnić się, że kolorowe okienko kontrolne zmieniło kolor na zielony (patrz rysunek 5).

•   Zielone okienko kontrolne potwierdza, że produkt leczniczy jest gotowy do inhalacji.

JEŚLI KOLOROWE OKIENKO KONTROLNE POZOSTAJE CZERWONE, NALEŻY POWTÓRZYĆ WCIŚNIĘCIE I ZWOLNIENIE (PATRZ KROK 1).

•   Przed zbliżeniem inhalatora do ust należy wykonać całkowity wydech. Nie wolno dmuchać (wydychać powietrza) do inhalatora.

KROK 2: Wykonać MOCNY i GŁĘBOKI wdech przez ustnik.

•   Dokładnie zacisnąć usta wokół inhalatora Genuair i wykonać MOCNY i GŁĘBOKI wdech przez usta (patrz rysunek 6).

Mocny i głęboki wdech powoduje wniknięcie produktu leczniczego przez inhalator do płuc.

•   Podczas wdychania można usłyszeć „ KLIKNIĘCIE ”, które sygnalizuje prawidłowe stosowanie inhalatora Genuair.

•   Mimo „KLIKNIĘCIA” należy kontynuować wdychanie, aby mieć pewność, że zostanie podana pełna dawka produktu leczniczego.

•   Wyjąć inhalator Genuair z ust i wstrzymać oddech na tak długo, jak jest to możliwe, nie powodując przy tym uczucia dyskomfortu, a następnie powoli wydychać powietrze przez nos.

Uwaga: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać łagodny posmak podczas wdychania produktu leczniczego. W razie braku odczuwania posmaku po wykonaniu wdechu nie należy przyjmować dodatkowej dawki.

Przerwać i sprawdzić: Upewnić się, że inhalacja została wykonana prawidłowo

•   Upewnić się, że kolorowe okienko kontrolne zmieniło kolor na czerwony (patrz rysunek 7).

Potwierdza to prawidłowe przyjęcie pełnej dawki produktu leczniczego.

JEŚLI KOLOROWE OKIENKO KONTROLNE NADAL POZOSTAJE ZIELONE, NALEŻY POWTÓRZYĆ MOCNĄ I GŁĘBOKĄ INHALACJĘ PRZEZ USTNIK (PATRZ KROK 2).

•   Jeśli okienko nadal nie zmienia barwy na czerwoną , oznacza to, że użytkownik mógł zapomnieć o zwolnieniu zielonego przycisku przed wykonaniem inhalacji lub nie wykonał prawidłowej inhalacji. W takim wypadku należy spróbować ponownie.

Upewnić się, że zielony przycisk został ZWOLNIONY i wykonać MOCNY i głęboki wdech przez ustnik.

Uwaga: Jeśli prawidłowa inhalacja nie jest możliwa mimo przeprowadzenia kilku prób, należy skonsultować się z lekarzem.

•   Po ponownej zmianie koloru okienka na czerwony, włożyć na miejsce osłonę zabezpieczającą, nakładając ją z powrotem na ustnik (patrz rysunek 8).

RYSUNEK 8

Kiedy należy wymienić inhalator Genuair na nowy?

•   Inhalator Genuair jest wyposażony we wskaźnik dawki , który wyświetla przybliżoną liczbę dawek, jaka pozostaje w inhalatorze. Wartości wskaźnika dawki zmniejszają się powoli, wyświetlane są w odstępach co 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (patrz rysunek A). Każdy inhalator Genuair dostarcza, co najmniej 60 dawek leczniczych.

•   Pojawienie się na wskaźniku dawki wzoru w czerwone paski (patrz rysunek A) oznacza zbliżanie się do ostatniej dawki oraz, że należy wymienić inhalator Genuair na nowy.

Wartości wskaźnika dawki zmniejszają się w odstępach

co 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10 i 0.

RYSUNEK A

Uwaga: Jeśli inhalator Genuair wydaje się być uszkodzony lub została zgubiona osłona zabezpieczająca, inhalator należy wymienić. NIE MA KONIECZNOŚCI czyszczenia inhalatora Genuair. W razie chęci wyczyszczenia inhalatora należy tego dokonać, wycierając zewnętrzną powierzchnię ustnika za pomocą suchej chusteczki lub papierowego ręcznika. NIGDY nie należy czyścić inhalatora Genuair wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu leczniczego.

Skąd wiadomo, że inhalator Genuair jest pusty?

•   Po pojawieniu się 0 (zera) pośrodku wskaźnika dawki należy kontynuować używanie dawek pozostałych w inhalatorze Genuair.

•   Po przygotowaniu ostatniej dawki do inhalacji zielony przycisk nie powróci już do swojej pozycji całkowitego wypchnięcia, a zostanie zablokowany w pozycji środkowej (patrz rysunek B). Po zablokowaniu się zielonego przycisku, przyjęcie ostatniej dawki jest jeszcze możliwe. Po podaniu ostatniej dawki inhalatora Genuair nie należy używać ponownie i należy rozpocząć używanie nowego inhalatora Genuair.


Bretaris Genuair – jakie środki ostrożności należy zachować?

Astma:

Produktu leczniczego Bretaris Genuair nie należy stosować w astmie. Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących zastosowania bromku aklidyny w astmie.

Paradoksalny skurcz oskrzeli:

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów terapii inhalacyjnej, podanie produktu leczniczego Bretaris Genuair może powodować paradoksalny skurcz oskrzeli. W takim wypadku należy przerwać leczenie produktem leczniczym Bretaris Genuair i rozważyć inne rodzaje leczenia.

Nasilenie się choroby:

Bromek aklidyny jest lekiem rozszerzającym oskrzela, stosowanym jako leczenie podtrzymujące i nie należy go stosować w celu zniesienia objawów ostrych epizodów skurczu oskrzeli, np. w leczeniu doraźnym. W przypadku zmiany nasilenia POChP w trakcie leczenia pacjenta bromkiem aklidyny, wymagającej dodatkowo leczenia doraźnego, konieczne jest dokonanie ponownej oceny stanu pacjenta oraz sposobu leczenia pacjenta.

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy:

Profil bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego określa działanie przeciwcholinergiczne. Produkt leczniczy Bretaris Genuair należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpił zawał mięśnia sercowego, niestabilna choroba wieńcowa, u których w ciągu ostatnich 3 miesięcy zdiagnozowano zaburzenia rytmu serca lub byli hospitalizowani w okresie ostatnich 12 miesięcy z powodu niewydolności serca klasy III i IV według „Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego” (ang. New York Heart Association). Pacjenci ci zostali wykluczeni z badań klinicznych i na takie stany chorobowe może mieć wpływ przeciwcholinergiczny mechanizm działania.

Aktywność przeciwcholinergiczna:

Suchości w jamie ustnej, którą obserwowano podczas leczenia przeciwcholinergicznego, może w dłuższym okresie towarzyszyć próchnica zębów.

Uwzględniając jego aktywność przeciwcholinergiczną, bromek aklidyny należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z objawowym rozrostem gruczołu krokowego lub zwężeniem szyi pęcherza moczowego, lub też z jaskrą z wąskim kątem przesączania (nawet jeśli bezpośredni kontakt produktu leczniczego z oczami jest bardzo mało prawdopodobny).

Substancje pomocnicze:

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy.


Przyjmowanie leku Bretaris Genuair w czasie ciąży

Ciąża

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania bromku aklidyny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczność dla płodu jedynie przy dawkach bromku aklidyny znacznie większych od maksymalnych dawek bromku aklidyny stosowanych u ludzi (patrz punkt 5.3). Bromek aklidyny można stosować w okresie ciąży wyłącznie w przypadkach, jeśli spodziewane korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy bromek aklidyny i (lub) jego metabolity są wydzielane do mleka kobiet karmiących piersią. W związku z tym, że badania na zwierzętach wykazały przenikanie niewielkich ilości bromku aklidyny i (lub) metabolitów do mleka, należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie bromku aklidyny, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i długoterminowe korzyści dla kobiet zwiazane z leczeniem bromkiem aklidyny.

Płodność

Badania na szczurach wykazały nieznaczne zmniejszenie płodności przy dawkach znacznie większych od maksymalnych dawek bromku aklidyny stosowanych u ludzi (patrz punkt 5.3). Uważa się za mało prawdopodobne, aby bromek aklidyny podawany w zalecanych dawkach wpływał na płodność u

ludzi.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:

Uroda

Jak wzmocnić włosy jesienią?

Słabsze włosy jesienią? Zmiana diety, właściwa pielęgnacja i odpowiednie suplementy wzmocnią je, zapobiegając ich wypadaniu. Sprawdź, jak zadbać o swo...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.