Phostal mieszanki wyciąg.alergen.-podst. interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań  4 fiol. po 5 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Phostal mieszanki wyciąg.alergen.-podst. zawiesina do wstrzykiwań | 4 fiol. po 5 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Alergeny poch.roślin.,zwierz.,rozto.,grzyb
Podmiot odpowiedzialny: STALLERGENES S.A.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Phostal mieszanki wyciąg.alergen.-podst.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
PHOSTAL Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego
PHOSTAL Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego
PHOSTAL Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

PHOSTAL Wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, dermatofity, drożdże)
PHOSTAL Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy,
grzybów)

Zawiesina do wstrzykiwalń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe lub ich mieszanki w połączeniu z mannitolem. Ilość
mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

1 fiolka (5 ml) zawiesiny zawiera wyciągi alergenowe (zgodnie z załącznikiem nr I)
o stężeniu:

0,01; 0,1; 1; 10 IR*/ml (standaryzowany wyciąg alergenowy)
lub

0,01; 0,1; 1; 10 IC**/ml (niestandaryzowany wyciąg alergenowy)

Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie
alergenów wymienionych w załączniku nr, 1.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

* IR (wskaźnik reaktywności): wyciąg alergenowy posiada aktywność równą 100 IR/ml, jeżeli w
teście skórnym punktowym za pomocą igły do nakłuwania Stallerpoint powoduje powstanie rumienią
o średnicy 7 mm u 30 uczulonych na dany alergen osób.

Dodatkowo wrażliwość badanych osób jest potwierdzana dodatnią reakcją na fosforan kodeiny 9% lub
chlorowodorek histaminy o stężeniu 10 mg/ml w teście skórnym punktowym.
**IC (wskaźnik stężenia): wyciąg alergenowy posiada aktywność równą 100 IC/ml, gdy jego
stężenie odpowiada stężeniu 100 IR wystandaryzowanego referencyjnego alergenu należącego do tej
samej grupy.

Jeśli nie ma standaryzowanego wyciągu dla danej rodziny alergenów, wartość 100 IC/ml odpowiada
stopniowi rozcieńczenia określonemu na podstawie doświadczenia lekarskiego.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesina o zabarwieniu białym lub lekko żółto-brązowym w zależności od rodzaju alergenu i jego
Stężenia.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania

Schorzenia alergiczne o charakterze sezonowym lub całorocznym (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i
Coombsa), objawiające się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, atopową astmą oskrzelową.
Celem immunoterapii swoistej jest zapobieganie skutkom klinicznym, wynikającym z kontaktu osoby
uczulonej z danym alergenem.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Swoista immunoterapia jest tym skuteczniejsza im w młodszym wieku jest rozpoczęta. Leczenie
odczulające może być rozpoczęte u dzieci w wieku 2-3 lat, jeżeli obserwuje się pierwsze objawy
schorzenia alergicznego. U osób powyżej 50 roku życia swoista immunoterapia jest uzasadniona
jedynie w przypadku nowo zdiagnozowanej alergii. Dawkowanie należy ustalić indywidualnie dla
każdego pacjenta.

Wielkość dawki nie zależy od wieku, lecz od stopnia indywidualnej reaktywności pacjenta.
Leczenie dzieli się na dwa etapy:

leczenie podstawowe - ze stopniowym zwiększaniem dawki;
leczenie podtrzymujące -za pomocą stałej dawki.
Przed każdorazowym wstrzyknięciem produktu należy:

- dokładnie sprawdzić informacje na fiolce (nazwisko pacjenta, skład, stężenie produktu, termin
przydatności do użycia);

- wstrząsnąć fiolkę przed pobraniem odpowiedniej ilości zawiesiny;

- przestrzegać zasad jałowości podczas wykonania iniekcji;

- używać jednorazowych strzykawek typu tuberkulinowego o pojemności 1 ml, wyskalowanych wg
podziałki 1/100;

- odmierzyć bardzo dokładnie dawkę produktu.

Pacjent powinien pozostać pod ścisłą obserwacją lekarską przez 30 minut po wstrzyknięciu.

W dniu iniekcji pacjent powinien unikać wysiłków fizycznych.

Leczenie podstawowe ze zwiększaniem dawki

Produkt należy podawać głęboko podskórnie, raz w tygodniu.

Dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej (maksymalnej dawki
dobrze tolerowanej) zgodnie z poniższym schematem:_

Dzień

Nr iniekcji

Fiolka

Objętość

Częstość

   

(w ml)

podawania

DO

1

0,01 nt/ml lub 0,01 lC/ml

0,10

1 wstrzyknięcie

D7

2

(szare wieczko)

0,20

raz w tygodniu

D14

3

 

0,40

 

D21

4

 

0,80

 

D28

5

0,1 IR/ml Lub 0,1 IC/ml

0,10

1 wstrzyknięcie

D35

6

(żółte wieczko)

0,20

raz w tygodniu

D42

7

 

0,40

 

D49

8

 

0,80

 

DS6

9

1 IR/ml lub 1 IC/ml

0,10

1 wstrzyknięcie

D63

10

(zielone wieczko)

0,20

raz w tygodniu

D70

11

 

0,40

 

D77

12

 

0,80

 

D84

13

10 IR/ml lub 10 IC/ml

0,10

1 wstrzyknięcie

D91

14

(niebieskie wieczko)

0,20

raz w tygodniu

D98

15

 

0,40

 

Dl 05

16

 

0,60

 

Dl 12

17

 

0,80

 

Powyższy schemat dawkowania należy uważać za wskazówkę i przykład leczenia. Leczenie można
modyfikować w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie.

Leczenie podtrzymujące — dawka stała

Maksymalna, dobrze tolerowana dawka powinna być powtarzana co 15 dni, a następnie co miesiąc Jub
dłużej. Nie należy przekraczać odstępu 6 tygodniowego pomiędzy kolejnymi iniekcjami. Jeżeli czas
pomiędzy iniekcjami będzie dłuższy niż 6 tygodni, należy zmniejszyć dawkę.
Czas trwania leczenia

Na ogół leczenie odczulające stosuje się przez 3 do 5 lat.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Niedobory odporności, choroby nowotworowe, niekontrolowana astma oskrzelowa, choroby
autoimmunologiczne, współistniejące leczenie beta-adrenolitykami.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci, u których stosuje się immunoterapię swoistą powinni być pod kontrolą i jeżeli to konieczne
powinni otrzymywać odpowiednie leczenie.
W czasie infekcji nie należy stosować produktu.

Po potwierdzonym klinicznie zaostrzeniu astmy lub napadzie astmy, należy przerwać wstrzyknięcia
produktu. O kontynuowaniu immunoterapii decyduje lekarz alergolog.
Przed każdorazowym podaniem produktu należy upewnić się o dostępności zestawu
przeciwwstrząsowego zawierającego adrenalinę, dożylnie stosowane kortykosteroidy, leki
przeciwhistaminowe i beta-adrenergiczne.

Należy ściśle przestrzegać zasad dobrej praktyki immunoterapii swoistej w celu uniknięcia możliwych
omyłek związanych z błędami wyboru fiolki i dawki, przypadkowym podaniem do naczynia,
zmianami odstępów pomiędzy wstrzyknięciami, błędną oceną stanu klinicznego pacjenta.
Phostal zawiera 45 mg sodu chlorku, o czym należy pamiętać podczas podawania pacjentom będącym
na diecie ograniczającej spożycie sodu, zwłaszcza w przypadku dzieci.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Nie są znane.

4.6 Ciąża i laktacja

Nie należy rozpoczynać immunoterapii swoistej u kobiet w ciąży. Należy przerwać immunoterapię
swoistą u kobiet, które zaszły w ciążę w początkowym okresie leczenia podstawowego (w okresie
zwiększania dawki). Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane u kobiet w ciąży.

4.7 "Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu

Produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń
mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane mogą mieć charakter miejscowy, objawowy lub uogólniony.

Dobrze tolerowana dawka nie zawsze jest stała. Może ona się wahać w czasie terapii, w zależności od

indywidualnej reaktywności pacjenta.

• Działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia

Rumień, z obrzękiem o średnicy do 3 cm występuje często i nie wymaga zmiany schematu leczenia.
Jakkolwiek powinien to być sygnał do obserwacji stanu pacjenta.

Zmiany miejscowe o średnicy obrzęku i zaczerwienienia powyżej 5cm, wymagają podania doustnych
leków przeciwhistaminowych, wydłużenia czasu obserwacji pacjenta i rozważenia zmiany
dawkowania.

• Inne działania niepożądane

Reakcje natychmiastowe:

Napad astmy występujący po podaniu produktu wymaga zastosowania szybkiego leczenia
odpowiednimi lekami rozszerzającymi oskrzela, lub podania dożylnie kortykosteroidów.
Ogólne reakcje mogą wymagać leczenia lekami przeciwhistaminowymi H| i dożylnymi
kortykosteroidami. W przypadku pogorszenia stanu pacjenta prowadzącego niekiedy do omdlenia
wymagane jest przedłużenie intensywnej obserwacji w warunkach szpitalnych.
Wystąpienie zaburzeń oddychania (duszność krtaniowa) wymaga podania podskórnie l/l 000
roztworu adrenaliny (dawka dla dzieci poniżej 12 roku życia: 0,25 ml; dawka dla dorosłych: 0,25
do 0,50 ml); ewentualnie konieczna jest hospitalizacja.

Wstrząs anafilaktyczny wymaga natychmiastowego podania podskórnie lub domięśniowo 1/1000
roztworu adrenaliny, której dawkę należy powtórzyć lub ewentualnie podać jednocześnie dożylne
kortykosteroidy. Pacjent wymaga leczenia w specjalistycznym oddziale szpitalnym.
W każdym przypadku lekarz alergolog zlecający immunoterapię powinien rozpatrzyć jej kontynuację.
Reakcje typu opóźnionego:

Bardzo rzadko mogą wystąpić późne objawy choroby posurowiczej z towarzyszącym im
objawami takimi jak: ból stawów, pokrzywka, nudności, adenopatia (powiększenie i obrzmienie
węzłów chłonnych), gorączka. W takim przypadku należy przerwać leczenie odczulające.
4.9 Przedawkowanie

W następstwie przypadkowego przedawkowania może wystąpić reakcja typu natychmiastowego.
Należy wówczas niezwłocznie włączyć postępowanie stosowane we wstrząsie anafilaktycznym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wyciągi alergenowe
KodATC: V01AA

Dokładny mechanizm działania alergenów podawanych podczas swoistej immunoterapii nie jest do
końca znany. Podczas immunoterapii stwierdza się następujące zmiany w parametrach
laboratoryjnych:

pojawienie się swoistych przeciwciał lgG, które spełniają rolę „przeciwciał blokujących",
obniżenie poziomu swoistych przeciwciał IgE w osoczu,
- zmianę aktywności komórek uczestniczących w reakcji alergicznej,
pożądane zmiany w zakresie aktywności limfocytów Th2 i Th I, wpływających na produkcję
cytokin (obniżenie poziomu IL - 4 i zwiększenie IFN-y), regulujących wytwarzanie IgE.
Ponadto, immunoterapia swoista wywołuje trwałą odpowiedź immunologiczną, poprzez mechanizm
swoistej pamięci immunologicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Wapnia fosforan

Sodu chlorek

Fenol

Glicerol

Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3 Okres ważności
1 rok

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).
Nie zamrażać!

6.5 Rodzaj i zawartość opakowań

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej i kolorowymi wieczkami (inny kolor dla

każdego stężenia).

Zestaw do leczenia podstawowego:

4 fiolki po 5 ml (stężenie od 0,01 IR/ml do 10 IR/ml lub od 0,01 IC/ml do 10 IC/ml)

szare wieczko stężenie: 0,01 IR/ml lub 0,01 IC/ml

żółte wieczko stężenie: 0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml

zielone wieczko stężenie: I IR/ml lub 1 IC/ml

niebieskie wieczko stężenie: 10 IR/ml lub 10 IC/ml

Zestaw do leczenia podtrzymującego:

1 fiolka po 5 ml (stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml) - niebieskie wieczko

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z
lokalnymi z lokalnymi przepisami

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

STALLERGENES S.A.
6 rue Alexis de Tocqueville
92183 Antony Cedex, Francja

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PHOSTAL - Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) 8201

PHOSTAL - Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego 8202

PHOSTAL - Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego 8203

PHOSTAL - Wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, dermatofity, drożdże) 8204

PHOSTAL - Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy,
grzybów) 8205

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DA TA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pozwolenia: 14.07.2000

Data przedłużenia pozwolenia: 08.08.2005; 25.08.2006 / 05.02.2008 /

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2010-08-31

Chwasty

 

641 Alfalfa (Medicago sativa)

IC/ml

664 Mniszek pospolity (Taraxacum vulgare)

IC/ml

623 Komosa biała(Chenopodium album)

IC/ml

673 Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)

IC/ml

636 Chmiel pospolity (Humulus lupulus)

IC/ml

605 Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)

IR/ml

646 Gorczyca czarna (Brassica nigra)

IC/ml

654 Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

IC/ml

643 Złocień właściwy (Chrysanthemum leucanthemum)

IC/ml

665 Babka zwyczajna (Plantago)

IC/ml

604 Ambrozja (Ambrosia elatior)

IR/ml

625 Kapusta ogrodowa (Brassica oleifera)

IC/ml

710 Solanka kolczysta (Salsola kali)

IC/ml

655 Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa)

IC/ml

678 Słonecznik zwyczajny (Helianthus annus)

IC/ml

657 Parietaria lekarska (Parietaria officinalis)

IR/ml

Trawy

 

601 Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris)

IC/ml

705 Trawa bermudzka (Cynodon dactylon)

IR/ml

627 Kupkówka (Rżniączka) pospolita (Dactylis glomerata)

IR/ml

624 Perz właściwy (pełzający)(Agropyron repens)

IC/ml

630 Kostrzewa łąkowa (Festuca elatior)

IC/ml

658 Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)

IR/ml

638 Życica trwała (Lolium perenne)

IR/ml

631 Tomka wonna (Anthoxantum odoratum)

IR/ml

661 Tymotka łąkowa (Brzanka pastewna) (Phleum pratense)

IR/ml

637 Kłosówka wełnista (Holcus latanus)

IC/ml

Zboża

 

652 Jęczmień pospolity (Hordeum vulgare)

IC/ml

642 Kukurydza (Zea mays)

IC/ml

610 Owies (Avena sativa)

IC/ml

671 Żyto (Secale cereale)

IR/ml

614 Pszenica (Triticum vulgare)

IC/ml

106 Mąka pszenna

IC/ml

Drzewa

 

609 Olcha czarna (Alnus glutinosa)

IR/ml

632 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

IC/ml

635 Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

IC/ml

615 Brzoza biała (Betula alba)

IR/ml

620 Kasztan zwyczajny (Castanea vulgaris)

IC/ml

626 Cyprys (Cupressus sempervirens)

IC/ml

675 Bez dziki czarny (Sambucus nigra)

IC/ml

653 Wiąz pospolity polny (Ulmus campestris)

IC/ml

667 Robinia akacjowa (Grochodrzew) (Robinia pseudoacacia)

IC/ml

649 Leszczyna (orzech laskowy) (Corylus avellana)

IR/ml

619 Grab zwyczajny (Carpinus betulus)

IR/ml

644 Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum)

IC/ml

634 Jałowiec pospolity (Juniperus communis)

IC/ml

677 Lipa wielkolistna (Tilia platyphyllos)

IC/ml

629 Klon jaworowy (Acer pseudoplatanus)

IC/ml

645 Akacja srebrzysta (Acacia dealbata)

IC/ml

647 Morwa biała (Morus alba)

IC/ml

621 Dąb szypułkowy (Quercus robur)

IC/ml

651 Oliwka europejska (Olea euTopea)

IR/ml

662 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)

IC/ml

666 Platan pospolity (Platanus vulgaris)

IC/ml

659 Topola biała (Białodrzew) (Populus alba)

IC/ml

680 Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)

IC/ml

650 Orzech włoski (Juglans regia)

IC/ml

669 Wierzba iwa (Iwa) (Salix caprea)

IC/ml

Tytoń

 

904 Tytoń (liście)

IC/ml

II. Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki,

 

owady)

 

Zwierzęta

 

507 Kot

IR/ml

509 Pies

IC/ml

508 Koza

IC/ml

510 Świnka morska

IC/ml

511 Chomik

IC/ml

 

516 Koń

IC/ml

 

512 Królik

IC/ml

 

505 Wełna owcza

IC/ml

 

Owady

  

301 Karaluch

IC/ml

 

303 Wołek zbożowy

IC/ml

 

310 Mucha końska

IC/ml

 

307 Komar

IC/ml

 

III. Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

  

325 Acarus siro

IC/ml

 

314 Dermatophagoides farinae

IR/ml

 

315 Dermatophagoides pteronyssinus

IR/ml

 

326 Euroglyphus manei

IC/ml

 

324 Glyciphagus domesticus

IC/ml

 

317 Lepidoglyphus destructor

IC/ml

 

318 Tyrophagus putrescentiae

IC/ml

 

IV. Wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, drożdże,

  

dermatofity)

  

402 Botrytis cinerea

IC/ml

 

403 Candida albicans

IC/ml

 

407 Chaetomium globosum

IC/ml

 

409 Epicoccum

IC/ml

 

410 Epidermophyton

IC/ml

 

411 Fusarium

IC/ml

 

413 Helminthosporium

IC/ml

 

447 Merulius lacrymans

IC/ml

 

417Mucor racemosus

IC/ml

 

425 Pullularia pullulans

IC/ml

 

426 Rhizopus nigricans

IC/ml

 

432 Stemphylium botryosum

 

IC/ml

435 Trichophyton

 

IC/ml

405 Trichothecium roseum (cephalothecium)

 

IC/ml

V. Mieszanki wyciągów alergenowych

  

* pochodzenia zwierzęcego

  

506 Mieszanina piór (kaczka, gęś, kura)

 

IC/ml

* pochodzenia roślinnego

  

a) chwasty

  

719 Mieszanka I - Compositae (Golde rod, Dandelion, Lampourde, Ox-eye-daisy)

IC/ml

714 Mieszanka II - Chenopodiaceae (Fat hen, Rough pigweed)

 

IC/ml

706 Mieszanka III - Weed mixtures (Alfalfa, Red clover, Mustard, Nettle, Sorrel)

IC/ml

b) trawy

  

701 3 trawy - (Kupkówka pospolita, Życica trwała, Tymotka łąkowa)

 

IR/ml

688 5 traw - (Kupkówka pospolita, Wiechlina łąkowa, Życica trwała, Tomka

 

wonna, Tymotka łąkowa)

 

IR/ml

689 12 traw - (Mietlica pospolita, Trawa bermudzka, Bromus, Kupkówka

  

pospolita, Kostrzewa łąkowa, Wiechlina łąkowa, Trawa owsa, Życica trwała,

 

Tomka wonna, Tymotka łąkowa, Dziki owies, Kłosówka wełnista)

 

IR/ml

690 5 traw/4 zboża - (Kupkówka pospolita, Wiechlina łąkowa, Życica trwała,

 

Tomka wonna, Tymotka łąkowa/(jęczmień, kukurydza, owies, pszenica)

 

IR/ml

687 4 zboża - (jęczmień, kukurydza, owies, pszenica)

 

IR/ml

c) drzewa

 

702 Betulaceae (olcha, brzoza, leszczyna, grab)

IR/ml

696 Fagaceae (buk, kasztan zwyczajny, dąb)

IC/ml

716Cupressaceae (cyprys, jałowiec)

IC/ml

715 Oleaceae (jesion, oliwka, ligustr)

IC/ml

717 Salicaceae (topola, wierzba)

IC/ml

718 Mieszanina drzew (klon, kasztanowiec, platan, grochodrzew, lipa)

IC/ml

917 Pył stolarski (dąb, buk, wiśnia, sosna)

IC/ml

* roztoczy

 

350 D. pteronyssinus + D. farinae

IR/ml

330 Roztocze spichrzowe (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus

 

destructor, Tyrophagus putrescentiae)

IC/ml

* grzybów

 

400 Alternaria (alternata, longipes)

IC/ml

414 Cladosporium (cladosporoides, herbarum)

IC/ml

401 Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger)

IC/ml

422 Penicillium (digitatum, expansum, notatum)

IC/ml

445 Mieszanina drożdży (Saccharomyces cerevisiae, minor)

IC/ml

446 Mieszanina śnieci zbożowej (Ustilago avenae, tritici, holci, zeae)

IC/ml


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Alergeny

    W tej katergorii znajdziesz alergeny stosowane w diagnostyce alergii oraz wykorzystywane w jej leczeniu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.