Losartan + HCT Genoptim interakcje ulotka tabletki powlekane 0,1g+0,025g 56 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Losartan + HCT Genoptim tabletki powlekane | 0,1g+0,025g | 56 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Losartanum kalicum, Hydrochlorothiazidum
Podmiot odpowiedzialny: SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.Opis produktu Losartan + HCT Genoptim

Kiedy stosujemy lek Losartan + HCT Genoptim?

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane podczas monoterapii losartanem lub hydrochlorotiazydem.


Jaki jest skład leku Losartan + HCT Genoptim?

Każda tabletka produktu leczniczego  Losartan + HCT Genoptim , 50 mg + 12,5 mg, zawiera 50 mg losartanu potasowego i 12,5 mg hydrochlorotiazydu ( HCT ).

Każda tabletka produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim , 100 mg + 25 mg, zawiera 100 mg losartanu potasowego i 25 mg hydrochlorotiazydu ( HCT ).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim , 50 mg + 12,5 mg, zawiera 70,3 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim , 50 mg + 12,5 mg, zawiera potas w ilości 4,24 mg (0,108 mEq).

Każda tabletka produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim , 100 mg + 25 mg, zawiera 140,6 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim , 100 mg + 25 mg, zawiera potas w ilości 8,48 mg (0,216 mEq).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Losartan + HCT Genoptim?

• Nadwrażliwość na losartan , pochodne sulfonamidów (jak hydrochlorotiazyd) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

• Hipokaliemia lub hiperkalcemia oporna na leczenie 

• Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, zastój żółci oraz niedrożność dróg żółciowych

• Hiponatremia oporna na leczenie 

• Hiperurykemia objawowa / dna

• 2. i 3. trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

• Ciężkie zaburzenia czynności nerek (tj. klirens kreatyniny < 30 ml/min)

• Bezmocz

• Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, GFR < 60 ml/min/1,73 m 2 ) (patrz punkty 4.5 i 5.1).


Losartan + HCT Genoptim – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniższe działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją układowo -narządową oraz następującą częstością występowania: 

Bardzo często: ≥ 1/10 

Często: ≥ 1/100 do < 1/10 

Niezbyt często: ≥ 1/1000 do < 1/100 

Rzadko: ≥ 1/10 000 do < 1/1000 Bardzo rzadko: < 1/10 000 

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

W badaniach klinicznych dotyczących skojarzonego leczenia losartanem potasowym i hydrochlorotiazydem nie stwierdzono występowania specyficznych działań niepożądanych. Występowały jedynie takie działania niepożądane, jakie opisywano wcześniej w odniesieniu do losartanu potasowego i (lub) do hydrochlorotiazydu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego, zawroty głowy były jedynym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem leku, występującym z częstością większą niż w grupie placebo u co najmniej 1% pacjentów leczonych losartanem potasowym i hydrochlorotiazydem. 

Poza tymi działaniami, po wprowadzeniu produktu leczniczego od obrotu zgłaszano dalsze, następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układowo - narządowa

Działania niepożądane

Częstość występowania

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

zapalenie wątroby 

rzadko 

Badania diagnostyczne 

hiperkaliemia, zwiększenie aktywności AlAT 

Rzadko 

Działania niepożądane obserwowane dla poszczególnych składników i mogące być potencjalnymi działaniami niepożądanymi produktu Losartan + HCT Genoptim są następujące: 

Losartan

W badaniach klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem losartanu :

Klasyfikacja układowo - narządowa

Działania niepożądane

Częstość występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość, plamica Schoenleina-Henocha, wybroczyny, hemoliza

niezbyt często

małopłytkowość

nieznana

Zaburzenia serca

niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne , ból zamostkowy, dławica piersiowa, blok przedsionkowo- komorowy II stopnia, incydent naczyniowo - mózgowy, zawał mięśnia sercowego, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, tachykardia, tachykardia komorowa, migotanie komór)

niezbyt często

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum uszny

niezbyt często

Zaburzenia oka

niewyraźne widzenie, pieczenie/kłucie w oku, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia

niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, nudności, biegunka, niestrawność

często

zaparcie, ból zębów, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcie, zapalenie błony śluzowej żołądka, wymioty

niezbyt często

Zapalenie trzustki

nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej

często

obrzęk twarzy, obrzęk, gorączka

niezbyt często

objawy grypopodobne, złe samopoczucie

nieznana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zaburzenia czynności wątroby

nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, w tym obrzęk krtani i głośni powodujący niedrożność dróg oddechowych i (lub) obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka - u niektórych z tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy zgłaszano w przeszłości w związku z podaniem innych leków, np. inhibitorów ACE

rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt, dna

niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni, ból pleców, ból nóg, ból mięśni

często

ból ramion, obrzęk stawów, ból kolan, bóle mięśniowo-szkieletowe, ból barku, sztywność, ból stawów, zapalenie stawów, ból biodra, fibromialgia , osłabienie mięśni

niezbyt często

rabdomioliza

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

często

nerwowość, parestezja, neuropatia obwodowa, drżenie, migrena, omdlenie

niezbyt często

zaburzenia smaku

nieznana

Zaburzenia psychiczne

bezsenność

często

niepokój, zaburzenia lękowe, zaburzenia o typie paniki, dezorientacja, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci

niezbyt często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenie czynności nerek, niewydolność nerek

często

oddawanie moczu w nocy, częste oddawanie moczu, zakażenie dróg moczowych

niezbyt często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zmniejszenie popędu płciowego, zaburzenia erekcji/ impotencja

niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zaburzenia zatok

często

dyskomfort w gardle, zapalenie gardła, zapalenie krtani, duszność, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, nieżyt błony śluzowej nosa, przekrwienie dróg oddechowych

niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

łysienie, zapalenie skóry, suchość skóry, rumień, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), nadwrażliwość na światło, świąd, wysypka, pokrzywka, nasilone pocenie się

niezbyt często

Zaburzenia naczyniowe

zapalenie naczyń krwionośnych

niezbyt często

objawy ortostatyczne zależne od dawki

nieznana

Badania diagnostyczne

hiperkaliemia, nieznaczne zmniejszenie wartości hematokrytu i stężenia hemoglobiny, hipoglikemia

często

nieznaczne zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi

niezbyt często

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny

bardzo rzadko

hiponatremia

nieznana

Hydrochlorotiazyd

Klasyfikacja układowo - narządowa

Działania niepożądane

Częstość występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna , niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, plamica, małopłytkowość

niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje anafilaktyczne

rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt, hiperglikemia, hiperurykemia , hipokaliemia, hiponatremia

niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

bezsenność

niezbyt często

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

często

Zaburzenia oka

przemijające niewyraźne widzenie, widzenie na żółto

niezbyt często

Zaburzenia naczyniowe

martwicze zapalenie naczyń

krwionośnych (zapalenie naczyń skóry)

niezbyt często

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zaburzenia oddychania, w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc

niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

zapalenie ślinianki, skurcze, podrażnienie żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie

niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żółtaczka (cholestaza

wewnątrzwątrobowa), zapalenie trzustki

niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nadwrażliwość na światło, pokrzywka, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

niezbyt często

toczeń rumieniowaty skórny

nieznana

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni

niezbyt często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

cukromocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia czynności nerek,

niewydolność nerek

niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

niezbyt często

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa 

Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Losartan + HCT Genoptim - dawkowanie leku

Nadciśnienie tętnicze

Produktu złożonego Losartan + HCT Genoptim nie należy stosować jako leczenia początkowego, lecz u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane podczas monoterapii losartanem potasowym lub hydrochlorotiazydem.

Zaleca się oddzielne zwiększanie dawki poszczególnych składników ( losartanu i hydrochlorotiazydu). 

Jeśli jest to klinicznie uzasadnione, można rozważyć bezpośrednią zmianę monoterapii na podawanie produktu złożonego u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane.

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca to jedna tabletka produktu Losartan + HCT Genoptim o mocy 50 mg + 12,5 mg (50 mg losartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) raz na dobę. 

W przypadku pacjentów, którzy nie reagują wystarczająco na produkt Losartan + HCT Genoptim  o mocy 50 mg + 12,5 mg, dawkę można zwiększyć do jednej tabletki produktu Losartan + HCT Genoptim o mocy 100 mg + 25 mg (100 mg losartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu) raz na dobę. Dawka maksymalna to jedna tabletka produktu Losartan + HCT Genoptim o mocy 100 mg + 25 mg raz na dobę. Na ogół działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu trzech do czterech tygodni od rozpoczęcia leczenia. 

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów poddawanychhemodializoterapii

Nie ma potrzeby dostosowania dawki początkowej u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (tj. klirensem kreatyniny 30-50 ml/min). Nie zaleca się stosowania produktu Losartan + HCT Genoptim u pacjentów poddawanych hemodializoterapii . Produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim nie wolno stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (tj.

klirensem kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej

Przed zastosowaniem produktu Losartan + HCT Genoptimnależy wyrównać zaburzenia wodno-elektrolitowe. 

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Produkt Losartan + HCT Genoptimjest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). 

Stosowanie u pacjentów w wieku podeszłym

Zazwyczaj nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (< 18 lat)

Brak doświadczeń u dzieci i młodzieży. Dlatego produktu Losartan + HCT Genoptimnie należy stosować u dzieci i młodzieży. 

Sposób podawania

Produkt Losartan + HCT Genoptimmożna stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1). 

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. 

Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.


Losartan + HCT Genoptim – jakie środki ostrożności należy zachować?

Losartan

Obrzęk naczynioruchowy

Należy uważnie obserwować pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) (patrz punkt 4.8). 

Niedociśnienie i zmniejszenie objętości krwi krążącej

U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i (lub) z niedoborem sodu na skutek intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczenia ilości soli w diecie, biegunki lub wymiotów może wystąpić objawowe niedociśnienie, szczególnie po podaniu pierwszej dawki. Takie niedobory należy wyrównać przed podaniem produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze współistniejącą cukrzycą lub bez cukrzycy, często występują zaburzenia równowagi elektrolitowej, które wymagają wyrównania. Dlatego należy monitorować stężenie potasu w osoczu oraz klirens kreatyniny; szczególnie ściśle należy obserwować pacjentów z niewydolnością serca oraz z klirensem kreatyniny wynoszącym 30 - 50 ml/min. 

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim i leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu oraz substytutów soli kuchennej zawierających potas (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

Na podstawie danych farmakokinetycznych, które wykazują znaczne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Losartan + HCT Genoptim u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak doświadczeń klinicznych dotyczących leczenia losartanem pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dlatego też produkt leczniczy Losartan + HCT Genoptim jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2). 

Zaburzenia czynności nerek

W następstwie zahamowania aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron obserwowano zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek (szczególnie u pacjentów, u których czynność nerek zależy od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, takich jak osoby z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występującymi zaburzeniami czynności nerek). Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron obserwowano również zwiększenie stężenia mocznika w krwi oraz kreatyniny w surowicy krwi u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki; te zmiany czynności nerek mogą ustępować po odstawieniu leku. Losartan należy stosować ostrożnie u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki.

Stan po przeszczepieniu nerki

Brak doświadczeń u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki. 

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym aldosteronizmem przeważnie nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe , działające przez hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim .

Choroba niedokrwienna serca i choroby naczyniowo-mózgowe

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych , nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyniowo - mózgową może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

Niewydolność serca

U pacjentów z niewydolnością serca ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub bez, istnieje - tak jak w przypadku innych leków działających na układ renina-angiotensyna - ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i (często ostrej) niewydolności nerek. 

Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu

Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożności u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, lub z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu.

Różnice etniczne

Jak zaobserwowano w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan i inni antagoniści angiotensyny zdecydowanie mniej skutecznie obniżają ciśnienie krwi u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu większej częstości występowania małej aktywności reniny w populacji osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym. 

Ciąża

Nie należy rozpoczynać stosowania antagonistów receptora angiotensyny II ( AIIRAs ) podczas ciąży. Jeśli kontynuacja leczenia AIIRAs nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leki rzeciwnadciśnieniowe , dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku rozpoznania ciąży, należy natychmiast przerwać stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II oraz, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron ( RAA )

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny ( ACE ), antagonistów receptora angiotensyny II ( AIIRA ) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE , antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Hydrochlorotiazyd

Niedociśnienie i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwnadciśnieniowych , u niektórych pacjentów może wystąpić objawowe niedociśnienie. Pacjentów należy obserwować, aby nie przeoczyć objawów klinicznych zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, takich jak hipowolemia, hiponatremia , zasadowica hipochloremiczna , hipomagnezemia lub hipokaliemia, które mogą wystąpić w przypadku współistniejącej biegunki lub wymiotów. U tych pacjentów należy okresowo oznaczać stężenia elektrolitów w surowicy krwi. U pacjentów z obrzękami, w przypadku upalnej pogody może wystąpić hiponatremia z rozcieńczenia.

Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy

Leczenie lekami z grupy tiazydów może powodować pogorszenie tolerancji glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny (patrz punkt

4.5). Podczas leczenia lekami z grupy tiazydów może ujawnić się cukrzyca utajona. Leki z grupy tiazydów mogą powodować zmniejszenie wydalania wapnia z moczem oraz mogą wywoływać nieznaczne i przemijające zwiększenie stężenia wapnia w surowicy. Znaczna hiperkalcemia może być objawem utajonej nadczynności przytarczyc. Przed przeprowadzaniem badań czynności przytarczyc, należy zaprzestać stosowania leków z grupy tiazydów. Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów może być związane ze stosowaniem leków moczopędnych z grupy tiazydów.

U niektórych pacjentów podawanie tiazydów może spowodować hiperurykemię i (lub) napady dny moczanowej. Ponieważ losartan powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zastosowany w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem zmniejsza wywołaną nim hiperurykemię. 

Zaburzenia czynności wątroby

Leki z grupy tiazydów należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby, ponieważ mogą powodować cholestazę wewnątrzwątrobową, a nawet niewielkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej mogą sprzyjać wystąpieniu śpiączki wątrobowej. 

Losartan + HCT Genoptim jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Inne

U pacjentów z alergią lub astmą w wywiadzie lub bez takiego wywiadu, przyjmujących tiazydy, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Podczas stosowania tiazydów zgłaszano przypadki zaostrzenia lub wystąpienia tocznia rumieniowatego układowego. 

Substancja pomocnicza

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp ) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Losartan + HCT Genoptim w czasie ciąży

Ciąża Antagoniści receptora angiotensyny II ( AIIRAs ):

Nie zaleca się stosowania AIIRAs podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane podczas 2. i 3. trymestru ciąży (patrz punkty 4.3. i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka wpływu teratogennego po zastosowaniu inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednak nie można wykluczyć nieznacznego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka w odniesieniu do AIIRAs , podobne ryzyko może być związane z tą grupą leków. Jeśli kontynuacja leczenia AIIRAs nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe , dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W momencie potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie AIIRAs oraz, jeśli jest to właściwe, należy rozpocząć leczenie alternatywne. 

Narażenie na AIIRAs podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

W przypadku wystąpienia narażenia na AIIRAs od drugiego trymestru ciąży, zalecana jest ultradźwiękowa kontrola czynności nerek oraz czaszki. 

Noworodki, których matki stosowały AIIRAs należy uważnie obserwować z powodu ryzyka wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4). 

Hydrochlorotiazyd:

Doświadczenia ze stosowaniem hydrochlorotiazydu podczas ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, są ograniczone. Badania na zwierzętach są niewystarczające.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Ze względu na farmakologiczny mechanizm działania hydrochlorotiazydu, stosowanie tego leku w drugim i trzecim trymestrze może prowadzić do zmniejszenia perfuzji płodowo-łożyskowej oraz wywoływać zaburzenia u płodu i noworodka, takie jak żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz małopłytkowość. 

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w obrzękach ciążowych, nadciśnieniu ciążowym i stanie przedrzucawkowym z powodu ryzyka zmniejszenia objętości osocza oraz niedokrwienia łożyska, bez korzystnego wpływu na przebieg choroby. 

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w samoistnym nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży, z wyjątkiem rzadkich sytuacji, kiedy niemożliwe jest zastosowanie innego leczenia.

Laktacja

Antagoniści receptora angiotensyny II ( AIIRAs ):

Ponieważ brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim podczas karmienia piersią, nie zaleca się jego stosowania w tym okresie. Zaleca się podawanie innych preparatów, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. 

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka u ludzi w niewielkich ilościach. Tiazydy w dużych dawkach powodują zwiększoną diurezę, przez co mogą hamować wydzielanie mleka. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Losartan + HCT Genoptim podczas karmienia piersią. Jeżeli produkt leczniczy Losartan + HCT Genoptim jest stosowany podczas karmienia piersią, należy stosować najmniejszą możliwą dawkę.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Strzykawka oraz fiolka zawierająca insulinę.

Zdrowie

Jaka jest rola insuliny?

Insulina to hormon odgrywający ważną rolę w gospodarce węglowodanowej. Zaburzenie jej wydzielania skutkować może insulinoopornością i cukrzycą. Jak dz...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.