Carbo Medicinalis Mf interakcje ulotka tabletki 250 mg 20 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Carbo Medicinalis Mf tabletki | 250 mg | 20 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Carbo medicinalis
Podmiot odpowiedzialny: MEDICOFARMA S.A.Ulotka produktu

Ulotka wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Carbo medicinalis MF, 250 mg, tabletki

Carbo activatus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Carbo medicinalis MF i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo medicinalis MF

3. Jak stosować lek Carbo medicinalis MF

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Carbo medicinalis MF

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Carbo medicinalis MF i w jakim celu się go stosuje

Carbo medicinalis MF to okrągłe, czarne tabletki zawierające 250 mg węgla aktywnego (inaczej węgla leczniczego). Lek stosowany jest w biegunkach i wzdęciach, a także, w porozumieniu z lekarzem – w zatruciach lekami lub innymi substancjami chemicznymi.

Węgiel leczniczy jest mało skuteczny w zatruciu kwasem borowym, siarczanem żelaza i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, związkami nierozpuszczalnymi w wodzie, a także kwasami i zasadami nieorganicznymi.

Jeśli nie następuje poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza (patrz punkt 2:

Ostrzeżenia i środku ostrożności).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo medicinalis MF

Kiedy nie stosować leku Carbo medicinalis MF - jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel leczniczy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); - u osób nieprzytomnych.

Ostrzeżenia i środku ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np.

opioidami, jak morfina i jej pochodne). Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, gdyż ciężka i długotrwała biegunka może spowodować zaburzenia wodno-elektrolitowe.

W przypadku występowania wymiotów lub jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów za pomocą leku doustnego, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla. Lek Carbo medicinalis MF należy podać

30-60 minut po ustaniu wymiotów.

W razie przyjęcia więcej niż 27 tabletek na dobę, ilość zawartej w tabletkach sacharozy (cukru) przekracza 5 g/24 h, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Pacjenci przyjmujący preparat przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem.

Jeśli podczas leczenia biegunki wystąpi krew w stolcu lub gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Dzieciom najlepiej podawać lek w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek.

Carbo medicinalis MF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Węgiel leczniczy może osłabiać wchłanianie z przewodu pokarmowego innych leków.

Wiąże na swej powierzchni substancje lecznicze stosowane między innymi w padaczce, zaburzeniach psychicznych, zakażeniach, nadciśnieniu i chorobach serca oraz wiele innych leków i substancji, w tym: barbiturany, benzodiazepiny, fenytoina, chloramfenikol, chloropromazyna, fenotiazyna, mianseryna, środki z grupy inhibitorów MAO, chlorochina, chinina, nikotyna, chlormetiazol, klonidyna, digoksyna, propranolol i inne leki blokujące receptory β-adrenergiczne, kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, ibuprofen, kwas mefenamowy, paracetamol, teofilina, zydowudyna.

Leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu węgla leczniczego.

Carbo medicinalis MF z jedzeniem i piciem

Węgla leczniczego nie należy stosować łącznie z pokarmem, który osłabia działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Carbo medicinalis MF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Carbo medicinalis MF zwiera sacharozę i laktozę

Lek zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

W razie przyjęcia więcej niż 27 tabletek na dobę, ilość zawartej w tabletkach sacharozy (cukru) przekracza 5 g/24 h, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

3. Jak stosować lek Carbo medicinalis MF

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Carbo medicinalis MF należy stosować doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat • Wzdęcia: 4 do 5 tabletek kilka razy na dobę aż do ustąpienia objawów.

• Biegunka: 12 do 16 tabletek jednorazowo. Tabletki przed połknięciem należy rozkruszyć lub pogryźć. Najlepiej podawać w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek.

W razie konieczności dawkę można powtarzać co kilka godzin.

• Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49 do 50 tabletek.

W przypadku ciężkich zatruć można podać jednorazowo do 100 g węgla leczniczego. W razie konieczności można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia

Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49 do 50 tabletek. W razie konieczności można podawać kilkakrotnie w ciągu doby.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku życia

Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: zwykle jednorazowo 1 g/kg mc. w postaci zawiesiny w wodzie. W razie konieczności można powtarzać co 4 do 6 godzin.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Duże ilości węgla leczniczego, szczególnie po podaniu wielokrotnym, mogą spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcia. U dzieci mogą wystąpić wymioty. Istnieje także ryzyko przedostania się węgla leczniczego do płuc.

Lek barwi stolec na czarno.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Carbo medicinalis MF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Carbo medicinalis MF - Substancją czynną leku jest węgiel aktywny w ilości 250 mg.

- Pozostałe składniki leku to: sacharoza, laktoza, karmeloza sodowa oraz magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Carbo medicinalis MF i co zawiera opakowanie

Czarne, okrągłe tabletki.

1 opakowanie zawiera 20, 40, 75 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Milapharm Sp. z o.o.

pl. Gen. Józefa Hallera 5/14A

03-464 Warszawa

Wytwórca:

Medicofarma S.A.

ul. Tarnobrzeska 13

26-613 Radom

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Charakterystyka produktu leczniczego Carbo Medicinalis Mf

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Skład


Interakcje Carbo Medicinalis Mf z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Carbo Medicinalis Mf z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja mało istotna

Dotyczy leków
Carbo Medicinalis Mf

Alkohol

Węgiel hamuje wchłanianie alkoholu z przewodu pokarmowego.


Grupy

  • Środki przeciwbiegunkowe
  • Biegunka
  • Trawienie

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.