Dostępny w ponad połowie aptek

 

Bufomix Easyhaler proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

od 0 , 00  do 113 , 27

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko
Substancja czynna: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricu
Podmiot odpowiedzialny: ORION CORPORATION

Bufomix Easyhaler cena

113,27Opis produktu Bufomix Easyhaler

Kiedy stosujemy lek Bufomix Easyhaler?

Astma

W przypadku astmy lekarz przepisze stosowanie dwóch leków wziewnych: Bufomix Easyhaler 320 + 9 oraz drugi lek stosowany doraźnie.

· Bufomix Easyhaler jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.

· Lek wziewny do doraźnego użycia należy stosować w przypadku wystąpienia objawów astmy, aby ułatwić oddychanie.

Leku Bufomix Easyhaler 320 + 9 nie należy stosować doraźnie w przypadku wystąpienia objawów.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Lek Bufomix Easyhaler 320 + 9 można również stosować w leczeniu objawów POChP u osób dorosłych. POChP jest długotrwałą chorobą dróg oddechowych płuc, która często jest spowodowana paleniem papierosów.

Bufomix Easyhaler - działanie leku

Lek Bufomix Easyhaler to inhalator, który jest stosowany w leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Jest także stosowany w leczeniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Zawiera dwa różne leki: budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny.

· Budezonid należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Działa, redukując i zapobiegając obrzękom i stanowi zapalnemu płuc.

· Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków nazywanych długo działającymi agonistami receptorów beta2-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Działa, zwiotczając mięśnie dróg oddechowych. Ułatwia to pacjentowi oddychanie.


Jaki jest skład leku Bufomix Easyhaler?

· Substancjami czynnymi leku są budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny. Każda dawka podawana drogą wziewną zawiera 320 mikrogramów budezonidu i 9 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

· Pozostały składnik to laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bufomix Easyhaler?

Kiedy nie stosować leku Bufomix Easyhaler 320 + 9:

· jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid, formoterol lub pozostały składnik tego leku, którym jest laktoza (która zawiera niewielkie ilości białek mleka).


Bufomix Easyhaler – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia niżej wymienionych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Bufomix Easyhaler i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

· obrzęk twarzy, szczególnie wokół ust (języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu) lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczyniowo-ruchowy) i (lub) nagłe omdlenie. Może to oznaczać, że u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna. Zdarza się to rzadko i może wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób;

· nagły ostry świszczący oddech lub duszności bezpośrednio po zastosowaniu inhalatora. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie inhalatora Bufomix Easyhaler i użyć leku łagodzącego objawy. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana leku. Zdarza się to bardzo rzadko i może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania

leku Bufomix Easyhaler; mogą to być objawy zakażenia płuc:

· gorączka lub dreszcze,

· zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu,

· nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Zapalenie płuc (zakażenie płuc) jest często występującym działaniem niepożądanym u pacjentów z POChP (może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób).

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

· kołatanie serca (uczucie mocnego bicia serca), drżenie. Jeśli wystąpią, działania takie są zwykle łagodne i zazwyczaj ustępują w miarę kontynuacji terapii lekiem Bufomix Easyhaler;

· pleśniawka (grzybicze zakażenie jamy ustnej). Jest to mniej prawdopodobne, jeśli pacjent płucze usta wodą po zastosowaniu leku Bufomix Easyhaler;

· łagodny ból gardła, kaszel, chrypka;

· ból głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)

· niepokój, nerwowość lub pobudzenie;

· zaburzenia snu;

· zawroty głowy;

· nudności;

· szybkie bicie serca;

· zasinienie skóry;

· skurcze mięśni;

· nieostre widzenie.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)

· wysypka, świąd;

· skurcz oskrzeli (zaciśnięcie mięśni dróg oddechowych, które powoduje świszczący oddech). Jeśli świszczący oddech pojawi się nagle po zastosowaniu leku Bufomix Easyhaler, należy przerwać jego stosowanie i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza;

· małe stężenie potasu we krwi;

· nierówne bicie serca.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

· depresja;

· zmiany zachowania, szczególnie u dzieci;

· ból lub ucisk w klatce piersiowej (dusznica bolesna);

· zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi;

· zaburzenia smaku, np. nieprzyjemny posmak w ustach;

· zmiany ciśnienia krwi.

Wziewne kortykosteroidy mogą wpływać na prawidłowe wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie, szczególnie jeśli pacjent poddawany jest długotrwałemu leczeniu w dużych dawkach. Do działań tych należą:

· zmiany gęstości mineralnej kości (ścieńczenie kości);

· zaćma (zmętnienie soczewki oka);

· jaskra (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej);

· spowolnienie tempa wzrostu u dzieci i młodzieży;

· wpływ na nadnercza (niewielkie gruczoły w pobliżu nerek).

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych niż podczas przyjmowania kortykosteroidów w tabletkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Bufomix Easyhaler - dawkowanie leku

· Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

· Jest ważne, aby lek Bufomix Easyhaler przyjmować codziennie, nawet jeśli w danym momencie nie występują objawy astmy lub POChP.

· Lekarz powinien regularnie monitorować objawy astmy.

Jeśli pacjent przyjmował doustne steroidy w związku z astmą lub POChP, lekarz może ograniczyć liczbę przyjmowanych tabletek po rozpoczęciu stosowania leku Bufomix Easyhaler. Jeśli pacjent przyjmował doustne steroidy przez długi czas, lekarz może od czasu do czasu zlecać badania krwi. W trakcie ograniczania liczby tabletek doustnych steroidów pacjent może cierpieć z powodu złego samopoczucia ogólnego pomimo złagodzenia objawów ze strony klatki piersiowej. Mogą wystąpić takie objawy, jak zatkanie lub wodnista wydzielina z nosa, osłabienie lub ból stawów lub mięśni oraz wysypka (egzema). Jeśli którykolwiek z tych objawów niepokoi pacjenta lub wystąpią takie objawy, jak ból głowy, zmęczenie, nudności lub wymioty, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie wystąpienia objawów alergicznych lub objawów ze strony stawów konieczne może być zastosowanie innego leku. W razie wątpliwości dotyczących dalszego leczenia lekiem Bufomix Easyhaler należy zasięgnąć porady lekarza.

W okresach stresu (np. w przypadku zakażenia klatki piersiowej lub przed operacją) lekarz może zdecydować o dodaniu steroidu w tabletkach do zazwyczaj stosowanych leków.

Ważne informacje dotyczące objawów astmy lub POChP

W razie wystąpienia duszności lub świszczącego oddechu w trakcie stosowania leku Bufomix Easyhaler należy kontynuować jego stosowanie, jednakże niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ konieczne może być stosowanie dodatkowych leków.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli:

· problemy z oddychaniem nasilają się lub pacjent często wybudza się w nocy z powodu objawów astmy;

· pacjent odczuwa ucisk w klatce piersiowej w godzinach porannych lub ucisk ten utrzymuje się dłużej niż zazwyczaj.

Objawy takie mogą oznaczać, że astma lub POChP jest niewłaściwie kontrolowana i konieczna może być natychmiastowa zmiana terapii lub wdrożenie dodatkowych leków.

ASTMA

Lek Bufomix Easyhaler należy stosować codziennie. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów astmy.

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

· Typowa dawka leku to 1 inhalacja, dwa razy na dobę.

· Lekarz może zwiększyć dawkę do 2 inhalacji, dwa razy na dobę.

· Jeśli objawy są dobrze kontrolowane, lekarz może zalecić stosowanie leku raz na dobę.

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat)

· Typowa dawka leku to 1 inhalacja, dwa razy na dobę.

· Jeśli objawy są dobrze kontrolowane, lekarz może zalecić stosowanie leku raz na dobę.

Dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat dostępny jest lek Bufomix Easyhaler o mniejszej mocy.

Nie zaleca się stosowania leku Bufomix Easyhaler u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lekarz (lub pielęgniarka) pomoże pacjentowi postępować z objawami astmy. Zmodyfikują oni dawkę leku do najmniejszej dawki pozwalającej kontrolować objawy astmy. Jednakże należy nie zmieniać dawki leku bez konsultacji z lekarzem (lub pielęgniarką).

Należy używać odrębnego inhalatora z lekiem łagodzącym objawy astmy, kiedy takie wystąpią. Inhalator z lekiem łagodzącym objawy należy zawsze przechowywać pod ręką na wypadek ich wystąpienia. Leku Bufomix Easyhaler nie należy stosować w leczeniu objawów astmy – należy używać inhalatora z lekiem łagodzącym objawy.

POChP (Przewlekła obturacyjna choroba płuc)

· Do stosowania tylko u osób dorosłych (w wieku 18 lat i starszych).

· Zazwyczaj stosowana dawka to 1 inhalacja dwa razy na dobę.

Pacjentom chorym na POChP lekarz może również przepisać inny lek rozszerzający oskrzela, np. lek przeciwcholinergiczny (taki jak bromek tiotropiowy lub ipratropiowy).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bufomix Easyhaler

Jest ważne, aby przyjmować dawkę według wskazówek lekarza lub farmaceuty. Nie należy podawać dawki większej niż zalecona bez konsultacji z lekarzem.

Najczęstszymi objawami, jakie mogą wystąpić po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku Bufomix Easyhaler 320 + 9, to drżenie, ból głowy lub szybka akcja serca.

Pominięcie zastosowania leku Bufomix Easyhaler

· W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się pora kolejnej dawki, dawkę pominiętą należy opuścić.

· Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Instrukcja używania inhalatora znajduje się na końcu ulotki.


Bufomix Easyhaler – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bufomix Easyhaler należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie jeśli pacjent ma:

· cukrzycę,

· zakażenie płuc,

· wysokie ciśnienie krwi lub problemy z sercem w wywiadzie (w tym nierówny rytm serca, bardzo szybkie tętno, zwężenie tętnic lub niewydolność serca),

· problemy z tarczycą lub nadnerczami,

· niskie stężenie potasu we krwi,

· ciężkie zaburzenia wątroby.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Po zakończeniu inhalacji należy przepłukać usta, aby zapobiec grzybiczemu zakażeniu jamy ustnej.


Przyjmowanie leku Bufomix Easyhaler w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią

· Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

· Nie należy stosować leku Bufomix Easyhaler bez konsultacji z lekarzem.

· W przypadku zajścia w ciążę w trakcie terapii lekiem Bufomix Easyhaler nie należy przerywać jego stosowania i należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.


Charakterystyka produktu leczniczego Bufomix Easyhaler

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Bufomix Easyhaler

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 4 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 2,44 zł.

Oxodil Combo interakcje ulotka proszek do inhalacji (320mcg+9mcg)/daw. inh. 1 inhal. po 60 daw.

Oxodil Combo

proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

110,83 zł


Airbufo Forspiro interakcje ulotka proszek do inhalacji (320mcg+9mcg)/daw. inh. 1 inhal. po 60 daw.

Airbufo Forspiro

proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

110,84 zł


DuoResp Spiromax interakcje ulotka proszek do inhalacji (320mcg+9mcg)/daw. inh. 1 inhal. po 60 daw.

DuoResp Spiromax

proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

111,10 zł


Symbicort Turbuhaler interakcje ulotka proszek do inhalacji (320mcg+9mcg)/daw. inh. 1 inhal. po 60 daw.

Symbicort Turbuhaler

proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

127,44 zł


Interakcje Bufomix Easyhaler z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Bufomix Easyhaler z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Bufomix Easyhaler


Grupy

  • Leki przeciwastmatyczne i stosowane w POChP

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.