Doxorion interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Doxorion tabletki | 4 mg | 30 tabl.

od 0 , 00  do 16 , 24

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Doxazosinum
Podmiot odpowiedzialny: ORION CORPORATION

Doxorion cena

16,24

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Doxorion

Kiedy stosujemy lek Doxorion?

• Pierwotne nadciśnienie tętnicze. 

• Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. benign prostate hyperplasia – BPH).


Jaki jest skład leku Doxorion?

Doxorion , 1 mg, tabletki

1 tabletka zawiera 1,21 mg doksazosyny mezylanu , co odpowiada 1 mg doksazosyny .

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 24 mg laktozy.

Doxorion , 2 mg, tabletki

1 tabletka zawiera 2,42 mg doksazosyny mezylanu , co odpowiada 2 mg doksazosyny . Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 24 mg laktozy.

Doxorion , 4 mg, tabletki

1 tabletka zawiera 4,84 mg doksazosyny mezylanu , co odpowiada 4 mg doksazosyny . Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 48 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Doxorion?

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

• u pacjentów, u których występuje znana nadwrażliwość na pochodne chinazoliny (np. prazosyna , terazosyna , doksazosyna ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6,

• u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,

• u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego współistniejącym z zastojem moczu w górnych drogach moczowych, przewlekłym zakażeniem układu moczowego lub kamicą pęcherza moczowego, 

• w okresie laktacji (jedynie w przypadku wskazania w nadciśnieniu tętniczym, patrz punkt 4.6),

• u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym (jedynie w przypadku wskazania w łagodnym rozroście gruczołu krokowego).

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej.


Doxorion – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Nadciśnienie tętnicze: W badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem doksazosyną były związane ze zmianą pozycji ciała (rzadko z omdleniem) lub były niespecyficzne. 

Łagodny rozrost gruczołu krokowego: Doświadczenie w kontrolowanych badaniach klinicznych wskazują na podobny profil działań niepożądanych do obserwowanych w nadciśnieniu tętniczym

Częstość definiuje się w sposób następujący: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko ( < 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Polekowe reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Dna moczanowa, zwiększony apetyt, anoreksja, pragnienie

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Niepokój, bezsenność, nerwowość, pobudzenie, depresja, chwiejność emocjonalna

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Senność, zawroty głowy, ból głowy 

Niezbyt często

Zaburzenia krążenia mózgowego, hipoestezja , omdlenia, drżenie, apatia

Bardzo rzadko

Ortostatyczne zawroty głowy, parestezje, przeczulica, sztywność mięśni, zaburzenia smaku, koszmary nocne, utrata pamięci

Zaburzenia oka

Często

Zaburzenia akomodacji

 

Bardzo rzadko

Zaburzenia widzenia

Nieznana

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Zawroty głowy o podłożu błędnikowym

Niezbyt często

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie, tachykardia 

Niezbyt często

Dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego

Bardzo rzadko 

Bradykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne , obrzęki

Niezbyt często

Niedokrwienie obwodowe

Rzadko

Zaburzenia mózgowo-naczyniowe

Bardzo rzadko

Uderzenia krwi do głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, zapalenie śluzówki nosa

Niezbyt często

Krwawienie z nosa, zapalenie gardła

Rzadko

Obrzęk krtani

Bardzo rzadko

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności

Niezbyt często

Zaparcia, biegunka, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Nieprawidłowe parametry czynności wątroby 

Bardzo rzadko

Cholestaza, zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Świąd

Niezbyt często

Wysypka

Bardzo rzadko

Pokrzywka, wypadanie włosów, plamica

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból pleców, bóle mięśni

Niezbyt często

Bóle stawów

Rzadko

Kurcze mięśni, osłabienie mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu, częstomocz, odczuwanie zwiększonej potrzeby oddawania moczu

Niezbyt często

Bolesne oddawanie moczu, częstomocz, hematuria, zaburzenia częstości oddawania moczu

Rzadko

Wielomocz

Bardzo rzadko

Zwiększona diureza, zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, zwiększone stężenie kreatyniny w moczu i osoczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Impotencja 

Bardzo rzadko

Ginekomastia, priapizm

Nieznana

Wytrysk wsteczny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk obwodowy, obrzęk uogólniony

Niezbyt często

Ból, obrzęk twarzy, gorączka, dreszcze, uderzenia gorąca, bladość

Bardzo rzadko

Zmęczenie, złe samopoczucie, obniżona ciepłota ciała u pacjentów w podeszłym wieku

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Zwiększenie masy ciała, hipokaliemia

 

Rzadko

Hipoglikemia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Doxorion - dawkowanie leku

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze:

Produkt leczniczy Doxorion przyjmuje się raz na dobę: dawka początkowa wynosi 1 mg, w celu zmniejszenia do minimum ryzyka niedociśnienia ortostatycznego i (lub) omdlenia (patrz punkt 4.4). Następnie dawkę można zwiększyć do 2 mg po kolejnym jednym do dwóch tygodni leczenia, a później do 4 mg w razie potrzeby. U większości pacjentów reagujących na podawanie produktu leczniczego Doxorion odpowiedź występuje przy dawce 4 mg lub mniejszej. W razie potrzeby dawkowanie można zwiększyć do 8 mg lub maksymalnej dawki zalecanej 16 mg. 

Produkt leczniczy Doxorion może być stosowany w monoterapii nadciśnienia tętniczego u pacjentów, którzy nie reagują na inne produkty lecznicze. Może być także stosowany jednocześnie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi ( tiazydowe leki moczopędne, beta-adrenolityki, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny), gdy przy zastosowaniu tych leków w monoterapii nie osiągnięto wystarczającego zmniejszenia ciśnienia.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego:

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Doxorion wynosi 1 mg raz na dobę w celu zmniejszenia do minimum ryzyka niedociśnienia ortostatycznego i (lub) omdlenia (patrz punkt 4.4).

W zależności od parametrów urodynamicznych i objawów występujących u pacjenta dawkowanie można następnie zwiększyć do 2 mg, a później do 4 mg i do maksymalnej zalecanej dawki 8 mg. Zalecany odstęp przed kolejną zmianą dawki wynosi 1–2 tygodnie. Typowa zalecana dawka dobowa wynosi 2–4 mg.

Produkt leczniczy Doxorion można podawać pacjentom z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego bez względu na to, czy stwierdzono u nich nadciśnienie tętnicze czy nie. Zmiany wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi i rozrostem gruczołu krokowego są na ogół bardzo małe. Monoterapia doksazosyną jest skuteczna w leczeniu obydwu schorzeń u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego oraz nadciśnieniem tętniczym. Podobnie jak w przypadku pozostałych leków z tej grupy, zaleca się monitorowanie stanu pacjenta w początkowym okresie leczenia.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku: Dawkowanie jak u dorosłych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

Właściwości farmakokinetyczne doksazosyny u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie zmieniają się. Dlatego też ogólnie zaleca się typowe dawkowanie.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby:

Podobnie jak w przypadku innych leków w całości metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Doxorion pacjentom ze stwierdzoną niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4). Nie ma danych klinicznych w przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4). 

Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Doxorion u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały określone.

Sposób podawania

Tabletki należy stosować raz na dobę popijając odpowiednią ilością wody. Czas trwania leczenia powinien określić lekarz. 


Doxorion – jakie środki ostrożności należy zachować?

Niedociśnienie ortostatyczne /omdlenie

Początek leczenia:

W związku z tym, że doksazosyna blokuje receptory alfa, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne z objawami zawrotów głowy i osłabienia oraz rzadko utratą przytomności (omdleniem), w szczególności na początku leczenia. W związku z tym wskazana jest kontrola ciśnienia tętniczego w początkowym okresie leczenia, aby zmniejszyć do minimum ryzyko efektów ortostatycznych (patrz punkt 4.2). Należy ostrzec pacjentów, aby w początkowym okresie leczenia doksazosyną unikali sytuacji, w których może dojść do urazu wskutek zawrotów głowy lub osłabienia. 

Stosowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami serca:

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia krwionośne, wskazane jest zachowanie ostrożności podczas podawania doksazosyny pacjentom z następującymi, ciężkimi zaburzeniami serca: 

• obrzęk płuc wskutek zwężenia aorty lub zastawki dwudzielnej 

• niewydolność serca z dużą pojemnością minutową 

• prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym 

• lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania 

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków metabolizowanych w całości przez wątrobę, należy zachować ostrożność podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ponieważ nie ma danych klinicznych w przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, stosowanie doksazosyny u tych pacjentów nie jest zalecane (patrz punkt 5.2). 

Stosowanie z inhibitorami PDE -5:

W przypadku jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy -5 (np. syldenafilem , tadalafilem i wardenafilem ) należy zachować ostrożność, ponieważ oba leki rozszerzają naczynia krwionośnie i mogą prowadzić u niektórych pacjentów do objawowego niedociśnienia. W celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia ortostatycznego zaleca się wprowadzanie inhibitorów fosfodiesterazy -5 jedynie u pacjentów ustabilizowanych hemodynamicznie , którym podaje się leki blokujące receptory alfa. Ponadto zaleca się, aby podawanie inhibitorów fosfodiesterazy -5 rozpoczynać od możliwie najmniejszej dawki i zachowywać sześciogodzinną przerwę po przyjęciu doksazosyny . 

Stosowanie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy:

U niektórych pacjentów leczonych tamsulozyną obecnie lub w przeszłości podczas operowania zaćmy obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrome – IFIS , wariant zespołu małej źrenicy). W pojedynczych przypadkach zespół ten występował u pacjentów leczonych innymi lekami blokującymi receptory alfa-1, dlatego nie można wykluczyć takiego działania w całej grupie leków. IFIS może powodować zwiększenie występowania powikłań podczas zabiegu operowania zaćmy. Przed operacją chirurg okulista powinien zostać powiadomiony o tym, że pacjent jest lub był leczony lekami blokującymi receptory alfa-1.

Priapizm

W obserwacjach prowadzonych po wprowadzeniu do obrotu leków alfa-adrenolitycznych, w tym doksazosyny , notowano przypadki przedłużonej erekcji i priapizmu, związane ze stosowaniem tych substancji.

Jeśli priapizm nie będzie natychmiast leczony, może dojść do uszkodzenia tkanki prącia i trwałej utraty potencji, dlatego pacjent powinien natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp ) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Doxorion w czasie ciąży

Wskazanie w nadciśnieniu tętniczym:

Ciąża

Ponieważ nie przeprowadzono dokładnych i badań z odpowiednią grupą kontrolną, z udziałem kobiet w ciąży, nie określono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w okresie ciąży. W związku z tym doksazosynę należy w okresie ciąży stosować jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem. Choć w badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego, po dużych dawkach stwierdzono zmniejszenie przeżywalności płodów u zwierząt (patrz punkt 5.3). Dawki te były około 300 razy większe, niż maksymalne dawki zalecane u ludzi.

Karmienie piersią

Produkt leczniczy Doxorion jest przeciwwskazany podczas laktacji, ponieważ doksazosyna kumuluje się w mleku karmiących szczurów i nie ma informacji o przenikaniu leku do mleka kobiet karmiących piersią. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w okresie laktacji, w związku z powyższym, przeciwwskazane jest stosowanie produktu leczniczego Doxorion w okresie karmienia piersią.

Matki powinny zaprzestać karmienia piersią, jeśli terapia produktem leczniczym Doxorion jest konieczna (patrz punkt 5.3).

Wskazanie w łagodnym rozroście gruczołu krokowego: Nie dotyczy.


Zamienniki leku Doxorion

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 20 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 1,47 zł.

Doxazosin Aurovitas interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxazosin Aurovitas

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,77 zł


Doxazosin Aurovitas interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxazosin Aurovitas

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,77 zł


Doxazosin Genoptim interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxazosin Genoptim

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,10 zł


Doxazosin Genoptim interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxazosin Genoptim

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,10 zł


Adadox interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Adadox

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,24 zł


Adadox interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Adadox

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,24 zł


Dozox interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Dozox

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Dozox interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Dozox

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Zoxon 4 interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Zoxon 4

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Zoxon 4 interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Zoxon 4

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Doxar interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxar

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,72 zł


Doxar interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxar

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,72 zł


Doxanorm interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxanorm

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,06 zł


Doxanorm interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxanorm

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,06 zł


Kamiren interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Kamiren

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,97 zł


Kamiren interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Kamiren

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,97 zł


Apo-Doxan 4 interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Apo-Doxan 4

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

26,33 zł


Apo-Doxan 4 interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Apo-Doxan 4

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

26,33 zł


Doxonex interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxonex

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,88 zł


Doxonex interakcje ulotka tabletki 4 mg 30 tabl.

Doxonex

tabletki | 4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,88 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.