Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

APAP Caps interakcje ulotka kapsułki miękkie 0,5 g 10 kaps.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

APAP Caps kapsułki miękkie | 0,5 g | 10 kaps.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum
Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania APAP Caps?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu APAP Caps

Kiedy stosujemy lek APAP Caps?

Leczenie objawowe bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i (lub) gorączki. Jaki jest skład leku APAP Caps?

Każda kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 

Każda kapsułka zawiera 58,2 mg sorbitolu i 6,0 mg glikolu propylenowego i lecytyny (która zawiera olej sojowy).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku APAP Caps?

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą kapsułki (wymienioną w punkcie 6.1).

Rapigard zawiera olej sojowy. Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję nie powinien stosować tego produktu leczniczego (patrz punkt 6.1).


APAP Caps – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Nieliczne działania niepożądane występują po zastosowaniu dawek terapeutycznych. 

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowana jest następująco: Bardzo często (≥1/10),

Często (≥1/100 do < 1/10), Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), Rzadko (≥1/10000 do < 1/1000), Bardzo rzadko (< 10000) oraz Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i u adu ch ł onnego: 

Rzadko: agranulocytoza (po długotrwałym stosowaniu), trombocytopenia, zakrzepowa plamica małopłytkowa , leukopenia, anemia hemolityczna. 

Bardzo rzadko: pancytopenia.

Zaburzenia u adu immunologicznego: Rzadko: alergie (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego).

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia oddychania, pocenia się, nudności, hipotensja, wstrząs, anafilaksja) w przypadku ich wystąpienia przyjmowanie leku należy przerwać.

Zaburzenia metabolizmu i od ż ywiania:

Bardzo rzadko: hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko: depresja, splątanie, omamy.

Zaburzenia u adu nerwowego: Rzadko: drżenie, ból głowy.

Zaburzenia oka:

Rzadko: nieprawidłowe widzenie.

Zaburzenia serca: Rzadko: obrzęk.

Zaburzenia u adu oddechowego, klatki piersiowej i śr ódpiersia:

Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne ( NLPZ ), (astma aspirynowa).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: krwawienie, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica komórek wątrobowych, żółtaczka. 

Bardzo rzadko: hepatotoksyczność.

Paracetamol przyjęty nawet w ilości 6 g może spowodować uszkodzenie wątroby (u dzieci więcej niż 140 mg/kg mc .); większe ilości mogą powodować nieodwracalną martwicę komórek wątroby. Uszkodzenie wątroby zgłaszano po długotrwałym stosowaniu 3 do 4 g paracetamolu na dobę. 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: świąd, wysypka, pocenie się, plamica, pokrzywka. 

Bardzo rzadko: wykwity, ciężkie reakcje skórne.

Częstość nieznana: ostra uogólniona osutka krostkowa (ang. AGEP ), toksyczna rozpływna martwica naskórka (ang. TEN), dermatozy indukowane przez leki, zespół Stevens-Johnsona.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: sterylny ropomocz i działania niepożądane ze strony nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz i zatrzymanie moczu w pęcherzu).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko: zawroty głowy (wyłączając uczucie wirowania), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie polekowe, niespecyficzne interakcje z lekami.

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: Rzadko: przedawkowanie i zatrucie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl . Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


APAP Caps – dawkowanie leku

Podanie doustne

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (masa ciała > 55 kg): 1 lub 2 kapsułki (500 – 1 g) jednorazowo, maksymalnie 6 kapsułek (3 g) na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat:

Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (30 - 40 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 3 - 4 razy na dobę. Dzieci w wieku od 12 do 15 lat (40 - 55 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 4 - 6 razy na dobę.

Mniejsza częstość podawania jest przenaczona dla młodszych dzieci w danej grupie wiekowej. U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie należy stosować dawki większej niż 60 mg/kg mc ./dobę.

Sposób podawania:

• Produktu leczniczego Rapigard nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 9 lat.

• Należy zachować przynajmniej 4 godzinne odstępy czasu między podaniem kolejnych dawek produktu.

• Nie należy stosować z innymi produktami zawierającymi paracetamol.

• Nie należy stosować dawek większych niż podane ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.4 i 4.9).

• W przypadku nawrotu objawów (gorączka i ból), dopuszczalne jest wielokrotne podawanie.

• Jeżeli ból utrzymuje się przez dłużej niż 5 dni, a gorączka dłużej niż przez 3 dni, następuję nasilenie objawów lub wystąpią inne objawy, leczenie należy przerwać i skontaktować się z lekarzem.

• W przypadku osłabionej czynności nerek (niewydolność nerek) dawkę należy zmniejszyć:

Współczynnik przesączania kłębuszkowego

Dawka

10 - 50 ml/min

500 mg/6 godzin

< 10 ml/min

500 mg/8 godzin

• U pacjentów z osłabioną czynnością wątroby (niewydolnością wątroby) lub zespołem Gilberta dawka musi zostać zmniejszona lub odstępy między podaniem kolejnych dawek wydłużone. 

• Skuteczna dawka dobowa nie może być większa niż 60 mg/kg mc ./dobę (do 2 g/dobę) w następujących sytuacjach:

• u dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg • w łagodnej do umiarkowanej niewydolność wątroby, zespół Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna)

• w odwodnieniu

• w przewlekłym niedożywieniu.

Sposób podawania:

Kapsułkę należy połknąć popijając odpowiednią ilością płynu.


APAP Caps – jakie środki ostrożności należy zachować?

• Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania.

• Należy zachować ostrożność w przypadku w niewydolności wątroby lub nerek.

• Pacjentom należy zalecić, aby nie przyjmowali produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

• Przyjęcie kilku dawek dobowych jednorazowo może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. W takich przypadkach u pacjenta nie wystąpi utrata przytomności. Jednak pacjentowi należy udzielić natychmiastowej pomocy lekarskiej, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ występuje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.9). 

• Długotrwałe stosowanie może być szkodliwe z wyjątkiem podawania produktu pod ścisłym nadzorem lekarza. U osób młodych, leczonych dawką paracetamolu 60 mg/kg mc ./dobę jednoczesne stosowanie innych leków o działaniu przeciwgorączkowym nie jest dozwolone z wyjątkiem sytuacji, gdy stwierdzono brak skuteczności leczenia.

• Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (Child-Pugh > 9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas jednoczesnego podawania produktów leczniczych mających wpływ na czynność wątroby, u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy 6-fosforanowej, z anemią hemolityczną, uzależnionych od alkoholu, odwodnionych i chronicznie niedożywionych. • Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z chorobami wątroby bez marskości wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową.W tym przypadku maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 g. Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu. 

• W przypadku wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenią lub utrzymujących się objawów, należy koniecznie rozważyć ponowne leczenie.

• Po długotrwałym stosowaniu analgetyków (> 3 miesiące), po zastosowaniu co 2 dzień lub częściej, może wystąpić ból głowy lub jego nasilenie. Bólu głowy spowodowanego nadmiernym stosowaniem analgetyków ( lekozależny ból głowy) nie należy leczyć zmniejszając dawkę. W takich przypadkach po konsultacji z lekarzem należy przerwać stosowanie analgetyków. 

• Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą, którzy są uczuleni na kwas acetylosalicylowy, ponieważ zgłaszano występowanie łagodnego skurczu oskrzeli jako reakcji krzyżowej po zastosowaniu paracetamolu. 

• Nie należy stosować tego produktu u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy. 


Przyjmowanie leku APAP Caps w czasie ciąży

Ciąża Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas stosować najmniejszą zalecaną skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Karmienie piersią

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie zgłaszano działań niepożądanych 

u dzieci, które były karmione mlekiem matki. Rapigard może być stosowany w dawkach terapeutycznych u kobiet karmiących piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
APAP Caps

Inne

Kofeina wzmaga działanie paracetamolu. Przewlekłe spożywanie czosnku w nadmiernej ilości w czasie przyjmowania leku, zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
APAP Caps

Alkohol

Addytywne działanie toksyczne alkoholu i paracetamolu powoduje zaistnienie szczególnie dużego ryzyka uszkodzenia wątroby.


Grupy

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.