Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Zoxon 4 tabletki | 4 mg | 90 tabl. | 9 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 72 , 87

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Doxazosinum
Podmiot odpowiedzialny: ZENTIVA K.S.

Zoxon 4 cena

72,87

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Zoxon 4

Kiedy stosujemy lek Zoxon 4?

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Doksazosynę stosuje się w leczeniu objawowym zaburzeń mikcji spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (zmniejszenie strumienia moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego, nokturia, częstomocz, bolesne lub nagłe parcie na mocz). Doksazosynę można podawać pacjentom z nadciśnieniem i pacjentom z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, u których zdiagnozowano rozrost gruczołu krokowego. W przypadku pacjentów, u których występuje jednocześnie łagodny rozrost prostaty i nadciśnienie, doksazosyna skutecznie działa w obu wskazaniach.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Doksazosyna jest stosowana w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Jeśli nie można uzyskać zamierzonego obniżenia ciśnienia stosując preparat w monoterapii, można go stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory adrenergiczne P, antagoniści kanałów wapniowych, inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI ). Preparat przeznaczony jest do leczenia pacjentów dorosłych.Jaki jest skład leku Zoxon 4?

Każda tabletka zawiera 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) (w postaci mezylanu doksazosyny) Substancja pomocnicza: laktoza 80 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Zoxon 4?

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane:

? u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w preparacie,

? u pacjentów z niedociśnieniem lub niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,

? u kobiet karmiących piersią.


Zoxon 4 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej występujące działania niepożądane związane ze stosowaniem doksazosyny, obserwowane w kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących leczenia nadciśnienia, miały charakter zaburzeń ortostatycznych (rzadko objawiających się zasłabnięciami, występującymi przede wszystkim po podaniu pierwszej dawki, choć mogą również wystąpić po zwiększeniu dawki lub po przerwie w leczeniu przekraczającej kilka dni), lub były to niespecyficzne działania niepożądane obejmujące zawroty głowy, ból głowy, uczucie nadmiernego zmęczenia, złe samopoczucie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, obrzęki, osłabienie, senność, nudności i nieżyt nosa. W bardzo rzadkich przypadkach odnotowano nietrzymanie moczu (objaw prawdopodobnie związany z działaniem farmakologicznym doksazosyny).

Podczas dalszych obserwacji pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia odnotowano występowanie innych działań niepożądanych, dla których nie dowiedziono związku przyczynowo-skutkowego z leczeniem doksazosyną. Należą do nich pobudzenie, drżenia, tachykardia, uczucie kołatania serca, ból w klatce piersiowej, dławica piersiowa, zawał serca, epizody naczyniowo-mózgowe i zaburzenia rytmu serca; rzadko występował ból brzucha, biegunka i wymioty. Odnotowano pojedyncze przypadki reakcji nadwrażliwości (wysypka na skórze, świąd, zaczerwienienie, żółtaczka z towarzyszącym zwiększeniem aktywności aminotransferaz) i krwawienie z nosa. Odnotowano przypadki priapizmu.

Stosowanie doksazosyny nie wpływa na stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) we krwi.


Zoxon 4 – dawkowanie leku

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg raz na dobę. Jeśli działanie jest niewystarczające (nieprawidłowe wyniki badań urodynamicznych lub utrzymujące się objawy dyzuryczne), po 1 do 2 tygodni dawkę dobową można zwiększyć do 2 mg raz na dobę, a następnie do 4 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 8 mg doksazosyny na dobę.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć po 1 do 2 tygodni do 2 mg raz na dobę, następnie, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie ocenianej na podstawie osiągniętej wartości ciśnienia tętniczego krwi, do 4 mg raz na dobę, a następnie do 8 mg raz na dobę. Najczęściej stosowana dawka wynosi od 2 mg do 4 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 16 mg doksazosyny na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Farmakokinetyka doksazosyny pozostaje niezmieniona u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie wykazano też, aby stosowanie doksazosyny nasilało istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek. Dlatego w tej grupie pacjentów możliwe jest stosowanie zazwyczaj zalecanej dawki. Jednakże dawka preparatu powinna być możliwie najmniejsza, zaś zwiększanie dawki powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą. Doksazosyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, dlatego nie może być usuwana przez dializę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u dzieci

Z uwagi na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego, stosowanie doksazosyny u dzieci nie jest zalecane.

Tabletkę należy połknąć w całości, bez żucia, popijając wodą lub innym napojem bezalkoholowym.


Zoxon 4 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Niedociśnienie ortostatyczne

Rozpoczęcie leczenia:

Z uwagi na właściwości alfa-adrenolityczne doksazosyny, szczególnie na początku leczenia, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, objawiające się zawrotami głowy i uczuciem słabości lub, rzadko, utratą przytomności (omdlenia). Zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby ograniczyć możliwość wystąpienia objawów ortostatycznych. Należy pouczyć pacjentów, by w początkowym okresie leczenia unikali sytuacji, w których może dojść do urazu w przypadku zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie u pacjentów z ciężką chorobą serca:

Podobnie jak w przypadku pozostałych leków alfa-adrenolitycznych i innych leków rozszerzających naczynia, zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania doksazosyny pacjentom z następującymi ciężkimi chorobami serca:

- obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zwężeniem zastawki dwudzielnej,

- niewydolność serca przy wysokiej pojemności wyrzutowej,

- prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym,

- lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania.

U pacjentów z ciężką chorobą wieńcową serca, szybkie i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może powodować zaostrzenie dolegliwości dusznicowych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Podobnie jak w przypadku innych leków w całości metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania doksazosyny u pacjentów ze stwierdzoną niewydolnością wątroby. Z uwagi na brak doświadczenia w stosowaniu doksazosyny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nie jest zalecane stosowanie preparatu u tych pacjentów.

Stosowanie jednocześnie z inhibitorami PDE-5:

Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorem PDE-5 należy zachować ostrożność, ponieważ u niektórych pacjentów może to prowadzić do objawowej hipotonii.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Uwaga: Pacjenci z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z jednoczesnym przekrwieniem górnych dróg moczowych, przewlekłymi infekcjami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego nie powinni być leczeni preparatem Zoxon.

Zgodnie z ostrożną praktyką medyczną leki z tej grupy nie powinny być podawane pacjentom z przepełnieniem pęcherza, bezmoczem lub postępującą niewydolnością nerek.


Przyjmowanie leku Zoxon 4 w czasie ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Opóźniony wzrost i zmniejszona przeżywalność płodów obserwowano po podaniu bardzo dużych dawek doksazosyny. Dawki stosowane w tych badaniach przekraczały ponad 300 razy maksymalne dawki terapeutyczne stosowane u ludzi. Ponieważ nie są dostępne wyniki odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, nie można uznać, że udowodniono bezpieczeństwo stosowania doksazosyny w okresie ciąży lub karmienia piersią. Dlatego preparat można stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią tylko w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu lub dziecka.


Zamienniki leku Zoxon 4

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 4 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 26,98 zł.

Adadox interakcje ulotka tabletki 4 mg 90 tabl.

Adadox

tabletki | 4 mg | 90 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

45,89 zł


Adadox interakcje ulotka tabletki 4 mg 90 tabl.

Adadox

tabletki | 4 mg | 90 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

45,89 zł


Dozox interakcje ulotka tabletki 4 mg 90 tabl.

Dozox

tabletki | 4 mg | 90 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

67,32 zł


Dozox interakcje ulotka tabletki 4 mg 90 tabl.

Dozox

tabletki | 4 mg | 90 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

67,32 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.