Stan epidemii COVID-19

W trosce o swoich najbliższych – nie chodź od apteki do apteki!
Sprawdź dostępność leków w pobliskich aptekach i złóż rezerwacje.

Sprawdź teraz

Trudno dostępny w aptekach

 

Yasnal tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | 4 blist.po 7 szt.

od 0 , 00  do 25 , 54

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Donepezili hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Yasnal cena

25,54

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Yasnal?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Yasnal

Kiedy stosujemy lek Yasnal?

Produkt leczniczy Yasnal jest wskazany w leczeniu łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Yasnal - działanie leku

Czynnym składnikiem leku Yasnal jest chlorowodorek donepezilu, należący do grupy leków hamujących enzym acetylocholinesterazęw ośrodkowym układzie nerwowym.


Jaki jest skład leku Yasnal?

1 tabletka powlekana zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezyli hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

1 tabletka powlekana zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

Substancja pomocnicza: laktoza

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Yasnal?

- Nadwrażliwość na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą

- Ciąża

- Laktacja


Yasnal – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów narządowych oraz częstości występowania. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (≥ 1/10),

często (≥ 1/100 do < 1/10),

niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100),

rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/100),

bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów narządowych

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Przeziębienie

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

   

Zaburzenia psychiczne

Halucynacje**

Pobudzenie**

Agresywne zachowanie**

   

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia*

Zawroty głowy

Bezsenność

Drgawki*

Objawy pozapiramidowe

Zaburzenia serca

 

Bradykardia

Blok zatokowo-przedsionkowy

Blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Biegunka

Wymioty

Nudności

Zaburzenia żołądkowe

Krwotok żołądkowo-jelitowy

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

 

Zaburzenia wątroby dróg żółciowych

   

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

   

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, tkanki łącznej i kości

Kurcze mięśni

   

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie moczu

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bóle głowy

Zmęczenie

Różne bóle

   

Badania diagnostyczne

 

Niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi

 

Urazy i zatrucia

Wypadki

   

*U pacjentów z omdleniami lub napadami padaczkowymi należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

**Halucynacje, pobudzenie oraz zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

***W przypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu Yasnal.

Działania niepożądane są zwykle związane z większą dawką donepezylu. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, stwierdzonymi w badaniach klinicznych (u ≥ 5 % pacjentów i dwukrotnie częściej niż w grupie z placebo), były: biegunka, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.


Yasnal – dawkowanie leku

Jednorazowa dawka początkowa chlorowodorku donepezylu wynosi 5 mg na dobę. Należy ją podać wieczorem, przed snem. Produkt leczniczy należy stosować w tej dawce co najmniej przez miesiąc, co pozwala uzyskać stan równowagi stężeń donepezylu w osoczu i ocenić skuteczność leczenia. Po ocenie klinicznej skuteczności miesięcznego stosowania 5 mg chlorowodorku donepezylu na dobę, można zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę (w dawce jednorazowej).

Maksymalna, zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Nie określono dotychczas, jak długo można stosować donepezyl; nie prowadzono badań kontrolowanych z użyciem placebo, w których okres obserwacji przekraczałby 6 miesięcy. Po zaprzestaniu leczenia korzystne efekty działania leku powoli przemijają.

Stosowanie w niewydolności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Stosowanie w niewydolności wątroby

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować u dzieci.


Yasnal – jakie środki ostrożności należy zachować?

Leczenie może wdrożyć i nadzorować jego przebieg tylko lekarz mający odpowiednie doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia typu choroby Alzheimera. Diagnostyka choroby powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Leczenie można rozpocząć tylko u pacjenta, u którego można kontrolować zażywanie tabletek.

Leczenie powinno trwać dopóty, dopóki przynosi pacjentowi korzyści, dlatego należy stale kontrolować jego skuteczność. Jeśli brak oznak skuteczności leczenia, należy je przerwać.

Znieczulenie

Jako lek hamujący cholinesterazę, produkt leczniczy Yasnal może nasilać u pacjentów, poddanych znieczuleniu ogólnemu, działanie leków zwiotczających, będących pochodnymi sukcynylocholiny.

Choroby układu krążenia

Jak wszystkie leki hamujące cholinesterazę, produkt leczniczy Yasnal może działać wagotonicznie na częstość akcji serca. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego, z zaburzeniami rytmu serca i z nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia (takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy). Może również dojść do niedociśnienia i omdlenia. W tym przypadku konieczne jest zbadanie, czy jest to spowodowane przez blok przewodzenia lub długie przerwy zatokowe.

Choroby układu pokarmowego

Pacjentów z większym ryzykiem choroby wrzodowej (pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub pacjenci leczeni niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi) należy objąć stałą kontrolą, mimo że badania kliniczne donepezylu nie wykazały nasilenia występowania wrzodów trawiennych i krwotoków z przewodu pokarmowego w czasie jego stosowania.

Choroby układu moczowo-płciowego

Produkt leczniczy Yasnal, jako parasympatykomimetyk, może powodować zaburzenia odpływu moczu podczas opróżniania pęcherza moczowego.

Choroby układu nerwowego

Podobnie jak inne parasympatykomimetyki, produkt leczniczy Yasnal może wywołać uogólnione drgawki, chociaż mogą być one również objawem choroby Alzheimera.

Choroby układu oddechowego

U pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc należy zachować szczególną ostrożność.

Nie wolno stosować jednocześnie produktu leczniczego Yasnal i innych leków hamujących acetylocholinesterazę, a także leków pobudzających lub hamujących układ cholinergiczny.

Jedna tabletka powlekana 5 mg produktu leczniczego Yasnal zawiera 84 mg laktozy, a jedna tabletka powlekana 10 mg produktu leczniczego Yasnal zawiera 168 mg laktozy. Jeśli więc pacjent zażywa lek zgodnie z zaleceniami lekarza, przyjmuje każdorazowo 84 lub 168 mg laktozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami tolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.


Przyjmowanie leku Yasnal w czasie ciąży

W badaniach na ciężarnych samicach szczurów z użyciem bardzo dużych dawek donepezylu (dawki 80-krotnie większe niż stosowane u ludzi) i w badaniach na ciężarnych samicach królików, którym podawano dawki 50-krotnie większe niż stosowane u ludzi, nie stwierdzono działania teratogennego leku.

Jednakże w badaniach, w których ciężarne samice szczurów otrzymywały 50-krotnie większą dawkę niż dawka stosowana u ludzi, stwierdzono niewielki wzrost liczby porodów martwych i niewielki spadek liczby noworodków, które przeżyły 4 dni po porodzie. Skutki takie nie występowały u zwierząt po podaniu 15-krotnie mniejszych dawek niż stosowane u ludzi.

Nie należy stosować produktu leczniczego Yasnal w okresie ciąży.

Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu wydziela się z mlekiem matki. Nie należy stosować produktu leczniczego Yasnal w okresie karmienia piersią.


Zamienniki leku Yasnal

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 12 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 12,14 zł.

Donepestan interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donepestan

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

13,40 zł


Donepezil Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donepezil Bluefish

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,32 zł


Symepezil interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Symepezil

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

18,63 zł


Donepex interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donepex

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

19,19 zł


Pamigen interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Pamigen

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

19,76 zł


Donecept interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donecept

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,05 zł


Donectil interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donectil

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,33 zł


Doneprion interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Doneprion

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,33 zł


Donesyn interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donesyn

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,33 zł


Donepezil Polfarmex interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Donepezil Polfarmex

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,62 zł


Apo-Doperil interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Apo-Doperil

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,03 zł


Cogiton 5 interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 28 tabl.

Cogiton 5

tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,30 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Pozostałe leki działające na układ nerwowy

    W tej kategorii znajdziejsz wszytskie inne leki działąjace na układ nerwowy, w tym leki stosowane w leczeniu oraz łagodzeniu objawów choroby Alzheimera, leki wykorzystywane w leczeniu nałogów itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

patyczki do uszu

Zdrowie

Higiena uszu

Jak prawidłowo dbać o higienę uszu? Dlaczego nie należy używać patyczków higienicznych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.