Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Vizidor Duo interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 1 but. po 5 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Vizidor Duo krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 1 but. po 5 ml

od 0 , 00  do 25 , 44

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Dorzolamidum, Timololum
Podmiot odpowiedzialny: VALEANT PHARMA POLAND SP. Z O.O.

Vizidor Duo cena

25,44

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Vizidor Duo?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Vizidor Duo

Kiedy stosujemy lek Vizidor Duo?

Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub jaskrą pseudoeksfoliacyjną w przypadku gdy monoterapia miejscowym beta-adrenolitykiem jest niewystarczająca.Jaki jest skład leku Vizidor Duo?

Każdy ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku) i 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu ).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Vizidor Duo?

Produkt Vizidor Duo jest przeciwwskazany u pacjentów z:

• nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

• bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym przy pomocy rozrusznika serca, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym ,

• ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną,

• nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne, bądź którykolwiek ze składników produktu wymienionych w punkcie 6.1.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład produktu i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.


Vizidor Duo – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W badaniu klinicznym z produktem leczniczym zawierającym dorzolamid i tymolol roztwór bez środków konserwujących obserwowane działania niepożądane były podobne do tych raportowanych wcześniej dla produktu leczniczego zawierającego dorzolamid i tymolol (roztwór z substancją konserwującą), dorzolamidu chlorowodorek i (lub) tymololu maleinian .

Podczas badań klinicznych produkt leczniczy zawierający dorzolamid i tymolol (roztwór z substancją konserwującą ) podano 1035 pacjentom. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie produktu leczniczego zawierającego dorzolamid i tymolol (roztwór z substancją konserwującą ) z powodu miejscowych działań niepożądanych ze strony oka, około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało leczenie z powodu wystąpienia miejscowych reakcji wskazujących na alergię lub nadwrażliwość (takie jak zapalenie powiek i zapalenie spojówek).

W badaniu klinicznym z wielokrotnym podaniem dawki, podwójnie zaślepionym, porównawczym badaniu klinicznym profil bezpieczeństwa produktu leczniczego zawierającego dorzolamid i tymolol roztwór bez substancji konserwującej był taki sam jak produktu leczniczego zawierającego dorzolamid i tymolol (roztwór z substancją konserwującą).

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. W związku z tym istnieje możliwość wystąpienia podobnych działań niepożądanych, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym.

W trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłoszone były następujące działania niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego zawierającego dorzolamid i tymolol roztwór bez konserwantów lub po zastosowaniu każdego ze składników osobno:

bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 

Postać

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Dorzolamid / tymolol bez konserwantów

     

Przedmiotowe i podmiotowe objawy

ogólnoustrojowych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, anafilaksja

 
 

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

     

Przedmiotowe i podmiotowe objawy

ogólnoustrojowych

reakcji alergicznych w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, anafilaksja

Świąd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Tymololu maleinian , krople do oczu, roztwór

       

Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

   

Depresja*

Bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci

 

Zaburzenia układu nerwowego

Dorzolamidu chlorowodorek krople do oczu, roztwór

 

Ból głowy*

 

Zawroty głowy*, parestezje*

 
 

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

 

Ból głowy*

Zawroty głowy*, omdlenia*

Parestezje*, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych myasthenia gravis , osłabienie popędu płciowego*,

 
         

incydent naczyniowomózgowy *,

niedokrwienie

mózgu

 

Zaburzenia oka

Dorzolamid / tymolol bez konserwantów

Pieczenie i kłucie

Nastrzyk spojówki, niewyraźne widzenie, erozje rogówki, swędzenie oczu, łzawienie

     
 

Dorzolamidu chlorowodorek krople do oczu, roztwór

 

Stan zapalny powiek*, podrażnienie powiek*

Zapalenie tęczówki i ciała

rzęskowego*

Podrażnienie z objawami takimi jak zaczerwienienie*, ból*, sklejanie powiek*, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po przerwaniu leczenia), obrzęk rogówki*, hipotonia wewnątrzgałkowa *, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Uczucie ciała

obcego w oku

 

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

 

Przedmiotowe i podmiotowe objawy podrażnienia oka, w tym zapalenie brzegów powiek*, zapalenie rogówki*, osłabienie

czucia

rogówkowego i objawy suchego oka*

Zaburzenia widzenia, w tym

zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę)*

Opadanie powieki,

podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych* (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności

dotyczące stosowania)

Swędzenie oczu, łzawienie, zaczerwienienie, niewyraźne widzenie,

erozje rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

     

Szumy uszne*

 

Zaburzenia serca

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

   

Bradykardia*

Ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu serca*, zastoinowa niewydolność serca*, zatrzymanie czynności serca*, blok serca

Blok przedsionkowokomorowy , niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

     

Niskie ciśnienie*, chromanie, zjawisko

Raynauda *, zimne dłonie i stopy*

 

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Dorzolamid / tymolol bez konserwantów

 

Zapalenie zatok

 

Skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli

 
 

Dorzolamidu chlorowodorek krople do oczu, roztwór

     

Krwawienie z nosa*

Duszność

 

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

   

Duszność*

Skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z występującymi uprzednio stanami spastycznymi

oskrzeli)*, niewydolność oddechowa, kaszel*

 

Zaburzenia

żołądka i jelit

Dorzolamid / tymolol bez konserwantów

Zaburzenia smaku

       
 

Dorzolamidu chlorowodorek krople do oczu, roztwór

 

Nudności*

 

Podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej*

 
 

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

   

Nudności*, niestrawność *

Biegunka, suchość w jamie ustnej*

Zaburzenia smaku, bóle

brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Dorzolamid / tymolol bez konserwantów

     

Kontaktowe zapalenie skóry, zespół StevensaJohnsona i toksyczna martwica naskórka

 
 

Dorzolamidu chlorowodorek krople do oczu, roztwór

     

Wysypka*

 
 

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

     

Łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki łącznej

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

     

Toczeń rumieniowaty układowy

Bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Dorzolamid / tymolol bez konserwantów

   

Kamica moczowa

   

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

     

Choroba Peyroniego *, osłabienie popędu płciowego

Zaburzenia funkcji

seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Dorzolamidu chlorowodorek krople do oczu, roztwór

 

Osłabienie/ uczucie zmęczenia*

     
 

Tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

   

Osłabienie/ uczucie zmęczenia*

   

* Działania niepożądane obserwowane także podczas stosowania roztworu do oczu dorzolamidu / tymololu po wprowadzeniu do obrotu.

** Dodatkowe działania niepożądane obserwowane u osób stosujących okulistyczne leki betaadrenolityczne , które mogą wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Vizidor Duo.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Vizidor Duo – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dawka wynosi jedną kroplę produktu Vizidor Duo do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Jeśli stosowany jest jednocześnie z innymi produktami leczniczymi podawanymi do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych produktów powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Vizidor Duo, krople do oczu jest jałowym roztworem, który nie zawiera środków konserwujących. Roztwór z opakowania wielodawkowego może być używany do 28 dni od pierwszego otwarcia butelki w celu podania do chorego oka (chorych oczu).

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy umyć ręce przed zastosowaniem produktu oraz że należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka, ponieważ może to spowodować uraz oka.

Należy także poinformować pacjenta, że w przypadku nieprawidłowego postępowania, roztwory do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Wchłanianie substancji czynnej do krążenia ogólnego można ograniczyć, uciskając ujście przewodu nosowo-łzowego lub zamykając oczy na 2 minuty. Taki zabieg może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych oraz nasilenia miejscowego działania produktu leczniczego.

Instrukcja stosowania

Przed wkropleniem kropli do oczu:

• Należy poinformować użytkownika o konieczności umycia rąk przed otwarciem butelki.

• Należy także poinformować użytkownika aby nie stosował tego leku, jeżeli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed pierwszym użyciem.

• W przypadku pierwszego użycia, przed podaniem kropli do oka, pacjent powinien wypróbować użycie butelki z kroplomierzem, ściskając ją powoli, aż jedna kropla zostanie wypuszczona z butelki, z dala od oka.

• Jeżeli pacjent jest pewny, że może wkroplić pojedynczą kroplę leku, powinien przyjąć najbardziej komfortową pozycję do jego zakroplenia (może siedzieć, leżeć na plecach albo stanąć przed lustrem).

Wkroplenie:

1. Należy trzymać butelkę bezpośrednio poniżej nakrętki, którą należy odkręcić w celu otwarcia butelki. Aby uniknąć zanieczyszczenia roztworu, nie należy niczego dotykać końcówką kroplomierza.

2. Pacjent powinien odchylić głowę do tyłu i trzymać butelkę powyżej oka.

3. Pacjent powinien odciągnąć dolną powiekę w dół i spojrzeć w górę. Butelkę należy delikatnie ścisnąć w środkowej części, tak aby kropla dostała się do oka pacjenta. Należy pamiętać, że może być kilka sekund opóźnienia pomiędzy ściśnięciem butelki, a uwolnieniem kropli. Nie należy zbyt mocno ściskać butelki.

Należy poinformować pacjenta, aby skonsultował się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku.

4. W celu rozprowadzenia kropli po powierzchni oka, pacjent powinien kilka razy mrugnąć.

5. Jeśli zachodzi potrzeba stosowania kropli do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów od 2. do 4. W przypadku choroby tylko jednego oka, należy poinformować pacjenta, które oko jest chore.

6. Po użyciu a przed zamknięciem butelki, w celu usunięcia pozostałości płynu z końcówki należy wstrząsnąć butelkę w dół nie dotykając końcówki kroplomierza w celu usunięcia płynu pozostałego na końcówce kroplomierza. Jest to konieczne w celu zapewnienia możliwości wkroplenia kolejnych kropli.

7. Po podaniu wszystkich dawek, pewna ilość produktu leczniczego Vizidor Duo pozostanie w butelce. Pacjent nie powinien być zaniepokojony, ponieważ w butelce znajduje się dodatkowa ilość produktu leczniczego Vizidor Duo, tak więc pacjent otrzyma pełną dawkę produktu leczniczego Vizidor Duo zaleconą przez lekarza. Po zakończeniu zaleconego leczenia nie należy wykorzystywać nadmiaru produktu leczniczego pozostałego w butelce.

Nie wolno stosować kropli do oczu dłużej niż przez 28 dni po pierwszym otwarciu butelki.

Dzieci i młodzież

Skuteczność produktu leczniczego u dzieci nie została określona.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat (Informacje dotyczące bezpieczeństwa u dzieci w wieku ≥ 2 lat i poniżej 6 lat, patrz punkt 5.1).


Vizidor Duo – jakie środki ostrożności należy zachować?

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy/oddechowy

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, tymolol wchłania się do krążenia ogólnego.

Z uwagi na zawarty w tym produkcie leczniczym tymolol o działaniu beta-adrenolitycznym, istnieje możliwość wystąpienia takich samych sercowo-naczyniowych, pulmonologicznych i innych działań niepożądanych produktu leczniczego, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania produktu leczniczego do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2.

Zaburzenia serca:

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz hipotensją należy przeprowadzić krytyczną ocenę leczenia beta-adrenolitykami i rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego należy obserwować pod kątem występowania oznak wskazujących na pogorszenie tych schorzeń oraz działań niepożądanych.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia impulsów elektrycznych, beta-adrenolityki powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe:

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (tj. z ciężką postacią choroby Raynauda lub z zespołem Raynauda ).

Zaburzenia układu oddechowego:

Po podaniu niektórych leków okulistycznych o działaniu beta-adrenolitycznym zgłaszano występowanie reakcji ze strony układu oddechowego, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Vizidor Duo u osób z łagodną lub umiarkowanie ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ( POChP ). Produkt leczniczy można podać tym pacjentom tylko wówczas, gdy możliwe korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Zaburzenia czynności wątroby:

Nie badano zastosowania tego produktu leczniczego u chorych z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując ten produkt leczniczy w tej grupie pacjentów.

Układ odpornościowy i nadwrażliwość

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, ten produkt może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową, typową dla sulfonamidów. Z tego względu te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym, w tym ciężkie reakcje np. w postaci zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej epidermolizy naskórka. W przypadku stwierdzenia objawów ciężkich działań niepożądanych lub nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Obserwowano miejscowe działania niepożądane ze strony oczu, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu, zawierających chlorowodorek dorzolamidu . W razie wystąpienia tego typu reakcji należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego Vizidor Duo.

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny kontakt z tymi alergenami, a pacjenci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Jednocześnie stosowane leki

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe czy też znane ogólnoustrojowe skutki blokady receptorów beta-adrenergicznych mogą być silniejsze w przypadku podania tymololu pacjentom przyjmującym już lek beta-adrenolityczny o działaniu ogólnym. U tych pacjentów należy ściśle obserwować reakcję. Nie zaleca się stosowania jednocześnie dwóch podawanych miejscowo leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się stosowania jednocześnie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Przerwanie leczenia

Podobnie jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych stosowanych ogólnie, jeśli jest konieczne zakończenie terapii tymololem w postaci roztworu kropli do oczu u chorych z chorobą wieńcową, produkt należy odstawiać stopniowo.

 Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta -adrenergicznych

Hipoglikemia/cukrzyca

Należy zachować ostrożność podczas leczenia lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, ponieważ mogą one maskować niektóre przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii u pacjentów z nieustabilizowaną cukrzycą lub hipoglikemią.

Leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne może maskować objawy nadczynności tarczycy. Nagłe przerwanie leczenia lekami beta-adrenolitycznymi może być przyczyną nasilenia objawów nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą wywołać objawy suchego oka. Należy zatem zachować ostrożność w przypadku ich stosowania u pacjentów z chorobami rogówki.

Znieczulenie do zabiegów operacyjnych

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą hamować ogólnoustrojowy efekt pobudzenia receptorów beta-adrenergicznych przez takie leki, jak np. adrenalina. Jeśli pacjent stosuje tymolol , należy poinformować o tym anestezjologa.

Terapia lekami beta-adrenolitycznymi może pogorszyć objawy myasthenia gravis .

Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania produktu zawierającego dorzolamid i tymolol (postać ze środkiem konserwującym) nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ Vizidor Duo zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego może być zwiększone podczas stosowania tego produktu leczniczego.

Inne

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe , wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej. Nie badano zastosowania tego produktu leczniczego u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) po wewnątrzgałkowym zabiegu chirurgicznym, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu . Możliwość rozwoju obrzęku rogówki jest bardziej prawdopodobna u pacjentów ze zmniejszoną liczbą komórek śródbłonka. Zalecając stosowanie produktu leczniczego Vizidor Duo pacjentom z tej grupy, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu , acetazolamidu ) po zabiegach filtracyjnych zgłaszano przypadki odwarstwienia naczyniówki oka.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejszającą się reakcję na tymololu maleinian w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano istotnych różnic w wartości średniego ciśnienia śródgałkowego po początkowej stabilizacji.

Pacjenci ze stwierdzonym uczuleniem na srebro, nie powinni stosować tego produktu leczniczego ponieważ podawane krople mogą zawierać śladowe ilości srebra.

Stosowanie soczewek kontaktowych:

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania tego produktu leczniczego u pacjentów używających soczewki kontaktowe.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.


Przyjmowanie leku Vizidor Duo w czasie ciąży

Ciąża

Produktu leczniczego Vizidor Duo nie należy stosować w okresie ciąży.

Dorzolamid

Brak jest odpowiednich badań klinicznych, dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży. Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamid powodował działanie teratogenne u płodów (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak jest wystarczającej ilości danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować tymololu w czasie ciąży, o ile nie ma wyraźnej potrzeby. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2.

W badaniach epidemiologicznych nie wykazano potencjału wywoływania wad rozwojowych, ale stwierdzono ryzyko zahamowania rozwoju wewnątrzmacicznego w przypadku stosowania betaadrenolityków podawanych doustnie. Oprócz tego u noworodków obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, hipotensję, zespół zaburzeń oddechowych oraz hipoglikemię), kiedy beta-adrenolityki podawano do czasu porodu. W przypadku podawania tego produktu leczniczego do czasu porodu należy ściśle monitorować stan noworodka w pierwszych dniach życia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka ludzkiego. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Betaadrenolityki przenikają do mleka ludzkiego. Jednak w przypadku podawania tymololu w postaci kropli do oczu w dawkach terapeutycznych prawdopodobieństwo przedostania się leku do pokarmu kobiecego w ilości wystarczającej do wywołania u niemowlęcia objawów klinicznych blokady receptorów beta-adrenergicznych jest niewielkie. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2. Produktu leczniczego Vizidor Duo nie należy stosować w okresie karmienia piersią.


Zamienniki leku Vizidor Duo

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 6 zamienników.

Dropzol Tim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 1 but. po 5 ml

Dropzol Tim

krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,44 zł


Nodofree Combi interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 1 but. po 5 ml

Nodofree Combi

krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,44 zł


Oftidorix interakcje ulotka krople do oczu (0,02g+5mg)/ml 1 but. po 5 ml

Oftidorix

krople do oczu | (0,02g+5mg)/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,58 zł


Nodom Combi interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 1 but. po 5 ml

Nodom Combi

krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,31 zł


Rozacom interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 1 but. po 5 ml

Rozacom

krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

30,32 zł


Cosopt interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 1 but. po 5 ml

Cosopt

krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

32,31 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Domowe sposoby na siniaki

Porady

Domowe sposoby na siniaki

Pojawiające się na skórze siniaki nie są niczym niezwykłym. Każde dziecko miało ich przynajmniej kilka po upadkach podczas zabawy. Pojawienie się zasi...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.