Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Vilpin tabletki | 0,01 g | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 14 , 33

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Amlodipinum
Podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Vilpin cena

14,33

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Vilpin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Vilpin

Kiedy stosujemy lek Vilpin?

? nadciśnienie tętnicze ,

? przewlekła, stabilna dławica piersiowa,

? naczynioskurczowa dławica piersiowa (dławica Prinzmetala).

U pacjentów z nadciśnieniem, Vilpin może być stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów, lekami alfa-adrenolitycznymi, lekami Beta-adrenolitycznymi, lub inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę. W dławicy piersiowej, Vilpin może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi u pacjentów opornych na leczenie nitratami i (lub) odpowiednimi dawkami leków Betalfa-adrenolitycznych.Jaki jest skład leku Vilpin?

Jedna tabletka zawiera 10 mg amlodypiny w postaci benzenosulfonianu amlodypiny.. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Vilpin?

Amlodypina jest przeciwwskazana u pacjentów z nadwrażliwością na amlodypinę, inne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu Vilpin.

Amlodypina nie powinna być stosowana u pacjentów we wstrząsie kardiogennym, z klinicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej, u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (z wyjątkiem dławicy Prinzmetala), u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 4 tygodni) oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Amlodypina jest przeciwwskazana w okresie ciąży i w czasie karmienia piersią.


Vilpin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wywoływane stosowaniem amlodypiny przedstawiono poniżej uwzględniając klasyfikację układowo-narządową i częstość występowania.

Częstość występowania zdefiniowano następująco:

Bardzo często > =10%

Często > =1%, < 10%

Niezbyt często > =0,1%, < 1%

Rzadko > =0,01%, < 0,1%

Bardzo rzadko < 0,01%

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko: hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia snu, zmiany nastroju

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: senność, zawroty głowy, bóle głowy

Niezbyt często: drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezje Bardzo rzadko: neuropatia obwodowa, wzmożone napięcie mięśni

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zaburzenia widzenia

Zaburzenie ucha i błędnika:

Niezbyt często: szumy uszne

Zaburzenia serca:

Często: kołatanie serca, częstoskurcz

Bardzo rzadko: zawał mięśnia sercowego, arytmię, rzadkoskurcz, częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków, jednakże działanie te mogą być związane z pierwotną chorobą.

Na początku leczenia amlodypiną mogą wystąpić napady dławicy piersiowej np. u pacjentów ze współistniejącą dławicą piersiową możliwy jest wzrost częstotliwości napadów dławicy, wydłużenie czasu ich trwania i zaostrzenie objawów.

Zaburzenia naczyń:

Często: zaczerwienienie Niezbyt często: niedociśnienie tętnicze Bardzo rzadko: zapalenie naczyń.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko: kaszel

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Często: ból brzucha, mdłości

Niezbyt często: wymioty, niestrawność, naprzemienne dolegliwości jelita grubego, uczucie suchości w ustach, biegunka

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, przerost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka i zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (związana głównie z zastojem żółci)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: łysienie, plamica, odbarwienie skóry, nadmierne pocenie się, świąd, wysypka Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Niezbyt często: bóle stawów, bóle mięśni, bolesne skurcze mięśni, bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, częste oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: obrzęk, uczucie zmęczenia

Niezbyt często: bóle w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Wyniki badań laboratoryjnych:

Niezbyt często: zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała


Vilpin – dawkowanie leku

Dorośli

W leczeniu zarówno nadciśnienia, jak i dławicy piersiowej dawka początkowa wynosi zazwyczaj 5 mg, podawana raz na dobę. Dawkę dobową amlodypiny można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

U pacjentów wcześniej leczonych lekami moczopędnymi z grupy tiazydów, lekami Beta-adrenolitycznymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania amlodypiny u dzieci.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania dawki amlodypiny u pacjentów w podeszłym wieku.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania amlodypiny jest dłuższy. Ponieważ nie ustalono dawkowania w tej grupie pacjentów, amlodypinę należy podawać ostrożnie.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie korelują ze stopniem niewydolności nerek, dlatego nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Amlodypina nie ulega dializie.

Sposób podawania preparatu Vilpin

Pokarm nie wpływa na wchłanianie amlodypiny, preparat Vilpin można podawać niezależnie od posiłku raz na dobę, najlepiej rano.


Vilpin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Pacjenci z niewydolnością serca

W długotrwałym, kontrolowanym placebo badaniu (PRAISE-2) obejmującym pacjentów z niewydolnością serca (stopień III i IV wg klasyfikacji NYHA) o podłożu innym niż niedokrwienne, amlodypina powodowała zwiększenie częstości występowania obrzęku płuc pomimo braku nasilenia niewydolności serca, w porównaniu z placebo. Patrz punkt 5.1.,.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych leków blokujących kanały wapniowe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania amlodypiny ulega wydłużeniu. Nie ustalono schematu dawkowania u tych pacjentów. Z tego powodu amlodypinę należy stosować ostrożnie.

Zawał serca

Brak danych uzasadniających stosowanie amlodypiny w monoterapii u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego i w okresie pierwszego miesiąca od jego przebycia.

Przełom nadciśnieniowy

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Jedynie 10% dawki amlodypiny jest wydzielane z moczem w postaci nie zmienionej, ponieważ w większości ulega ona przemianie do aktywnych biologicznie metabolitów. W związku z tym, stężenie amlodypiny w osoczu nie zależy od stopnia zaburzeń czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Czas osiągnięcia maksymalnego stężenia amlodypiny we krwi u pacjentów w podeszłym wieku jest podobny jak u pacjentów młodszych. W wieku podeszłym dochodzi do zmniejszenia wydalania amlodypiny i zwiększenia powierzchni pod krzywą stężenia leku w czasie. Preparat Vilpin należy stosować ostrożnie u tych pacjentów.

Hipotonia

Leki blokujące kanały wapniowe rozszerzają obwodowe naczynia krwionośne i mogą powodować hipotonię. Ponieważ przeciwnadciśnieniowe działanie amlodypiny narasta powoli, ryzyko wystąpienia hipotonii jest mniejsze niż w przypadku leków należących do I i II generacji tej grupy farmakoterapeutycznej.


Przyjmowanie leku Vilpin w czasie ciąży

Chociaż niektóre pochodne dihydropirydyny w badaniach na zwierzętach wykazały działanie teratogenne, dane dotyczące podawania amlodypiny szczurom i królikom nie potwierdziły właściwości teratogennych. Jednak ze względu na brak klinicznych doświadczeń w stosowaniu amlodypiny w czasie ciąży lub w okresie karmienia piersią, amlodypina nie powinna być podawana kobietom w ciąży, w okresie laktacji oraz kobietom w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Przed rozpoczęciem leczenia amlodypiną należy potwierdzić, że kobieta nie jest w ciąży i zaproponować skuteczną antykoncepcję. W przypadku stwierdzenia ciąży należy odstawić amlodypinę i zmienić sposób leczenia.


Zamienniki leku Vilpin

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 26 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 4,96 zł.

Amlodipine Aurobindo interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Aurobindo

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,37 zł


Amlodipine Aurovitas interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Aurovitas

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,46 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

9,46 zł


Amlodipine Bluefish interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Bluefish

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,55 zł


Almiden interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Almiden

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,69 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlomyl

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

10,08 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

10,36 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlomyl

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

10,48 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

10,87 zł


Amlodipinum 123ratio interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipinum 123ratio

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

10,93 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,56 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,57 zł


Aldan interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Aldan

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,70 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,73 zł


Apo-Amlo 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Apo-Amlo 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,73 zł


Normodipine interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Normodipine

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

12,18 zł


Adipine interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Adipine

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,27 zł


Cardilopin interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Cardilopin

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

13,43 zł


Finamlox interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Finamlox

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

13,83 zł


Amlonor interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlonor

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,11 zł


Alneta interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Alneta

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,44 zł


Apo-Amlo 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Apo-Amlo 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,54 zł


Tenox interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Tenox

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,56 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,65 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

16,26 zł


Amlozek interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlozek

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

18,82 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Vilpin

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm amlodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

witamina d tabletki

Uroda

Prawdziwa moc witaminy D

Witamina D to jedna z najważniejszych substancji dla naszego organizmu. Sprawdź, czym skutkują jej niedobory i jak można ją suplementować!


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 8046601

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.