Vesicare 10 mg interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Vesicare 10 mg tabletki powlekane | 0,01 g | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Solifenacini succinas
Podmiot odpowiedzialny: ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Vesicare 10 mg?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Vesicare 10 mg

Kiedy stosujemy lek Vesicare 10 mg?

Leczenie objawowe naglącego nietrzymania moczu i(lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.


Jaki jest skład leku Vesicare 10 mg?

Vesicare 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg solifenacyny bursztynianu (Solifenacini succinas), co odpowiada 7,5 mg solifenacyny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna (102,5 mg) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Vesicare 10 mg?

Solifenacyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

- z zatrzymaniem moczu, ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (m.in. toksyczne rozdęcie okrężnicy), miastenią lub jaskrą z wąskim kątem przesączania, jak również u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia tych chorób;

- z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

- poddawanych hemodializie (patrz punkt 5.2);

- z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2);

- z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczonych jednocześnie silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.5).


Vesicare 10 mg – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W wyniku farmakologicznego działania solifenacyny, Vesicare może powodować cholinolityczne działania niepożądane, na ogół o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu. Częstość występowania cholinolitycznych działań niepożądanych jest zależna od dawki. Najczęściej zgłaszaną reakcją niepożądaną w czasie przyjmowania produktu Vesicare było uczucie suchości w jamie ustnej. Objaw ten występował u 11% pacjentów przyjmujących dawkę 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę, u 22% pacjentów przyjmujących dawkę 10 mg raz na dobę i u 4% pacjentów otrzymujących placebo. Nasilenie uczucia suchości w jamie ustnej było na ogół niewielkie i jedynie sporadycznie było przyczyną przerwania terapii. Generalnie współpraca pacjentów w zakresie przestrzegania zaleceń była bardzo dobra (około 99%), i około 90% pacjentów leczonych produktem Vesicare ukończyło badanie obejmujące 12 tygodni leczenia.

Klasyfikacja

MedDRA dotycząca układów narządowych

Bardzo często (≥1/10)

Często

(≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1000 do

< 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000 do

< 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawi

e

dostępny ch danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

   

Zakażenia układu

moczowego

Zapalenie pęcherza

moczowego

     

Zaburzenia psychiczne

       

Omamy*

Splątanie*

 

Zaburzenia układu nerwowego

   

Senność Zaburzenia smaku

Zawroty głowy* Ból głowy*

   

Zaburzenia oka

 

Niewyraźne widzenie

Zespół suchego oka

     

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

   

Suchość w jamie nosowej

     

Zaburzenia

żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Zaparcia

Nudności

Niestrawność

Bóle brzucha

Refluks żołądkowoprzełykowy Suchość w gardle

Niedrożność okrężnicy Zaklinowanie stolca

Wymioty*

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Suchość skóry

Świąd*

Wysypka*

Rumień

wielopostaciowy*

Pokrzywka* Obrzęk naczynioruchowy*

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Trudności w oddawaniu moczu

Zatrzymanie moczu

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

Zmęczenie Obrzęki obwodowe

     

* obserwowane po wprowadzeniu do obrotu

Podczas obserwacji prowadzonych na całym świecie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano wydłużenie odstępu QT oraz Torsade de Pointes.

Powyższe, spontanicznie zgłaszane zdarzenia niepożądane pochodzą z obserwacji prowadzonych na całym świecie po wprowadzeniu produktu do obrotu w związku z tym częstość ich występowania oraz rola solifenacyny w ich powstawaniu nie mogą być rzetelnie określone.


Vesicare 10 mg - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka wynosi 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę. W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do 10 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci nie zostały dotąd ustalone i dlatego produktu Vesicare nie należy podawać dzieciom.

Szczególne populacje

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny > 30 ml/min) nie ma konieczności modyfikacji dawkowania leku. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny  30 ml/min) należy zachować ostrożność i nie stosować dawki solifenacyny bursztynianu większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w klasyfikacji Child-Pugh) należy zachować ostrożność i nie podawać dawki większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

Silne inhibitory cytochromu P450 3A4

Podczas jednoczesnego stosowania ketokonazolu lub terapeutycznych dawek innych, silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak rytonawir, nelfawir, itrakonazol, maksymalna dawka Vesicare nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.5).

Sposób podawania

Tabletki Vesicare należy przyjmować doustnie połykając w całości i popijając płynem. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.


Vesicare 10 mg – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Vesicare należy uwzględnić inne przyczyny częstomoczu (niewydolność serca, choroby nerek). W razie zakażenia układu moczowego należy rozpocząć odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne.

Vesicare należy stosować ostrożnie u pacjentów:

- z istotnym klinicznie zwężeniem drogi odpływu moczu z pęcherza z ryzykiem zatrzymania moczu;

- z zaburzeniami drożności przewodu pokarmowego;

- z ryzykiem zwolnionej perystaltyki przewodu pokarmowego;

- z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny  30 ml; patrz punkt 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;

- z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w klasyfikacji Child-Pugh; patrz punkt 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;

- jednocześnie leczonych silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.2 i 4.5);

- z przepukliną rozworu przełykowego /refluksem żołądkowo-przełykowym i(lub) jednocześnie stosujących leki mogące spowodować zapalenie przełyku lub je zaostrzyć (takie jak bisfosfoniany);

- z neuropatią autonomicznego układu nerwowego.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza pochodzenia neurogennego nie zostały dotąd ustalone.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy.

U niektórych pacjentów przyjmujących bursztynian solifenacyny obserwowano obrzęk naczynioruchowy z obrzękiem dróg oddechowych. Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy przerwać leczenie bursztynianem solifenacyny i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki zaradcze.

Maksymalne działanie produktu Vesicare występuje najwcześniej po 4 tygodniach leczenia.


Przyjmowanie leku Vesicare 10 mg w czasie ciąży

Ciąża

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania solifenacyny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność, rozwój zarodka/płodu lub przebieg porodu (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania solifenacyny do mleka matki. W badaniach wykonywanych na myszach stwierdzono, że solifenacyna i(lub) jej metabolity przenikały do mleka matki, powodując zależne od dawki zaburzenia prawidłowego rozwoju noworodków (patrz punkt 5.3). Z tego względu produktu Vesicare nie należy stosować u karmiących matek.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki urologiczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, w tym zaburzeń nietrzymania moczu oraz leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach dróg moczowych, a także w leczeniu chorób męskich narządów płciowych, w tym zaburzeń erekcji oraz w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

zasypianie

Zdrowie

Najlepsze zioła na sen - top 5

jest wiele naturalnych sposobów pozwalających uporać się z bezsennością i problemami z zasypianiem. Jakie zioła na sen wybrać? Które tabletki na sen p...

czy liposukcja boli

Zdrowie

Czy liposukcja boli?

Efekt, jaki oferuje liposukcja jest niezwykle kuszący. Można wymodelować sylwetkę i pozbyć się uporczywego tłuszczu ze strategicznych miejsc. To świet...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.