Ultrapiryna Forte interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,5 g 10 tabl. | blister w pudeł.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Ultrapiryna Forte tabletki dojelitowe | 0,5 g | 10 tabl. | blister w pudeł.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acidum acetylsalicyl.
Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Ultrapiryna Forte

Charakterystyka produktu Leczniczego

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

SALPIRIN, 500 mg, tabletki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum
acetylsalicylicum).

Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa.

Tabletka powlekana koloru żółtego, jednolitej powierzchni, bez plam, uszkodzeń, obustronnie
wypukła o średnicy nominalnej 12 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Bóle o słabym i umiarkowanym nasileniu, jak ból zębów, stawów, mięśni, ból głowy; bolesne
miesiączkowanie; bóle i stany zapalne w chorobach reumatycznych; gorączka.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
przeciwbólowo i przeciwgorączkowo
doustnie, 1 tabletka (500 mg) co 3-4 godziny

Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g. Jeśli ból utrzymuje się po 10 dniach, a gorączka po
3 dniach stosowania preparatu, należy zasięgnąć porady lekarza.
w chorobach reumatycznych (przeciwzapalnie)

doustnie; 3,5 - 5,5 g na dobę w dawkach podzielonych, zwykle początkowo 1-2 tabletki 4 razy
na dobę, w czasie posiłków i przed snem. Dawkę następnie zwiększa się, aż do osiągnięcia
maksymalnej skuteczności. Dawki nie należy zwiększać, jeśli wystąpi szum lub dzwonienie
w uszach.

Średnia dawka dobowa wynosi 4,5 g na dobę w dawkach podzielonych.
W ostrej gorączce reumatycznej do 7,8 g na dobę w dawkach podzielonych.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające
z napadami duszności, obrzęk błony śluzowej nosa (polipy nosa); czynna choroba wrzodowa;
skaza krwotoczna; trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią; choroby wirusowe
(szczególnie grypa i ospa wietrzna) u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ciężka niewydolność
serca.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować ostrożnie w przypadku: chorób alergicznych (astma oskrzelowa, katar sienny),
krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, ciąży i w okresie laktacji
(patrz pkt „Ciąża lub laktacja"), przed zabiegami chirurgicznymi (nie przyjmować kwasu
acetylosalicylowego, co najmniej 5 dni), dny, skazy moczanowej, przebytej choroby
wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach z przewodu
pokarmowego, jednoczesnego leczenia lekami przeciwzakrzepowymi (doustne
antywitaminy K, heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przeciwpłytkowe -
tyklopidyna, indobufen), niewydolności nerek i wątroby, stosowania wewnątrzmacicznej
wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia, niedokrwistości, niewydolności serca, niedoboru
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Picie alkoholu w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym może nasilić działanie
drażniące na przewód pokarmowy.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci do 12 lat w przypadku zakażeń wirusem ospy
wietrznej lub grypy może spowodować wystąpienie zespołu Reye'a, rzadko występującej
ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do
łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz Wpływ na układ
krążenia i naczynia mózgowe
poniżej).
Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych
NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim
zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar). Dostępne dane
są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania kwasu
acetylosalicylowego w dawkach dobowych wynoszących od 2 g do 7,8 g.

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą
powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest
przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

4.5 Interakcje z innymi lekami inne rodzaje interakcji

Kwas acetylosalicylowy zwiększa działanie hipoglikemizujące doustnych środków
przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika, działanie przeciwzakrzepowe leków
z grupy pochodnych kumaryny, nasila działanie metotreksatu. Nasila ryzyko krwawień z
przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania z innymi niesteroidowymi
lekami przeciwzapalnymi i alkoholem, nasila działanie i objawy niepożądane powodowane
przez niesteroidowe leki przeciwzapalne, stosowany z wankomycyną nasila ryzyko
przemijającej utraty słuchu. Probenecyd nasila działanie kwasu acetylosalicylowego.
Długotrwałe stosowanie dużych dawek preparatu może być przyczyną zwiększonego
wydalania kwasu askorbowego (witaminy C).

Kwas acetylosalicylowy zwiększa w osoczu stężenie digoksyny, barbituranów, związków litu,
nasila działanie sulfonamidów i ich połączeń, nasila działanie kwasu walproinowego. Osłabia
działanie antagonistów aldosteronu i leków moczopędnych pętlowych, leków
przeciwnadciśnieniowych, przeciwdnawych zwiększających wydalanie kwasu moczowego
(sulfinpirazon, probenecyd).

4.6 Ciąża lub laktacja

Preparat może być stosowany w 1 i 2 trymestrze ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii
lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Preparatu nie
należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować wady płodu
i komplikacje w czasie porodu.

Kwas acetylosalicylowy przenika do mleka matki, dlatego należy unikać stosowania
preparatu w czasie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń
mechanicznych w ruchu

Preparat Salpirin stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Wystąpienie działań niepożądanych zależy od wielkości stosowanych dawek i indywidualnej
reakcji chorego.

Zaburzenia serca: niewydolność krążenia, zwiększenie ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca
lub udar),

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: trombocytopenia, hipotrombinemia,
Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy i szum w głowie,
Zaburzenia oka: zaburzenia ostrości widzenia,
Zaburzenia ucha i błędnika: zaburzenia słuchu,

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: przyspieszenie oddechu,
Zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia dyspeptyczne (nudności, wymioty), nasilenie choroby
wrzodowej żołądka, nadżerki bony śluzowej, czasami z krwawieniem,
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadmierne pocenie się,

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: kamica nerkowa, zaburzenia równowagi kwasowo-
zasadowej,

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami
laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: napady astmy oskrzelowej, zmiany skórne w postaci
rumienia lub pokrzywki.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia
i niewydolności serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych
NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane z niewielkim
zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania: ból i zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia ostrości widzenia,
pobudzenie oddechu, niepokój, zaburzenia równowagi, senność, podwyższenie temperatury
ciała. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy odstawić preparat i pić płyny,
głównie soki owocowe. Jeżeli objawy nasilą się i (lub) wystąpią zaburzenia rytmu serca,
omamy słuchowe (dzwonienie w uszach) lub wzrokowe, utrata słuchu, nadmierne pocenie się,
krwawienia z nosa i przewodu pokarmowego, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Ośrodkowy układ nerwowy. Leki przeciwbólowe. Inne leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Kwas salicylowy i jego pochodne. Kwas
acetyl o salicyl owy.
Kod ATC: N02BA01.

Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym
i przeciwzapalnym. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne jest wynikiem zdolności
kwasu acetylosalicylowego do hamowania aktywności cyklooksygenazy, enzymu
odpowiedzialnego za przemianę kwasu arachidonowego w płytkach do prostaglandyny H2
i tromboksanu A2 (TXA2), zaś w ścianie naczyniowej do prostacykliny PGI2.
Dowiedziono, że istnieją dwa izoenzymy cyklooksygenazy: COX-1 i COX-2.
COX-1 jest enzymem konstytutywnym, znajdującym się w większości tkanek i modulującym
ich funkcje przez wytworzone prostaglandyny. COX-2 jest indukowana przez cytokininy
i inne czynniki wywołujące zapalenie. Kwas acetylosalicylowy około 160 razy silniej hamuje
COX-1 niż COX-2. Z tego powodu przeciwzapalne działanie kwasu acetylosalicylowego
(inhibicja COX-2) związane jest z działaniami niepożądanymi ze strony błony śluzowej
przewodu pokarmowego, a które wynikają z hamowania konstytutywnego COX-1,
produkującego ochronne prostaglandyny.

Kwas acetylosalicylowy hamuje COX-1 także w płytkach krwi, gdzie enzym ten jest
odpowiedzialny za tworzenie silnego aktywatora płytek - tromboksanu A2.
Wpływ kwasu acetylosalicylowego na COX-1 w płytkach polega na nieodwracalnej acetylacji
seryny 530 w centrum aktywnym COX-1. Dla inaktywacji izoenzymu COX-2 (acetylacji
seryny 516) konieczne są większe dawki kwasu.

Kwas acetylosalicylowy inaktywuje również COX-1 w śródbłonku naczyń krwionośnych, co
wiąże się ze zmniejszeniem wytwarzania prostacykliny i działaniem antyagregacyjnym.
Działanie przeciwgorączkowe jest wynikiem centralnego działania na podwzgórzowy ośrodek
regulowania temperatury ciała i powodującym rozszerzenie naczyń obwodowych
i zwiększenie przepływu krwi. Działanie przeciwgorączkowe może być również związane
z hamowaniem syntezy prostaglandyn.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwas acetylosalicylowy w postaci tabletek dojelitowych wchłaniany jest wolniej niż w
postaci zwykłej tabletki; maksymalne stężenie w osoczu po tabletce zwykłej występuje po
ok. 2 h, w przypadku tabletki dojelitowej czas do wystąpienia stężenia maksymalnego w
osoczu zależy od czasu przejścia treści żołądkowej do dwunastnicy.
Dystrybucja

Wiąże się z białkami osocza, głównie albuminami. Przenika do mleka matki.
Metabolizm

Metabolizowany (hydrolizowany) w przewodzie pokarmowym, krwi i wątrobie do kwasu
salicylowego. Kwas salicylowy metabolizowany jest częściowo w wątrobie.
Eliminacja

Okres półtrwania kwasu acetylosalicylowego w osoczu wynosi 15-20 minut. Okres
półtrwania kwasu salicylowego jest zależny od pH moczu i dawki preparatu; 2-3 godziny
w przypadku dawki małej lub pojedynczej (600-650 mg) do ok. 9 godzin w przypadku dawki
2000 mg.

Wydalany głównie przez nerki, w postaci wolnego kwasu salicylowego (10%) i metabolitów.
Wraz ze wzrostem dawki wzrasta ilość kwasu salicylowego w postaci niezmienionej.
Obserwuje się znaczne różnice międzyosobnicze w kinetyce eliminacji preparatu.
Dodatkowo, tempo eliminacji oraz ogólna ilość kwasu salicylowego wydalanego w postaci
niezmienionej zależy od pH moczu; wzrasta ze wzrostem pH moczu, maleje w przypadku
zakwaszenia moczu.

Wydalany z organizmu w trakcie hemodializy (klirens 35-100 ml/min) oraz dializy
otrzewnowej (klirens u niemowląt 45-90 ml/h).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa kwasu acetylosalicylowego jest dobrze udokumentowany w licznych
badaniach przedklinicznych. W badaniach na zwierzętach salicylany powodowały
uszkodzenie nerek, lecz nie wywoływały innych zmian chorobowych.
Dane niekliniczne uzyskane na podstawie badań farmakologicznych dotyczących działania
mutagennego i rakotwórczego nie ujawniają występowania działania mutagennego
i rakotwórczego kwasu acetylosalicylowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana
Celuloza mikrokrystaliczna
Talk
Otoczka:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu polimer

Trietylu cytrynian

Powidon

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)
Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PCV oranżowej i folii aluminiowej termozgrzewalnej, blistry z folii
aluminiowej lub pojemniki do tabletek w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 tabletek (1 blister po 10 szt.), 20 tabletek (1 blister po 20 szt., 2
blistry po 10 szt. lub 1 pojemnik po 20 szt.) lub 50 tabletek (5 blistrów po 10 szt. lub 1
pojemnik po 50 szt.).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75
05-340 Kołbiel

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8436

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU ORAZ DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

24.11.2000 r./ 26.09.2005 r./ 08.09.2006 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ultrapiryna Forte

Na czczo/po posiłku

NLPZ stosowane na czczo mogą powodować owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. Zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed zażyciem kwasu acetylosalicylowego.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ultrapiryna Forte

Inne

Ostre przyprawy zwiększają ryzyko uszkodzenia śluzówki żołądka, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. W czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego należy unikać ostrych przypraw. Kofeina powoduje wzrost biodostępności kwasu acetylosalicylowego i jednocześnie wzmaga jego działanie drażniące błonę śluzową żołądka. Należy ograniczyć spożycie mocnej kawy i herbaty. Pokarmy bogate w witaminę C powinny być spożywane w minimum 3 godzinnych odstępach, ponieważ kwas acetylosalicylowy hamuje wchłanianie witaminy C. Jest to szczególnie ważne u osób z niedoborem tej witaminy. Pod wpływem diety zakwaszającej mocz (zawierającej mięso, jaja, ryby, sery, chleb, makaron, rabarbar, owoce cytrusowe, żurawinę, śliwki) zmniejsza się wydalanie, a zwiększa resorpcja zwrotna kwasu acetylosalicylowego w kanalikach nerkowych.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ultrapiryna Forte

Alkohol

Spożywanie alkoholu w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej i krwawień z przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy może też nasilać działanie alkoholu.


Grupy

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Domowe sposoby na objawy menopauzy

Porady

Domowe sposoby na objawy menopauzy

Nachodząca menopauza może u niektórych kobiet budzić niepokój, lecz niesłusznie. Oczywiście menopauzie towarzyszą różne dolegliwości, niekiedy uciążli...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.