Trudno dostępny w aptekach

 

Tramundin tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,1 g | 30 tabl.

od 0 , 00  do 22 , 98

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Tramadoli hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: NORPHARMA A/S

Tramundin cena

22,98

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Tramundin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Tramundin

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg chlorowodorku tramadolu (Tramadoli hydrochloridum) oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę jednowodną.

Tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Pojedyncza dawka chlorowodorku tramadolu dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat wynosi 100 mg (1 tabletka powlekana), którą należy stosować co 12 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) nie powinni otrzymywać produktu Tramundin. U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby oraz u pacjentów z bólem przewlekłym okres półtrwania w fazie eliminacji tramadolu może być wydłużony i należy rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami. Wszelkie zwiększanie dawek należy uważnie monitorować.

Sposób podawania i okres stosowania

Produkt Tramundin nie może być stosowany dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli charakter i stopień ciężkości choroby wymaga długotrwałego leczenia produktem Tramundin, należy dokładnie i regularnie kontrolować stan pacjenta (w tym z zastosowaniem koniecznych przerw w leczeniu, jeśli konieczne), w celu ustalenia, czy istnieje konieczność dalszego leczenia.

? ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi (w tym opioidami) lub lekami psychotropowymi

? leczenie uzależnienia od opioidów

? uzależnienia od opioidów,

? zaburzenia ośrodka oddechowego i czynności oddechowej,

? urazu głowy,

U pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach opisywano przypadki występowania drgawek. Ryzyko to może być większe, jeśli dawka dobowa leku przekracza zalecaną maksymalną dawkę dobową (400 mg). Ponadto tramadol może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy (patrz punkt 4.5). Pacjenci z padaczką w wywiadzie oraz osoby podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego powinny być leczone tramadolem tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Ze względu na ma potencjał uzależniający tramadolu, u pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków lub do uzależniania od leków lub alkoholu, leczenie produktem Tramundin powinno być krótkotrwałe oraz pod ścisłym nadzorem lekarza.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zgodnie z dostępnymi danymi farmakokinetycznymi, nie należy oczekiwać klinicznie istotnych interakcji w przypadkach jednoczesnego lub wcześniejszego podania cymetydyny (inhibitor enzymatyczny).

Tramadol może wywoływać drgawki i nasilać potencjał drgawkowy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, neuroleptyków i innych leków obniżających próg drgawkowy.

Inne substancje hamujące CYP3A4, takie jak ketokonazol lub erytromycyna, mogą hamować zarówno metabolizm tramadolu (N-demetylacja), jak i jego aktywnego O-demetylowanego metabolitu. Kliniczne znaczenie tej interakcji nie zostało ustalone.

Tramadol przenika przez barierę łożyska.

Tramadol w bardzo małych ilościach (przeciętnie 0,1% dawki podanej dożylnie) przenika do mleka kobiecego. Dlatego nie należy stosować tramadolu podczas karmienia piersią. W przypadku jednorazowego podania tramadolu nie ma zazwyczaj konieczności przerwania karmienia piersią.

4.8 Działania niepożądane

Często: (>= 1/100 do < 1/10)

Bardzo rzadko: (< 1/10000)

Niezbyt często: reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości, wstrząs anafilaktycznyNieznana: hipoglikemia

Zaburzenia naczyniowe

Tego rodzaju działania niepożądane mogą wystąpić zwłaszcza podczas dożylnego podawania leku oraz pacjentów osłabionych lub po wysiłku fizycznym.Często: zawroty głowy, senność

W razie zastosowania dawek znacząco większych niż zalecane i jednoczesnego zastosowania innych substancji hamujących ośrodkowy układ nerwowy (patrz punkt 4.5) może wystąpić zahamowanie oddychania.

Niezbyt często: chwiejność emocjonalna, stany splątania, zmniejszenie aktywności, uzależnienie od

Po zastosowaniu tramadolu mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, zmienne pod względem nasilenia i objawów; zależnie od osobowości pacjenta i czasu trwania leczenia. Lek może wywoływać uzależnienie.

Zaburzenia układu oddechowego

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowyRzadko: osłabienie mięśni szkieletowych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.

Objawy zatrucia

Należy podtrzymywać drożność dróg oddechowych pacjenta. Leki z grupy czystych antagonistów opioidowych, takie jak nalokson, są swoistym antidotum na objawy przedawkowania opioidów, dlatego zastosowanie go nie zniesie hamującego działania tramadolu na MAO, wychwyt zwrotny lub uwalnianie serotoniny. Jeśli to konieczne, należy zastosować inne metody wspomagające. Zazwyczaj należy zastosować środki wspomagające, takie jak oczyszczenie dróg oddechowych (aspiracja!), utrzymywanie czynności oddechowej i krążeniowej w zależności od objawów; aby cofnąć depresję oddechową stosuje się nalokson. Doświadczenia na zwierzętach udowodniły, że nalokson nie jest skuteczny w przypadku skurczów. W przypadku drgawek zaleca się dożylne podanie diazepamu.

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe, inne opioidy Kod ATC: N 02 AX 02.

(kappa) z dużym powinowactwem do receptorów mi. Inne

Po podaniu doustnym wchłanianiu ulega ponad 90% tramadolu. Średnia całkowita biodostępność wynosi około 70%, niezależnie od jednocześnie przyjmowanych pokarmów. Różnicę pomiędzy wchłoniętą a niezmetabolizowaną częścią dostępnego tramadolu można wyjaśnić przez mały metabolizm pierwszego przejścia. Po podaniu doustnym metabolizm pierwszego przejścia dochodzi maksymalnie do 30%.max) wynosiło 280 ? 49 ng/ml po 2 godzinach.d,pTramadol przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko. Bardzo niskie ilości tramadolu oraz jego pochodnej O-demetylowej stwierdza się w mleku kobiecym (odpowiednio 0,1% lub 0,02% podanej dawki).

(u 6 zdrowych ochotników) wynosił 7,9 godziny (rozrzut 5,4 - 9,6 h) i pozostawał w tym samym zakresie, co tramadol.

m,

W zakresie dawek terapeutycznych tramadol ma liniowy profil farmakokinetyczny.

Niektóre układy badawcze in vitro dostarczyły dowodów na działanie mutagenne. Badania in vivo nie wykazały żadnego wpływu mutagennego. Zgodnie z dostępnymi danymi, tramadol nie został zaklasyfikowany jako substancja mutagenna.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

magnezu stearynian laktoza jednowodna etyloceluloza

tytanu dwutlenek (E171).

6.3 Okres ważności

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Norpharma A/S Frydenlundsvej 30 2950 Vedb^k Dania

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.06.2014r. 


Zamienniki leku Tramundin

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 6 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 2,15 zł.

Tramadol Krka interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,1 g 30 tabl.

Tramadol Krka

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,1 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,83 zł


Tramadol Krka interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,1 g 30 tabl.

Tramadol Krka

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,1 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,83 zł


Tramal Retard 100 interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,1 g 30 tabl.

Tramal Retard 100

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,1 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

21,51 zł


Tramal Retard 100 interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,1 g 30 tabl.

Tramal Retard 100

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,1 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

21,51 zł


Poltram Retard 100 interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,1 g 30 tabl.

Poltram Retard 100

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,1 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,05 zł


Poltram Retard 100 interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,1 g 30 tabl.

Poltram Retard 100

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,1 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,05 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

dziecko dotykające piekarnika

Porady

Jak radzić sobie z oparzeniami?

Z oparzeniem możemy mieć do czynienie w niemal każdym miejscu. Sprawdź, jak je opatrzyć, by uniknąć zakażenia i przyspieszyć gojenie się rany!


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 6814901

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.