Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Tilaprox interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Tilaprox krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

od 0 , 00  do 37 , 10

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Latanoprostum, Timololum
Podmiot odpowiedzialny: APOTEX EUROPE B.V.

Tilaprox cena

37,10

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Tilaprox?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Tilaprox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ApoLatimol, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

l ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co opowiada 5 mg tymololu.

Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór jest przejrzystym, bezbarwnym płynem.

pH 5,5-6,5; osmolalność 270-330 mOsmol/kg.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki β-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u pacjentów dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać dawki jednej kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Sposób podawania:

Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je założyć z powrotem po 15 minutach (patrz punkt 4.4).

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Dzieci i młodzież:

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone.

4.3 Przeciwwskazania

ApoLatimol, krople do oczu, roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów z:2

• chorobami przebiegającymi z nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową występującą obecnie lub w wywiadzie, ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

• bradykardią zatokową, blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym,

• nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie ogólnoustrojowe

Podobnie jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, produkt leczniczy ApoLatimol może ulegać absorpcji ogólnoustrojowej. Z uwagi na beta-adrenergiczne działanie tymololu, mogą wystąpić takie same działania niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego i płuc, jak przy ogólnym stosowaniu produktów beta-adrenolitycznych.

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa, zespół chorego węzła zatokowego, niedociśnienie tętnicze, dławica Prinzmetala, niewydolność serca) terapię lekami beta-adrenolitycznymi należy dokładnie ocenić i oraz rozważyć zastosowanie innych produktów leczniczych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być obserwowani pod kątem pogorszenia się występujących chorób i działań niepożądanych.

Po podaniu tymololu maleinianu obserwowano reakcje ze strony układu oddechowego i serca, włącznie ze zgonami z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą oraz, rzadko, zgony związane z niewydolnością serca.

Leki beta-adrenolityczne należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze skłonnością do samoistnej hipoglikemii lub pacjentów z niestabilną cukrzycą insulinozależną, bowiem leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy ostrej hipoglikemii. Leki beta-adrenolityczne mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy.

Reakcje anafilaktyczne

W trakcie leczenia inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą wykazywać brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Leczenie skojarzone

Tymolol może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi – patrz punkt 4.5.

Jednoczesne podawanie produktu leczniczego ApoLatimol z innym doustnym produktem beta-adrenolitycznym może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków lub dwóch miejscowo działających prostaglandyn.

Wpływ na oko:

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku latanoprostu u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem przez okres do jednego roku, zaobserwowano nasilenie pigmentacji w tęczówce (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwowane było przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych, niebiesko/szaro-brązowych, a zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Podczas badań klinicznych u pacjentów z jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu, leczonych przez dwa lata latanoprostem, zmiany takie obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru tęczówki w większości przypadków przebiega powoli i często może być niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat i nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne. 3

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki, jednak zmiany koloru mogą być trwałe.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii.

W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w obrębie siateczki beleczkowania w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki i stan kliniczny tego wymaga należy przerwać leczenie.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, lub jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta lub jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej.

Latanoprost nie wykazuje wpływu na źrenicę, bądź jest on nieznaczny, jednak nie ma doświadczeń dotyczących stosowania w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Podczas leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki żółtej, włącznie z torbielowatym obrzękiem plamki. Zdarzenia te występowały głównie u pacjentów z bezsoczewkowością, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki oraz u pacjentów z rozpoznanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki. U pacjentów takich latanoprost z tymololem należy stosować ostrożnie.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Krople do oczu ApoLatimol zawierają benzalkoniowy chlorek, który jest często używanym środkiem konserwującym w produktach okulistycznych. Benzalkoniowy chlorek powodował keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z uszkodzeniem rogówki stosujących produkt ApoLatimol często lub długotrwale, należy starannie monitorować.

Soczewki kontaktowe mogą absorbować benzalkoniowy chlorek, z tego względu przed zastosowaniem produktu leczniczego ApoLatimol soczewki należy zdjąć i nie zakładać wcześniej niż po 15 minutach (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zostały przeprowadzone szczegółowe badania dotyczące interakcji produktu leczniczego ApoLatimol z innymi produktami leczniczymi.

Istnieją doniesienia o występowaniu paradoksalnych reakcji podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów lub pochodnych prostaglandyn.

Podawany jednocześnie z innym doustnym produktem beta-adrenolitycznym, produkt leczniczy ApoLatimol może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Nie jest zalecane stosowanie dwóch lub więcej miejscowo działających beta-adrenolityków.

Notowano sporadycznie przypadki rozszerzenia źrenicy podczas jednoczesnego stosowania tymololu i epinefryny.4

Podczas jednoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających tymolol z doustnymi lekami blokującymi kanał wapniowy, guanetydyną lub beta-adrenolitykami, lekami przeciwarytmicznymi, glikozydami naparstnicy lub parasympatykomimetykami może dochodzić do addytywnego działania co powoduje wystąpienie niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii.

Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania beta-adrenolityków.

Beta-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Beta-adrenolityki mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Latanoprost:

Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie u ludzi nie jest znane.

Tymolol:

Dobrze kontrolowane badania z zastosowaniem beta-adrenolityków działających ogólnie nie wykazały powstawania wad rozwojowych, niemniej jednak obserwowano wystąpienie bradykardii u płodów lub noworodków.

Z tego względu produktu leczniczego ApoLatimol nie należy stosować u kobiet w ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią:

Tymolol przenika do mleka matki. Latanoprost oraz jego metabolity mogą także przenikać do mleka matki. Dlatego też produktu leczniczego ApoLatimol nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania kropli do oczu, niekiedy może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Najczęściej stwierdzanymi działaniami niepożądanymi po zastosowaniu latanoprostu były działania związane z narządem wzroku. Na podstawie danych uzyskanych z wydłużonej fazy pierwszoplanowych badań produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol stwierdzono, że u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem wystąpiło nasilenie pigmentacji tęczówki, niekiedy trwałe. W otwartych pięcioletnich badaniach u 33% pacjentów stosujących latanoprost zaobserwowano zmianę pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące oka są zazwyczaj przemijające i występują przy podawaniu dawki leku.

W przypadku tymololu najbardziej ciężkie działania niepożądane są z reguły ogólnoustrojowe, w tym bradykardia, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem, jakie odnotowano w badaniach klinicznych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane według następującej częstości występowania:

bardzo często (≥1/10),

często (≥1/100 do < 1/10),

niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100),

rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000),

bardzo rzadko (< 1/10 000).

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)5

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: bóle głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Często: podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd), ból oka.

Niezbyt często: przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie, zapalenie brzegów powiek, choroby rogówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka, świąd.

Dodatkowe działania niepożądane, jakie mogą wystąpić były obserwowane w badaniach klinicznych, pochodzą z raportów z rynku lub dostępnej literatury i są specyficzne dla poszczególnych substancji czynnych preparatu.

Dla latanoprostu są to:

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

Zmiany w wyglądzie rzęs (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie ilości), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki / zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), suchość oczu, zapalenie rogówki, obrzęk i ubytki rogówki, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka i torbiel tęczówki.

Zaburzenia serca:

Pogorszenie wcześniej istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bóle stawów, bóle mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Ból klatce piersiowej.

Dla tymololu są to:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Objawy przedmiotowe i podmiotowe ogólnoustrojowej reakcji alergicznej, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka.

Zaburzenia psychiczne:

Depresja, utrata pamięci, zmniejszone libido, bezsenność, koszmary nocne.

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, udar mózgowo-naczyniowy, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, omdlenie.6

Zaburzenia oka:

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oczu, w tym zapalenie rogówki, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, zaburzenia widzenia łącznie ze zmianami refrakcji (w niektórych przypadkach spowodowane zaprzestaniem leczenia mającego na celu zwężenie źrenicy), podwójne widzenie, opadanie powiek, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegu filtracyjnym).

Zaburzenia ucha i błędnika:

Szum w uszach.

Zaburzenia serca:

Kołatanie serca, arytmia, bradykardia, zatrzymanie czynności serca, blok serca, zastoinowa niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z uprzednio występującymi stanami spastycznymi oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Nudności, biegunka, zaburzenia trawienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wypadanie włosów, łuszczyca, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Osłabienie/uczucie zmęczenia, ból w klatce piersiowej, obrzęk.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest dostępnych danych na temat przedawkowania u ludzi kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem.

Objawy po przedawkowaniu tymololu: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Jeśli wystąpią takie objawy należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje:

Leczenie: Jeśli to konieczne należy zastosować płukanie żołądka. Leczenie objawowe.

Latanoprost jest w większości metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka od 5,5 do10 mikrogramów/kg mc. wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie się. Objawy te były o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i ustępowały bez leczenia, w ciągu 4 godzin po podaniu wlewu dożylnego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne7

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne blokujące receptory beta-adrenergiczne – tymolol, preparaty złożone, kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

Produkt leczniczy ApoLatimol zawiera dwie substancje czynne: latanoprost oraz tymololu maleinian. Obydwie substancje zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) w wyniku różnych mechanizmów działania, a ich wspólne podanie prowadzi do większego obniżenia IOP, w porównaniu do działania którejkolwiek osobno stosowanej substancji.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2αjest selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, który prowadzi do obniżenia IOP poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Główny mechanizm działania to zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu przez siateczkę beleczkowania). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na produkcję cieczy wodnistej, barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Długotrwałe leczenie latanoprostem oczu u małp, które poddano pozatorebkowemu usunięciu soczewki, nie wpłynęło na czynność naczyń krwionośnych siatkówki, co zostało udowodnione w badaniu angiografii fluoresceinowej. Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost również nie wywoływał przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Tymolol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne β1 oraz β2, nie mającym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania hamującego czynność mięśnia sercowego ani nieswoistego działania stabilizującego błonę.

Tymolol obniża IOP poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym.

Nie jest do końca jasny dokładny mechanizm działania leku, ale prawdopodobne jest jego działanie hamujące nadmierną syntezę cyklicznego AMP wywołanej przez endogenną stymulację beta-adrenergiczną. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. W badaniach na królikach długotrwałe leczenie tymololem nie miało wpływu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi.

Działanie farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

W badaniach określających dawkę optymalną, krople do oczu zawierające latanoprost i tymolol spowodowały istotnie większe obniżenie średniego dziennego IOP w porównaniu do monoterapii tymololem lub latanoprostem podawanymi raz na dobę. W dwóch trwających sześć miesięcy dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, działanie tych kropli zmniejszające IOP porównano z monoterapią latanoprostem lub tymololem u pacjentów z IOP o wartości przynajmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym, 2 do 4 tygodniowym okresie leczenia tymololem (średnie obniżenie IOP o 5 mm Hg od włączenia do badania), zanotowano dodatkowe zmniejszenie średniego IOP odpowiednio o 3,1 mm Hg, 2,0 mm Hg i 0,6 mm Hg po 6- miesięcznym leczeniu latanoprostem i tymololem podawanym dwa razy na dobę. Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost z tymololem obniżające IOP zanotowano w trwającej 6- miesięcy, otwartej, wydłużonej fazie tych badań.

Dostępne dane wskazują, że produkt leczniczy podany wieczorem efektywniej zmniejsza IOP, niż podany rano. Jednak zalecając poranne lub wieczorne stosowanie produktu leczniczego należy wziąć pod uwagę styl życia oraz prawdopodobieństwo stosowania się do zaleceń.

Należy pamiętać, że w przypadku niedostatecznej skuteczności stosowania kropli zawierających latanoprost z tymololem, można stosować tymolol oraz latanoprost raz na dobę co wykazują wyniki badań.

Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol rozpoczyna się po godzinie od podania i osiąga maksymalne nasilenie w ciągu od sześciu do ośmiu godzin. Po wielokrotnym podawaniu osiągano odpowiednie zmniejszenie IOP po 24 godzinach od podania produktu.8

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost jest nieaktywnym estrem izopropylowym, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, uzyskuje aktywność biologiczną. Prolek jest dobrze wchłaniany przez rogówkę i cała jego ilość, która przechodzi do cieczy wodnistej, jest hydrolizowana podczas przejścia przez rogówkę. Badania przeprowadzone u ludzi wykazały, że maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej, prawie 15-30 ng/ml, występuje po około 2 godzinach od podania miejscowego samego latanoprostu. Po miejscowym podaniu do worka spojówkowego u małp dystrybucja latanoprostu odbywa się przede wszystkim w odcinku przednim oka, w spojówce i powiekach.

Klirens osoczowy kwasu latanoprostowego wynosi 0,40 l/godz./kg mc., natomiast współczynnik objętości dystrybucji jest niewielki i wynosi 0,16 l/kg, przyczyniając się do krótkiego okresu półtrwania leku w osoczu, wynoszącego 17 minut. Po miejscowym podaniu leku, ogólnoustrojowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Podstawowe metabolity latanoprostu 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor nie wykazują lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną w badaniach na zwierzętach i są wydalane głównie w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po około 1 godzinie po miejscowym zakropieniu leku. Część dawki przenika do krwioobiegu i maksymalne stężenie w osoczu o wartości 1 ng/ml osiągane jest po 10-20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli leku do każdego oka raz na dobę (300 mikrogramów/dobę). Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 6 godzin. Tymolol jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w moczu wraz z częścią leku w postaci niezmienionej.

Latanoprost/Tymolol

Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem. Jedyną różnicą była tendencja do utrzymywania się 2-krotnie większych stężeń latanoprostu w cieczy wodnistej po upływie 1 do 4 godzin od podania kropli do oczu zawierających latanoprost i tymolol, w porównaniu z monoterapią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze poznany. Ponadto nie obserwowano żadnych niepożądanych objawów ogólnych lub ocznych u królików leczonych miejscowo preparatem złożonym lub roztworami latanoprostu i tymololu w kroplach do oczu. Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz działania rakotwórczego obydwu składników leku nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi. Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten proces u królików i małp podczas podawania kropli częściej niż raz na dobę.

Podczas stosowania latanoprostu nie stwierdzono wpływu na płodność samców i samic szczurów oraz wpływu teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności u szczurów po zastosowaniu dożylnych dawek o wielkości do 250 mikrogramów/kg mc./dobę. Jednakże latanoprost powodował uszkodzenia zarodka i płodu objawiające się większą częstością późnej resorpcji i aborcji zarodka i poronień oraz zmniejszeniu masy ciała płodów u królików w przypadku dawek dożylnych o wielkości 5 mikrogramów/kg mc./dobę i większych (w przybliżeniu 100-krotność dawki terapeutycznej).

Tymolol nie wykazał wpływu na płodność samców i samic szczurów, ani działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.9

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Benzalkoniowy chlorek

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

Disodu fosforan dwunastowodny

Sodu wodorotlenek (do dostosowania pH)

Kwas solny (1M) (do dostosowania pH)

Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że po zmieszaniu kropli latanoprost/tymolol z kroplami do oczu zawierającymi tiomersal dochodzi do wytrącenia osadu. W razie jednoczesnego stosowania takich leków z produktem leczniczym zawierającym latanoprost/tymolol, należy je podawać w odstępie co najmniej pięciu minut.

6.3 Okres ważności

18 miesięcy.

Po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni - nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste butelki z LDPE z przezroczystym kroplomierzem z LDPE i białą zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x 2,5 ml; 3 x 2,5 ml; 6 x 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holandia

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:10

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Zamienniki leku Tilaprox

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 4 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 6,70 zł.

Latanoprost Timolol Genoptim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Latanoprost Timolol Genoptim

krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

30,40 zł


Latacom interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Latacom

krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

40,79 zł


Xalacom interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Xalacom

krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

40,79 zł


Xaloptic Combi interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,05mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Xaloptic Combi

krople do oczu, roztwór | (0,05mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

40,84 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki oftalmologiczne (do oczu)

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w zakażeniach i stanach zapalnych oka, leki zmieniejszające przekrwienie oczu, krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy, leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne, stosowane w jaskrze, leki miejscowo znieczulające itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.